Acts 25

Faulo nuanuana i na vonayavuga Loma yadi toveimea bwaikaotogina mataneye.

Mulieta Fesito i le'wa Sisalia bega 'awalawanina 'ana toveimea. I miamia 'aiata 'aitonu, i 'a'ava mulieta i laka Ielusalema. Me Diu 'adi to'edakumetavo wata tovelomu 'adi to'edakumetavo matatabudi i maia Fesito 'waineye, i vevita-maimaiga Faulo faifaina. Fai nuanuadi Faulo i na nikei 'edeye, Fesito i lukakadeni i vo, Nuanuama 'u da vesauluva 'atumaina 'waimeye bega vona 'u da vetunei Faulo i da mieni Ielusalema.” Fesito i vo, Faulo Sisalia i miamia vanuga 'eba yogona 'waineye, yau sai'afoga wata a na vilaku bei. Bega yami to'edakumetavo 'wa na vonedi taiadi 'a na nagoi Sisalia, tomogonina 'ai'edi ma yana sakona bei i na vevitai matakuye.”

Fesito i miamia Ielusalema bani'odi 'aiata 8 'alo 10 mulieta i obu Sisalia. I 'atai, i luku 'eba vonayavuga nageneye i miabui i veimea Faulo i na mieni. Tutuyanina Faulo i le'wa me Diu Ielusalemega i tovififineni nani fuedi sakoidi 'waidiega i vevitai siwe kebu tamu ava'ai i da veni bega toveimea i na ve'awamogitana.

We'e Faulo i ve'ewa i vo, Yau kebu tamu me Diu yama ve'etoboda a da geuya, wata vanuga 'eba velu'ui a da 'iveyokei, wata a da vesauluva sakoina Loma gabemani 'waidie.” Fesito nuanuana me Diu i na awa'ai'aia bega Faulo i velutolieni i vo, Nuanuamu ta na nagoi Ielusalema bei 'u na vonayavuga matakuye me Diu i vevitamuga faifaina?” 10 Siwe Faulo yana vona i tutuli i vo, 'Akonadi a tovotovoi Loma gabemani yadi toveimea bwaikaotogina Sisa yana 'eba vonayavuga 'waineye, wata ava'ai 'eba vonayavuga ta na lualeni? 'Akonadi 'u 'aseta-'atumaia kebu tamu yaku sakona me Diu 'waidie. 11 'Ai'edi ve'etoboda bwaikidi a da geudiga i lubwaineku a da wafa, 'ako kebu a da baila. We'e 'ai'edi i vevita-maimaigiku, kebu tamu aitoi 'ana fata i na 'aniveleneku me Diu 'waidie. 'Omu kebu 'u na 'aniveleneku me Diu 'waidie, nuanuaku a na nago a na vonayavuga Loma yadi toveimea bwaikaotogina Sisa mataneye.” 12 Fesito i nogai bega i veifufu yana kaniselovo taiadi, mulieta Faulo i voneni i vo, Fai nuanuamu Sisa, 'atumaina, Sisa 'waineye 'u na nago.”

  • S3 Fol 23:15S7 Fol 24:5-6,13S9 Fol 24:27

Fesito i veifufu Akalifa taiadi Faulo faifaina.

13 'Akonadi 'aiata fuedi i 'a'ava, Kini Akalifa ma novuna Benaisa i maia Sisalia bega i na vekaiwa Fesito 'waineye i maiga faifaina. 14 Bei i miamia 'aiata 'ifwaidi i 'a'ava, Fesito i veifufu kininina 'waineye Faulo faifaina. I vo, Sino tamu tomogo i miamia vanuga 'eba yogona nageneye Filikesa yana tutuye i veimea i luku. 15 Tutuyanina a nago Ielusalema me Diu yadi tovelomu 'adi to'edakumetavo wata 'ifwaidi to'edakumeta 'au'auveadi yadi vevita tomogonina faifaina i lu'ivona 'waikuye nuanuadi a na veimea i na wafa. 16 Siwe a vonedi a vo, 'Ima me Loma kebu bani'odi yama sauluvaga. 'Ai'edi tomogo yogoyogonina 'ana tovevita kebu taiadi i na vonayavuga wata kebu 'ama fata 'a na veimea i na wafa. I lubwaineni nagami i na vonayavuga, bega ta na 'asetai i ve'ewa mogitana 'alo i vevekali.” 17 A vonedi i na maia de'e bei i na vonayavuga. Tutuyanina i maia kebu a da 'ivogavogana. A 'eno i 'atai a nago 'eba vonayavuga 'waineye a miabui a veimea tomogonina i mieni. 18 Yaku nuanua a vo 'ana tovevitavo yana sakona fuedi faifaidi i na lu'ivona siwe i tovoi i vona-'avo'avovo yadi tafalolo 'ana veimea faifaidi wata tamu towafa 'ana wagava Iesu faifaina. Faulo i vonaga tomogonina i yawasa-vaitugana ma yawaina. 20 Yau a venuanaluga bani'odi a na munega bega a na 'aseta-'atumaia nani de'e faifaidi, faifainanina Faulo a velutolieni a vo, Nuanuamu 'u na nago Ielusalema bei 'u na vonayavuga i vevitamuga faifaina?” 21 Siwe Faulo i baila nuanuana i na vonayavuga Sisa mataneye. Bega tolugaviavo a vonedi i na 'i'isave'avini vanuga 'eba yogona 'waineye, mulieta a na vetunei Sisa 'waineye.” 22 Akalifa i vo, Yau wata nuanuaku tomogonina bonana a na nogai.” Nika Fesito i vo, 'Awa'awai bonana 'u na nogai.”

  • S18-19 Fol 23:29S21 Fol 25:11-12

Faulo i tovoi Akalifa ma novuna matadie.

23 I 'atai, Akalifa ma novuna Benaisa i lukuluku vanuga 'eba mia va'auta 'waineye matatabudi i ve'ililibuyedi fai taunina tomogo bwaikina wata ma yana 'ai'aiwabu. Toeva biola 'ifwaidi wata 'ifwaidi tomotoga bwaikidi 'atamananina 'ana to'edakumetavo taiadi i luku. I luku i miabui, mulieta Fesito yana vona i vetunei Faulo i mieni. 24 Fesito i velamu i veifufu i vo, Kini Akalifa wata 'omi matatabumi taiadi ta maia, side tomogonina me Diu matatabudi de'e bei wata Ielusalema 'waineye faifaina i lu'ivona 'waikuye. Matatabudi i vegolegole i vo, I lubwaineni wafa, kebu nuanuama taiadi ta na miamia.” 25 Siwe kebu tamu yana sakona bwaikina a da veluagai bega a na veimea i na wafa. Taunina i vonaga nuanuana i na vonayavuga Sisa mataneye, faifainanina a nuani a na vetunei i na nago 'waineye. 26 Fai yana sakona kebu a da veluagai, kebu 'aku fata yana sakonanidi faifaidi leta a na kilumi Sisa 'waineye. Begaidi Faulo a mieni, Kini Akalifa matamuye wata matatabumi matamie yana vona ta na nogai mulieta 'aku fata faifaina a na kiluma a na veifufu Sisa 'waineye. 27 Kebu 'ana 'isa 'atumaina 'waikuye 'ai'edi tamu tomogo yogoyogonina a na vetuneimo i na nago Sisa 'waineye kebu yana lamunaga.”

  • S23 Mad 10:18S24 Fol 22:22
Copyright information for `YML