Ephesians 2

Nagami 'ida bani'odi towafa, Keliso mia 'ivauna i veleda.

We'e 'omi nagami bani'odi towafa. Yaubada yana ve'etoboda 'wa geugeudi taunimi 'wa tauyemi sakona 'waidie bega 'anu'anunumi wafawafadi. Yami mia matatabuna 'waidie fwayafwaya 'ana nuanua sakoidi 'wa vevetutuyamedi wata Seitani yaiaina yadi to'edakumeta, kumanina kebu ta da 'ise'iseniga, 'wa vevematayakeyakeni. Tutuya de'e Seitaninina Yaubada 'ana tovedumwe'ai'ai i lulukakadedi yana nuanua sakoidi i 'i'idewadi. Wata 'ida basenadi tovedumwe'ai'ainidi bani'odi. Taunida ta tauyeda bunu 'ana nuanua sakoidi 'waidie bega sakonanidi tomogoda yadi nuanua wata nuada i 'ewadi, 'asa'aiana ta 'i'idewadimo. Yada tubuga 'waidiega 'ida ta sakosakona tomotoga matatabudi bani'odi, i lubwaineda Yaubada ma yana nuasako i da vematavulogida yada sakonanidi faifaidi. We'e Yaubada 'ana wagava To'isanuakalikali. Fai yana nuakalikali bwaikaotogina 'waideye, bani'odi Keliso i sivetovoia wafayega wata 'ida 'anu'anunuda wafawafadi yawai i veledi i yawasa-vaitugana bega Keliso taiadi ta miave'itubama. Vona mogitana, avinodi nagami 'anu'anunuda wafawafadi fai ta sakona, siwe Yaubada mia 'ivauna wata 'atumaina i veleda. Yaubada yana nuakalikali kebu ta na vona, i nuakalikalieda nika i 'ita'ita'ieda. Wata 'ida ta miave'itubama Iesu Keliso taiadi, bega ma fuedeye Yaubada i sivetovoida, mia 'ivauna i veleda i vemiabuida abame Kelisonina taiadi. I vemiabuidaga Keliso taiadi, 'ida tomotoga yadi 'eba 'isa tutuya matatabuna faifaidi. 'Ada 'ita'ita'inina Yaubada yana 'anivelena-maimaiga 'atumaiotogina 'waideye, bega mali tomotoga i na 'iseni i na 'asetai yana nuakalikali 'ida ta miave'itubamaga Keliso taiadi 'waideye. Yana nuakalikalinina bwaikaotogina, kebu 'ada fata ta na 'etowavai. Fai Yaubada ma yana nuakalikali i vesauluva 'atumaina 'waimie, tutuyanina 'wa vetumagana Keliso 'waineye i 'ita'ita'iemi, kebu taunimi yami folova 'waidiega, we'e mogitana Yaubada yana 'anivelena-maimaiga 'wainega. Wata 'ami 'ita'ita'inina kebu 'wa da veluagaiga yami folova toketokedi 'waidiega, 'wa veluagaiga Yaubada yana nuakalikali 'wainega begaidi kebu tamu aitoi 'ana fata taunina i na awa'ai'aia 'ita'ita'inina i veluagaiga faifaina. 10 'Ida Yaubada 'ana 'idewadewa, i 'ive'ivauda Keliso taiadi ta miave'itubama bega Yaubada yana nuanua 'atumaidi ta na dumwebikedi. Yana nuanuananidi nagami i 'idewadi bega yada mia 'waidie bani'odi ta na vevesauluvedi.

  • S1 Kolos 2:13S2 Efe 6:12S3 Tai 3:3S6 Lom 6:8
  • S7 Lom 2:4S8 Lom 3:24 2 Tim 1:9S9 Tai 3:5
  • S10 Tai 2:14

Tovetumagana matatabuda 'ada 'aila'a 'aitamogana

Keliso 'waineye.

11 'Omi mali tomotoga kebu me Diu, yami mia nagami, 'wa na nuani. Basenadi 'ima me Diu 'a awaobuobuyemi 'a vo, Yaubada yana tugusa bunu 'aibobo kebu 'wa da 'ewaiga, bega 'omi kebu Yaubada yana tomotoga, 'ima 'aisema yana tomotoga.” Tugusanina tomotoga nimadiega i 'idewai, tomogodi 'aisedi faifaidi. 12 Yami mia nagami kebu Keliso taiadi 'wa da miave'itubama, 'wa mia'iaweni. Wata 'omi kebu Yaubada yana tomotoga me Diu bani'odi, 'omi tulimi mali tomotoga. Basenadiotoga Yaubada 'ima me Diu i venua'ivinema yana veakutagona 'ana vona'awaufaufa i 'idewai 'ima 'aisema 'ama 'ita'ita'i faifaina, we'e 'omi kebu. Yami mia fwayafwaya de'e 'waineye yami Yaubada kebu, wata kebu 'wa da vetumagana 'awaie 'ita'ita'i 'wa na veluagai faifaina. 13 Vona mogitana, basenadi 'ani'ieogose 'wa miamia Yaubada 'wainega, we'e tutuya de'e Keliso dayagina i ilolo faifaimi, Yaubada i miemi lilivaneye bega 'wa miave'itubama Keliso taiadi.

14 Basenadi me Diu wata mali tomotoga taunidi kebu Diu ta veve'idi'idi 'wa da vo nuasako i da bibineda. Siwe Keliso i mai yana wafa 'wainega nuasakonina i geuya, i vemiave'itubamida nika veiana i souyeni, 'ida 'aila'a 'aitamogana. Keliso tauniotogina 'ada Toveiana mogitana, 'wainega matatabuda ta mia 'atumaina. 15 Wata Keliso yana wafa 'wainega, me Diu yama ve'etoboda wata yama veimea yadi toketokena i 'ivemweadi bega 'ima me Diu wata 'omi mali tomotoga i luvetubamida nika 'ida 'aila'a 'aitamogana, matatabuda ta veiana wata Keliso taiadi ta miave'itubama. 16 Basenadi 'ima wata 'omi Yaubada 'ana gaviavo, siwe Keliso i wafa 'ai lagalagana 'waineye bega ta luvetubama, Yaubada taiadi ta veiana. Wata yana wafanina 'wainega ve'idi'idi matatabuna i geuya. 17 Wata Keliso i maiga, Vala 'Atumaina veiana faifaina i lau'age tomotoga matatabuda 'waideye, 'omi mali tomotoga Yaubada 'wainega 'wa mia 'ani'ie, wata 'ima me Diu 'a miamianiga Yaubada lilivaneye. 18 Fai bani'odi Keliso i veianeda, bega 'ima me Diu wata 'omi mali tomotoga 'ada fata ta na lukuluku Tamada Yaubada mataneye 'Anu'anununa 'aitamogana 'wainega.

19 Fai Keliso i luvetubamida, 'omi kebu tulimiga wata 'omi kebu wakawaka, tutuya de'e 'wa luku Yaubada yana 'Aila'a 'waineye, matatabuda yana tomotoga mogitana. 20 'Ida Yaubada yana 'Aila'a, yana vanuga bani'odi. Keliso taunina vanuganina 'ana 'unututu, we'e 'ima tomata'aulele tolu'ivonavo taiadi bani'odi 'ana 'ogola. 'Omi Yaubada yana 'Aila'a vanuganina luluna, i 'iyogonemi. 21 Keliso vanuganina matatabuna i 'ivefa'ali, yana toketokena 'wainega i vevebwaika i na nagoga nika Vanuga 'eba Velu'ui 'Auvea faifaina i na souyeni. 22 Wata 'omi me Efeso, Yaubada yana tomotoga 'ifwaidi taiadi 'wa miave'itubama Keliso taiadi i 'iyogonemi vanuganina 'waineye, bei Yaubada i miamia 'Anu'anununa 'wainega. Side bani'odi, fai Yaubada 'Anu'anununa i ageda ta 'asetai Yaubada i vevanuga 'waideye.

  • S12 Lom 9:4 1 Tes 4:13S14-15 Kolos 1:20 1 Kol 12:13
  • S16 Kolos 1:20,22S18 Efe 3:12S20 Mad 16:18 1 Kol 3:11
  • S21 1 Kol 3:16 Kolos 2:19S22 2 Kol 6:16
Copyright information for `YML