Ephesians 5

Ta na miamia Keliso yana mageta 'waineye.

1Fai 'omi Yaubada natunavo nuafouna wata yami sakona i nuatavunidi, nuanuaku Tamami 'wa na salai. 2Keliso i nuakalikalieda taunina i tauyeni i wafa faifaida, 'omi wata bani'odi yami mia matatabuna 'waidie nuanuaku yami sauluva matatabuna nuakalikali. Keliso taunina i 'aniveleneni Yaubada 'waineye i wafa 'ada 'ita'ita'i faifaina, Yaubada yana 'eba sosoana, 'wa da vo tamu 'aisaya i da velomuyeni magaina 'iwanina sakona 'ana nuatavuna faifaina.

3'Omi Yaubada yana tomotoga magemagetami, i lubwainemi yami sauluva 'atumai'avadi, bega kebu tamu aitoi 'ana fata i na awavesakoyemi. Ve'avula-'avo'avovo wata bunu 'ana nuanua sakoidi 'wa na bailaotogedi, we'e kukua kebu nuami i na 'ewadiga. 4Wata kebu i da lubwainemi naninidi 'adi nogaya sakoidi faifaidi 'wa na sidibidibi, nuadi 'anigaugaudi yadi vona 'wa na bailedi, wata vonanidi ta talabodediga kebu 'waidiega 'wa na manini. We'e mogitana i lubwainemi vona 'atumai'avadi 'waidiega 'wa na vonavona wata 'wa na vevekaiwa Yaubada 'waineye.

5Ava'ai a na vonemiga, vona mogitana. Egavo i veve'avula-'avo'avovo, egavo bunu 'ana nuanua sakoidi i 'i'idewadi, wata egavo kukua nuadi i 'ewa'ewadi kebu tamu sai'afo 'adi veuveuta i na veluagadi Keliso wata Yaubada yadi 'Eba Veimea nageneye. Tomotoganidi kukua 'adi nua'ewa 'waidie, kebu 'adi veuveuta i na veluagadiga fai kukua 'adi nuakalikali 'waidie bwaikina, 'wa da vo i da 'odu'odu kukuanidi 'waidie, we'e Yaubada kebu. 6Taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi bega kebu tamu aitoi i na vekaliemi bonana 'adi nogaya 'eba nua'ewa 'waidiega, sauluvanidi sakoidi siwe i na awave'atumaiedi. Egavo sauluvanidi i na 'i'idewadiga, taunidi Yaubada yana nuanua 'ana tovedumwe'ai'ai, Yaubada ma yana nuasako i na vematavulogidi. 7Kebu tamu sai'afo 'wa na luve'auyedi.

8We'e 'omi, basenadi dudubala 'waineye 'wa miamia 'wa sakosakona, tutuya de'e 'omi Toveimea Keliso yana tomotoga, yana mageta 'waineye 'wa miamia. Fai 'omi mageta 'ana tomotoga, i lubwainemi yami sauluva magemagetadi. 9Mageta vuagina sauluva tulina tulina 'atumaidi wata tonovidi, wata sauluvanidi Yaubada yana nuanua mogitana i saladi. 10Mogitana i lubwainemi yami sauluva magemagetadi, wata 'wa na vevetafewa naninidi 'Auvea yana 'eba sosoana 'wa na 'asetadi. 11Sauluva dududubalidi 'wa na bailedi, kebu 'wa na 'abitonovidi, kebu tamu sai'afo 'aivaita 'wa na veluagai 'waidiega. Sauluvanidi 'wa na sivemagesedi yami sauluva magemagetadi 'waidiega nika tomotoga i na 'isedi i na 'asetadi nani sakoidi. 12Sauluvanidi dududubalidi givagivayega i 'i'idewadi nani sakoiotogina, 'ai'edi aitoi i na veveifufuyediga 'eba bunumayaga. 13Nani matatabuna ta na sivemagesedi Keliso yana mageta 'wainega, 'adi 'aseta mogitana i na souyedi, 'atumaidi 'alo sakoidi. 14'Ana fata nani matatabuna i na vemageta Keliso yana mageta 'wainega. Begaidi tamu vona-awatabai i 'eno'eno tomotoganidi yadi nuanua dududubalidi faifaidi i vo,

'Omi 'wa 'eno'eno, 'wa 'isa,

Wafayega 'wa na tovoi,

Nika Keliso yana magetayega i na magesemi.”

  • S2 Gal 2:20S4 Efe 4:29S5 1 Kol 6:9-10S6 Lom 1:18
  • S8-9 Kolos 1:13 1 Fit 2:9S10 Lom 12:2S13-14 Efe 2:1

Ta na tauyeda 'Anu'anunu 'Atumaina i na ageda.

15Fai 'omi mageta 'ana tomotoga yami mia matatabuna 'waidie yami sauluva 'wa na 'i'isave'avinidi, tobavu kebu 'wa na saladi, ma yami 'aseta 'wa na vevenua'ivina 'atumaina. 16Fai tutuya de'e sakona i vevetoketoke kebu 'wa na mia-maimaiga, 'ai'edi tamu aitoi nuanuana 'aivaita, 'wa na 'ivaisenimo. 17Wata tomotoga nuadi 'anigaugaudi yadi sauluva kebu 'wa na 'ewadiga, 'wa na vevewavawava naninidi 'ada Toveimea Iesu nuanuana 'wa na 'idewadiga, 'wa na 'asetadi. 18Kebu ufa toketokena 'wa na toke 'wa na yemu, bola nuami i na lugaugaudi, wata i na nunago yami mia i na 'ivesakoi. We'e mogitana taunimi 'wa na tauyemi 'Anu'anunu 'Atumaina 'waineye bega i na agemi mogitana. 19Yami veifufu 'waidie, Same Yaubada yana Buki 'wainega, lei 'eba subia, wata lei 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena, 'wa na 'ina'inanadi. I lubwainemi 'wa na sososoana, ma yami subia 'wa na leilei 'ada Toveimea Iesu Keliso 'waineye. 20Tutuya matatabuna nani 'aitamogana 'aitamogana faifaidi 'wa na vevekaiwa Yaubada Tamada 'waineye, 'ada Toveimea Iesu Keliso 'ana wagavayega.

  • S16 Kolos 4:5S17 Kolos 1:9S18 Lom 13:13; 8:6
  • S19 Kolos 3:16S20 Kolos 3:17 1 Tes 5:18

Veimea naginagi faifaidi.

21Fai 'omi Keliso 'wa veve'ililibuyeni, taunimi 'wa na tauyemi emiavo yadi nuanua 'wa na 'i'idewadi.

22Wata bani'odi 'omi vevine 'akonadi taunimi 'wa tauyemi 'ada Toveimea Iesu 'waineye, wata bani'odi 'wa na tauyemi yami lalamogavo yadi nuanua 'wa na 'i'idewadi. 23'Ida Keliso yana 'Aila'a, taunina i veveimeyeda wata i 'i'isave'avinida. Wata bani'odi tomogo ma yana veimea yana vavine i na 'i'isave'avinidi, we'e Keliso 'ida 'aila'anida 'alo Tomogona 'ada To'ita'ita'i. 24'Ida Keliso yana 'Aila'a taunida ta tauyeda yana nuanua ta 'i'idewadi, wata bani'odi 'omi vevine i lubwainemi taunimi 'wa na tauyemi yami lalamogavo yadi nuanua 'wa na vevematayakeyakedi nani matatabuna 'waidie.

25We'e 'omi iavetami naginagimi a na vonemi. Keliso 'ida yana 'Aila'a i nuakalikalieda bwaikina, taunina i tauyeni wafa 'waineye faifaida. 'Omi iavetami wata bani'odi i lubwainemi 'aitamogana 'aitamogana yana vavine i na nuakalikaliedi. 26Keliso i wafaga yana 'Aila'a faifaida, bega 'ida magemagetada, yana Vona 'wainega wata 'ilekoa ufayega ta ve'atumai mataneye. 27Wata i wafaga bega 'ida i vagavaida yana 'Aila'a mogitana bani'odi yana vavine, 'ada 'isa 'atumaiotogina, kebu maigida lululunaga, kebu ta da bweluluga 'alo kebu tamu ava'ai 'ada 'isa i da 'ivesakoi, we'e mogitana 'ida magemagetada wata 'atumai'avada mataneye. 28'Omi iavetami Keliso yana sauluvanina 'wa na vetutuyameni tomogo 'aitamogana 'aitamogana yana vavine i na nuakalikaliedi. Tomogomi 'adi nuanua 'waimie bwaikina 'wa 'i'isave'avinidi, wata bani'odi i lubwainemi 'aitamogana 'aitamogana yana vavine 'adi nuanua 'waineye i na vebwaika wata i na 'i'isave'avinidi. 'Ai'edi de'e bani'odi yana vavine i na nuakalikaliedi, siwe 'asa'aiana 'akonadi taunina tomogona i nuakalikalieni fai tomogonina wata yana vavine 'wa da vo tomotoga 'aitamogana. 29Kebu tamu aitoi taunina tomogona i na 'anigodadageni we'e mogitana i 'i'isave'avini 'atumaina wata i veve'ania, wata bani'odi Keliso yana 'Aila'a ma yana nuakalikali i 'i'isave'avinida. 30'Ida Tomogona, begaidi i 'i'isave'avinida. 31Tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki 'waineye tomogo wata yana vavine bani'odi tomotoga 'aitamogana bega i vo,

Faifainanina 'ai'edi tomogo i na nagiga, 'akonadi i 'awa'idia tamana wata inana 'waidiega, yana vavine taiadi i luvetubama.

'Adi 'ailuga siwe 'wa da vo tomotoga 'aitamogana.”

32Vonanina nageneye, tamu nuanua bwaikina givagivana i 'eno'eno, yaku 'aseta tomogo wata yana vavine yadi luvetubama 'eba 'isa Keliso wata 'ida yana 'Aila'a yada luvetubama faifaina. 33Wata 'omi bani'odi, tomogo 'aitamogana 'aitamogana yana vavine i na nuakalikaliedi taunina 'ana nuakalikali bani'odi, we'e vevine 'aitamogana 'aitamogana yadi lalamogavo i na veve'ililibuyedi.

  • S22 1 Fit 3:1S23 1 Kol 11:3S25 Kolos 3:19
  • S26 Ibu 10:10 Ion 15:3S27 2 Kol 11:2S29-30 1 Kol 12:27
  • S31 Nag 2:23-24
Copyright information for `YML