Ephesians 3

Yaubada yana nuanua givagivana i sivemageseni.

Yau Faulo, Iesu Keliso yana tofolova a luku vanuga 'eba yogona 'waineye faifaimi. 'Ima me Diu wata 'omi mali tomotoga yada miave'itubama Keliso taiadi faifaina a lalau'age begaidi i yatoku vanuga 'eba yogona 'waineye. A nuani 'akonadi valaku 'wa 'asetai Yaubada ma yana nuakalikali i venua'ivineku folovanina faifaina, bega 'omi mali tomotoga kebu Diu 'aivaita 'wa veluagai. Yaubada yana nuanua givagivana nagami a bavuyeni, siwe i sivemageseni 'waikuye. Yana nuanuananina faifaina 'akonadi a kiluma siwe kebu manamanawena, 'ale'usana, bega 'ai'edi 'wa na lu'iawawaiga yaku 'asetanina Yaubada yana nuanua givagivana Keliso faifaina 'wa na nuani. Basenadi Yaubada yana nuanuananina kebu i da lu'ivoneyeni tomotoga 'waidie, tutuya de'e 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega i sivemageseni yana tomata'aulelevo wata yana tolu'ivonavo magemagetadi 'waidie. Yaubada yana nuanuananina givagivana side bani'odi. Fai Keliso i wafa faifaida, bega kebu 'ima me Diu 'aisema 'ama veuveuta 'a na veluagadi Yaubada yana 'ai'aiwabu 'waidiega, 'omi wata mali tomotoga veuveutanidi ma fueda ta na veluagadi. Wata matatabuda ta luvetubama, 'ida Yaubada yana 'Aila'a 'aitamogana, we'e naninidi basenadi Yaubada i vona'awaufaufa i na 'idewai me Diu faifaima, tutuya de'e ma fueda 'adi mogitana ta veveluagadi. Naninidi i souyedi Iesu Keliso yana wafa 'wainega, 'akonadi ta nogai Valana 'Atumaina 'wainega bega taiadi ta miave'itubama.

Iesu Valana 'Atumaina faifaina a vetofolovaga Yaubada yana venua'ivina 'wainega. A vetofolovaga, Yaubada yana 'anivelena-maimaiga 'atumaina 'waikuye, wata yana toketokena i veleku yaku folovanina faifaina. Yaubada yana tomotoga matatabuda 'waidega 'aku 'isa siaina, yau 'wa da vo kwamana. Avinodi 'aku 'isa siaina, siwe 'asa'aiana Yaubada i tauyeku Keliso yana 'ai'aiwabu magemagetana faifaina a lalau'age 'omi mali tomotoga 'waimie. 'Ai'aiwabunina bwaikaotogina, kebu 'ada fata ta na 'etowavaiga. Wata tamu folova i velekuga, Yaubada yana nuanua givagivana 'ada 'ita'ita'i faifaina a sisivemageseni bega tomotoga matatabudi 'adi fata i na 'asetai. Basenadiotoga i maiga tutuya de'e 'waineye, Yaubada yana nuanuananina givagivana kebu i da sivemageseni, nuaneye i 'eno'eno, tutuya de'e 'akonadi 'ana 'aseta magemagetana. Yaubadanina nani matatabuna wata 'ida taiadi, 'ada to'idewadewa. 10 Tutuya de'e Yaubada yana nuanuananina i sivemageseni bega toveimea wata tomotoga toketokedi abame i na 'iseni Yaubada yana 'aseta bwaikina nani tulina tulina 'waidie. Yana 'asetanina i na 'iseni Keliso 'ana tovetumaganavo 'waidega, 'ima me Diu wata 'omi mali tomotoga 'akonadi ta luvetubama bega Keliso yana 'Aila'a 'aitamogana. 11 Basenadiotoga, bola fwayafwaya kebu i da 'idewaiga, Yaubada yana nuanua nuaneye i 'idewai, we'e tutuya de'e yana nuanuananina i souyeni 'ada Toveimea Iesu Keliso 'wainega. 12 Fai ta miave'itubama Keliso taiadi wata ta vetumagana 'waineye, kebu tamu ve'etoboda 'waideye i da 'eno'eno 'ada fata ta na lukuluku Yaubada mataneye ma yada venuafoufa'ala, ta nuani mogitana ma yana sosoana i na lu'uma'umaieda. 13 Begaidi kebu nuanuaku 'wa na nuavita faifaiku i na nunago yami vetumagana i na mwea. Mogitana de'e vanuga 'eba yogona 'waineye a miamia, siwe vitanidi a veveluagadiga 'ami 'aivaita faifaina.

  • S1 Efe 4:1 Fil 1:13S3-4 Efe 1:9 Kolos 1:26
  • S6 Efe 2:13,19S7 Kolos 1:25S8 1 Kol 15:9-10
  • S9 Kolos 1:29S12 Efe 2:18 Ibu 4:16S13 2 Tim 2:10

Keliso yana nuakalikali bwaikina.

14 Fai Yaubada yana nuanua givagivana i 'idewai 'ada 'ita'ita'i faifaina, begaidi ma yaku ve'ililibu a 'odu Tamada mataneye. 15 Tamadanina 'ida yana 'Aila'a matatabuda abame wata fwayefwayeye 'ana wagava 'eba 'inana. 16 A vevelu'ui Yaubada 'waineye faifaimi, nuanuaku yana 'ai'aiwabu magemagetana 'wainega yana toketokena i na velemi nika 'wa na vetoketoke. I na kiavetoketokemiga 'Anu'anununa 'wainega, wata fai 'wa vevetumagana Keliso 'waineye, Kelisonina i na vevanuga yami nuanua 'waidie.

Wata a vevelu'ui faifaimi, nuanuaku yami nuakalikali i na vetoketoke. Welavi yadi 'eba vetoketoke 'walamidi, wata bani'odi nuanuaku yami nuakalikali i na 'ivefa'alimi bega 'omi wata Yaubada yana tomotoga 'ifwaidi taiadi, 'ami fata 'wa na 'asetai Keliso yana nuakalikali bwaikaotogina, 'etowava-wayoga. Yana nuakalikalinina bala-wayoga, nago-wayoga, laka-wayoga wata obu-wayoga.
19 Mogitana, nuanuaku Keliso yana nuakalikali bwaikaotogina 'wa na vebaemi wata 'wa na 'asetai, siwe 'wa na nuanua-wayoga. De'e bani'odi Keliso yana nuakalikali i na vebwaikaga 'waimie, nika Yaubada kumanina kebu tamu ava'ai 'waineye i da ve'ale'usaga, i na agemi mogitana.

20 Yaubada ta na subisubiai. Fai yana toketokena i folofolova 'waideye, naninidi faifaidi ta na nuanua wata ta na velu'uiga, 'ana fata i na veleda, siwe wata ma 'adi 'imoso'i. Mogitana yana 'anivelena bwaikaotogidi 'waideye, yada nuanua wata yada velu'ui i vebwaika-'iawedi. 21 I lubwaineda ta na subisubiai. 'Ana ve'ililibu i veveluagai wata 'ana subia taiadi Keliso yana tomotoga 'waidega wata Iesu Keliso taunina 'wainega, siwe kebu i na 'a'avaga, i na 'eno-vagata tutuya matatabuna 'waidie. Vona mogitana, yaku nuanua bani'odi.

  • S16-18 Kolos 2:7 Ion 14:23S20 Kolos 1:29
Copyright information for `YML