Galatians 3

Ava'ai 'wainega 'ada 'ive'atumai ta veluagai?

'Omi me Galetia, yami sauluva 'ana 'isa 'wa da vo 'ulua nuami i da 'anidi. Basenadi a wai Iesu Keliso yana wafa 'ai lagalagana 'waineye a veifufu-deweni 'waimie, nika 'wa 'asetai ava'ai faifaina i wafa, siwe tutuya de'e 'akonadi 'wa baibaila. 'Wa da 'asetai ava'ai 'wainega 'Anu'anunu 'Atumaina i agemi. I agemiga kebu ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega, we'e mogitana nagami Iesu Valana 'Atumaina 'wa nogai, ma yami vetumagana taunimi 'wa tauyemi 'waineye nika 'Anu'anunu 'Atumaina i agemi. Awale 'wa ve'wava'wava? Yami mia 'ivauna i velamu 'Anu'anunu 'Atumaina yana toketokena 'wainega, siwe tutuya de'e igodi nuanuami taunimi yami toketokena 'wainega 'wa na ve'atumai ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega. Naninidi 'atumaidi 'wa veluagadi Keliso 'wainega kebu nani-'avo'avovoga, ma lamudi. Fai naninidi 'waimie bani'odi nani bwaikidi. Yaubada 'Anu'anununa i tauyeni i agemi, wata 'waimie 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'i'idewadi. I 'i'idewadiga, kebu ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega, we'e mogitana nagami Iesu Valana 'Atumaina 'wa nogai, ma yami vetumagana taunimi 'wa tauyemi 'waineye bega naninidi i souyedi.

Tovetumagana yada 'eba 'isa tamu me Diu tubuma 'ana wagava Ebelamo. Tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye tomogonina faifaina i vo,

Fai Ebelamo i vetumagana Yaubada 'waineye, yana vetumagananina faifaina Yaubada i vo,

Ebelamo yana sauluva matatabuna tonovidi matakuye.”

'Wa 'iseni, tomotoganidi i vetumagana Yaubada 'waineye, taunidi Ebelamo tubunavo mogitana. Wata tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye i vona-vagata mali tomotoga taunidi kebu Diu 'adi 'ive'atumai Yaubada mataneye faifaina. 'Adi 'ive'atumainina, yadi vetumagana 'wainega Yaubada i 'ive'atumaidi, begaidi vonanina Iesu Valana 'Atumaina faifaina nagami Yaubada i 'inanai Ebelamo 'waineye i vo,

'Waimuyega yau Yaubada ma yaku nuakalikali a na vesauluva 'atumaina tomotoga 'aila'a tulina tulina 'waidie.”

Ebelamo ma yana vetumagana begaidi Yaubada i vesauluva 'atumaina 'waineye, wata egavo i na vetumaganaga, Yaubada i na vesauluva 'atumaina 'waidie, Ebelamo 'waineye bani'odi, kebu tulinaga.

10 Tomotoga 'ifwaidi i vo, Ve'etoboda i maia Mosese 'wainega 'a na vematayakeyakediga 'a na ve'atumai Yaubada mataneye,” siwe 'akonadi Yaubada i veimea tomotoganidi vematavuloga i na veluagai fai ve'etobodanidi i geugeudi. Vita i na veluagaiga fai tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye i vo,

Egavo Yaubada yana ve'etoboda kilukilumidi matatabuna kebu i na vevematayakeyakedi tutuya matatabuna 'waidie, 'awaie 'adi vematavuloga i na veluagai Yaubada 'wainega, i na wafaotoga.”

11 De'e vonanina 'wainega ta 'aseta-'atumaia Yaubada tomotoga i na 'ive'atumaidiga kebu ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega we'e mogitana yadi vetumagana 'wainega fai tamu vona Yaubada yana Buki nageneye i vo,

Egavo yadi vetumagana 'wainega yadi sauluva i na tonova Yaubada mataneye,

Mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.”

12 We'e ve'atumai ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega wata ve'atumai vetumaganayega kebu taiadi i da vesala. 'Ai'edi nuanuami igodi 'wa na ve'atumai ve'etoboda 'waidiega, kebu 'ana fata 'aivaita 'wa na veluagai vetumagana 'wainega. Tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye i vo,

'Ai'edi aitoi ve'etoboda matatabuna i na vevematayakeyakedi, kebu tamu nani i na baileni, 'ana fata mia-vagata i na veluagai.”

Siwe a nuani kebu 'ana fata ve'etobodanidi matatabuna ta na vevematayakeyakedi.
13 Yaubada yana Buki nageneye i vonaga i vo,

'Ai'edi aitoi i na sakona bwaikina i lubwaineni 'ana vematavuloga i na wafa, 'wa na luvewafaiga tomogona 'wa na sifwaseni 'ai 'waineye, fai tomotoganina tosakona bega Yaubada wata i na veimea 'ana vematavuloga faifaina.”

Wata 'ida bani'odi, fai Yaubada yana ve'etoboda ta geudi i lubwaineda 'ada vematavuloga wafaotoga yada sakonanidi faifaidi, siwe Keliso i mai, 'ai lagalagana 'waineye i tutufwaseni 'ada vematavuloga i tovoieni i wafa faifaida. Yana wafanina 'wainega i tuveobuda sakona 'wainega, kebu wata ve'etoboda i na veveimeyeda.
14 Basenadi Yaubada yana vona'awaufaufa 'wainega i vesauluva 'atumaina Ebelamo 'waineye, tutuya de'e 'ima me Diu wata 'omi mali tomotoga Iesu Keliso yana wafa 'wainega Yaubada i vesauluva 'atumaina 'waideye Ebelamo 'waineye bani'odi. Fai ta vetumagana Keliso i wafa yada sakona 'adi nuatavuna faifaidi, ta ve'atumai Yaubada mataneye wata 'Anu'anunu 'Atumaina basenadi Yaubada i vona'awaufaufa i na veledaga, 'akonadi i ageda.

  • S6 Nag 15:6S8 Nag 12:3 Fol 3:25S9 Lom 4:16
  • S10 VeL 27:26S11 Gal 12:16S12 Lom 10:5
  • S13 VeL 21:22-23 2 Kol 5:21

Yaubada i vona'awaufaufa-vagata, kebu 'ana fata yana nuanua i na sivilai.

15 Ekwavo, 'omi tovetumagana, nuanuaku Yaubada yana vona'awaufaufa a na awatalatutuleni tamu yada sauluva 'wainega. 'Ai'edi tomotoga 'adi 'ailuga yadi nuanua i na vesala tamu nani i na 'idewaiga faifaina, 'adi 'ailuga 'adi wagava i na kilumidi yadi vona'awaufaufanina 'ana lubulubu 'waineye bega kebu tamu aitoi 'ana fata i na 'u'umi 'alo tamu nuanua tulina i na kilumi. Wata bani'odi Yaubada, fai taunina yana sauluva 'atumai'avana kebu tamu sai'afo yana vona'awaufaufa i na geuya. 16 Basenadi Yaubada i vona'awaufaufa Ebelamo wata tubuna 'waidie i vo, 'Waimiega a na vesauluva 'atumaina tomotoga matatabuna 'waidie.” 'Wa 'iseni, Yaubada kebu i da vo, Ebelamo wata tubunavo 'waidie,” we'e i vonaga tubuna 'aitamogana faifaina, tubunanina taunina Keliso. 17 Yaku vona 'ana 'aseta side bani'odi. Yaubada yana vona'awaufaufanina 'asa'aiana yana veakutagona. Ebelamo 'wainega malamala 430 i 'a'avana mulieta yana ve'etoboda i yatodi Mosese 'waineye, siwe ve'etobodanidi kebu 'adi fata Yaubada yana vona'awaufaufanina i na geuya wata yana veakutagonanina i na venani-'avo'avovo. 18 'Ai'edi ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega 'ada nuakalikali Yaubada i da veledaga, 'ako kebu ta da veluagadiga yana vona'awaufaufa 'wainega. We'e mogitana Yaubada ma yana nuakalikali i vesauluva 'atumaina Ebelamo 'waineye wata 'ida 'waideye fai nagami i vona'awaufaufa.

19 Voke 'ifwaimi 'wa na velutoli 'wa na vo, Vetuma awale Yaubada ve'etoboda i yatodi?” Nagami Yaubada yana vona'awaufaufa i veleda, mulieta ve'etoboda i yatodi bega 'ai'edi tomotoga i na vesauluva sakoina, 'adi fata i na 'asetai i sakona Yaubada mataneye. Yaubada nuanuana yana ve'etobodanidi ma yadi toketokena i na 'eno'eno i na nagoga Keliso yana mai 'waineye i na 'a'ava. Kelisonina taunina Ebelamo tubuna, kumanina faifaina basenadi Yaubada i vona'awaufaufa. Yaubada yana ve'etoboda i 'anivelenedi Mosese 'waineye, nagami anelose i veledina mulieta i 'anivelenedi Mosese 'waineye. Mosese i 'ewadina i lu'ivoneyedi tomotoga 'waidie. 20 We'e yana vona'awaufaufa kebu tamu aitoi i da velenina bega i da 'aniveleneni Ebelamo 'waineye, fai yana vona'awaufaufanina nani 'atumaiotogina bega Yaubada tauniotogina i 'aniveleneni Ebelamo 'waineye.

21 Voke 'ifwaimi 'wa na velutoli 'wa na vo, Yaubada yana ve'etoboda i yatodiga, we'e yana vona'awaufaufa bani'odi? I awavesakoyeni?” Kebu i da awavesakoyeniga fai 'ai'edi tamu ve'etoboda 'ana vematayakayaka 'wainega mia 'ivauna wata miamia-vagaina ta da veveluagaiga wata 'waidiega ta da veve'atumaiga Yaubada mataneye 'ako vona'awaufaufa 'ana 'eda kebu i da 'idewai siwe yana vona'awaufaufa i 'idewai bega ta na ve'atumai mataneye we'e kebu 'ana fata 'aivaita ta na veluagai ve'etoboda 'waidiega. 22 We'e tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye i vo,

Tomia fwayafwaya matatabudi i sakona, 'wa da vo sakona i da veveimeyedi.”

We'e egavo i na vetumagana Iesu Keliso 'waineye i na ve'atumai Yaubada mataneye wata mia 'ivauna miamia-vagaina taiadi i na veluagai. Naninidi Yaubada yana 'anivelena-maimaiga, bani'odi basenadi i vona'awaufaufa i na veleda vetumagana 'wainega.

23 Bola Keliso kebu i da maiga, Yaubada ve'etoboda i yatodi i veve'isabodeda 'wa da vo i da yogonida, i nagoga nika Yaubada Keliso i sivemageseni, bega 'ada fata ta na vetumagana 'waineye. 24 Nagami ve'etobodanidi bani'odi 'ada to'isave'avina i awave'ede'ededa i nagoga mulieta Keliso i mai bega 'ada fata ta na ve'atumai Yaubada mataneye yada vetumagana 'wainega. 25 Yada vetumagana bei ta na yatoiga 'akonadi i mai bega tutuya de'e ve'etobodanidi kebu wata i na 'i'isave'avinida.

  • S16 Luk 1:54-55 Nag 12:7S17 Fol 7:6S18 Lom 4:14; 11:6
  • S19 Lom 5:20S21 Lom 8:2-4S22 Lom 3:9-19

'Ida Yaubada natunavo.

26 Fai 'wa vetumagana, Iesu Keliso taiadi 'wa miave'itubama nika 'omi matatabumi Yaubada natunavo. 27 Mogitana 'omi Yaubada natunavo fai tutuyanina 'wa bafitaiso taunimi 'wa tauyemi Keliso 'waineye, i agemi taiadi 'wa miave'itubama. 28 Fai 'wa miave'itubama Iesu Keliso taiadi, matatabumi 'wa vesala Yaubada mataneye, me Diu wata taunidi kebu me Diu, tofolova-maimaiga wata tomotoga yavuyavudi, iaveta wata vevine, matatabuda ta miave'itubama Keliso taiadi, bega 'ida 'aila'a 'aitamogana. 29 Fai 'omi Keliso yana tomotoga, wata 'omi Ebelamo tubunavo mogitana. Wata fai 'omi Keliso yana tomotoga naninidi 'atumaidi basenadi Yaubada i vona'awaufaufa Ebelamo 'waineye 'ami veuveuta 'wa na veluagadi.

  • S26 Ion 1:12S27 Lom 6:3-4, 13:14S28 1 Kol 12:12-14
Copyright information for `YML