Acts 7

Sitiveni yana vonayavuga.

Tovelomu bwaikina Sitiveni i velutolieni i vo, Tolu'ivonanidi i vonaga mogitana 'alo kebu?” Sitiveni i vo, Tamakwavo wata ekwavo a na vonemi. Tolu'ivonanidi we'e i vekaliemi. Basenadiotoga tubuda Ebelamo i miamia Mesafotemia, bola kebu i da nago Elana, Yaubada Magemagetana i souyeni 'waineye i voneni i vo, Yamu 'aila'a 'u na 'iawedi wata yamu 'awalawa, 'u na nago tamu 'awalawa 'waineye bola a na vemu.” Bega 'awalawa Kalidia i 'iaweni i nago 'atamana Elana 'waineye i mia. Mulieta Ebelamo tamana i wafa Yaubada i voneni i kwekwe i mai yada 'awalaweye. Tutuyanina 'waineye bei Yaubada kebu tamu fwayafwaya Ebelamo i da veleniga, kebu tamu yana fwayafwaya mogitanaga bani'odi 'iave 'ana bababa, we'e Yaubada i vona'awaufaufa 'waineye bola fwayafwayanina matatabuna i na veleni wata 'ana wauma faifaidi. Vona'awaufaufanina Yaubada Ebelamo i veleniga, siwe tutuyanina 'waineye kebu natunavo. Yaubada yana vona side bani'odi Ebelamo 'waineye i vo, Bola 'amu wauma i na nagoi mali 'awalaweye, bei malamala 400 nagedie i na vetofolova-maimaiga wata vita i na veveluagadi tomotoga 'waidiega. Siwe tomotoganidi bola vematavuloga a na veledi bega 'amu wauma i na viladi i na maia de'e 'awalawanina 'waineye i na subisubiaku.” Wata Yaubada Ebelamo i voneni i vo, 'Amu wauma matatabudi bunudi i na bobodi yaku vona'awaufaufa 'u vetumaganeniga 'ana tugusa.” Mulieta Aisake i tubuga, 'aiata 'ana ve-8 'waineye Ebelamo bununa i boboi. Wata bani'odi Aisake natuna Iakobo i tubuga, mulieta Iakobonina natunavo 12, taunidi tubudavo ta veve'ililibuyedi.”

Wata Sitiveni kaniselovo i vonedi i vo, Tubudavonidi taidi Iosefa i ve'unumagigieni i vekimwaneyeni mali tomotoga 'waidie bega i naweni Itifita bei i vetofolova-maimaiga. Siwe Yaubada i 'wea'weabuya yana veviga 'waidiega i 'ita'ita'ieni. Tamu 'aiata Itifita 'ana kini 'ana wagava Felo, Iosefa i goleni i nago 'waineye, wata bei Yaubada i 'ivaiseni, faifainanina Felo i 'iseni yana sauluva 'atumaina wata ma yana 'aseta. Bega i silakai i vetoveimea yana vanuga 'ana tofolovavo wata 'awalawa Itifita matatabuna 'waidie.

11 Tutuyanina 'waineye Itifita wata Kenani 'waidie vita i souyeni i loka bwaikina. Tubudavo kebu 'adi fata ava'aibe bei 'ani'ani i na veluagai. 12 Mulieta Iakobo vala i nogai 'ani'ani Itifita 'waineye bega natunavo i vetunedi i na kimwane, wata i na viladi i na maia. 13 Tamu tutuya 'adi'adi i saigoi wata i nagoi 'ani'ani i na kimwane. Bei Iosefa taunina i lu'ivoneyeni enavo 'waidie fai i na vo 'ako i wafa, mulieta Felo i 'asetai Iosefa yana 'aila'a. 14 Iosefa enavo i vonedi i vo, 'Wa na nagoi tamada 'wa na voneni matatabumi 'wa na maia de'e bei ta na mia.” I viladi tamadi i voneni bega Iakobo ma yana 'aila'avo matatabudi 75 i maia Itifita. Bei i miamiani mulieta Iakobo i wafa, wata 'ifwaidi tubudavo. 16 Basenadiotoga Ebelamo i miamia Sekemu, tamu fwayafwaya i kimwanei Emoli 'ana wauma 'waidiega. Tutuyanina Iakobo wata Iosefa i wafaga tomogodi i nawedi fwayafwayanina 'waineye i ve'ufadi.

 • S2-4 Nag 12:1-5S5 Nag 17:8S6-7 Nag 15:13,14 Sou 3:12
 • S8 Nag 17:9-11S9-10 Nag 37:11,28; 39:23; 41:37-44
 • S11 Nag 41:54S12 Nag 42:1-5S13-14 Nag 45:1-11
 • S15 Nag 46:1-7; 49:33S16 Nag 33:19

Sitiveni i veifufu me Diu yadi souyagi faifaina.

17 Malamala fuedi i 'a'ava tubudavo 'adi 'aila'a i vebwaika-'afo'afo wata Yaubada yana vona'awaufaufa Ebelamo 'waineye bola 'awalawa Kenani tubunavo i na veledi, 'ana tutuya i vevelilivana. 18 Mulieta tamu kini i tovoi Itifita i veimeyeni, Iosefa i bavuyeni fai basenadiotoga i wafa. 19 Kininina tubudavo i vekaliedi wata tutuya vitana i veledi. I lulukakadedi bega natudiavo wala'aie i yatoyatodi i wafawafa.

20 Tutuyanina 'waineye tamu kwamana 'atumaiotogina i tubuga 'ana wagava Mosese. Weta'i 'aitonu nagedie inana wata tamana i giveni vanuge, mulieta i sivemageseni Felo natuna vevinena i fayayeni, i taulai 'wa da vo bani'odi natuotogina. 22 Me Itifita yadi nuanua matatabuna Mosese i veni begaidi ma yana 'aseta bwaikina. Yana vona 'adi nogaya 'atumaidi wata yana folova toketokena.”

23 Wata Sitiveni Kaniselovo i vonedi i vo, Tutuyanina Mosese 'ana malamala 40 i nuanua nuanuana i na nago yana tomotogavo me Isileli i na fogedi. 24 I nago tamu tomogo Itifita i 'iseni tamu tomogo Isileli i nikenikei, bega Mosese iana i 'ivaiseni tomogo Itifita i nikei i wafa. 25 I nuani i vo, 'Akonadi ekwavo i 'asetai bola Yaubada i na 'ivaiseku bega a na 'ita'ita'iedi me Itifita 'waidiega, kebu wata i na folova-maimaiga,” siwe kebu i da 'asetaiga. 26 I 'atai, wata i nago tomotoga Isileli'ava 'adi 'ailuga i 'isedi i vevetalaga, Mosese nuanuana ma iana i na veiana bega i vonedi i vo, 'Wa 'ailove, we'e iamu awale tauni'avada 'wa vevetalaga?” Igodi i da talabodedi nika tomogonina vetalaga i vesivauliga Mosese i bifeleni i vo, 'Omu igodi nuanuamu 'u na veimeyema wata 'u na 'isave'avinima, siwe 'omu kebu tamu aitoi i da veimeyemu.” 28 Bogi tomogo Itifita 'u nikei i wafa, yau wata igodi nuanuamu 'u na nikeku.” 29 Tutuyanina vonanina Mosese i nogai i dega Itifita 'wainega i nago 'awalawa Midiani. Bei i nagi i venatuna natunavo iavetadi 'adi 'ailuga.

30 Malamala 40 i 'a'ava, mulieta tamu 'aiata Mosese i nunago sali'avu'avuye 'Oya Sainai lilivaneye, tamu anelose i souyeni 'waineye 'ai-'ala'alata nageneye. 31 I 'iseni welavi yauyauvina i 'ala'alata, nuana i vogani i nago lilivaneye nuanuana i na 'isadewai. 'Auvea bonana i nogai i vo, Yau tubumwavo yadi Yaubada. Ebelamo, Aisake, wata Iakobo yadi Yaubada.” Mosese ma yana kololo i tatava, kebu nuanuana i na 'ise'iseni. 33 Wata 'Auvea Mosese i voneni i vo, 'Amu 'ageyafayafa 'u na ta'idi. We'e bei 'u tovotovoiga 'awalawa tabu fai Yau bei a miamia. 34 Yaku tomotoga Itifita 'waineye i miamiani yadi veviga bwaikina a 'iseni mogitana wata yadi taivonavona a nogai bega a obuma a na 'ita'ita'iedi. Begaidi de'e 'wainega a na vevilamu 'u na nago Itifita.”

35 Wata Sitiveni i vona kaniselovo 'waidie i vo, Side bani'odi, me Isileli Mosese i vedumwe'ai'aieni, i voneni i vo, 'Omu igodi nuanuamu 'u na veimeyema wata 'u na 'isave'avinima siwe 'omu kebu tamu aitoi i da veimeyemu.” Mosese Yaubada i vetunei me Isileli 'waidie anelose wata 'ai-'ala'alata 'waidiega bega Mosese 'adi to'edakumeta wata 'adi to'ita'ita'i. 36 I nago tomotoganidi i vagavaidi Itifita 'wainega malamala 40 nagedie i yabedi sali'avu'avuye. Itifita 'waineye, wata Eyaga Yamoyamoina 'waineye wata sali'avu'avuye 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa fuedi i 'idewadi matadie. 37 Wata Mosese me Isileli i vonedi i vo, Bola Yaubada tamu yana tolu'ivona i na vetunei 'waimie yau bani'odi. Taunina yada tomotoga 'waidega i na silakai.” 38 Tamu tutuya Mosese wata tubudavo me Isileli i miava'auta sali'avu'avuye. Bei 'Oya Sainai 'waineye tamu anelose Yaubada yana Vona i lu'ivoneyeni Mosese 'waineye. Vonanina Mosese i veleda i na 'eno-vagata.

 • S17-18 Sou 1:7,8S19 Sou 1:10-22S20-22 Sou 2:1-10
 • S23-29 Sou 2:11-15,21,22S30-35 Sou 3:1-10S36 Sou 7:3; 14:21 Num 14:33S37 VeL 18:15S38 Sou 19:3 VeL 9:10

Sitiveni i veifufu me Isileli yadi

dumwe'ai faifaina.

39 Siwe tubudavo i vedumwe'ai'ai kebu Mosese i da vematayakeyakeni, nuanuadi i na viladi Itifita. 40 Begaidi tomotoganidi Mosese tatana 'ana wagava Eloni i voneni i vo, Mosese basenadi i vagavaida Itifita 'wainega i laka 'Oya Sainai 'waineye, siwe kebu ta da 'asetai voke i vuyo. Nuanuama kumaea 'u na 'idewadi bega 'waidie ta na 'odu'odu, taunidi i na 'edakumeseda.” 41 Eloni yadi vona i nogai tamu kumaea i 'idewai 'ana 'isa'isa bani'odi 'aisaya bulumakau natudi, wata i sakali. Sakalinina 'waineye tamu 'aisaya i nikei i kabuni kumaea faifaina bega i sosoana bwaikina fai taunidi 'adi 'idewadewa 'waineye ma yadi subia i 'odu'odu. 42 Fai Yaubada i vedumwe'ai'aieni nuanuadi kumaea, begaidi Yaubada i bailedi, i tauyedi 'ubwana 'waidie i na 'odu'odu. I 'a'avana mulieta sauluvanina faifaina Yaubada yana tolu'ivona Emosi i kilumi Yaubada yana vona i vo,

Me Isileli, malamala 40 nagedie sali'avu'avuye 'aisayayega 'wa velomu, siwe kebu yau 'wa da subiaku.

43 Tutuya fuedi lau'weta 'wa yogoyogoni bega bei yaubada-vekavekali 'ana wagava Maloke 'waineye ma yami subia 'wa 'odu'odu. Wata tamu nani 'ana 'isa'isa bani'odi 'ubwana 'wa 'idewai 'wa goleni Lifani, 'waineye 'wa 'odu'odu.

Begaidi me Babiloni a na tauyedi i na 'ive'avinimi i na nawemi yadi 'awalaweye i na veimeyemi.”

44 Wata Sitiveni i vo, Basenadiotoga tubudavo i miamiani sali'avu'avuye, Yaubada Mosese i veni bega vanuga i yogoni 'aisaya bunudiega yadi 'eba velu'ui Yaubada 'waineye. Lau'wetanina nageneye Yaubada yana ve'etoboda 10, basenadi i kilumi kileuye, ma didiwakana bei i yatoi, yadi 'eba 'isa Yaubada 'adi 'weabu. 45 Mulieta tubudavo lau'wetanina natudiavo i veledi. Tutuyanina Iosua i 'edakumesedi i 'ewa-vuvueni wata Yaubada i 'ivaisedi mali tomotoga i sogiedi yadi fwayafwaya i elodi. Bei me Isileli i miamiani fwayafwayanina 'waineye wata lau'wetanina i 'enoga i nago tutuyanina tubuda Devida i souyeni. 46 Devida yana sauluva 'atumaina Yaubada mataneye, begaidi Yaubada i nuakalikalieni. Wata Devida i velu'ui Yaubada 'waineye i vo, Yaubada, 'omu basenadiotoga Iakobo i subisubiamu, 'u da tauyeku yamu vanuga 'eba velu'ui a da yogoni.” 47 Siwe Yaubada kebu i da tauyeni we'e natuna Solomoni vanuganina i yogoni.

48 We'e tomotoga 'adi 'a'aiyogona Yaubada Bwaikaotogina kebu yana 'eba mia. Begaidi tamu tutuya tamu yana tolu'ivona Yaubada yana vona i kilumi i vo,

49 Vanuganidi 'wa yogoyogonidiga yau kebu i da lubwaineku.

Kebu 'ana fata bei a na miaga.

Abama yaku 'eba mia,

Fwayafwaya 'ageku 'adi 'eba yato, wata yaku 'eba veimea.

50 Naninidi 'wa da vo Yau kebu a da 'idewadiga.”

51 Wata Sitiveni kaniselo i vonedi i vo, 'Omi tutuya fuedi Yaubada yana vona 'wa baileni. 'Wa nogai siwe 'wa kwayega, kebu 'wa da vematayakayaka. 'Omi 'asa'aiana tubudavo yadi sauluva 'wa 'ewa-'afo'afoi. 'Omi wata tutuya fuedi 'Anu'anunu 'Atumaina yana folova 'waimie 'wa tatalabodeni. 52 Tubudavo Yaubada yana tolu'ivonavo matatabudi i vedumwe'ai'aiedi veviga i veledi, kebu tamu i da vesauluva-'atumaieni. Basenadiotoga Yaubada yana tomata'aulelevo i vetunedi i vona-vagata yana Tofolova 'Atumaiotogina Iesu yana mai faifaina, siwe tubumiavo i nikedi i wafa. We'e tutuyanina Iesu i le'wa 'omi 'wa 'etogiluveni wata 'wa luvewafai. 53 'Omi kumanimiavo Yaubada yana ve'etoboda 'wa 'ewadi anelose 'wainega siwe kebu 'wa da vematayakeyakedi.” Side bani'odi Sitiveni yana lau'age i ve'a'avai.

 • S39 Num 14:3S40-41 Sou 32:1-6S42-43 Emo 5:25-27
 • S44 Sou 25:9S45 Ios 4:11; 18:1; 23:9S46 2 Sam 7:1,2
 • S47 1 Kin 6:1,14S48-50 Ais 66:1,2S51 Sou 32:9
 • S52 2 Ifu 36:16S53 Fol 7:38 Ibu 2:2

Sitiveni i lukileuya.

54 Kaniselovo matatabudi Sitiveni yana vona i noganogaiga gadodi i 'alasedi i nuasako bwaikina 'waineye. 55 Siwe Sitiveni, 'Anu'anunu 'Atumaina i agei mogitana bega i 'isalaka abame i 'isedi Yaubada yana mageta mataududulina wata 'ana 'atagiega Iesu i tovotovoi. 56 I vo, Mataku 'wa na velugai. Abama i 'anikililia a 'iseni Iesu kumanina i vetomotogaotoga i tovotovoi Yaubada 'ana 'atagiega.”

57 Tanigadi i 'ibodadi wata i vegolegole Sitiveni bonana i lutavutavuni. I lilide i tovififineni i 'ive'avini i yo'ei i obuyeni mwalilige bei i lukileuya. Sitiveni bonana 'ana tonogaya wata to'ainikenidi 'adi talauma i 'a'idi bega i na 'ainike-'atumai i 'etokwauya tamu tubuau 'ana wagava Saulo i 'isave'avinidi. 59 Tutuyanina i nikenikei Sitiveni bonana bwaikinega i velu'ui i vo, 'Auvea Iesu, 'Anunuku a tauyeni 'waimuye 'u na 'ewai.” 60 'Agena i vetufano'uyedi wata i vegole i vo, 'Auvea, yadi sauluva sakoina 'u da nuatavuni.” I vona'a'ava nika yawaina i 'a'ava.

 • S56 Kol 3:1S57-58 Fol 22:20S59 Luk 23:46S60 Luk 23:34
Copyright information for `YML