Acts 4

Fita wata Ioni i tovoi Kaniselo matadie.

1Tutuyanina Fita wata Ioni i vonavona tomotoga 'waidie, 'ifwaidi totafalolo i maia 'waidie. Taunidi tovelomu, Diu 'ifwaidi 'adi wagava Sadusi, wata tolugavia 'adi to'edakumeta, taunidi vanuga 'eba velu'ui 'ana to'isave'avinavo. 2Ma yadi nuasako i maia fai yadi nuanua igodina towafa kebu i na tovoi-vaitugana, siwe Fita wata Ioni tomotoga 'waidie i veve i vo, Yaubada Iesu i sivetovoia wafayega begaidi towafa fuedi i na yawasa-vaitugana.” 3Faifainanina i 'ive'avinidi siwe 'akonadi i lavia i yatodi vanuga 'eba yogona 'waineye i 'eno. 4We'e fuedi Iesu valana i nogai i vetumagana i luku tovetumaganavo 'waidie i 'imoso'iedi bega iaveta'ava 'adi 'aila'a 5000, siwe wata vevine kwakwama taiadi.

5I 'atai, me Diu yadi toveimeavo, yadi to'edakumetavo 'au'auveadi wata ve'etoboda 'adi tovevo i va'auta Ielusalema. 6Wata 'ifwaidi tomotoga taiadi, Anasa tovelomu bwaikina ma yana 'aila'avo, wata Kaiafa, Ioni, Alekisana taiadi. 7I va'auta'a'ava, Fita wata Ioni i miedi matadie i velutolitoliedi i vo, Tomogo bani'odi 'wa munegi i ve'atumai? Ava'aiega yami toketokena 'wa veluagai 'alo aitoi 'ana wagavayega?”

8Siwe 'Anu'anunu 'Atumaina Fita i agei mogitana bega yadi velutoli i tutuli i vo, 'Omi 'ama to'edakumetavo, wata yama 'auveavo, 'asiau 'wa velutoliemaga, voke tomogo 'agena sinunumina 'a 'ivaiseni i ve'atumai faifaina. 10Siwe 'omi wata me Isileli fuemi 'wa na 'asetai, tomogonina 'wa 'ise'iseni, Iesu Keliso 'atamana Nasaledi 'wainega yana toketokena 'wainega i ve'atumaiotoga. Tomogonina Yaubada 'ana Venua'ivina, basenadi 'omi 'wa tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye siwe Yaubada i sivetovoia wafayega. 11Basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye Iesu faifaina i vo,

Folovanina 'omi to'aiyogona 'wa baileni,

Yaubada i silakai i ve'unututuyeni.”

12Side bani'odi. Fai Yaubada Iesu i silakai, 'aiseotogina 'ana fata i na 'ita'ita'ieda. Yaubada Iesu i veleda bega i na 'ita'ita'ieda, we'e tomia fwayafwaya matatabuna 'waidega kebu tamu aitoi bani'odiga.”

13Diu yadi Kaniselovo Fita wata Ioni yadi venuafoufa'ala i 'iseni wata i 'asetadi taunidi tomotoga-'avo'avovo kebu i da luku sikulu 'waineye, faifainanina nuadi i voganidi yadi vona 'atumaina faifaina, bega i nuani Iesu 'adi 'weabu wata 'adi tove. 14To'edakumetavonidi kebu tamu ava'ai 'adi fata i da voneyeniga fai tomogonina i 'iseni 'akonadi i ve'atumai taiadi i tovotovoi. 15Bega i vonedi 'adi 'aitonu i souyedi tutudaba 'wainega kaniselovo 'aise'avadi i veifufu i vo, Bani'odi ta na munegidi? Kebu 'ada fata yadi folova toketokena ta na awave'eve'eweni fai tomotoga fuedi Ielusalema nageneye 'akonadi i 'asetai Fita wata Ioni tomogonina i 'ive'atumaia. 17Siwe 'adi 'ailuga ta na talabodedimo kebu wata Iesu Valana i na lu'ivona-vuvueni mali tomotoga 'waidie bega nani de'e kebu i na vebwaika.”

18I goledi i luku-vaitugana 'waidie i velu'ase'asedi i vo, 'A talabodemi, kebu wata 'wa na veveifufu 'alo 'wa na veve Iesu faifaina.” 19Siwe Fita wata Ioni yadi vona i tutuli i vo, 'Omi taunimi 'wa na venua'ivina ava'ai nuanuaga Yaubada mataneye 'atumaina. 'Omi yami nuanua 'a na vematayakeyakeni 'alo Yaubada? 'A nuaniga kebu 'ama fata 'a na 'ailove 'a na vonavona, fai Iesu yana folova matamega 'a 'iseni wata yana vona tanigamega 'a nogai.”

21Kaniselovo kebu tamu ava'ai Fita wata Ioni 'waidiega i da veluagai bega i na luvematavulogidi we'e tomotoga fuedi Yaubada i subisubiai tomogonina i 'ive'atumaiaga faifaina, begaidi kebu 'adi fata i na nikedi. Tomogonina i ve'atumaiga kebu tubuvauvaunaga 'ana malamala 40 i 'iaweni. Wata Kaniselovo i kwayega i talabodebodedi, mulieta i vonedi i souyedi.

  • S3 Fol 5:18S4 Fol 2:41; 5:14S7-8 Mad 10:19-20
  • S10 Fol 3:6S11 1 Fit 2:7 Same 118:22-23S12 Ion 14:6
  • S16 Ion 11:47S17-20 Fol 5:28-29

Tovetumaganavo i velu'ui Yaubada 'waineye.

23Tutuyanina Fita wata Ioni i souyedi i viladi i nagoi 'adi 'aila'avo tovetumagana 'waidie i lu'ivona tovelomu bwaikidi wata to'edakumetavo 'au'auveadi yadi vona. 24I lu'ivona i 'a'avana, ma fuedie yadi nuanua 'aitamoganega Yaubada 'waineye i velu'ui i vo, 'Auvea, 'omu bwaikimu, abama, fwayafwaya, wata ufa 'adi to'idewadewa wata nani fuedi nagedie i 'eno'enovi. 25Basenadiotoga 'Anu'anunu 'Atumaina i venuayato yamu tofolova wata tubuma Devida 'waineye bega i vona-vagata vonanina i kilumi i vo,

Awale tomotoga 'aila'a tulina tulina i nuasako bwaikina Yaubada 'waineye?

Tomotoganidi yadi nuanua givagivana i 'idewa-wayogeni, igodi i da vesauluva sakoina 'Auvea 'waineye.

26Kini fuedi yadi 'eba vetalaga i 'idewadi wata to'edakumetavo i va'auta nuanuadi Yaubada wata 'ana Venua'ivina taiadi i na vetalaga.”

27Yadi nuanuananina basenadiotoga Devida i voneyeni siwe 'akonadi 'ana mogitana i sousouyeni 'atamana de'e 'waineye, fai Kini Elodi wata Fonitio Failato i va'auta me Isileli wata mali tomotoga taiadi. Bega yadi nuanua 'aitamogana 'wainega Iesu yamu Tofolova Magemagetana 'u venua'ivineniga, i vedumwe'ai'aieni. 28Basenadiotoga ma yamu toketokena yamu nuanua 'u 'idewai Iesu faifaina, we'e ava'ai tomotoganidi i 'idewadewadi fai nagami yamu nuanua bani'odi. 29'Auvea 'akonadi 'u 'asetai tomotoganidi nuanuadi veviga bwaikina i na velevelema, faifainanina 'ima yamu tofolovavo 'u na 'ivaisema bega yamu vona matatabuna venuafoufa'alayega 'a na lulu'ivoneyedi. 30Wata nuanuama yamu Tofolova Magemagetana Iesu, yana toketokena 'wainega 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa 'u na 'i'idewadi wata toviga 'u na 'i'ive'atumaidi.

31Tutuyanina i velu'ui'a'ava, Yaubada yana toketokena 'wainega vanuga i yue. 'Anu'anunu 'Atumaina tovetumaganavo i agedi mogitana, ma yadi venuafoufa'ala Yaubada yana Vona i veveifufuyedi.

  • S25-26 Same 2:1-2S27 Mad 27:1-2S28 Fol 2:23
  • S29 Efe 6:19S31 Fol 2:4

Kukuayega i veve'ivaivaita.

32Tovetumaganavo matatabudi yadi nuanua 'aitamogana. Naninidi 'waidie, 'waidiega i ve'ivaivaita ma ediavo kebu tamu aitoi i da veumokai. 33Toketokena bwaikina 'wainega tomata'aulelevo i lulu'ivona mogitana Toveimea Iesu yana tovi-vaitugana faifaina, wata ma yana nuakalikali Yaubada i vevesauluva 'atumaina 'waidie 34Tovetumagananidi kebu tamu aitoi i da 'usa tamu nani 'wainega fai egavo ma yadi kukua bwaikidi i vevekimwaneyedi tutulidi i 'ewa'ewadi tomata'aulelevo i veleveledi, mulieta i veveusedi 'aitamogana 'aitamogana yana nuanua 'ana fata bani'odi.

36Bani'odi Iosefa, tomata'aulelevo i goleni Banabasa, 'ana saivila To'aivaita, yana fwayafwaya i vekimwaneyeni maninina i mieni i 'aniveleneni tomata'aulelevo 'waidie. Tomogonina i tubuga Imula Saifilosi 'waineye wata Livai 'ana wauma 'wainega.

  • S32 Fol 2:44S34-35 Fol 2:25S36 Fol 11:22-26; 13:2-3
Copyright information for `YML