Acts 8

Saulo Sitiveni yana wafa i 'iseni yana nuanua. Tomotoga 'ifwaidi Yaubada 'ana tovematayakayaka Sitiveni i mogaia, i 'ewai i nagoi i ve'ufai.

Keliso yana 'Aila'a vita bwaikina i veluagai bega i yavula.

'Aiatanina 'waineye Sitiveni i wafaga, 'ifwaidi Iesu 'ana tovedumwe'ai'ai i velamu tovetumaganavo Ielusalema 'waineye veviga bwaikaotogina i veleveledi. Saulo i nago vanuga 'aitamogana 'aitamogana 'waidie 'ai'edi bei tovetumaganavo, vevine wata iaveta i veveluagadi, i yo'eyo'edi i nunawedi vanuga 'eba yogona 'waidie. Bani'odi i munegidi igodi tovetumaganavo 'adi 'aila'a i da leo'a'avadi. Faifainanina tovetumaganavonidi i yavula i nagoi 'awalawa fuedi 'waidie Iudia wata Samelia nagedie. Tomata'aulelevo 'aisedi i miamiani Ielusalema.

  • S1 Fol 11:19S3 Fol 9:1,2; 26:9,11

Filifi i lau'age Samelia 'waineye.

Tovetumaganavonidi i yavulaga i nagoi 'awalawa matatabuna 'waidie Iesu Valana i lulu'ageyeni. We'e Filifi i nago tamu 'atamana bwaikina 'waineye 'awalawa Samelia nageneye, bei i lau'age Yaubada 'ana Venua'ivina Keliso faifaina. Wata bei tomotoga matadie 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'idewadi begaidi yana vona i vinenegeni 'atumaina. Filifi 'eba nuavogananidi i 'idewadi side bani'odi. I vona yaiaina 'waidie ma yadi vebwaubwau tomotoga fuedi 'waidiega i 'awa'a'idi. Bwalobwaloko wata tomotoganidi 'agedi i sinunumidiga fuedi i 'ive'atumaidi. Faifainanina tomotoga fuedi i sosoana bwaikina.

'Atamananina 'waineye tamu tomogo 'afo'afo'ana i miamia 'ana wagava Saimoni, taunina i awa'ai'aia i vo, Yau tomogo bwaikiku, yami 'eba 'isa,” wata me Samelia fuedi nuadi i voganidi 'ana 'afo'a faifaina. 10 Fai tutuya fuedi 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'i'idewadi, tomotoga bwaikidi wata tomotoga-'avo'avovo nuadi i 'ewai i ve'ililibuyeni igodi i vo, Tomogo de'e yana toketokena bwaikina Yaubada 'wainega.” 12 Siwe tutuyanina Filifi i le'wa i lalau'age Vala 'Atumaina Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie faifaina, wata Yaubada 'ana Venua'ivina Iesu faifaina. Fuedi i nogai i vetumaganeni i bafitaiso, vevine wata iaveta. 13 Wata Saimoni i vetumagana i bafitaiso, begaidi Filifi i yogo'wai'waili yana folova toketokedi i 'isedi nuana i 'ewai.

14 Tomata'aulelevo i miamianiga Ielusalema 'waineye, me Samelia fuedi valadi i nogai Yaubada yana Vona i vetumaganeni, bega Fita wata Ioni i vetunedi i na nagoi i na 'isedi. 15 Tutuyanina i le'wai i 'asetai 'akonadi i bafitaiso 'Auvea Iesu 'ana wagavayega siwe 'Anu'anunu 'Atumaina kebu i da agedi. 17 Begaidi Fita wata Ioni i velu'ui faifaidi, nimadi i yatodi 'unu'unudie nika 'Anu'anunu 'Atumaina i agedi.

18 Tutuyanina Yaubada 'Anu'anunu 'Atumaina i tauyeni tomotoganidi i agedi, Saimoni i 'iseni i nago Fita wata Ioni 'waidie igodi mani i da veledi i vo, Toketokenanina 'wa na veleku bega yau wata 'ai'edi nimaku a na yatodi tomotoga 'waidie, 'Anu'anunu 'Atumaina i na agedi.” 20 Fita ma yana nuasako Saimoni i voneni i vo, 'Omu igodi Yaubada yana nuakalikali 'u na kimwanei maniega. Nuanuaku yamu maninina taiadi 'wa da luku Seitani 'waineye, 'ai-'ala'alase i da 'alaimu. 21 'Omu yamu folova wata 'ima yama folova kebu i da vesala. Kebu 'u na 'ivaisema fai yamu nuanua kebu tonovinaga Yaubada mataneye. 22 Sakonanina faifaina 'u nuanua 'u na nuavilamu 'u na velu'ui 'Auvea 'waineye bega 'ai'edi i na nuatavunimu. 23 A 'asetamu 'u ve'unumagigiema, wata sakona i yogonimu.” Saimoni i vona Fita wata Ioni 'waidie i vo, 'Wa da velu'ui 'Auvea 'waineye faifaiku, bega veviganidi 'wa voneyediga, kebu i na sousouyedi 'waikuye. 25 Mulieta bei Fita wata Ioni i lulu'ivona Iesu faifaina wata 'Auvea Valana i veveifufuyeni, i 'a'avana i viladi i nunagoi Ielusalema, 'atamana fuedi Samelia nageneye 'waidiamo Vala 'Atumaina Iesu faifaina i lau'age i nagoi.

  • S7 Mad 10:1 Mak 16:17S17 Fol 9:17; 19:6 Tim 1:6

Filifi wata to'edakumeta Itiofia 'wainega.

26 Tamu 'aiata 'Auvea yana anelose i souyeni Filifi 'waineye i voneni i vo, 'U na 'idewadewa 'u na tovoi 'u na nago yavalatayega, 'edeye 'u na nunago tamu 'eda 'u na 'iseni Ielusalemega i obuobu Gasa sali'avu'avu 'waineamo.” 27 Begaidi Filifi i 'idewadewa i tauya i nunago 'edeye 'awalawa Itiofia tamu 'ana toveimea i veluagai. Toveimeanina tomogo bwaikina, Itiofia 'ana Kwini 'adi wagava Kanidesa, yadi mani 'ana to'isave'avina. Tomogonina basenadi i luku Ielusalema, Yaubada 'waineye i subisubia, i 'a'ava, i vilai i mimai fwayafwaya 'ana wakeamo, 'aisaya osi i luluyo'ei. 'Edeye i nunago i lulu'iawawa Yaubada yana Buki basenadiotoga Aisea i kilumi. 29 'Anu'anunu 'Atumaina Filifi i voneni i vo, 'U vaganago waka lilivaotogineye.” 30 Filifi i lilide i nago tomogonina i lulu'iawawaga lilivaneye i nogai, begaidi i velutolieni i vo, Bukinina 'u lulu'iawawaiga 'u 'asetai 'alo kebu?” 31 Tomogonina Itiofiayega i vo, Bani'odi a na munega a na 'asetai? 'Ai'edi aitoi i na kiavemagetai 'waikuye 'aku fata a na 'asetai. 'Ai'edi 'u 'asetaiga 'u lakama lilivakuye 'u miabui 'u kiavemagetai 'waikuye.” 32 Vonanina Yaubada yana Buki nageneye i lulu'iawawaiga side bani'odi.

Taunina yana sauluva bani'odi 'aisaya sifi. 'Ai'edi sifi vutuvutuna i na bobodiga, kebu i na 'we'welaga, wata 'ai'edi tomotoga i na vo, 'A na nikei,” Kebu i na vetafewaga.

Wata taunina bani'odi, kebu tamu ava'ai i na voneyeni.

33 Tomotoga i awaobubouyeni wata veviga bwaikina i veleni,

Siwe kebu tamu aitoi i da 'ivaiseni veimea tonovina 'wainega.

Kebu 'ana fata tubunavo ta na veifufuyedi,

Fai yana mia fwayefwayeye i daba-matayo'oi yana 'aila'a kebu.”

34 Itiofia 'ana toveimea Filifi i velutolieni i vo, Nuanuaku a na 'asetai aitoi faifaina i vonavona, taunina 'alo tamu tomogo?” 35 Filifi i voneni i vo, Kebu i da veifufu taunina faifaina i veifufu Iesu faifaina.” Begaidi Filifi vonanina i veifufuyeni, i 'a'ava wata Yaubada yana Buki 'ifwaidi i kiavemagetadi Vala 'Atumaina Iesu faifaina.

36 I nunago 'edeye ufa i veluagai toveimeanina Filifi i voneni i vo, Ufa sino. I lubwaineku 'u na bafitaisoku.” [ 37 Filifi i voneni i vo, 'Ai'edi yamu nuanua matatabuna 'u na tauyeni Iesu 'waineye 'u na vetumaganeni a na bafitaisomu.” Toveimeanina i vo, A vetumagana Iesu Keliso taunina Yaubada Natuna wata 'ana Venua'ivina.” ] 38 Waka i 'ailove, 'adi 'ailuga i obu i tovi'utuva ufeye, Filifi toveimeanina i bafitaisoi. 39 Tutuyanina i lakama 'avale Filifi i 'awafa'wani fai 'Auvea 'Anu'anununa i vagavaia i naweni, begaidi toveimeanina kebu i da 'asetai ava'aiamo i nago kebu wata i da 'iseni, siwe ma yana sosoana i tauya i nago yana vanuge. 40 We'e Filifi i souyeni 'atamana Asota i nago 'atamana bwaikidiamo Iesu Valana 'Atumaina i lalau'age-vuvua, bega i nago i le'wa Sisalia.

  • S27 Ais 56:3-7S29 Fol 10:19S32 Ais 53:7,8S40 Fol 21:8
Copyright information for `YML