Colossians 2

Keliso 'ana 'aseta 'waideye 'asa'aiana 'ai'aiwabu.

1Nuanuaku 'wa na 'asetai yaku velu'ui 'waidiega a toke a folofolova faifaimi, 'omi kebu 'aisemi faifaimiga, wata Iesu 'ana tovetumaganavo i miamianiga 'atamana Lodisia 'waineye faifaidi, wata tovetumaganavo 'ifwaidi, kumanidiavo kebu maigiku i da 'ise'iseniga wata faifaidi a vevelu'ui. 2A vevelu'ui faifaimi bega Yaubada i na kiavefa'alimi, wata ma emiavo yami venuakalikali i na luvetubamimi. Wata nuanuaku yami 'aseta i na vebwaika bega Yaubada yana nuanua givagivana 'wa na 'aseta-'atumaia. De'e naninina bani'odi kukuafou fai nuanuananina givagivana 'asa'aiana taunina Keliso. 3Kelisonina 'aiseotogina 'wainega 'aseta matatabuna ta veveluagadi nika 'ada fata ta na vevenua'ivina 'atumaina, naninidi bani'odi 'ai'aiwabu givagivadi. 4Naninidi a vonevonemi, kebu nuanuaku tamu aitoi i na vekaliemi bonana 'adi nogaya 'eba nua'ewa 'waidiega. 5Yau kebu 'waimie taiadi ta da miamia, siwe nuaku i viwai 'waimie, wata a sososoana fai yami nuanua 'wa yatoi 'aitamogana 'wa tovotovoi fa'alina wata yami vetumagana Keliso 'waineye toketokena.

  • S2 Efe 3:3-4,16-19S3 1 Kol 1:30S4 Lom 16:18

Mia 'ivauna wata 'atumaina ta veluagai Keliso 'wainega.

6Basenadi ma yami vetumagana taunimi 'wa tauyemi Iesu Keliso 'waineye, taunina 'ami Toveimea, i lubwainemi tutuya de'e wata bani'odi yami mia matatabuna 'waidie ma yami vetumagana taunimi 'wa na tautauyemi 'waineye 'wa na miave'itubama taiadi. 7Welavi yadi 'eba vetoketoke 'walamidi, wata bani'odi taunimi 'wa na tautauyemi Keliso 'waineye bega i na 'i'ivefa'alimi wata i na kikiavetoketokemi. Yami vetumagana 'waineye i na vevebwaika bega 'wa na tovotovoi fa'alina basenadi bani'odi Yaubada yana tomotoga i ve 'waimie. Wata tutuya fuedi 'wa na vevekaiwa Yaubada 'waineye.

8'Wa na 'isa'isa i na nunago tamu aitoi nuami i na 'ewadi venidi igodina 'eba 'aseta 'waidiega, we'e mogitana venidi i na yogonimi kebu 'eba 'aivaita. Venidi kebu Keliso 'wainega, tomotogaotoga yadi ve, i mai tubudiavo 'waidiega wata yaiaina ma yadi veimea 'waidiega.

9Tomotoganidi yadi ve vekali, we'e Keliso i vetomotogaotoga, siwe 'asa'aiana Yaubada yana 'ai'aiwabu, yana toketokena, yana nuanua, wata yana sauluva matatabuna i 'eno'enovi 'waineye, Keliso mogitana Yaubada bani'odi. 10We'e 'omi, fai Keliso taiadi 'wa miave'itubama, mia 'ivauna wata 'atumaina 'wa veluagadi, bega kebu tamu ava'ai 'waineye 'wa da ve'ale'usa. Kelisonina yana veimea toketokeotogina, yaiaina yadi veimea kebu bani'odi, bega toveimea wata tomotoga toketokedi kebu ta da 'ise'isediga, matatabudi Keliso i veveimeyedi.

11Me Diu i vonavona i vo, Yaubada yana tugusa bunu 'aibobo 'a 'ewaiga, 'ima yana tomotoga mogitana.” We'e 'omi, tutuyanina 'wa miave'itubama Keliso taiadi, kebu bunu 'aibobo 'wa da 'ewaiga tomotoga 'waidiega, we'e Keliso yami nuanua sakoidi nagami, i si'a'idi bega 'wa da vo nuanuananidi sakoidi i da boboyavuledi. 12Wata side bani'odi. Keliso i wafaga i tavuni, wata bani'odi ta bafitaiso i lekoada ufayega, yada 'eba 'isa Iesu taiadi ta wafa i tavunida. Tutuyanina Yaubada Iesu i sivetovoia, 'ida ta vetumaganaga Yaubada yana toketokena 'waineye, taiadi i sivetovoida nika mia 'ivauna wata 'atumaina ta veluagadi.

13Basenadi 'anu'anunumi wafawafadi fai 'wa sakosakona. Wata fai 'omi kebu me Diu, 'omi mali tomotoga, Yaubada 'wa bavuyeni yana ve'etoboda kebu 'wa da vematayakeyakedi, begaidi 'anu'anunumi wafawafadi. We'e Yaubada Keliso i sivetovoia, 'omi wata bani'odi tutuya de'e Yaubada mia 'ivauna wata miamia-vagaina i velemi, wata yada sakona matatabuna i nuatavunidi. 14Basenadi Yaubada yana ve'etoboda wata yana veimea ta geugeudi, yada sakonanidi 'adi tutula i lubwaineda ta da wafa, siwe Keliso yana wafa 'wainega yada sakonanidi i 'u'umidi, 'wa da vo yada sakona kilukilumidi i da 'ewayavuledi i da tutufwasedi 'ai lagalagana 'waineye, nika bei i ve'a'avadi. 15Keliso yana wafanina 'wainega, Seitani ma enavo yaiaina yadi toketokena i ve'a'avadi, tomotoga matatabudi matadie i lu'ivevenedi nika i bunumayaga.

  • S7 Efe 3:16-18S9 Ion 1:14,16S10 Efe 1:21-22
  • S11 Lom 2:28-29S12 Lom 6:4-5S13 Efe 2:1,4-5
  • S14 Efe 2:14-16S15 Kolos 1:13

Venidi tomotoga yadi nuanuayega 'wa na bailedi.

16Fai Keliso i vetoketoke bega a na vonemi. 'Ai'edi tomotoga 'ifwaidi nuanuadi i na talabodemi nani 'ifwaidi 'wa 'ani'anidi 'alo 'wa yemuyemudi faifaidi, kebu bonadi 'wa na nogaidi. 'Ai'edi nuanuadi 'aiata 'ifwaidi 'wa na veve'ililibuyedi tafalolo faifaina, weta'i 'ivauna 'ana tafalolo, me Diu yadi 'Aiata Veawai, kebu bonadi 'wa na nogaidi. 17Veimeanidi de'e 'a'a'avidi, i 'eno'enovi nika Keliso i souyeni. Naninidi bani'odi 'anunu, we'e Keliso mogitana tauniotogina. 18Tomotoganidi taunidi yadi nuanuayega i veve 'waimie i vo, I lubwaineda taunida ta na kiaobuyeda wata ma yada ve'ililibu ta na 'odu'odu anelose 'waidie.” 'Ai'edi yadi nuanuananidi kebu 'wa na 'idewadiga i na awavesakoyemi, siwe kebu bonadi 'wa na nogaidi. Taunidi i awa'ai'aidi, tutuya fuedi 'adi 'enoneganega i veveifufu-dewedi igodi i vo, Nani fuedi Yaubada i vevema, 'wa na ve'ililibuyema,” siwe yadi vonanidi taunidi yadi nuanua 'waidiega i sousouyedi. 19Tomotoganidi yadi miave'itubama Keliso taiadi, 'akonadi i 'awa'ididi 'wainega. Kelisonina taunina 'unu'unu, we'e 'ida, yana 'Aila'a 'alo Tomogona. Yana toketokena 'wainega 'ida du'u tulina tulina ta tubwa 'waineye i 'i'ive'avinida wata i 'i'isave'avinida. Wata Yaubada yana toketokena 'wainega 'ida Keliso Tomogona ta vevebwaika wata ta vevetoketoke Yaubada yana nuanua bani'odi.

20Tutuyanina Keliso i wafa, 'omi 'wa da vo taiadi 'wa da wafa, i yavumi Seitani ma enavo yaiaina 'waidiega, kumanidiavo ma yadi veimea fwayefwayeye. Mogitana i yavumi siwe awale yami sauluva 'wa da vo fwayafwaya 'ana nuanua i da vebwaika 'waimie? Naninidi tomotoga 'aisedi yadi nuanuayega i talabodedi, awale tomotoganidi 'wa vematayakeyakedi? 21Yadi talabodanidi i vo, Nani de'e tabu, kebu 'wa na 'abitonovi. 'Ani'ani de'e tabu, kebu 'wa na 'ania.” 22Naninidi tomotoga i talabodediga nani-'avo'avovo, 'a'a'avidi. Ve'etobodanidi tomotoga yadi nuanua wata yadi ve 'waidiega i sousouyedi, kebu Yaubada 'wainega. 23Tomotoganidi i veve 'waimie i vo, I lubwainemi taunimi 'wa na kiaobuyemi wata ma yami ve'ililibu 'wa na 'odu'odu anelose 'waidie.” Taunimi tomogomi 'wa na nikenikedi bega nuagiva sakoidi 'waimie i 'eno'enovi i na 'a'ava.” Yadi vonanidi 'adi nogaya 'wa da vo taunidi to'aseta, we'e mogitana kebu 'eba 'aivaita, kebu 'ana fata nuagiva sakoidi 'wa na talabodedi taunimi 'ami 'ivekokova 'wainega.

  • S16 Lom 14:1-12S17 Ibu 10:1S18 1 Kol 4:6
  • S19 Efe 4:15-16S20-21 Gal 4:3-5,9S22 1 Kol 6:13
Copyright information for `YML