Ephesians 6

Yavayavava wata tamadiavo inadiavo taiadi, 'adi vona.

1Yavayavava a na vonemi. Fai 'ada Toveimea Iesu nuanuana, i lubwainemi tamamiavo wata inamiavo 'waidie 'wa na vevematayakayaka. 2Yaubada yana veimea i 'eno'eno i vo, Tamamiavo wata inamiavo 'wa na ve'ililibuyedi.” Veimeanina veimea nagami ma 'ana vona'awaufaufa i vo,

Tamamiavo wata inamiavo 'wa na ve'ililibuyedi bega yami mia matatabuna 'atumaina wata yami mia fwayefwayeye i na vemanawe.”

4'Omi tamadiavo wata inadiavo a na vonemi. Natumiavo kebu 'wa na yagai-maimaigidi i na nunago i na nuasako, we'e mogitana 'wa na ifufudi wata 'wa na awave'ede'ededi 'ada Toveimea Iesu yana nuanua bani'odi.

  • S1 Kolos 3:20S2 Sou 20:12S4 Kolos 3:21 Voa 22:6

Tofolova-maimaiga wata 'adi toveimeavo 'adi vona.

5'Omi tofolova, 'ami toveimeavo yadi vona 'wa na vevematayakeyakedi. Ma yami kololo 'wa na veve'ililibuyedi wata yami nuanua 'wa na tauyedi 'wa na vo, 'Aku toveimea yana nuanua a na 'idewadiga, siwe 'asa'aiana 'akonadi a folofolova Keliso faifaina begaidi a na dumwebika.” 6Kebu 'wa na vo, 'Aku toveimea mataneye a da folova-'atumai 'aku awave'atumai faifaina,” we'e mogitana 'ai'edi kebu mataneye, siwe fai 'wa vetofolova-maimaiga Keliso 'waineye ma yami dumwebika Yaubada yana nuanua 'wa na 'i'idewadi. 7Ma yami sosoana 'wa na folofolova, 'wa da vo 'wa da folofolova 'ada Toveimea Iesu 'waineye, kebu tomotoga 'aisedi 'waidie. 8'Wa na nuani, 'ada Toveimea Iesu tomotoga 'aitamogana 'aitamogana i na tutulidi, folova 'atumaidi i 'idewadiga faifaidi, 'ai'edi tofolova-maimaiga 'alo kebu tofolova-maimaiga, siwe i na tutulidi.

9We'e 'omi toveimea, wata bani'odi 'wa na vevesauluva 'atumaina yami tofolovavo 'waidie. Kebu 'wa na ve'isakololo 'waidie fai 'omi wata taunidi ma fuemie 'ami Toveimea bwaikina 'aitamogana abame, kebu i da lu'idia, veimea 'aitamogana 'wainega matatabumi i na veimeyemi.

  • S5 Kolos 3:22-23 Tai 2:9S8 Kolos 3:24-25S9 Kolos 4:1

Seitani ma yana 'aila'avo taunidi 'ada gaviavo.

10Ekwavo, de'e tamu yaku vona 'eba ve'a'ava. 'Omi 'wa miave'itubama 'ada Toveimea Iesu taiadi, begaidi yana toketokena bwaikina 'wainega 'wa na vevetoketoke. 11Yaubada yana kukua 'eba vetalaga wata vaigavu i velemiga, matatabuna 'wa na 'ewadi, kukuanidi 'waidiega 'wa na tovoi fa'alina Seitani yana yogosidu 'adi 'eda'eda 'waidie bega kebu i na vekaliemi. 12'Eba vetalaganidi i lubwainemi 'wa na 'ewadi siwe kebu tomotogaotoga taiadi 'wa na vetalaga. We'e mogitana ta vevetalaga Seitani ma yana 'aila'avo taiadi, 'aila'anidi yaiaina sakoidi kebu 'ada fata ta na 'isediga. Mogitana ta vevetalaga yadi to'edakumeta bwaikidi, yadi toveimeavo, wata tomia dudubala ma yadi toketokena taiadi. 13Fai Seitani ma yana 'aila'avo taiadi ta vevetalaga, Yaubada yana 'eba vetalaga 'wa na 'ewadi 'waimie i na 'eno'eno bega tutuyanina sakona nuanuana i na vetoketoke 'waimie nika 'omi 'akonadi 'wa tovotovoi fa'alina. 'Wa na vetalaga i na nagoga nika 'omi ma yami toketokena 'wa na tovotovoi.

14Bei 'akonadi 'wa tovotovoiga 'wa na tovi-vagata 'wa na lulukamata. Yaubada yana kukua 'eba vetalaganidi side. Nuanua tonovidi 'wa na vewa'iledi, 'wa na toke 'wa na si'i'idi. Sauluva 'atumaidi nuafoumi 'adi velubabala 'wa na silakavedi. 15Iesu Valana 'Atumaina mia 'atumaina faifaina, 'waineye taunimi 'wa na tauyemi 'ami 'eba 'aivaita, 'wa da vo 'ami 'ageyafayafa 'wa da veagedi, 'agemi 'adi velubabala. 16Naninidi 'wa na 'idewadi i na 'a'avana wata 'wa na toke 'wa na 'abi fa'alina yami vetumagana 'waidie bani'odi yami babala. Yami babalanina 'wainega 'ami fata Seitani kumanina tosakona yana 'ibadi 'ala'alaidi 'wa na luve'weudi. 17'Ita'ita'i Keliso i velemiga 'wa na 'ewai, bani'odi 'unu'unumi 'adi velubabala. Wata 'Anu'anunu 'Atumaina yana kefata nigonigona, taunina Yaubada yana Vona 'wa na 'ewai. 18Naninidi 'wa 'ewadi 'wa na 'idewadiga, siwe wata 'wa na vevelu'ui Yaubada 'waineye i na 'i'ivaisemi. Tutuya matatabuna velu'ui tulina tulina 'waidiega 'wa na vevelu'ui Yaubada 'waineye 'Anu'anunu 'Atumaina yana awave'eda'eda 'wainega. Yami velu'uinidi 'waidie kebu nuanuaku 'wa na 'abiawa, 'wa na 'isa'isa wata tutuya matatabuna 'wa na vevelu'ui Yaubada yana tomotoga faifaidi.

19Wata nuanuaku 'wa na vevelu'ui faifaiku bega tutuyanina a na vo, A na veifufu,” Yaubada yana 'alavelavelagi 'wainega a na veveifufu nika ma yaku venuafoufa'ala Iesu Valana 'Atumaina 'ana nuanua givagivadi a na sivemagesedi. 20Yaubada i venua'ivineku a vetomata'aulele Valananina faifaina, siwe Yaubada 'ana tovedumwe'ai'ai i yogoniku i yatoku de'e vanuga 'eba yogona 'waineye a miamia. Begaidi 'wa na vevelu'ui nika kebu a na kololo i lubwaineku a na veveifufumo.

  • S11 Iem 4:7 1 Fit 5:8-9S13 2 Kol 10:4S14 1 Tes 5:8
  • S15 Ais 40:9S17 Ibu 4:12S18 Luk 18:1S19 Kolos 4:3-4

Faulo yana 'alanuai.

21Ekwavo, nuanuaku valaku 'wa na 'asetai begaidi iaku mogitana Tikiasa a na vetunei 'waimie. Tomogonina todumwebika 'ada Toveimea Iesu yana folova 'waineye, nani matatabuna i na lu'ivona 'waimie nika 'wa na 'asetama 'ama vebae wata ava'ai 'a vivai. Wata a na vetuneiga bega i na kiavefa'alimi wata nuami i na 'iveagiagidi.

23Ekwavo, 'omi Iesu 'ana tovetumaganavo a vevelu'ui faifaimi, nuanuaku Yaubada Tamada wata 'ada Toveimea Iesu Keliso nuanua bikana i na velevelemi mia 'atumaina taiadi, wata nuanuaku nuakalikali i na velevelemi, vetumagana toketokena taiadi. 24'Omi wata 'ifwaidi tomotoga yami nuakalikali 'wa yato-vagaseni 'ada Toveimea Iesu Keliso 'waineye, nuanuaku Yaubada ma yana nuakalikali matatabumi 'waimie i na vevesauluva 'atumaina.

  • S21 Kolos 4:7S24 1 Fit 1:8
'Asa'aiana bani'odi,

Yau Faulo.

Copyright information for `YML