Acts 5

Ananaiasi wata Safaila yadi vekali.

Tovetumaganavo ma ediavo kukuayega i veve'ivaivaita we'e iadi tamu 'ana wagava Ananaiasi ma yana vavine Safaila 'ifwaidi yadi fwayafwaya i vekimwaneyeni. Maninina i 'ewai, 'ifwaidi i ve'o'oledi wata 'ifwaidi Ananaiasi i nawedi tomata'aulelevo i veledina i vonedi i vo, Side, yama fwayafwaya tutulina matatabuna a mieni.” Wata yana vavine yana vekali i 'asetai. Tutuyanina maninina i veledi Fita i vo, Ananaiasi, awale taunimu 'u tauyemu Seitani yana nuanua 'waineye, bega 'u vekali 'Anu'anunu 'Atumaina 'waineye? Yamu vekalinina fai 'ifwaidi yami fwayafwaya tutulina 'u ve'o'oleni 'u vo, Matatabuna a mieni.” Basenadi 'omu yamu fwayafwaya, wata tutuyanina 'u vekimwaneyeniga tutulina 'omu yamu mani. Awale yamu nuanuananina bani'odi i souyeni? Kebu 'aisema 'u da vekaliemaga, wata 'u vekali Yaubada 'waineye.” Tutuyanina Fita yana vona i nogai i wafa i 'awauliulia. Fuedi valana i nogai Ananaiasi bani'odi i munega i wafa, i kololo bwaikina. Mulieta nigolalaga i maia tomogona i fania i evai i naweni i tavuni.

'Awasasa 'aitonu i 'a'ava wata yana vavine i mai we'e yadi lamoga yana wafa kebu i da 'asetaiga. Fita i vonedi i vo, Nuanuaku a na 'asetai, vona mogitana de'e yami fwayafwaya tutulina matatabuna 'alo kebu? Safaila i vo, E'e matatabuna.” Wata Fita i vo, Awale ma yami lamoga yami nuanua 'aitamogana 'wainega 'Auvea 'Anu'anununa 'wa silubuya? We'e nigolalaga yami lamoga i tavuniga siwe 'akonadi i le'wai 'omi wata 'ako i na evami i na nawemi i na tavunimi.” 10 Nika i wafa i 'awauliulidi Fita 'ageneye. Nigolalaganidi i luku i 'isedi 'akonadi i wafa i evadi i nawedi i tavunidi yadi lamoga lilivaneye.

11 Iesu yana 'Aila'a matatabudi valadi i nogai i kololo bwaikina wata mali tomotoga fuedi taiadi.

  • S2 Fol 4:34,35S3 Ion 13:2

Tomata'aulelevo toviga fuedi i 'ive'atumaidi.

12 Tomata'aulelevo 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa fuedi i 'i'idewadi tomotoga matadie. Tovetumaganavo yadi sauluva i vava'auta Masi'eda Solomoni 'waineye vanuga 'eba velu'ui nageneye. 13 Tomotoga fuedi tovetumaganavonidi i ve'ililibuyedi siwe kebu i da nagoi 'waidie i kololo. 14 We'e 'ifwaidi i vevetumagana Toveimea Iesu 'waineye i lukuluku 'adi 'aila'a 'waineye bega i veve'ila'edi, vevine wata iaveta. 15 Fai tomata'aulelevo 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'i'idewadi, toviga ma 'ividi i mimaiedi 'edeye i yatoyatodi bega bola Fita 'ifwaidi i na 'abitonovidi, we'e 'ai'edi kebu, 'ifwaidi i na ve'i'wa'uyedimo i na ve'atumai. 16 Wata tomotoga 'aila'a bwaikaotogina 'atamana fuedi Ielusalema lilivaneye yadi toviga i miedi wata 'ifwaidi yaiaina i agediga siwe matatabudi i ve'atumai.

  • S12 Fol 14:3S16 Mak 6:56 Fol 19:11,12

Tomata'aulelevo i 'ive'avinidi.

17 Tovelomu bwaikina ma enavo totafalolo Sadusi, ma yadi nuasako, tomata'aulelevo i ve'unumagigiedi, i 'ive'avinidi i yatodi vanuga 'eba yogona 'waineye. 19 Siwe lovananina 'waineye tamu 'Auvea yana anelose vanuga 'eba yogona 'ana saiboda i sibaleni i vonedi i souyedi. 20 Wata i vonedi i vo, 'Wa na nagoi 'wa na luku vanuga 'eba velu'ui 'waineye tomotoga 'waidie 'wa na veifufu-dewa mia 'ivauna Iesu 'wainega faifaina.” 21 Tomata'aulelevo bonana i nogai, mulieta i 'atai i luku vanuga 'eba velu'ui nageneye bei i veve tomotoga 'waidie.

'Aiatanina 'waineye Diu yadi kaniselovo matatabudi i va'auta, taunidi tovelomu bwaikina ma enavo wata Diu yadi to'edakumetavo 'au'auveadi. Tolugaviavo i vonedi i nagoi vanuga 'eba yogona 'wainega tomata'aulelevo igodi i da miedi kaniselovo 'waidie.
22 Tutuyanina tolugaviavo i le'wai tomata'aulelevo i 'isa'avadi bega i viladi i nagoi kaniselovo 'waidie i lu'ivona i vo, 'A le'wai vanuga 'eba yogona 'a 'iseni 'ana saiboda fa'alidi wata to'isave'avinavo i tovotovoi 'awa lilivadie, siwe saiboda 'a sibaleniga kebu tamu aitoi 'a da veluagai nageneye.” 24 Tutuyanina tolugaviavo 'adi to'edakumeta wata tovelomu 'adi to'edakumetavo yadi vona i nogai, nuadi i voganidi i vo, Bani'odi i munega i souyedi?”

25 I vonavona nika tamu tomogo i le'wa i vonedi i vo, 'Wa ve'wada a na vonemi, tomotoganidi 'wa yatodiga vanuga 'eba yogona 'waineye, sino i veve tomotoga 'waidie vanuga 'eba velu'ui nageneye.” 26 Bega tolugaviavo ma yadi to'edakumeta i nagoi vona bikanega tomata'aulelevo i veviladi. Kebu bonadi i da siaya'aia fai tomotoga i kololoyedi, bola tomata'aulelevo i na 'ikasikasisiedi kileuyega i na nikedi.

27 Tolugaviavo tomata'aulelevo i miedi kaniselo matadie tovelomu bwaikina i vonedi i vo, Basenadi 'a talabodemi 'a vo, Iesu faifaina kebu 'wa na veve.” Siwe 'akonadi yami venina tomia Ielusalema matatabudi i 'aseta, wata nuanuami 'wa na 'uvanima yana wafa faifaina.” 29 Fita ma enavo yadi vona i tutuli i vo, 'Omi, wata mali tomotoga yami vona kebu 'a na vematayakeyakedi, Yaubada 'aisena yana nuanua i lubwaineni. 30 'Omi Iesu 'wa luvewafai 'ai lagalagana 'waineye, siwe tubudavo yadi Yaubada wafayega i sivetovoia. 31 Wata i silakai i vemiabuia 'ana 'atagiega veimea i veleni bega taunina yada To'edakumeta wata 'ada To'ita'ita'i, bega 'ida me Isileli 'ada fata ta na nuavilada Yaubada yada sakona i na nuatavunidi. 32 Yana wafa wata yana tovi-vaitugana matamega 'a 'isedi wata 'Anu'anunu 'Atumaina i 'asetai. Yaubada 'Anu'anununina 'Atumaina i velema 'ima 'ana tovematayakayaka 'waimeye.”

  • S17-18 Fol 4:1-3S19-20 Fol 12:7-10S28-29 Fol 4:18-19 Mad 27:25
  • S31 Efe 1:20 Ibu 12:2S32 Fol 1:8

Gamelieli enavo i talabodedi.

33 Kaniselovo yadi vonanina i nogai i nuasako bwaikina yadi nuanua 'aitamoganega i vo, Ta na nikedi i na wafa.” 34 Siwe tamu iadi 'ana wagava Gamelieli taunina totafalolo Falisi, ve'etoboda 'ana tove, wata fuedi i ve'ililibuyeni, i tovoi matadie tomata'aulelevo i vonedi i souyedi. Mulieta Gamelieli kaniselovo i vonedi i vo, Ekwavo, 'ai'edi nuanuami 'wa na vo ava'ai 'wa na 'idewai de'e tomotoganidi 'waidie, nagami 'wa na nuanua tonovina. 36 Basenadi tamu tomogo 'ana wagava Tiudasi i vo, Yau tomogo bwaikiku, 'waikuye 'wa na 'isa wata 'wa na vetutuyameku,” bega tomotoga bani'odi 400 i nagoi 'waineye. Siwe mali tomotoga i nikei i wafa, 'ana tovetutuyamavo i ve'iyavuyavulagi yana nuanuananina igodi i da 'idewaiga i 'a'ava. 37 Mulieta gabemani tomotoga 'adi wagava i kilukilumidi tutuyanina 'waineye, tamu tomogo Galili 'ana wagava Iudasa yana nuanua tamu i 'idewai wata tomotoga fuedi i nagoi 'waineye. Taunina wata i wafa, yana tomotoga wata yana nuanuananina i 'iawelovedi. 38 Wata 'asiau bani'odi. A vona mogitana. 'Ai'edi Iesu valana tomotoga yadi nuanua, bola i na 'a'ava fai taunina 'akonadi i wafa tomotoganidi 'adi 'ailuga bani'odi, we'e 'ai'edi Yaubada yana nuanua, kebu 'ami fata 'wa na leodi. Fai voke bola 'wa na nunagoi Yaubada taiadi 'wa na vevetalaga. Faifainanina de'e tomata'aulelenidi kebu 'wa na nikedi. 'Wa bailedi i na nagoi.” Kaniselovo matatabudi Gamelieli yana vona i nogai i ve'ililibuyeni. 40 Mulieta tolugaviavo i vonedi tomata'aulelevo i miedi i toke i fitalidi mulieta kaniselovo i talabodedi kebu wata Iesu faifaina i na veveifufu. I 'a'avana i vonedi i na nagoi nika ma yadi sosoana i souyedi kebu i da bunumayaga i vo, Yaubada i tauyeda veviga ta veveluagai Iesu faifaina.”

42 'Aiata 'aitamogana 'aitamogana tomata'aulelenidi i lukuluku vanuga 'eba velu'ui 'waineye wata tomotoga yadi vanuge, 'waidie i veve wata i lalau'age Iesu Valana 'Atumaina faifaina i vo, Iesu taunina Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina.

  • S40 Fol 4:18S41 Mad 5:10-12 1 Fit 4:13S42 Fol 17:3
Copyright information for `YML