Colossians 4

1We'e 'omi toveimea, 'wa na vevesauluva 'atumaina yami tofolovavo 'waidie, wata 'adi 'aivaita 'wa na veleveledi 'eda'eda mogitana 'waineamo. 'Wa na nuani 'omi wata ma 'ami Toveimea i miamia abame.

  • S18 1 Fit 3:1-2S19 1 Fit 3:7S20 Efe 6:1-3S21 Efe 6:4
  • S25 Fol 10:34

Faulo yana velu'ase'ase velu'ui wata vona 'atumaina faifaidi.

2Tutuya fuedi 'wa na vevelu'ui Yaubada 'waineye kebu 'wa na 'ailove. Yami velu'ui 'waidie, kebu yami nuanua i na nunago mali nuanua 'waidie, Yaubada 'aisena faifaina 'wa na nuanua wata 'waineye 'wa na vevekaiwa. 3Wata yami velu'ui 'waidie, faifaima 'wa na vevelu'ui bega Yaubada tamu 'eda'eda 'atumaina i na 'idewai, nika 'ama fata yana Vona 'a na lalau'age tomotoga 'waidie. Vonanina, Keliso faifaina basenadi givagivana, siwe tutuya de'e i sivemageseni. Fai Vonanina a lalau'age, Keliso 'ana tovedumwe'ai'ai i yatoku vanuga 'eba yogona 'waineye a miamia. 4I lubwaineku Keliso faifaina a na lalau'age, begaidi nuanuaku 'wa na vevelu'ui faifaiku bega 'aku fata a na kiavemageta 'atumaina nika 'ana 'aseta safailina. 5Tomotoganidi kebu i da vetumagana Keliso 'waineye taiadi 'wa na miamiaga, matadie yami sauluva 'wa na 'i'isave'avinidi ma yami 'aseta. 'Ai'edi tutuya 'atumaina 'wa na veluagai bei 'wa na lu'ivona Keliso faifaina. 6Tutuya matatabuna yami vona 'adi nogaya 'atumaidi wata 'iwanidi bega 'ai'edi aitoi i na velutoliemi yami 'aseta Keliso faifaina yami tutula 'atumai'avana.

  • S2 Efe 6:18S3 Efe 6:19S4 Efe 6:20S5 1 Tes 4:11-12
  • S6 Efe 4:29 1 Fit 3:15-16

Faulo yana 'alanuai.

7Iada Tikiasa i na wai valaku matatabuna i na lu'ivona 'waimie. Taunina iada mogitana, ma fuema 'a folofolova 'ada Toveimea Iesu faifaina, wata taunina Iesu 'ana todumwebika ma 'ana vetumagana. 8A vevetunei 'waimie bega 'ama vebae wata ava'ai 'a vivai i na lu'ivoneyedi 'waimie wata i na kiavefa'alimi. 9Wata Onesimo taiadi i na wai, taunina iada mogitana Iesu 'ana todumwebika ma 'ana vetumagana wata taunina tamu 'ami 'aila'a. 'Adi 'ailuga i na lu'ivona 'waimie naninidi i sousouyediga 'waimeye faifaidi.

10Alisitako, kumanina taiadi 'a miamia vanuga 'eba yogona de'e 'waineye, Malika Banabasa nibaina, wata Iosua tamu 'ana wagava Iusito, 'adi 'aitonu i vekaiwa 'waimie. Me Diu 'waidiega 'asa'aiana 'adi 'aitonunidi 'aku tofolova-vaita taiadi 'a folofolova bega Yaubada yana veimea i na vebwaika tomotoga 'waidie. Taunidi mogitana 'aku tokiavesosoana. We'e Malika, 'akonadi faifaina yaku vona i wai, 'ai'edi i na viwai i na le'waga, ma yami sosoana 'wa na lu'uma'umaieni.

12Efafila taunina wata tamu 'ami 'aila'a wata Iesu Keliso yana tofolova, i vekaiwa 'waimie. Tomogonina tutuya fuedi ma yana tokemaiga i vevelu'ui faifaimi, nuanuana ma yami vetumagana 'wa na tovotovoi fa'alina, 'wa na kumaga, wata Yaubada yana nuanua matatabuna 'wa na 'aseta-'atumaidi wata 'wa na 'i'idewadi. 13Efafila a veveifufuyeni fai nuanuaku 'wa na 'asetai taunina i toke i folofolova 'ami 'aivaita faifaina wata tovetumaganavo i miamiani 'atamana Lodisia wata Ilafolisi faifaidi.

14Luke, kumanina viga 'adi to'ive'atumai iada mogitana, wata Dimasi, 'adi 'ailuga i vekaiwa 'waimie.

15Nuanuama yama vekaiwa 'wa na lu'ivona Nimufa 'waidie wata edavo tovetumaganavo i miamiani 'atamana Lodisia. Vavinenidi yadi vanuge tovetumaganavo i vava'auta velu'ui faifaina, wata 'waidie 'wa na lu'ivona yama vekaiwa. 16Tutuyanina leta de'e 'wa na lu'iawawa-'a'avai, 'wa na vetunei i na nago Lodisia wata bei i na lu'iawawai. We'e letanina a vetunei i nago Lodisia wata i na vetunei i na wai 'waimie 'omi 'wa na lu'iawawai.

17Wata nuanuaku Akifasi 'wa na voneni 'wa na vo, 'Omu 'ada Toveimea Keliso taiadi 'wa miave'itubama bega folovanina i velemuga 'u na ve'a'avai.”

18De'e bei yaku leta 'ana tokiluma a voneni i 'ailove, tauniku a na ve'a'avai. Yau Faulo de'e nimaku, a vekaiwa 'waimie.

'Wa na nuanuaniku faifaiku 'wa na vevelu'ui fai yau vanuga 'eba yogona 'waineye a miamia.

A vevelu'ui faifaimi, nuanuaku Yaubada ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie.

  • S7 Efe 6:21S8 Efe 6:22S9 Fmi 1:10S10-11 Fol 27:2; 12:12
  • S14 2 Tim 4:9-12
'Asa'aiana bani'odi,

Yau Faulo.

Copyright information for `YML