Acts 27

Faulo i dodoga i nunago Loma.

1Faulo i miamia vanuga 'eba yogona 'waineye, mulieta Fesito i veimea 'a na nagoi
Luke taiadi i nagoi.
Loma. Loma tolugaviavo, tamu 'aila'a 'ana wagava 'Aila'a Sisa, 'ana to'edakumeta 'ana wagava Diuliasa. Tomogonina Faulo wata 'ifwaidi tomotoga yogoyogonidi i 'ewadi taiadi 'a na nagoi Loma.
2Tamu waka 'a veluagai 'atamana Adalamitio 'wainega i mai, sai'afoga i na tauya i na nago 'atamana fuedi Eisia balabalana 'waidiamo. Wakanina 'waineye 'a dodoga wata tamu tomogo Masidonia taiadi 'atamana Tesalonaika 'wainega 'ana wagava Alisitako.

3I 'atai 'a le'wa 'atamana Saidoni. Diuliasa tomogo 'atumaina, Faulo i tauyeni i nago enavo i na 'isedi wata ava'ai nuanuana i na veleni. 4Wata bega 'a silakata, fai yagina i vevevilama begaidi Imula Saifilosi wata fwayafwaya bwaikina kamwaneamo 'a nago. 5'Awalawa Silisia wata Famifilia tabwadiamo 'a nago 'a le'wa 'atamana Maila, 'awalawa Lisia nageneye. 6Bei tolugaviavo 'adi to'edakumeta tamu waka bwaikina i veluagai Alekisanidilia 'wainega i mai i na nago 'awalawa Itali bega matatabuma wakanina 'waineye 'a dodoga 'a nagoi, we'e 'ama 'aila'a 276.

7Fai yagina i vevevilama bega kebu 'a da lilidega, ma'inuama 'a nago mulieta 'a le'wa 'atamana Naidasi. Bei kaukau debanagomega i nununuga bega 'a laka 'a nago Salimoni fogeneamo, bei kaukau sai'afo 'a veluagai. 8Bega Imula Kiliti balabala lilivaneamo 'a nago bei wata yagina i vevevilama begaidi ma'inuama 'a nago 'a le'wa 'Awauku Niwaniwalovina 'waineye 'atamana Lasea lilivaneye.

9Tutuya manamanawena 'akonadi i 'a'ava kebu i da lubwainema 'a na vaganago fai 'akonadi toalu'u i le'wa, kaukau bwaikina 'ana tutuya. Faifainanina Faulo waka 'ana tofolovavo i vonedi i vo, Ekwavo, a nuani 'ai'edi ta na tauya bola vita ta na veluagai malaveseye waka wata kukua i na 'ivesakodi, wata 'ifwaida ta na monu.” 11Faulo yana nuanuananina i veifufuyeniga tolugaviavo 'adi to'edakumeta kebu i da awave'atumaieniga. 'Eba lukunina kebu 'atumainaga kaukau 'ana tutuye begaidi tomotoga fuedi nuanuadi sai'afo 'a na vaganago 'ai'edi 'ama fata 'a da le'wa Finikisa, bei tamu 'awauku Imulanina Kiliti 'waineye. 'Awaukunina 'atumaiotogina fai kaukau 'ana tutuye yagina kebu 'ana fata i na luku. Begaidi tolugaviavo 'adi to'edakumeta toniwaka wata wakanina 'ana to'isave'avina yadi nuanua i fali'atumaieni.

  • S3 Fol 24:23

Kaukau wata yagina waka i beweni.

13'Awaukunina 'waineye 'a luku bei 'a miamiani, nika kaukau sai'afo i nunuga bolimanayega, waka 'ana tofolovavo yadi nuanuananina i veveifufuyeniga nuanuadi 'a na tauya 'a na nago Finikisa. Bega lomu i yo'ei naya i silakai balabala lilivaneamo 'a nago. 14'A balabala nika tamu kaukau bwaikina i yagiobuma 'oyayega. Kaukaunina 'atagiega i nunuga, yavalata bolimana kamwadie. 15Kaukau naya i 'onai, waka i yagivekenai kebu 'ama fata debanagomega 'a na nago bega waka i vivieni i bewemamo. 16I bewema 'a nago imula siaina 'ana wagava Koda dibunega bei sai'afo i velubabalema bega waka siaina 'a dikwadikwaniga 'a tokemaigema 'a silakai i laka tabwaneye 'a sifwasefwaseni. 17I 'a'avana waka bwaikina i fania bulavayega bega yagina kebu waka i na tufuai. Waka 'ana tofolovavo i kololo waka i na tula faifaina 'awalawa Libia 'waineye bega naya i siobuyeni kaukau i bewemamo 'a nago. 18I 'atai kaukau wata yagina bwaikaotogidi waka i lusakosakoi begaidi kukua i vedodogidiga i veavuledi. 19Wata 'awa'awaie yagina i vebwaika-'afo'afo waka taunina 'ana kukua wata i veavuledi. 20'Aiata fuedi nagedie kaukau bwaikina i nununuga kebu 'ama fata 'ubwana wata inala 'a na 'isedi bega 'a bavu, kebu 'a da 'asetaiga ava'aibe 'a nunago. Yama nuanua matatabuna i ve'ale'usa 'a vo, Kebu ta na ve'atumaiga, mogitana ta na wafa.”

21Tutuya manamanawena kebu tamu aitoi i da 'ani, mulieta Faulo i tovoi matameye i matawa'ulidi i vo, 'Wa 'iseni, bonaku 'wa taweniga. Ta da miamiaga Imula Kiliti, 'ako kebu vita de'e ta da veluagai wata kukua i da 'eno'eno 'atumaidi.” 22Wata Faulo i tolinuavatuvatudi i vo, Kebu 'wa na kolologa, waka mogitana i na tuweaweali we'e kebu tamu aitoi 'waidega i na wafaga. 23Lovane yaku Yaubadanina kumanina a subisubiaiga, tamu yana anelose i souyeni 'waikuye i voneku i vo, Faulo, kebu 'u na kolologa. Yaubada nuanuana 'u na vonayavuga Loma yadi toveimea bwaikaotogina mataneye wata 'akonadi i vesauluva-'atumaiemu emwavonidi taiadi wakeye 'wa dodoga kebu tamu aitoi i na wafa.” 25Ekwavo, 'wa na tokemaigemi. A vetumagana ava'ai Yaubada i vonekuga, bani'odi i na souyeni. 26Siwe bola tamu imula 'waineye ta na tula.”

  • S21 Fol 27:9-10S23-24 Fol 23:11S26 Fol 28:1

Waka sai'afo i le'wa balabala lilivaneye.

27'Aiata 14 nagedie kaukau bwaikina i nununuga i bewebewema Eyaga Mediteleniani 'waineye. Lovananina 'ana utukamwane waka 'ana tofolovavo i nuani 'akonadi 'a le'wale'wa fwayafwaya lilivaneye. 28Awana i 'etowavai 'eba 'etowavayega i 'iseni 'ana vemanawe 40 mita. I yo'ei 'a vaganago wata i 'avalainani i 'iseni 30 mita bega i 'asetai 'akonadi 'avala lilivaneye. 29Waka 'ana tofolovavo i kololo kileuye 'a na tula faifaina, begaidi lomu matatabuna 4 i tawedi waka mulineye bega waka i sive'avini, wata i velu'ui yadi yaubada-vekavekali 'waidie 'atai-matayo'o faifaina. 30Siwe 'ifwaidi nuanuadi i na dega bega waka siaina i siobuyeni igodi i da obu yadi vaiseba i vo, Wata lomu 'ifwaidi 'a na tawedi fogenega.” 31Faulo yadi nuanua 'akonadi i 'asetai begaidi tolugaviavo wata 'adi to'edakumeta taiadi i vonedi i vo, 'Ai'edi no'o tomotoganidi i na dega, 'omi fuemi 'wa na wafa.” 32Begaidi tolugaviavo waka siaina 'ana bulava i kinidabai i beweni.

33Sai'afoga tutuya i na fuai Faulo matatabudi i lukakadedi 'ani faifaina i vo, Wakeye ta mimai 'aiata 14 nagedie kebu tamu sai'afo 'wa da 'anitonova. 34A vonevonemi 'wa na 'ani bega 'wa na vetoketoke. Tutuyanina ta na obuobu 'avale, kebu tamu ava'ai i na 'eto'wa'imi, matatabumi 'atumai'avami.” 35Faulo yana vona i 'a'ava, 'ani'ani i 'ewai, matadie i vekaiwa Yaubada 'waineye i 'ivivia i 'ani. 36Matatabudi Faulo i 'iseni nuafoudi i vatu begaidi i 'ani. 37'Ama 'aila'a matatabuma 276. 38Matatabuma 'a 'ani kamoma i aidi. 'Ani i 'a'ava, nuanuadi waka i na safaila begaidi witi basenadi i vedodogidiga matatabuna i veavuledi eyage.

  • S34 Fol 27:22

Waka i tula.

39I 'atai, waka 'ana tofolovavo balabala i 'isanaweni siwe kebu i da 'isa'inanai. Nidula i 'iseni 'awaukuye nuanuadi bei yagina i da bewema i da lulakavema nidule 'ai'edi 'ana fata. 40Bega lomu 'adi bulava i tudabadi i bailedi eyaga nageneye i 'eno'enovi, wata wayaisi i siobuyedi we'e fogeneye naya i silakai bega 'ai'edi 'ana fata kaukau waka i na beweni 'a na obu balebaleye. 41Siwe waka bwaikina bega i lilide i nago tamu nidula malaveseye bei i tula wata i toke fogena i vetufadualeni nidulanina 'waineye. Fai yagina bwaikaotogidi waka mulina i tugeugeuya.

42Tolugaviavo yadi nuanua, nuanuadi tomotoganidi yogoyogonidi matatabudi i na luvewafadi bega kebu tamu aitoi i na kayo i na obu 'avale i na dega. 43Siwe tolugavianidi 'adi to'edakumeta nuanuana Faulo i na 'ita'ita'ieni begaidi i talabodebodedi wata matatabuma i vonema i vo, Egavo kayokayomi nagami 'wa na sou 'wa na kayo 'wa na obu balebaleye. 44We'e 'ifwaimi kayo bavubavumi deu 'wa na 'ewadi bega 'wa na kayo.” Side bani'odi 'a munega bega matatabuma 'atumai'avama.

  • S44 Fol 27:22-25
Copyright information for `YML