Acts 3

Tomogo 'agena sinunumina i ve'atumai.

1Tamu 'aiata Fita wata Ioni i nagoi vanuga 'eba velu'ui 'waineye. 'Akonadi 'auyewa i 'awavilai, velu'ui 'ana tutuya i le'wa. 2Vanuga 'eba velu'ui tamu 'awana 'ana wagava 'Awa 'ana 'isa 'Atumaiotogina, bei tomogo 'agena sinunumina inana kamodiega i miamia. 'Aiata 'aitamogana 'aitamogana enavo i nunaweni bei i vevemiabuia egavo i nunagoi vanuga 'eba velu'ui 'waineye, 'waidie mani i vevelu'ui. 3Tutuyanina Fita wata Ioni i 'isedi i mimaia 'waidie i velu'ui 'ai'edi tamu ava'ai i da veleni. 4Siwe 'adi 'ailuga i 'isadewai Fita i voneni i vo, 'U 'isamaiema.” 5I 'isanawedi yana nuanua i vo 'ako, Ava'ai i na veleku?” 6Nika wata Fita i voneni i vo, Kebu tamu mani 'waikuye bega a na velemu, siwe nani tamu a na velemu. Iesu Keliso 'atamana Nasaledi 'wainega yana toketokenayega a na vonemu, 'U tovoi 'u yaba.” 7Fita 'ana 'atagie i 'abi i sivetovoia nika 'agena wata 'ana buseumatana i vetoketoke i luafwalagi i yaba. Mulieta Fita wata Ioni ma fuedie i luku vanuga 'eba velu'ui 'waineye, tomogonina i yogosousou Yaubada i subisubiai. 9'Aila'a bwaikina tomogonina i 'iseni i yogosousou wata Yaubada i subisubiai, i 'isa'inanai taunina totalavelu'ui yana 'eba mia vanuga 'eba velu'ui 'awaneye begaidi fuedi nuadi i voganidi wata nuadi i 'ewai yana ve'atumai faifaina.

  • S2 Fol 14:8S6 Fol 3:16; 16:18

Fita yana lau'age vanuga 'eba velu'ui 'waineye.

11Vanuga 'eba velu'ui masi'edana 'ana wagava Masi'eda Solomoni bei tomogonina i ve'atumaiga Fita wata Ioni taiadi i vedima'abi'abi i tovotovoi. 'Aila'a i 'iseni i ve'atumai ma yadi nuavogana i ve'ilililide i mai 'waidie. 12Fita tomotoga i 'isedi i vonedi i vo, Emavo, awale nuami i voganidi wata 'wa 'i'isadewama? 'Omi 'wa nuaniga 'wa vo 'ako taunima yama toketokenayega 'alo yama sauluva magemagetadi 'waidiega tomogo de'e 'a da 'ive'atumaia, siwe kebu. Tamu tomogo yana toketokena 'wainega i ve'atumai. 13Ebelamo, Aisake, Iakobo, wata 'ifwaidi tubudavo yadi Yaubada, Natuna Iesu i silakai, toketokena wata veimea i veleni. Tomogonina 'wa 'aniveleneni yada to'edakumetavo 'waidie wafa faifaina, igodi Failato i da 'etoyavuya siwe 'wa baileni. 14Taunina magemagetana, yana sauluva 'atumai'avana Yaubada mataneye siwe 'omi 'wa vedumwe'ai'aieni Failato 'wa voneni tamu to'ainike 'ana wagava Balaba i 'etoyavuya. 15Begaidi yami veimea 'wainega yawaida lamuna i luvewafai siwe Yaubada i sivetovoia wafayega, 'ima matamega 'a 'iseni. 16Iesu yana toketokena 'wainega tomogo de'e 'agena i 'ani'otoidi. Ava'ai 'wa 'iseni 'alo 'wa 'asetai yama vetumagana wata Iesu yana toketokena 'waidiega. Yama vetumagananina Iesu 'waineye tomogonina matamie i ve'atumai.

17Ekwavo, side bani'odi. A nuani 'omi wata 'ida me Diu yada to'edakumetavo taiadi yami bavu 'wainega Iesu 'wa luvewafai fai kebu 'wa da 'aseta-'atumaia taunina Yaubada Natuna. 18Basenadi Yaubada i venuayato yana tolu'ivonavo 'waidie bega i vona-vagata 'ana Venua'ivina Keliso veviga bwaikina i na veluagai mulieta i na wafa. 'Akonadi 'ana mogitana i souyeni yami veimea 'wainega. 19Faifainanina yami sakona 'waidiega 'wa na nuavilami Yaubada 'waineye bega yami sakonanidi i na 'u'umidi. 20Wata 'Auvea yada Yaubada 'aivaita i na velemi bega 'anu'anunumi i na ve'atumai wata i na vetoketoke, nika Yaubada 'ana Venua'ivina, taunina Iesu i na vetunei faifaimi. 21Tutuya de'e Iesunina i miamia abame i na nagoga Yaubada yana tutuya 'ana mogitana i na veluagai. Tutuyanina 'waineye nani matatabuna fwayefwayeye wata abame i na 'ive'ivaudi, bani'odi basenadiotoga yana tolu'ivona magemagetadi i vona-vagata. 22Wata bani'odi basenadiotoga Mosese i kilumi Yaubada yana Buki nageneye Iesu faifaina i vo,

'Auvea yada Yaubada bola tamu yana tolu'ivona i na vetunei 'waimie yau bani'odi. Taunina yada tomotoga 'waidega i na silakai wata nani matatabuna i na lu'ivonaga 'waimie bonana 'wa na nogai. 'Ai'edi aitoi kebu i na vematayakeyakeniga Yaubada yana 'Aila'a 'wainega i na ve'idi'idieni i na wafaotoga.”

24Wata Fita i vonedi i vo, Basenadiotoga tolu'ivona matatabudi Yaubada yana nuanua i lu'ivoneyediga, i vona-vagata naninidi i souyediga tutuya de'e faifaina. Tolu'ivonanidi bani'odi Samuela wata 'ifwaidi mulineye i mai. 25Yaubada yana vona'awaufaufanidi tolu'ivona i lu'ivoneyediga 'omi faifaimi. Basenadiotoga Yaubada i vona'awaufaufa tubudavo 'waidie wata 'omi 'waimie. Wata bani'odi i voneyedi tubuda Ebelamo 'waineye i vo,

Yau a na nuakalikaliemu bega tubumwavo 'waidiega ma yaku nuakalikali a na vesauluva 'atumaina tomia fwayafwaya matatabuna 'waidie.”

26Nika mogitana Yaubada Natuna i venua'ivineni nagami 'waimie i vetunei bega i na vesauluva 'atumaina 'waimie i na kiavenuavilami yami sauluva sakoidi 'waidiega.”

  • S13 Sou 3:15 Luk 23:13-25S15 Fol 2:32; 5:30S17 Luk 23:34
  • S18 Luk 24:27S22-23 VeL 18:15,18-19S25 Nag 22:18 Gal 3:8
Copyright information for `YML