Ephesians 1

1Ekwavo, yau Faulo, a vekaiwa 'waimie. Yaubada nuanuana, bega a vetomata'aulele Iesu Keliso faifaina, we'e 'omi Yaubada yana tomotoga 'wa miamianiga 'atamana Efeso 'waineye, kumanimiavo Keliso 'ana todumwebika 'wa miave'itubama taiadi, 'waimie a kilukiluma.

2A vevelu'ui faifaimi, nuanuaku Yaubada Tamada wata 'ada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie, wata nuanua bikadi mia 'atumaina taiadi i na velevelemi.

  • S1 Fol 18:19-21; 19:1-40; 20:17-38

Yaubada i vesauluva 'atumaina 'waideye Iesu Keliso 'wainega.

3Ma yada sosoana ta na vekaiwa 'ada Toveimea Iesu Keliso yana Yaubada wata Tamana 'waineye. I lubwaineda ta na subiai fai nuakalikali tulina tulina abamega 'akonadi i veleda 'anu'anunuda yadi mia 'atumaina faifaina, 'ida kumanida ta miave'itubama Keliso taiadi. 4Bola kebu fwayafwaya i da 'idewaiga, 'ida Keliso taiadi ta miave'itubamaga Yaubada i venua'ivina-vagaseda bega mataneye yada sauluva magemagetadi kebu tamu yada sakonaga. Fai i nuakalikalieda nagami i venua'ivineda bega Iesu Keliso 'wainega i fayayeda nika 'ida natunavo. De'e bani'odi i vesauluvediga 'waideye fai taunina yana nuanua 'wainega, yana 'eba sosoana faifaina. 6Yaubada yana nuakalikali magemagetana i vesauluva 'atumaina 'waideye Natuna nuafouna 'wainega begaidi ta na subiai ta na vo, Yaubada, yamu 'anivelena-maimaiga 'waimeye 'atumaiotogina.” 7Fai 'ida ta miave'itubama Iesu Keliso taiadi, yana wafa 'wainega Yaubada i tuveobuda. Basenadi ta sakosakona 'wa da vo sakonanina i da yogonida, siwe Keliso dayagina i ilolo faifaida i yavuda sakona 'wainega nika Yaubada i nuatavunida. Vona mogitana yana nuakalikali wata yana 'anivelena-maimaiga 'waideye bwaikaotogina. Yaubada yana 'aseta bwaikina i vevenua'ivina-'atumai bega basenadiotoga yana nuanua givagivana i 'idewai Keliso faifaina. Yana nuanuananina yana 'eba sosoana, 'akonadi i sivemageseni 'waideye. 10Yana nuanuananina side bani'odi. Tutuyanina Yaubada nuanuana, tutuya 'eba ve'a'ava 'waineye, nani matatabuna abamega wata fwayafwayayega taiadi i na va'augida, 'ada to'edakumeta 'aiseotogina Keliso.

11Yaubada nani matatabuna i 'i'idewadi yana nuanua bani'odi. Wata bani'odi nagami Yaubada i venua'ivineda yana nuanua i na 'idewadi 'waidega. Wata i venua'ivineda bega 'ida yana tomotoga mogitana, Keliso taiadi ta miave'itubama. 12'Ima 'a kumeta yama vetumagana 'a yatoi Keliso 'waineye bega 'a lulukamata i na 'ita'ita'iema faifaina. Yaubada nuanuana yana 'ai'aiwabu magemagetadi 'a na sisivemagesedi nika tomotoga i na subisubiai. 13'Omi wata bani'odi, tutuyanina Iesu Valana 'Atumaina 'ami 'ita'ita'i faifaina 'wa nogai 'wa vetumagana Keliso 'waineye. Valanina Yaubada yana Vona Tonovidi, 'wa vetumagana 'waineye begaidi Keliso taiadi 'wa miave'itubama nika Yaubada yana tugusa i yatoi 'waimie. Tugusanina 'Anu'anunu 'Atumaina i agemi, bani'odi basenadi Yaubada i vona'awaufaufa i na tauyeni 'waideye. 14'Anu'anununina 'Atumaina 'wainega Yaubada i veakutagonida 'ida yana tomotoga mogitana, yada 'eba 'isa 'awaie 'ada veuveuta ta na veluagadi 'wainega. Wata fai Yaubada 'Anu'anunu 'Atumaina i tauyeni i ageda ta 'asetai 'awaie yana tomotoga matatabuda i na tuveobu'a'avada sakona 'wainega. Bega matatabuda Yaubada Magemagetana ta na subiai.

  • S4-5 Ion 15:16 2 Tes 2:13 Efe 5:27S7-8 Efe 2:7
  • S13 Efe 4:30S14 2 Kol 1:22

Faulo i velu'ui nuanuana me Efeso i na 'asetai

Keliso bwaikaotogina.

15Fai Yaubada yana nuakalikali bwaikaotogina 'ida yana tomotoga 'waideye, tutuya matatabuna a vevekaiwa 'waineye faifaimi. Basenadi valami a nogai yami vetumagana toketokena 'ada Toveimea Iesu 'waineye wata Yaubada yana tomotoga 'wa nunuakalikaliedi, tutuyanina 'wainega i maiga 'asiau faifaimi a vevelu'ui-vebogi kebu tamu tutuya a da venuafanimi. 17Wata a vevelu'ui, nuanuaku 'ada Toveimea Iesu Keliso yana Yaubada, taunina Tamada Magemagetana nuanua 'anibwekabwekana i na velevelemi wata taunina i na sivemageseni 'waimie nika yami 'aseta Yaubada faifaina i na vebwaika. 18Wata nuanuaku nuami i na magetadi bega 'wa na 'asetai i venua'ivinemiga 'ita'ita'i 'wa na veluagai, naninina bwaikaotogina faifaina ma yami vetumagana 'wa lulukamata. Wata nuanuaku 'wa na 'asetai 'ida yana tomotoga 'ada veuveuta magemagetadi ta na veluagadi 'wainega. 19Wata nuanuaku 'wa na 'asetai Yaubada yana toketokena bwaikaotogina i folofolova 'ida 'ana tovetumaganavo 'waideye, kebu tamu aitoi yana toketokena bani'odi. Toketokenanina 'wainega Keliso i sivetovoia wafayega i vemiabuia 'ana 'atagiega, abame ma yana veimea i miamia. 21I veveimea abama tabwaotogineye, taunina bwaikaotogina kebu tamu aitoi bani'odi. Kini, toveimea tulina tulina, anelose, yaiaina, gabemani, tomotoganidi toketokedi ma 'adi ve'ililibu tutuya de'e 'waineye wata tutuya i mimaiga 'waineye, matatabudi 'adi wagava sai'afo, we'e Keliso bwaikaotogina. 22Yaubada Keliso i silakai, nani matatabuna i veveimeyedi, wata i venua'ivineni i veto'isave'avina 'ida tovetumagana 'ada 'aila'a 'waineye. 23'Ida Keliso Tomogona, we'e 'unu'unu 'asa'aiana taunina. Nani matatabuna fwayefwayeye, 'ai'edi 'aise'avadiga i da ve nani-'avo'avovo, siwe fai Keliso i 'i'isave'avinidi i luvetubama taiadi. Wata bani'odi 'ida Keliso 'ana tovetumaganavo, 'ako 'aise'avadaga ta da venani-'avo'avovo, siwe fai Keliso i 'i'isave'avinida bega taiadi ta miave'itubama nika Keliso Tomogona i souyeni.

  • S15-19 Kolos 1:4-11S20 Ibu 1:3,13S21 Kolos 2:15 Fil 2:9-10
  • S22-23 Kolos 1:18
Copyright information for `YML