Colossians 3

Keliso ma yana 'ai'aiwabu mataududulina i na souyeniga, wata 'ida taiadi.

1Keliso i wafa Yaubada i sivetovoia i laka abame ma yana veimea i miabui Yaubada 'ana 'atagiega. 'Omi wata bani'odi i sivetovoimi Keliso taiadi mia 'ivauna wata miamia-vagaina i velemi, begaidi i lubwainemi yami nuanua i na nunago abama 'ana nuanua 'waidie. 2Nuanuaku abama 'ana nuanua nuami i na 'ewaotogidi, we'e fwayafwaya 'ana nuanua kebu i na vebwaika 'waimie. 3Bani'odi 'wa na nuanuayediga fai tutuyanina Keliso i wafa wata bei 'omi 'wa wafa. Tutuya de'e Yaubada taiadi 'wa miave'itubama, nageneye 'wa givagiva Keliso taiadi. 4We'e Kelisonina, taunina yami mia 'ivauna wata miamia-vagaina lamudi, bega wata 'awaie ma yana 'ai'aiwabu magemagetana i na souyeniga, 'omi taiadi 'wa na souyemi, yana 'ai'aiwabunina i na velemi.

  • S1 Mak 16:19S2 Mad 6:33S3 2 Kol 5:17 Lom 6:6-7
  • S4 1 Ion 3:2

Sauluva sakoidi 'wa na bailedi, 'ivaudi 'wa na 'ewadi.

5Fai Keliso taiadi 'wa miave'itubama, i lubwainemi fwayafwaya 'ana nuanua sakoidi 'wa na bailediga 'wa da vo 'waidiega 'wa da wafa, bega kebu 'wa na ve'avula-'avo'avovo, sakona tulina tulina 'eba bunumayaga wata bunu 'ana nuanua sakoidi taiadi 'wa na bailedi. Naninidi sakoidi kebu faifaidi 'wa na nuagiva wata kukua 'adi nuanua kebu 'waimie i na vebwaika. Tomotoganidi kukua nuadi i 'ewadiga, mogitana i sakona fai kukua 'adi nuakalikali 'waidie bwaikina, 'wa da vo 'waidie i da 'odu'odu, we'e Yaubada i da baileni. 6Egavo sauluvanidi i na 'i'idewadiga, taunidi Yaubada yana nuanua 'adi tovedumwe'ai'ai, 'awaie ma yana nuasako vematavuloga i na veledi. 7Basenadi 'omi wata tovedumwe'ai'ainidi 'wa saladi, taunimi 'wa tauyemi sauluvanidi sakoidi 'waidie.

8Tutuya de'e i lubwainemi sauluva sakoidi matatabuna 'wa na bailedi. Kebu 'wa na nunuasakoga, kebu kamomi i na ogaogalaga, wata kebu tamu aitoi 'wa na tolive'edeni bega vita i na veluagai. Kebu 'wa na vebonaivo wata vona sakoidi kebu 'awamiega i na sousouyedi. 9Kebu emiavo 'wa na vekaliedi fai yami nuanua sakoidi nagami, sauluva sakoidi taiadi 'akonadi 'wa si'a'idi, ma'itufa yami nuanua 'ivaudi 'wa ve'wesenedi. Yami nuanuananidi 'ivaudi 'adi to'idewadewa Yaubada, tutuya fuedi i 'i'ive'ivaudi taunina yana nuanua bani'odi, bega taunina 'wa na 'aseta'a'avai wata taiadi 'wa na veiana. 11Fai Yaubada yada nuanua i 'ive'ivaudi ta luku yana 'Aila'a 'waineye, matatabuda ta vesala mataneye, me Diu wata taunidi kebu me Diu, taunidi bunu 'aibobo i 'ewaiga wata kebu i da 'ewaiga, yavuyavula wata tobavu, tofolova-maimaiga wata tomotoga yavuyavudi, matatabuda Keliso i ageda bega kebu ta na lau'idi, 'aiseotogina bwaikina 'waideye.

12'Omi tomotoganimi Yaubada yana tomotoga, i nuakalikaliemi wata i venua'ivinemi 'omi yana tomotoga mogitana. Begaidi i lubwainemi side naninidi 'wa na 'i'idewadi. 'Wa na 'i'isanuakalikali, ma yami nuakalikali 'wa na vevesauluva 'atumaina tomotoga 'waidie, 'wa na nunuaobu, yami sauluva i na bika, 'ai'edi egavo i na vesauluva sakoina 'waimie, ma yami tokemaiga 'wa na nuakalikaliedimo. 13Ma emiavo 'wa na ve'ivaivaita kebu 'wa na logiedi, emiavo i na vesauluva sakoina 'waimie yadi sakona 'wa na nuatavunidi. Yada 'Auvea yami sakona i nuatavunidi, i lubwainemi 'omi wata emiavo yadi sakona 'wa na nuatavunidi. 14De'e sauluvanidi 'atumaidi 'wa na 'i'idewadi, siwe ma yami nuakalikali. Nuakalikalinina i na 'itavimi, 'wainega 'wa na luvetubama.

15Keliso 'akonadi nuanua bikana i velemi, i lubwainemi yami nuanua 'waidie i na 'eno'enovi bega yana 'aivaita 'wainega i na vevemi ava'ai nuanuana 'wa na 'i'idewadi. Nuanuananina bikana Yaubada nuanuana 'waimie i na 'eno'enovi begaidi i venua'ivinemi 'omi yana 'Aila'a 'aitamogana, matatabumi yami mia i na ve'atumai. Wata tutuya fuedi 'wa na vevekaiwa Yaubada 'waineye. 16I lubwainemi Keliso Valana 'Atumaina nuami i na 'ewadi, bega ma yami 'aseta nani matatabuna faifaidi emiavo 'waidie 'wa na veve wata 'wa na awave'eda'eda. Same Yaubada yana Buki 'wainega, lei 'eba subia, wata lei 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wa na leileiedi wata nuamiega 'wa na vevekaiwa Yaubada 'waineye. 17Fai 'omi 'ada Toveimea Iesu yana tomotoga, ava'ai 'wa na 'i'idewadi bonamiega 'alo nimamiega, yami sauluva matatabuna 'wa na 'i'idewadi 'ana wagavayega, wata 'wa na vevekaiwa Keliso 'waineamo Yaubada Tamada 'waineye.

  • S5 Efe 5:3-5S6 Lom 1:18S8-10 Efe 4:25-32 Lom 12:2
  • S12 Gal 5:22-23S13 Mad 6:14S14 Lom 13:8-10
  • S15 Ion 14:27S16 Efe 5:19S17 Efe 5:20

Yaubada yana tomotoga 'ada veimea.

18'Omi vevine naginagimi, fai 'omi Keliso yana tomotoga i lubwainemi taunimi 'wa na tauyemi yami lalamogavo yadi nuanua 'wa na 'i'idewadi.

19We'e 'omi iaveta naginagimi yami vevinevo 'wa na nunuakalikaliedi wata kebu vita 'wa na velediga.

20We'e 'omi yavayavava nani matatabuna 'waidie, tamamiavo wata inamiavo 'wa na vevematayakeyakedi nika 'ada Toveimea Iesu i na sosoana faifaimi.

21We'e 'omi tamadiavo wata inadiavo, natumiavo kebu 'wa na yagai-maimaigidi, i na nunago i na nuavita wata i na vedumwe'ai'ai.

22We'e 'omi tofolovavo, 'ami toveimeavo yadi vona 'wa na vevematayakeyakedi nani matatabuna 'waidie. Kebu 'ami awave'atumai 'aisena faifaina 'wa na vematayakeyakedi wata kebu 'wa na vo, 'Aku toveimea mataneye a da folova-'atumai,” we'e mogitana 'ai'edi kebu mataneye, siwe fai 'ami Toveimea abame 'wa veve'ililibuyeni, ma yami dumwebika 'wa na folofolova. 23Ava'ai folovaga 'wa na 'i'idewaiga, ma yami sosoana 'wa na toke 'wa na folova, kebu tomotoga 'aisedi 'waidie 'wa da folofolova, we'e mogitana 'ami Toveimea Keliso 'waineye 'wa folofolova. 24Vona mogitana 'wa na toke 'wa na folova fai 'awaie 'ami Toveimea Keliso abame i na tutulimi, naninidi 'atumaidi i yatodiga yana tomotoga faifaidi 'waidiega. I na tutulimi fai taunina 'ami Toveimea mogitana. 25Egavo sauluva sakoidi i 'i'idewadi 'aitamogana 'aitamogana wata tutula i na veluagai Yaubada 'wainega siwe nani sakoidi. Yaubada kebu i da lau'idi, mataneye tomotoga bwaikidi wata siaidi i vesala, bega matatabuda tutula ta na veluagai.

Copyright information for `YML