Ephesians 4

'Ida Iesu tomogona 'waineye 'ada 'aila'a 'aitamogana.

1Yau Faulo a miamia vanuga 'eba yogona 'waineye 'ada Toveimea Keliso faifaina, begaidi a na vonemi. 'Akonadi 'wa 'asetai naninidi 'atumaidi Keliso i 'idewadiga faifaimi, bega nuanuaku yami mia 'waidie yami sauluva 'atumai'avadi. I lubwainemi bani'odi 'wa na vevesauluvediga fai Yaubada i venua'ivinemi 'omi yana tomotoga. 2Tutuya matatabuna ma yami nuaobu yami sauluva i na bika wata 'wa na tokemaiga. 'Ai'edi emiavo tovetumagana i na vesauluva sakoina 'waimie, ma yami tokemaiga 'wa na nuakalikaliedimo. 3'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega 'omi tovetumagana 'ami 'aila'a 'aitamogana, bega 'wa na vewavawava ma emiavo 'wa na veveiana nika yami nuanua 'aitamogana, 'wa da vo yami veiana i da 'itavimi. 4'Ida matatabuda Keliso Tomogona, 'Anu'anununina 'Atumaina, 'aitamogana matatabuda i ageda. Wata bani'odi basenadi Yaubada i venua'ivinemiga, 'wa nuani mogitana 'ita'ita'i 'wa na veluagai, matatabumi yami nuanua i vesala. 5Keliso taunina 'ada Toveimea 'aitamogana, matatabuda yada vetumagana i vesala, wata bafitaisonina 'aitamogana 'wainega matatabuda ta bafitaiso. 6Tomotoga fueda, siwe Tamada 'aitamogana Yaubada. Yaubadanina nani matatabuna wata tomotoga i veveimeyeda, matatabuda 'waidega i folofolova wata matatabuda inagedeye i miamia.

  • S1 Kolos 1:10S2 Kolos 3:12-13S3 Lom 12:16-18 1 Fit 3:8
  • S4 1 Kol 12:12-13

'Ada veuveuta tulina tulina ta veluagadi Keliso 'wainega.

7Mogitana matatabuda ta luvetubama Keliso 'wainega, siwe Keliso yana nuakalikali 'aitamogana 'aitamogana 'ada veuveuta i veleda ava'ai i nuaniga bani'odi. 8Keliso 'ada veuveuta i veledaga tamu 'ana vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki 'waineye. Basenadiotoga i vona-vagata i vo,

Tutuyanina i laka tabwaotogineye, abame,

'Ana gaviavo yogoyogonidi i nawedi,

We'e tomotoga 'adi veuveuta i veledi, 'adi 'aivaita.

9Awale i vo, I laka?” Fai nagami abamega i obuma, kebu i da obumaga 'aisena, siwe wata i obu fwayafwaya nageneye towafa yadi 'eba mia 'waineye. 10Tomogonina i obumaga taunina Keliso, siwe i laka abame, kebu abama 'aisena 'waineye i da lakaga, siwe wata i vagalaka bega yana 'eba mia nani matatabuna 'waidie, abame wata fwayefwayeye. 11Kelisonina i lakaga abame, taunina tomotoga 'ada veuveuta 'ana to'anivelena. 'Ifwaidi 'adi veuveuta i velediga, i vetomata'aulele taunina faifaina, 'ifwaidi i vetolu'ivona Yaubada yana Vona faifaina, 'ifwaidi i vetolau'age Iesu Valana 'Atumaina faifaina. 'Ifwaidi 'adi veuveuta i velediga i veto'isave'avina Keliso yana 'Aila'a 'waideye, we'e 'ifwaidi Yaubada yana Vona i veve 'waideye. 12'Ada veuveutanidi i veledaga bega 'waidiega ta na ve'ivaivaita nika Keliso Tomogona 'ida Yaubada yana 'aila'a i na vevebwaika wata i na vevetoketoke. 13Ta na vetoketoke i na nagoga yada nuanua 'aitamogana 'wainega yada vetumagana wata yada 'aseta Yaubada Natuna faifaina i na vesala nika ta na kumaga. Keliso i kumaga wata yana nuanua 'atumai'avadi, wata bani'odi 'ida ta na salai.

14'Ai'edi ta na kumaga Keliso bani'odi yada nuanua fa'alidi. Yavayavava yadi sauluva ta na baileni nuadi a'wadi. Kaukau i na nunuga nani safailidi i bewebewedi, we'e yagina waka i tutuvilavilai kebu bani'odi ta na munega. Tomotoga yadi ve-vekavekali 'waidiega nuanuadi i na fetoda. Yadi venidi 'adi nogaya 'eba nua'ewa, siwe 'ai'edi taunida ta na tauyedaga 'waidie, ve mogitana ta na bailedi. 15Kebu nuada i na a'wa, we'e mogitana ma yada nuakalikali Yaubada yana nuanua tonovidi ta na 'i'idewadi bega yada sauluva matatabuna i na vevetoketoke i na nagoga nika yada sauluva i na vesala Keliso yana sauluva bani'odi. Kelisonina taunina 'unu'unu 'ida yana 'Aila'a 'alo Tomogona. 16Yana toketokena 'wainega 'ida du'u tulina tulina ta tubwa 'waineye i 'i'ive'avinida. Wata yana toketokena 'wainega du'u 'aitamogana 'aitamogana ta na veve'ivaivaita bega nuakalikali 'wainega 'ida yana 'Aila'a 'alo Tomogona ta na vevebwaika wata ta na vevetoketoke.

  • S7 Lom 12:3,6S8 Same 68:18S11 1 Kol 12:28
  • S12 1 Kol 14:12S13 Kolos 1:28S14 1 Kol 14:20
  • S15 Efe 4:25S16 Kolos 2:19

Mia 'ivauna wata 'atumaina Keliso 'wainega.

17Fai 'omi Keliso Tomogona, bega yau Kelisonina 'ada Toveimea 'ana wagavayega a na vonemi. Kebu i da lubwainemi Yaubada 'ana tobavu yadi sauluva 'wa na saladi. Nani-'avo'avovo 'aisedi faifaidi i nuanua, nuadi dududubalidi. 18Kebu nuanuadi Yaubada i na 'asetai, nuafoudi fa'alidi begaidi i bavuyeni wata Yaubada yana 'anivelena-maimaiga mia 'atumaina wata miamia-vagaina kebu i da veluagai. 19Taunidi i tauyedi bunu 'ana nuanua sakoidi 'waidie, i lulu'avo'avovo sakona tulina tulina 'waidie, kebu nuanuadi i na 'ailove, yadi sakonanidi faifaidi kebu i da bunumayaga.

20We'e 'omi, Keliso 'ana 'aseta 'wa veluagaiga, kebu de'e sauluvanidi sakoidi 'waidiega. 21A nuani Iesu Keliso Valana mogitana 'wa nogai, 'wa luku yana 'Aila'a 'waineye, 'aseta 'akonadi 'wa veluagai Iesu yana nuanua tonovidi faifaidi. 22Yami nuanua sakoidi nagami, 'wa na si'a'idi, nuanuananidi i vevekaliemi wata i 'i'ivesakoimi. 23Tutuya fuedi taunimi 'wa na tauyemi Yaubada 'waineye bega yami nuanua wata 'anu'anunumi i na 'ive'ivaudi. 24Yami nuanuananidi 'ivaudi 'wa na ve'wesenedi, nuanuananidi Yaubada 'ana 'idewadewa taunina yana nuanua bani'odi, nika yami sauluva mogitana 'atumaidi wata magemagetadi.

25Fai yami nuanua 'ivaudi Yaubada yana nuanua bani'odi, vekali 'wa na 'ailove. Matatabuda 'aila'a 'aitamogana Keliso Tomogona begaidi ma edavo ta na vonavona vona mogitana 'waidiega. 26'Wa na nuasakoga sauluva sakoina faifaina, nuami i na veagiagi-matayo'o. I lubwainemi 'aiatanina 'waineye yami nuasako i na 'a'ava, we'e i na vemanawega 'akonadi 'wa sakona. 27Kebu Seitani 'wa na wanaleni tamu yami sauluva 'wainega i na nunago i na vetoketoke 'waimie. 28Egavo i vavainagoga, vainago i na 'ailove, i lubwainedi i na folovamo yadi 'atumaina faifaina bega 'adi fata wata wekowekoma i na 'i'ivaisedi.

29Vona sakoidi kebu 'awamiega i na souyedi, nuanuaku bonami 'adi nogaya 'eba 'aivaita. Ava'ai 'wa nuani emiavo i lubwainedi 'adi kiavefa'ala wata yadi 'eba ve'atumai, 'waidiega 'wa na vonavona. 30Kebu yami sauluva 'waidiega 'Anu'anunu 'Atumaina 'wa na 'ivenuavitai. 'Anu'anununina Yaubada yana tugusa, i tauyeni i agemi bega 'omi yana tomotoga, yada 'eba 'isa 'awaie Yaubada i na tuveobuda. 31Vitanidi 'wa veluagadi tomotoga 'ifwaidi 'waidiega kebu faifaidi 'wa na nuanua, kebu 'wa na nuasako-matayo'o, wata yami nuasako kebu 'wa na lumanamanawediga. Kebu 'wa na veta'ata'ala, kebu 'wa na manini-'avo'avovo, wata kebu tamu aitoi 'wa na tolive'edeni vita i na veluagai faifaina. 32We'e mogitana, ma emiavo 'wa na ve'isanuakalikali, ma yami nuakalikali 'wa na vevesauluva 'atumaina 'waidie. Fai 'wa miave'itubama Keliso taiadi, Yaubada yami sakona i nuatavunidi, wata 'omi bani'odi emiavo yadi sakona 'wa na nunuatavunidi.

  • S17-18 Lom 1:21S22-24 Kolos 3:9-10 Lom 12:2S25 Efe 4:15
  • S28 Fol 20:35S29 Efe 5:4 Kolos 4:6S30 Efe 1:13-14
  • S31 Kolos 3:8S32 Kolos 3:12-13
Copyright information for `YML