Acts 22

1Faulo i vonedi i vo, Ekwavo wata tamakwavo matatabumi 'wa ve'wada a na vonemi 'waikuye 'wa nuasakoga faifaina.” 2Tutuyanina 'aila'a i nogai Faulo i veveifufu taunidi Diu bonadiega, i ve'wada-'afo'afo nika i veifufu i nago. 3I vo, Yau tomotoga Diu, 'aku tuvada Tasisu 'awalawa Silisia nageneye 'a mai de'e bei Ielusalema a taulai. 'Aku tove-'atumai Gamelieli, wata ve'etoboda tubudavo 'waidiega i ve 'waikuye bega matatabuna a 'aseta-'afo'afoidi. 'Omi tutuya matatabuna taunimi 'wa tautauyemi Yaubada 'waineye 'wa veve'ililibuyeni, yau wata bani'odi. 4Basenadi Iesu yana 'Eda'eda 'ana tovematayakayaka, vevinedi wata iavetadi, a 'i'ive'avinidi a yatoyatodi vanuga 'eba yogona 'waidie, veviga a veleveledi we'e 'ifwaidi i wafawafa. 5Tovelomu bwaikina wata Diu yada Kaniselovo taunidi 'aku to'aseta 'adi fata i na veifufu 'waimie. Taunidi basenadi leta i kilumidi 'aku awave'atumai wata 'aku 'aseta faifaina ediavo me Diu i miamianiga Damasiko faifaidi. I veleku a nawedi igodi bei Iesu yana tomotoga a da 'ive'avinidi wata a da yogonidi bulava kainumu 'waidiega a da miedi Ielusalema vematavuloga faifaina.”

  • S3 Fol 5:34S4 Fol 8:3, 22:19

Faulo yana nuavilana Iesu 'waineye i veifufuyeni.

6Wata Faulo i vonedi i vo, 'Aiatanina 'waineye utukamwane a nunago Damasiko sai'afoga a da le'wa 'atamananina 'waineye nika mageta bwaikina abamega i kianamali i mageseku. 7A be'u fwayefwayeye bona a nogai i vonavona 'waikuye i vo, Saulo, Saulo, awale vita 'u veleveleku a veveviga?” 8Bonana a tutuli a vo, 'Auvea, 'omu aitoi?” I vo, Yau Iesu 'atamana Nasalediega, kumaniku vita 'u veleveleku.” 9Tomotoganidi taiadi a nunagoiga, mageta i 'iseni siwe tomotoganina i vonavona 'waikuye kebu bonana i da 'asetai. 10Yau a velutoli a vo, 'Auvea, bani'odi a na munega?” 'Auvea i voneku i vo, 'U na tovoi. 'U na nago Damasiko, bei tamu tomogo nani matatabuna Yaubada yana nuanua faifaimu i na vonemu.” 11Igodi a da 'isala nika mataku i sako fai mageta bwaikina, bega 'aku to'weabu nimakuye i 'abi i veikaniku 'a nagoi Damasiko.

12Damasiko 'waineye tamu tomogo i miamia 'ana wagava Ananaiasi. Taunina Yaubada 'ana tove'ililibu, yada ve'etoboda i vevematayakeyakedi, wata me Diu matatabudi i miamianiga Damasiko i veve'ililibuyeni. 13Tomogonina i mai lilivakuye i tovoi i vo, Taiku Saulo, 'U 'isa-vaitugana.” Yana vona i ve'a'ava, nika a 'isala a 'iseni. 14Wata i voneku i vo, Tubudavo yadi Yaubada i venua'ivinemu bega yana nuanua 'u na 'asetai wata yana Tofolova 'Atumaiotogina Iesu 'u na 'iseni, tauniotogina i na veifufu 'waimuye. 15Bega 'u na vetolu'ivona faifaina ava'ai 'u 'iseniga wata 'u nogaiga faifaidi tomotoga matatabudi 'waidie. 16Bega kebu 'u na lulukamata, 'u tovoi 'u bafitaiso wata 'u na velu'ui 'ana wagavayega bega yamu sakona i na lekoa-yavuledi.”

'Auvea Faulo i venua'ivineni i na lau'age mali tomotoga 'waidie.

17Wata Faulo tomotoga i vonedi i vo, Bafitaiso i 'a'avana a vilaku a nago Ielusalema, a luku vanuga 'eba velu'ui 'waineye. A vevelu'ui nika 'Auvea i souyeni 'waikuye a 'iseni 'wa da vo a da 'enoneganega. I voneku i vo, Tomotoganidi de'e bei i miamianiga yamu vona faifaiku kebu i na nogaiga, faifainanina 'u na tovoi-matayo'o Ielusalema 'u na 'iaweni.” 19Bonana a tutuli a vo, Kebu 'Auvea, nuanuaku a na miamia. Tomotoganidi de'e i 'asetaku mogitana fai basenadi a nago a luku yadi 'eba miava'auta 'waidie, 'amu tovetumaganavo a 'ive'avinidi a nikenikedi. 20We'e yamu tofolova Sitiveni yana wafa yau matakuye, 'ana to'ainike 'adi kaleko a 'isave'avinidi we'e yana wafa faifaina a sosoana. Fai basenadi tomotoga de'e bei yaku sauluvanina i 'iseni bega kebu i na vedumwe'ai'aiekuga. Tutuyanina a na veifufu faifaimu, yaku vona i na nogai.” 21Siwe wata 'Auvea i voneku i vo, A na vetunemu 'u na nago 'ani'ie mali tomotoga 'waidie taunidi kebu Diu, bonamu i na nogai.”

  • S19 Fol 8:3S20 Fol 7:58S21 Fol 9:15

Faulo tamu Loma 'ana tomotoga bega kebu i da fitali.

22Faulo wanalayega i veveifufu tomotoga 'waidie yana vona i noganogai, siwe tutuyanina i vonedi 'Auvea i vetunei mali tomotoga taunidi kebu Diu 'waidie bega 'ita'ita'i i na veluagai, ma yadi nuasako i vegolegole i vo, 'Wa luvewafai, kebu i da lubwaineni ma yawaina taiadi ta na miamia.” 23Matatabudi i gagali, 'adi kalekoyega i lu'wai'wai wata fwayafwaya i sevalidi i tawedi i laka. 24Tomotoga i gagagali nika me Loma yadi toeva biola yana tolugaviavo i vonedi Faulo i na 'ewai i na naweni vanuga fa'alina 'waineye bei i na fitali wata i na velutolitolieni ava'ai faifaina me Diu i daba. 25'Akonadi i 'iyogoyogoni i 'a'avana, igodi i da fitali nika Faulo i vona tamu yadi to'edakumeta 'waineye i vo, 'Alo 'omu i lubwainemu Loma yana tomotoga 'u na nikei 'ai'edi bola kebu i na vonayavuga.” 26Tutuyanina to'edakumetanina Faulo bonana i nogai, i nago yana toeva biola 'waineye i lu'ivona i vo, No'o tomogonina tamu Loma 'ana tomotoga. Kebu i da lubwaineda 'ai'edi ta na nikei.” 27Bega toeva biola i nago Faulo i velutolieni i vo, Vona mogitana 'omu tamu Loma 'ana tomotoga?” Faulo i vo, E'e, mogitana.” 28Toeva biola i vo, Yau wata Loma 'ana tomotoga, siwe nagami mani bwaikina a veledi Loma gabemani mulieta i tauyeku yau 'ana tomotoga mogitana.” Siwe Faulo i voneni i vo, Tamaku tomogo Loma, faifainanina yau a tubuga tamu Loma 'ana tomotoga.” 29Tomotoganidi igodi i da velutolitolieniga bonana i nogai yawaidi i lovoga i dega, wata toeva biola i kololo fai i 'asetai tamu Loma 'ana tomotoga i yogoni bulava kainumu 'waidiega.

30Toeva biola nuanuana i na 'aseta-'atumaia ava'ai faifaina me Diu i nuasako Faulo 'waineye, faifainanina i 'atai 'awa'awaie Faulo nimana 'ana yogoyogona i 'etoyavudi wata i veimea tovelomu 'adi to'edakumetavo Kaniselo taiadi i na miava'auta. Tutuyanina i va'auta'a'ava, toeva biola Faulo i mieni i tovoi matadie.

  • S22 Fol 21:36S25 Fol 16:38
Copyright information for `YML