Acts 9

Saulo yana nuavilana.

Tutuyanina 'waineye, Saulo Toveimea Iesu 'ana tovetumaganavo i veve'isakololodi, nuanuana i na nikedi. I nago tovelomu bwaikina i voneni lubulubu i na kilumidi i na veleni i na nawedi Damasiko. Bei Diu yadi 'eba miava'auta 'adi to'edakumetavo i na lu'iawawadi i na 'asetai Saulo ma yana veimea bega 'ai'edi Iesu yana 'Eda'eda 'ana tovetumaganavo i na veluagadiga, vevine wata iaveta, i na 'ive'avinidi i na miedi Ielusalema.

Faulo wata 'ifwaidi tomotoga taiadi i nunagoi Damasiko sai'afoga i na le'wa 'atamananina 'waineye, nika mageta abamega i kianamali Saulo i mageseni i be'u fwayefwayeye. Bona i nogai i vonavona 'waineye i vo, Saulo, Saulo, awale vita 'u veleveleku a veveviga?” Bonana i tutuli i vo, 'Auvea, 'omu aitoi? I vo, Yau Iesu, kumaniku vita 'u veleveleku. Siwe 'u na tovoi 'u na nago 'atamana bwaikina 'waineye, bei tamu tomogo i na vonemu ava'ai 'u na 'idewai.”

Tomotoganidi Saulo taiadi i nunagoiga, i tovi-valavalalai kebu 'adi fata tamu ava'ai i na voneyeniga. Bonananina i nogai, siwe kebu tamu aitoi i da 'iseniga. 'Akonadi mageta i 'awaiaia i 'a'ava, Saulo i tovoi i 'isala siwe kebu tamu ava'ai i da 'iseniga, begaidi nimaneye i 'abi i naweni Damasiko. 'Aiata 'aitonu nagedie, kebu 'ana fata i na 'isa, kebu i da 'ani wata kebu i da yemu.

10 Damasiko 'waineye, tamu tovetumagana i miamia, 'ana wagava Ananaiasi, I 'isa'isa nika 'Auvea i souyeni 'waineye i voneni, 'wa da vo, bani'odi i da 'enoneganega i vo, Ananaiasi.” I vo, Yau, 'Auvea.” 11 'Auvea i voneni i vo, 'U na tovoi 'u na nago 'eda 'ana wagava 'Eda Tonovina 'waineamo, Iudasa yana vanuge 'u na velutoli Saulo 'atamana Tasisu 'wainega faifaina. Vanuganina 'waineye Saulo i vevelu'ui Yaubada 'waineye 'akonadi i 'isemu 'wa da vo i da 'enoneganega, 'u luku 'waineye, nimamu 'u yatodi 'waineye bega i na 'isadewa.” 13 Siwe Ananaiasi 'Auvea yana vona i tutuli i vo, Tomotoga fuedi i lu'ivona 'waikuye tomogonina faifaina, yamu tomotoga Ielusalema 'waineye i nikenikedi. 14 'Akonadi tovelomu 'adi to'edakumetavo veimea i veleni i mai Damasiko bega fuedi i subisubiamuga i na 'ive'avinidi.” 15 'Auvea Ananaiasi i voneni i vo, 'Asa'aiana, 'u na nago fai 'akonadi a venua'ivineni yaku tofolova. Faifaiku i na lulu'ivona me Diu wata mali tomotoga kebu Diu yadi kini taiadi 'waidie. 16 Wata yau a na veni veviga bwaikina i na veluagai faifaiku.”

17 'Auvea yana vona i 'a'avana, Ananaiasi i tovoi i nago Iudasa yana vanuge, i luku Saulo i 'abitonovi i voneni i vo, Taiku Saulo, 'Auvea i vetuneku. Taunina Iesu kumanina 'u 'iseni 'edeye tutuyanina 'u mimai side bei. I vetuneku bega 'u na 'isa-vaitugana wata 'Anu'anunu 'Atumaina i na agemu.” 18 I vona'a'avana tamu nani matanega i 'anita'ia bani'odi igana kwanavidi nika i 'isadewa. I tovoi i bafitaiso wata i 'ani, nika yana fa'alina i veluagai.

  • S1 Fol 8:3S5 Fol 5:39S15 Fol 25:23 Lom 1:5
  • S16 2 Kol 11:23-28

Saulo i lau'age Damasiko 'waineye.

Saulo i yogomia tovetumaganavo taiadi Damasiko 'waineye.
20 Bei tonovina i nago Diu yadi 'eba miava'auta 'waidie i lau'age Iesu faifaina i vo, Taunina Yaubada Natuna.” 21 Fuedi i nogai nuadi i voganidi 'aise'avadi i vona i vo, Voke kumanina tomogonina Iesu 'ana tovetumaganavo i luluvewafadi Ielusalema 'waineye wata i mai side bei igodi tovetumaganavo i da 'ive'avinidi i da nawedi tovelomu 'adi to'edakumetavo 'waidie.”

22 Saulo yana lau'age i vevetoketoke i kiavemageta Iesu mogitana Yaubada 'ana Venua'ivina, begaidi me Diu i miamianiga Damasiko 'waineye kebu 'adi fata bonana i na tutuli.

23 'Aiata fuedi i 'a'ava, mulieta me Diu i va'auta i veifufu-giva bani'odi i na munega Saulo i na nikei i na wafa. 24 'Atamananina matatabuna kalikalina, kalinina i didigi i laka manamanawena bega toveifufunidi 'awa i tovibodadi igodi nuanuadi Saulo i na 'ive'avini, siwe tamu tomogo i lu'ivona 'waineye. 25 Begaidi tamu lovana Saulo yana tovetutuyamavo i naweni i laka kali tabwaneye walisava fa'alina 'waineye i dodogi, i siobuyeni kalimulie i dega.

  • S21 Fol 9:1,2S22 Fol 17:3; 18:28S23 Fol 23:12

Saulo Ielusalema nageneye.

26 Tutuyanina Saulo Damasiko i 'iaweni i nago Ielusalema nuanuana bei tovetumaganavo ma fuedie i na folofolova siwe i kololoyeni i vo 'ako, Kebu tonuavilanaga.” 27 Mulieta tamu tovetumagana 'ana wagava Banabasa i mai Saulo i 'ivaiseni i 'edakumeseni i naweni tomata'aulelevo 'waidie. I veifufu 'waidie i vo, De'e iada, 'Auvea i 'iseni Damasiko 'ana 'edeye wata i veifufu 'waineye. Mulieta i luku Damasiko nageneye ma yana venuafoufa'ala i lau'age Iesu faifaina.” 28 Tomata'aulelevo i ve'awamogitana bega taiadi i miamiani, wata ma fuedie Ielusalema matatabuna 'waineye i lalau'age Toveimea Iesu faifaina, ma yana toketokena kebu i da kolologa. 29 Wata i nago Diu 'ifwaidi bonadi Guliki 'waidie, taiadi i ve'ikwayekwayega, siwe igodi i da luvewafai. 30 Tutuyanina tovetumaganavo i 'asetai, i vagavaia i obuyeni 'atamana Sisalia 'waineye, bega i vetunei i nago Tasisu 'ana tuvadeye.

31 Tutuyanina i 'iawedi, Iesu 'ana tovetumaganavo i miamiani 'awalawa Iudia, Galili wata Samelia yadi mia i ve'atumai, kololo wata venuafouviga kebu. 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'aivaita 'wainega i vetoketoke wata i tovoi fa'alina, wata 'adi 'aila'a i vebwaika, matatabudi Toveimea Iesu i ve'ililibuyeni.

  • S27 Fol 9:4

Fita tomogo bwalobwalokona i 'ive'atumaia.

32 Fita 'atamana fuedi 'waidie i folova-vuvua, wata tamu 'aiata i nago 'atamana Lida, Yaubada yana tomotoga i na fogedi. 33 Bei tamu tomogo bwalobwalokona i veluagai 'ana wagava Inia malamala 8 'ivie i 'eno'enovamo kebu 'ana fata i na yaba. 34 Fita i voneni i vo, Inia, Iesu Keliso i na 'ive'atumaimu. 'U tovoi, 'amu 'ivi 'u nunumi.” Fita i vona'a'ava, Inia i tovoi-matayo'o. 35 Tomotoga Lida wata Seloni laube'una 'waidie i miamiani, i 'iseni bega fuedi i nuaviladi 'Auvea 'waineye.

  • S34 Ion 5:8,9

Vavine wafawafadi Fita i sivetovoidi.

36 We'e 'atamana Iofa nageneye tamu vavine i miamia, 'adi wagava Tabida, taunidi tovetumagana. 'Adi wagavanina 'ana saivila Guliki bonadiega Dokasa. Vavine de'e yadi sauluva wata yadi folova 'atumaidi, wekowekoma i nunuakalikaliedi. 37 Tutuyanina 'waineye viga i veluagai i wafa. Vanuganina 'waineye i wafaga, 'etotubwatubwana, tutudaba 'ifwaidi dibuneye, 'ifwaidi tabwaneye bega ediavo tomogodi i lekoai, mulieta i yatodi tamu tutudaba 'waineye vanuga tabwaneye. 38 Iofa kebu 'ani'iega Lida 'wainega bega tutuyanina tovetumaganavo i nogai Fita i miamia Lida, tomotoga 'adi 'ailuga i vetunedi Fita i na voneni nuanuadi i na lilide i na mai Iofa. 39 Fita tomotoga 'adi 'ailuga i nogayedi i tovoi ma fuedie i nagoi. Tutuyanina i le'wai i lakaveni tutudaba 'waineye vanuga tabwaneye. 'Wabu'wabulavo fuedi Dokasa tomogodi i tovififineni i vevemogai, we'e talauma siaidi wata bwaikidi ma yawaidie i 'idewadiga Fita i veni. 40 Fita i talabodedi i souyedi, i 'odu i velu'ui, mulieta i sivilai tomogodi 'waineye i vona i vo, Tabida, 'wa tovoi.” I 'isala Fita i 'iseni i tovoi i miabui. 41 Fita nimana i 'otoi i sivetovoiotogidi. I 'a'avana, tovetumaganavo wata 'wabu'wabulavo taiadi i goledi i luku i vedi vavine 'akonadi i yawasa. 42 Matatabudi Iofa nageneye valadi i nogai, bega fuedi i vetumagana 'Auvea 'waineye. 43 'Aiata fuedi nagedie Fita i miamia Iofa, Saimoni 'aisaya bunudi 'adi to'idewadewa, yana vanuge.

  • S39-40 Mak 5:38-41
Copyright information for `YML