Acts 24

Me Diu Faulo i vevitai.

Faulo i miamia Kini Elodi yana vanuga bwaikina 'waineye, mulieta 'aiata 5 i 'a'ava, tovelomu bwaikina Ananaiasi, wata Diu yadi to'edakumetavo 'au'auveadi 'ifwaidi i maia Sisalia, to'aivaita tamu taiadi. To'aivaitanina 'ase'asetana 'ana wagava Tetalasi, me Diu yadi nuanua i na lu'ivona vonayavuga 'waineye. Ma fuedie i tovoi Filikesa mataneye Faulo i vevitai. Yadi vevita i 'a'avana, Faulo i goleni i luku 'waidie mulieta me Diu yadi vevita Faulo faifaina Tetalasi i veifufuyeni Filikesa mataneye. Side bani'odi yana vona i vo, 'Auvea bwaikimu, yamu 'aseta bwaikina wata 'ama to'edakumeta bega tutuya manamanawena kebu tamu vetalaga i da souyeni yama 'awalawa nageneye. Tutuya fuedi 'u veveimea 'atumaina bega yama mia i ve'atumai. 'Ima matatabuma 'a miamiani 'awalawa 'aitamogana 'aitamogana 'waidie ma yama sosoana 'a vekaiwa bwaikina 'waimuye nani de'e faifaidi. Kebu nuanuama 'a na veifufuvedule bega 'u na 'abiawa, nani bwaika'avadi 'a na veifufuyedi siwe 'a velu'ui 'waimuye 'u na nuakalikaliema bonama 'u na nogai.

Tomogo de'e 'a 'asetai sakoiotogina, wata 'atamana 'aitamogana 'aitamogana yana vona 'waidiega me Diu kamoma i ogaogala tauni'avadi i vevetalaga. Iesu 'ana tovetumaganavo 'adi 'aila'a 'adi wagava Nasaledi, tomogonina 'adi to'edakumeta. Wata yama vanuga 'eba velu'ui i 'iveyokei begaidi 'a 'ive'avini. [Taunima yama ve'etoboda 'waidiega igodi a da veimeyeni siwe toeva biola Laisiasi ma yana tolugaviavo i obuma i luleoleoma bega i 'ive'avini i naweni. Mulieta Laisiasi i veimea 'a na mai Faulo taiadi 'a na vonayavuga 'waimuye.] 'Ai'edi tomogo de'e 'u na velutolitolieni, bola taunimu 'u na 'aseta-'atumaia taunina 'wainega ava'ai faifaina 'a vevitai.” Tutuyanina Tetalasi yana vona i 'a'ava, me Diu matatabudi i gagali i vo, E'e mogitana.”

  • S5 Fol 17:6S6 Fol 21:28-30

Faulo i vonayavuga Filikesa mataneye.

10 Bega tomogo bwaikina gabemani nimanega Faulo i voneni i na tovoi i na veifufu. Faulo i tovoi i vo, 'Asiau ma yaku sosoana a na ve'ewa 'waimuye me Diu i vevitakuga faifaina fai a 'asetai malamala fuedi 'u veveimeyema yama 'awalawa nageneye bega me Diu yama nuanua 'u 'asetadi. 11 'Ai'edi tomotoga de'e 'u na velutoliedi 'u na 'aseta-'atumaia, a lakaga Ielusalema Yaubada a subiai i maiga 'asiau bola kebu 'aiata 13 ta da veluagai. 12 Tutuyanina 'waineye me Diu kebu i da 'iseku tamu aitoi taiadi a da veve'ikwayekwayega vanuga 'eba velu'ui nageneye, 'alo i da 'iseku tomotoga a da kiavekamogaogalidi yadi 'eba miava'auta 'waidie 'alo 'atamane. 13 Tomotoganidi i vevitakuga kebu tamu ava'ai i na vemu bega 'u na ve'awamogitana yadi vonanidi faifaidi. 14 We'e tamu nani a na lu'ivoneyeni. Tubumavo yadi Yaubada a subisubiai wata Iesu yana 'Eda'eda a vevetutuyameni, 'Eda'edanina faifaina i vo, Vekali.” Yama ve'etoboda Mosese 'wainega wata Yaubada yana tolu'ivonavo 'adi kilukiluma a subiadi wata a vetumagana 'waidie. 15 'Aku tovevitanidi i nuani mogitana bega i lulukamata 'awaie to'atumaina wata tosakona i wafaga Yaubada i na sivetovoidi wafayega, yau wata bani'odi a nuani mogitana. 16 Faifainanina a tokemaigeku bega tutuya matatabuna 'aku vebae wata yaku nuanua tonovidi Yaubada mataneye wata tomotoga matadie.

17 Malamala fuedi kebu a da nunago Ielusalema begaidi a laka, 'anivelena-maimaiga basenadi a va'augi, ekwavo me Diu a na veledi wata a na velomu Yaubada 'waineye. 18 Nagami a tafalolo yama veimea bani'odi bega a vevunavunaga Yaubada mataneye, i 'a'avana mulieta a luku vanuga 'eba velu'ui nageneye velomu faifaina, bei i veluagaku, kebu tamu ve'ikwayekwayega wata 'aila'a kebu. 19 We'e me Diu 'ifwaidi 'awalawa Eisia 'wainega matadie wata i 'iseku. 'Ai'edi yadi vevita mogitana, i lubwainedi i da maia i da lu'ivona matamuye. 20 'Ai'edi kebu, side tomotoganidi taiadi ta miamiani i na veifufu 'ai'edi ava'ai yaku sakona i veluagai tutuyanina a tovoi Kaniselovo matadie. 21 Siwe tamu nani a na lu'ivona 'waimuye, tutuyanina a tovoi matadie bonaku bwaikinega a vonedi a vo, 'Asiau a vovonayavuga matamie fai a nuani mogitana towafa Yaubada i na sivetovoidi wafayega.”

22 Faulo yana vona i 'a'ava, Filikesa 'akonadi nani fuedi Iesu yana 'Eda'eda faifaidi i 'asetadi begaidi i vona Faulo 'waineye i vo, Bola toeva biola Laisiasi i na mai, mataneye yamu vonayavuga a na venua'ivineni wata a na sidewadewai. 'Asa'aiana, bei ta na yatoi.” 23 Vonayavuga i 'a'ava, tolugaviavo i vonedi Faulo i na 'isave'avini vanuga 'eba yogona 'waineye, veviga kebu i na veleni, wata 'ai'edi enavo 'anava i na mimaiedi faifaina, kebu i na talabodediga.

  • S14 Fol 26:22S15 Ion 5:28-29S17 Lom 15:25-26
  • S18 Fol 21:26-27S21 Fol 23:6S23 Fol 27:3

Faulo i veifufu Filikesa ma yana vavine matadie.

24 'Aiata 'ifwaidi i 'a'ava, Filikesa ma yana vavine Dalusila, taunidi vavine Diu, i nago 'eba vonayavuga 'waineye, vona i vetunei tolugaviavo 'waidie Faulo i na mieni 'waidie i na veifufu Iesu Keliso faifaina, wata bani'odi tomotoga i na munega i na vetumagana. 25 Wata Faulo i veifufu i nago, sauluva 'atumaidi faifaidi, taunida yada sauluva ta na 'isave'avinidiga faifaidi, wata Iesu yana mai-vaitugana faifaina tomotoga ta na tovoi mataneye ta na vonayavuga wata i na veimeyeda. Filikesa Faulo yana vona i nogai i kololo i vo, 'Asa'aiana 'u tovoi 'u nago. 'Ai'edi tamu 'aiata safailina 'waikuye wata a na golemu 'u na mai.” 26 Tutuya fuedi i golegoleni i mimai 'waineye taiadi i veveifufu, Filikesa yana nuanua igodi i vo, Faulo mani i na mieni givagivayega i na veleku 'ana fata a na 'etoyavuya vanuga 'eba yogona 'wainega.”

27 'Akonadi malamala 'ailuga i 'a'ava, Fokiasi Fesito i mai, Filikesa tutulina. Fai Filikesa 'ana subia, nuanuana me Diu i na subiai, i veimea Faulo i na miamia vanuga 'eba yogona 'waineye.

Copyright information for `YML