Acts 23

Faulo i vonayavuga Kaniselo matadie.

Faulo i 'isanago me Diu yadi Kaniselovo 'waidie i vonedi i vo, Ekwavo, tutuya matatabuna 'aku vebae yaku nuanua tonovidi Yaubada mataneye, 'asiau wata bani'odi.” Tovelomu bwaikina 'ana wagava Ananaiasi i nuasako, begaidi tomotoga i tovotovoiga Faulo lilivaneye i vonedi 'awaneye i 'ainike. Faulo i vo, 'Omu toveimea sakoimu. 'Omu wata Yaubada i na nikemu. 'U miabuimo 'u veveimea 'waikuye yada ve'etoboda 'waidiega siwe yada ve'etobodanidi 'akonadi 'u geudi fai 'u veimea i nikeku.” Wata tomotoganidi i tovotovoiga Faulo lilivaneye i voneni i vo, Awale 'u vovona-awadamana Yaubada yana tovelomu bwaikina 'waineye.” Faulo i vo, Ee. Ekwavo kebu a da 'asetaiga taunina tovelomu bwaikina. We'e Yaubada yana Buki 'waineye i vo, Kebu 'wa na vona-awadamana tomotoga 'adi to'edakumetavo 'waidie.” Tutuyanina Faulo i 'asetai Kaniselovo 'ifwaidi Sadusi yadi 'aila'a wata 'ifwaidi Falisi yadi 'aila'a i toke bonana bwaikinega i vo, Ekwavo, tamaku wata inaku Falisi, wata yau bani'odi. 'Asiau a vovonayavuga matamie fai a nuani mogitana towafa Yaubada i na sivetovoidi wafayega.” Tutuyanina i vona'a'ava, Falisi wata Sadusi taiadi i ve'ikwayekwayega begaidi 'aila'a i 'idia. Yadi ve'ikwayekwayega side bani'odi. Sadusi i vonaga igodina Yaubada towafa kebu i na sivetovoidi, wata i vo, Anelose wata 'anu'anunu kebu i da miamianiga.” We'e Falisi naninidi 'aitonu i vetumagana 'waidie. Yadi ve'ikwayekwayega i vebwaika-'afo'afo begaidi 'ifwaidi ve'etoboda 'adi tovevo taunidi Falisi i tovoi 'awadi i fa'ala i vo, Tomogo de'e, kebu tamu yana sakona 'a da veluagai. Voke mogitana tamu anelose 'alo tamu 'anu'anunu i souyeni 'waineye Damasiko 'ana 'edeye.”

10 Yadi ve'ikwayekwayega 'wainega vetalaga i souyeni begaidi Loma yadi toeva biola i kololo i vo i na nunago Faulo i na sivo'avo'ai bega yana tolugaviavo i vonedi i obu Faulo nimaneye i 'abi i yo'ei me Diu 'waidiega i naweni yadi vanuga fa'alina 'waineye.

11 Lovananina 'waineye, 'Auvea i souyeni lilivaneye i tovoi i voneni i vo, Kebu 'u na kolologa. 'Akonadi 'u vetolu'ivona faifaiku de'e bei Ielusalema 'waineye, wata bani'odi 'u na nago Loma, bei wata 'u na lu'ivona faifaiku.”

  • S5 Sou 22:28S6 Fol 24:15,21S8 Mad 22:23
  • S11 Fol 28:16,23

Diu nuanuadi Faulo i na luvewafai.

12 I 'atai 'ifwaidi me Diu i va'auta yadi nuanua i 'idewai bani'odi i na munega Faulo i na luvewafai. Taunidi i bodadi i vona'awaufaufa Yaubada mataneye kebu i na 'ani wata i na yemu nagami Faulo i na nikei i na wafa. 13 Toveifufunidi 'adi 'aila'a 40 i 'iaweni. 14 Bega i nagoi tovelomu 'adi to'edakumetavo wata 'ifwaidi to'edakumeta 'au'auveadi 'waidie i vonedi i vo, 'Ima taunima a bodaotogima kebu tamu ava'ai 'a na 'alatonovi nagami Faulo 'a na nikei i na wafa. 15 Begaidi nuanuama 'omi wata Kaniselovo matatabudi taiadi vona 'wa na vetunei Loma yadi toeva biola 'waineye Faulo i na mieni 'waimie. Yami vaiseba 'wa na vo, Nuanuama 'a na 'aseta-'atumaia yana nuanua wata yana sauluva,” we'e 'ima 'a na 'idewadewa 'edeye 'a na lulukamata bei 'a na luvewafai.”

16 Siwe Faulo avuna novuna natudi, 'ana 'ainike faifaina i nogai bega i nago i luku vanuga fa'alina 'waineye yadi nuanua i lu'ivoneyedi Faulo 'waineye. 17 Begaidi Faulo tamu tolugaviavo 'adi to'edakumeta i goleni i mai i voneni i vo, Tubuau de'e 'u na vagavaia 'u na naweni toeva biola 'waineye i na veifufu.” 18 Bega to'edakumeta tubuaunina i vagavaia i naweni toeva biola 'waineye. Tutuyanina i le'wa i voneni i vo, Kumanina Faulo i miamia vanuga 'eba yogona 'waineye i voneku tubuau de'e a mieni, nuanuana i na veifufu 'waimuye.” 19 Toeva biola nimaneye i 'abi 'aiseneye i naweni i velutolieni i vo, Ava'ai nuanuaga 'u na veifufuyeni 'waikuye?” 20 Tubuaunina i voneni i vo, Me Diu fuedi i veifufu yadi nuanua i fali'atumaieni i na mai i na vonemu bega 'awa'awaie Faulo 'u na naweni Kaniselovo 'waidie, yadi vaiseba i na vo, 'A na 'aseta-'atumaia yana nuanua wata yana sauluva faifaidi.” 21 Kebu bonadi 'u na nogai fai tomotoga bani'odi 40 i na 'edu 'edeye i na lulukamata. Faulo 'ana luvewafa faifaina taunidi i bodadi kebu i na 'ani wata i na yemu nagami i na nikei. 'Akonadi i 'idewadewa i lulukamata 'ai'edi 'u na nogayedi.” 22 Toeva biola tubuau i velu'ase'asei i vo, 'U lu'ivonaga 'waikuye, kebu tamu aitoi 'u na voneni,” mulieta i voneni i nago.

  • S15 Fol 25:3

Faulo i tovoi Filikesa mataneye.

23 Toeva biola vonanina i nogai tubuau 'wainega begaidi tolugaviavo 'adi to'edakumetavo 'adi 'ailuga i goledi i mai i vonedi i vo, 'Wa na nagoi tolugaviavo ma yadi 'ibadi 200, wata tolugaviavo 70 ma yadi 'aisaya osi, wata 'ifwaidi tolugaviavo 200 'wa na vonedi i na 'idewadewa lavilavi 'ana utukamwane 'wa na tauya Faulo 'wa na naweni Sisalia. 24 Wata 'aisaya osi 'ifwaidi 'wa na 'idewadi bei Faulo i na dodoga wata 'wa na 'isave'avina-'atumaia 'wa na naweni gabemani 'adi to'edakumeta bwaikina 'ana wagava Filikesa 'waineye 'wa na valovei.” 25 Bega toeva biola leta side bani'odi i kilumedi i vo,

'Omu gabemani 'adi to'edakumeta bwaikina Filikesa, ma yaku ve'ililibu a vekaiwa 'waimuye.

27 Tomogo we'e yaku tolugaviavo i viweni, me Diu i 'ive'avini igodi i da luvewafai. Vala a nogai taunina tamu Loma 'ana tomotoga bega ma yaku tolugaviavo 'a obu 'a 'ita'ita'ieni. 28 Nuanuaku a na 'asetai i vevitaiga lamuna bega a naweni Diu yadi Kaniselovo 'waidie. 29 A velutolitoliedi bega a 'asetai i vevitai nani-'avo'avovo taunidi yadi veimea faifaidi, kebu tamu yana sakona a da veluagai bega a na yatoi vanuga 'eba yogona 'waineye 'alo i na wafa. 30 We'e tamu tomogo i lu'ivona 'waikuye me Diu i veifufugiva Faulo i na luvewafai faifaina. Faifainanina a vetunei 'waimuye, wata 'ana tovevitavo a vonedi i na waia bei taiadi i na vonayavuga 'waimuye.

Side bani'odi,

Yau, Kaladiu Laisiasi.

31 Tolugaviavo yadi toeva biola yana vona i nogai, bega letanina wata Faulo taiadi i naweni, ma lovanidi i nagoi i le'wa 'atamana Anitifatili. 32 I 'atai, tolugaviavo ma yadi 'aisaya osi Faulo i naweni we'e tolugavianidi 'agediamo taiadi i nagoiga, wata i viladi Ielusalema. 33 Tutuyanina i le'wai Sisalia, i luku gabemani 'waineye leta i veleni wata Faulo nimaneye i yatoi. 34 Filikesa letanina i lu'iawawai, i 'a'ava Faulo i velutolieni i vo, 'Amu tuvada mogitana ava'aibe?” Faulo i vo, Silisia.” Tutuyanina i 'asetai Faulo i mai tamu me Loma yadi 'awalawa 'wainega i voneni i vo, Bola 'amu tovevitavo i na maia taiadi 'wa na vonayavuga 'waikuye.” Mulieta yana tolugaviavo i vonedi Faulo i na 'isave'avini vanuga bwaikineye basenadi Kini Elodi i yogoni.

  • S27 Fol 21:30-33, 22:25-27S28 Fol 22:30S30 Fol 23:12-13
Copyright information for `YML