Acts 26

Faulo i veifufu Akalifa mataneye.

Fesito yana vona i 'a'ava, Akalifa Faulo i voneni i vo, A tauyemu 'u na veifufu taunimu faifaimu.” Faulo i velamu ma nimanimana, side bani'odi i veifufuyedi. I vo, Kini Akalifa, a sosoana fai 'asiau a na vonayavuga matamuye naninidi me Diu i vevitakuga faifaidi. Yaku sosoana lamuna fai me Diu yama sauluva wata yama nuanua tulidi tulidi 'u 'aseta-'atumaidi. Begaidi a velu'ui 'waimuye, 'u na tokemaigemu yaku vona matatabuna 'u na nogaidi.

Tutuyanina tubuaukuye me Diu matatabudi yaku sauluva i 'asetadi, nagami 'aku tuvadeye mulieta a mai Ielusalema. Yau siaikuye tomogo Diu, siwe Falisi yadi 'aila'a nageneye a miamia yama ve'etoboda matatabuna a veve'ililibuyedi. Nani de'e me Diu fuedi i 'asetai wata 'ai'edi nuanuadi 'adi fata i na veifufuyedi 'waimuye. Basenadiotoga Yaubada i vona'awaufaufa tubumavo 'waidie 'ana Venua'ivina Keliso i na vetunei, bega me Diu 'ama wauma 12 tutuya matatabuna ma yadi subia wata ma yadi vetumagana vona'awaufaufanina i lulukamaseni. Kini Akalifa, vona'awaufaufanina 'waineye yau wata a vetumagana begaidi me Diu i vevitaku a tovotovoi matamuye. Awale 'omi 'waimie vitana kebu 'ami fata 'wa na vetumagana Yaubada towafa i na sivetovoidiga faifaina?

Basenadi yau yaku nuanua, egavo i vetumagana Iesu tomogo Nasaledi 'waineye, veviga a veleveledi. 10 Side bani'odi a munemunegidi Ielusalema 'waineye. Tovelomu 'adi to'edakumetavo veimea i veleku bega Iesu 'ana todumwebika fuedi a yatoyatodi vanuga 'eba yogona 'waineye, wata i nikenikedi i wafawafa yau 'anigoku i bikabika. 11 Yaku veimea 'wainega fuedi i nikenikedi 'eba miava'auta 'waidie, 'ifwaidi a veve'isakololodi nuanuaku yadi vetumagana Iesu 'waineye i na baileni. Wata kamoku i ogaogala a nunago 'ani'ie mali 'awalawa 'waidie veviga a veleveledi.”

  • S4-5 Fol 22:3 Fmi 3:5-6S6 Fol 28:20S10 Fol 8:3
  • S11 Fol 9:1-2

Faulo yana nuavilana i veifufuyeni.

12 Wata Faulo i vonedi i vo, Fai nuanuaku Iesu 'ana tovetumaganavo veviga a na veleveledi, begaidi tovelomu 'adi to'edakumetavo veimea i veleku i vetuneku a na nago Damasiko. 13 Kini Akalifa, 'aiata-'wane'waneye 'a nunago 'ifwaidi tomotoga taiadi, nika 'edeye mageta abamega i magesema. Magetanina bwaikaotogina, kebu bani'odi inala yana mageta. 14 Matatabuma 'a be'u fwayefwayeye bona a nogai Diu bonamega i vonavona 'waikuye i vo, Saulo, Saulo awale vita 'u veleveleku a veveviga, siwe 'omu wata taunimu veviga 'u velevelemu.” 15 Yau a vo, 'Auvea, 'omu aitoi?” Yaku velutoli 'Auvea i tutuli i vo, Yau Iesu, kumaniku vita 'u veleveleku. 16 'U tovoi. Yau a souyeku 'waimuye bega a na venua'ivinemu yaku tofolova wata yaku tolu'ivona. 'U na nago mali tomotoga 'waidie 'u na lu'ivona 'asiau a souyeku 'waimuye faifaina wata bola tutuya 'ifwaidi 'u na 'iseku faifaina. 17 A na vetunemu mali tomotoga taunidi kebu Diu 'waidie, tomotoganidi wata yamu tomotoga me Diu nuanuadi i na nikemu siwe a na 'i'ita'ita'iemu. 18 Tomotoganidi matadi 'u na tolialadi, bega dudubala 'wainega 'u na vagavaidi 'u na miedi mageta 'waineye, wata bani'odi Seitani yana toketokena 'wainega 'u na vagavaidi 'u na miedi Yaubada 'waineye. Fai i na vetumagana 'waikuye, Yaubada yadi sakona i na nuatavunidi mulieta i na luku yana tomotoga basenadi i venua'ivinediga 'waidie.”

  • S18 Kolos 1:13 1 Fit 2:9

Faulo yana folova Iesu faifaina i veifufuyeni.

19 Wata Faulo i vo, Kini Akalifa, Iesu yana vona abamega i 'a'ava, kebu a da vedumwe'ai'aieni a vematayakayaka a lau'age me Diu wata mali tomotoga taunidi kebu Diu 'waidie. Nagami a nago Damasiko, mulieta Ielusalema, wata bani'odi a nago 'awalawa matatabuna 'waidie Iudia nageneye. Matatabudi a vonedi yadi sakona i na bailedi, Yaubada 'waineye i na nuaviladi, yadi sauluva i na ve'atumai bega mali tomotoga i na 'isedi i na 'asetai 'akonadi i nuaviladi. 21 Yaku folovanidi faifaidi me Diu i 'ive'aviniku vanuga 'eba velu'ui nageneye wata igodi i da luvewafaku. 22 Tutuya fuedi Yaubada i 'i'ita'ita'ieku i maiga 'asiau begaidi a tovoi a lulu'ivona 'omi tomotoga bwaikimi wata tomotoga-'avo'avovo 'waimie. Ava'ai a veveifufuyediga i vesala Mosese wata Yaubada yana tolu'ivonavo yadi vona taiadi, vonanidi basenadiotoga i kilumidi bola Keliso Yaubada 'ana Venua'ivina veviga bwaikina i na veluagai i na wafa mulieta kumanina nagami i na tovoi-vaitugana. Wata i kilumi Keliso faifaina i vo, 'Awaie yana lau'age bani'odi mageta me Diu wata mali tomotoga taunidi kebu Diu 'waidie.”

24 De'e bani'odi Faulo i veveifufuga, nika Fesito bonana bwaikinega i vo, Faulo, 'omu 'u ve'wava'wava. Yamu sikulu bwaikina nuamu i 'ivegaugauya.” 25 Faulo yana vona i tutuli i vo, Fesito 'omu toveimea bwaikimu, yau kebu a da ve'wava'wavaga. Yaku vona tonovina wata nuaku kebu i da lugaugauya. 26 Ava'ai a veifufuyediga 'akonadi Kini Akalifa i 'asetadi begaidi ma yaku venuafoufa'ala 'aku fata a na veveifufu 'waineye. Iesu yana wafa wata yana tovi-vaitugana tomotoga fuedi i 'iseni wata i 'asetai. A nuani naninidi matatabuna 'akonadi i 'asetadi kebu nani givagivana.

27 Kini Akalifa, 'omu Yaubada yana tolu'ivonavo yadi vona 'u vetumaganedi? A 'asetai 'u vetumagana.” 28 Siwe Kini Akalifa i voneni i vo, Yamu vonanina 'ale'usana 'wainega igodi nuanuamu yaku nuanua 'u na sivilai a na vetumagana Iesu 'waineye.” 29 Faulo i vo, Aigodi, yaku veifufu 'ale'usanega 'alo manamanawena siwe a vevelu'ui Yaubada 'waineye, nuanuaku 'omu wata 'ifwaimi 'asiau yaku vona 'wa noganogaiga, 'wa na vetumagana Iesu 'waineye yau bani'odi a vetumagana, siwe kebu i da lubwainemi tolugavia i na yogonimi yau bani'odi.”

30 Faulo yana vona i 'a'ava, Kini Akalifa, Fesito, Benaisa, wata 'ifwaidi tomotoga matatabudi i tovoi i souyedi tanotanoge 'aise'avadi i veifufu i vo, Faulo kebu i da lubwaineni i na miamia vanuga 'eba yogona 'waineye 'alo i na wafa fai kebu tamu yana sakona.” 32 Akalifa Fesito i voneni i vo, Tomogo de'e 'ai'edi kebu Sisa i da 'inanaiga, ta da 'etoyavuya, siwe fai nuanuana i na nago i na vonayavuga Sisa 'waineye, 'asa'aiana i na miamia vanuga 'eba yogona 'waineye, mulieta i na nago Loma.”

  • S20 Fol 9:22,28, 22:21S21 Fol 21:30-31S23 Luk 24:46-47
  • S26 Ion 18:20S31-32 Fol 25:25
Copyright information for `YML