Galatians 1

1Ekwavo, yau Faulo, Iesu Keliso yana tomata'aulele a vekaiwa 'waimie. A vetomata'aulelega kebu tamu aitoi yana venua'ivina 'wainega, 'alo tamu tomogo yana veimea 'wainega. We'e mogitana Iesu Keliso wata Yaubada Tamada, kumanina Keliso i sivetovoia wafayega, i venua'ivineku bega a vetomata'aulele.

2Yau wata edavo tovetumaganavo taiadi 'a miamianiga yama vekaiwa 'a vevetunei 'omi Keliso yana 'Aila'avo 'waimie, 'wa miamiani 'awalawa Galetia nageneye.

3A vevelu'ui faifaimi, nuanuaku Yaubada Tamada wata 'ada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie, wata nuanua bikadi mia 'atumaina taiadi i na velevelemi.

4Yada Yaubada Tamada yana nuanua Keliso i vematayakeyakeni, taunina i tauyeni i wafa yada sakona 'adi nuatavuna faifaidi, wata i yavuda tutuya de'e 'ana sakona 'wainega. 5Yaubada ta na subisubiai tutuya matatabuna 'waidie, yana 'ai'aiwabu kebu i na 'a'avaga i na 'eno-vagata. Vona mogitana, yaku nuanua bani'odi.

  • S1-2 Gal 1:11-12S4 Gal 2:19-20 Tai 2:14

Vala 'Atumaina, Iesu 'aisena Valana.

6Yau nuaku i vogani, kebu tutuya manamanawenaga kumanina i venua'ivinemiga 'wa baibaileni. Basenadi a wai Iesu Valana 'Atumaina a lau'age 'waimie, Valananina 'wa nogai nika Yaubada i golemi Keliso yana nuakalikali bwaikina 'wainega, nuanuana 'ita'ita'i 'wa na veluagai. Nagami taunimi 'wa tauyemi Valananina 'waineye, we'e tutuya de'e awale Yaubada 'wa baibaileni 'wa damadamana vala tulina 'waineye igodina Vala 'Atumaina? 7Siwe kebu tamu vala tulina 'ita'ita'i faifaina i da 'eno'eno. A vonevonemiga fai tomotoga 'ifwaidi nuami i 'ivegaudi wata i fetomi, nuanuadi Keliso Valana 'Atumaina i na 'ivesakoi. 8We'e 'ai'edi tamu aitoi, 'alo yau, 'alo tamu anelose abamega tamu vala tulina 'a na lau'age 'waimie igodina 'ami 'ita'ita'i faifaina, siwe kebu i na vesala Valanina a lu'ageyeniga taiadi, tomogonina i lubwaineni Yaubada i na veimea i na luku 'ai-'ala'alase kebu yana 'weuga 'waineye. 9Ava'ai 'akonadi a vonemiga, wata a na luvaitugani. 'Ai'edi tamu aitoi tamu vala tulina i lalau'age 'waimie igodina 'ami 'ita'ita'i faifaina, siwe kebu i da vesala Valanina nagami 'wa 'ewai taiadi, tomogonina i lubwaineni Yaubada i na veimea i na luku 'ai-'ala'alase kebu yana 'weuga 'waineye.

10De'e yaku vona 'ana nogaya kebu a da vo, Nuanuaku tomotoga i na awave'atumaieku,” we'e mogitana Yaubada 'ana awave'atumai faifaina a nuanua. Wata kebu a da vo, Vonanina 'wainega tomotoga nuadi a na 'ewadi i na subiaku.” 'Ai'edi a da nuanua 'aku subia faifaina, 'ako yau kebu Keliso yana tofolovaga.

  • S7 Fol 15:1,24S8 1 Kol 16:22S10 1 Tes 2:4

Keliso Valana, tauniotogina i sivemageseni Faulo 'waineye.

11Ekwavo nuanuaku yaku lau'age faifaina a na vonemi bega 'wa na 'asetai Iesu Valana 'Atumaina a lalau'agega, kebu tomotogaotoga yadi nuanua 'wainega. 12We'e yau, yaku 'aseta Valananina faifaina kebu a da veluagai tamu tomotogaotoga 'wainega, wata kebu tamu aitoi i da ve 'waikuye, we'e mogitana Iesu Keliso tauniotogina i sivemageseni 'waikuye.

13'Akonadi valaku 'wa 'asetai yaku sauluva basenadi, yau tomogo Diu, yama veimea wata yama ve'etoboda matatabuna a ve'ililibuyedi, wata Yaubada yana tomotoga i vetumaganaga Keliso 'waineye yau 'adi to'ivesako, kebu tamu sai'afo a da 'isanuakalikaliedi, igodi nuanuaku a da leo'a'avadi. 14We'e ekwavo 'aku 'aila'a 'waidiega yau a kumeta me Diu yama veimea a 'idewa'a'avadi, ekwavo sai'afo. Mogitana, sauluvanidi matatabuna i mai tubumavo 'waidiega, 'waidie a vetoketoke.

15We'e Yaubada ma yana nuakalikali i vesauluva 'atumaina 'waikuye. Bola kebu a da tubuga, siwe nagami i venua'ivineku yana veimea 'wainega a na vetofolova faifaina. Yaubada yana nuanua faifaiku 'ana tutuya i veluagaina, Natuna i sivemageseni 'waikuye, bega 'aku fata Natunanina Valana 'Atumaina a na lau'age mali tomotoga kebu Diu 'waimie. Tutuyanina i sivemageseni i 'a'avana, kebu a da nago tamu tomogo 'waineye i da kiavetonoveku Iesu Valana faifaina. 17Wata kebu a da vo, A na nago Ielusalema, Iesu 'ana tomata'aulelevo taiadi 'a na veifufu ava'ai i souyeniga 'waikuye faifaina.” Mogitana taunidi tomata'aulele kumekumetadi we'e yau a vemuli, siwe kebu a da nago 'waidie. Tonoviku a nago sali'avu'avuye 'awalawa Aleibia nageneye, bei a miamia mulieta wata a vilaku a nago Damasiko.

18A miamia, mulieta malamala 'aitonu i 'a'avana a laka Ielusalema Fita taiadi 'a veifufu, wata bei taiadi 'a miamia wiki 'ailuga. 19Bei 'a miamia, 'ifwaidi tomata'aulelevo kebu a da 'isediga, Iemesa 'ada Toveimea Iesu taina wata Fita, 'aisedi a veluagadi siwe kebu yaku 'aseta Keliso faifaina a da 'ewai 'waidiega. 20'Akonadi Yaubada i 'asetaku, ava'ai a vonevonemiga yaku kiluma 'wainega, vona mogitana, kebu a da vevekaliemiga. 21Wiki 'ailuga i 'a'avana Ielusalemega a tauya a nago 'awalawa Silia wata Silisia. 22Tutuyanidi 'waidie Keliso yana tomotoga 'adi 'aila'a 'aitamogana 'aitamogana 'awalawa Iudia nageneye vala'avaku i noganogai, we'e tauniku kebu i da 'isekuga. 23Mali tomotoga i vonevonedimo i vo, Tomogonina basenadi vita i veleveleda, tutuya de'e Iesu Valana 'Atumaina 'ada 'ita'ita'i faifaina i lalau'age, we'e nagami igodi nuanuana 'ida Keliso 'ana tovetumaganavo i da leo'a'avada.” 24Valakunina i nogai begaidi Yaubada i subiai ava'ai i 'idewaiga 'waikuye faifaina.

  • S11 Mad 16:17S13 Fol 8:3S14 Fol 22:3
  • S15-17 Ais 49:1 Fol 9:3-6S19 Mad 13:55
Copyright information for `YML