Galatians 4

Yaku vona 'ana 'aseta side bani'odi. 'Ai'edi tamu tomogo 'ai'aiwabuna yana wafa i na velilivana tamu lubulubu i na kilumi yana kukua 'awaie natuna i na 'ewadiga faifaina. Kwamananina bola siaineye tamana i na wafa, taunina wata yana kukua 'ana to'isave'avinavo i na veveimeyedi. Kukuanidi matatabuna tamana i 'iawediga kwamananina yana kukua, siwe fai bola siaina kebu tamu yana veimea i da 'eno'eno, kukuanidi kebu i na 'abitonovidi, taunina bani'odi tofolova-maimaiga. Mulieta malamalanina tamana i yatoiga i na veluagaina i na velamu kukuanidi i na 'ewadi i na veveimeyedi. Wata 'ida bani'odi bola nuada kebu i da magetadiga, yaiaina kumanidiavo ma yadi veimea fwayefwayeye, wata yada veimea tubudavo 'waidiega i veveimeyeda 'wa da vo ta da vetofolova-maimaiga 'waidie. Siwe Yaubada yana tutuyanina i yatoiga i veluagai, taunina Natuotogina i voneni i vetomotogaotoga i mai fwayefwayeye. I maiga taunina i tauyeni me Diu yama ve'etoboda i ve'ililibuyedi bega tomotoganida ve'etobodanidi i veveimeyedaga i tuveobuda nika 'ida Yaubada natunavo.

Fai 'omi wata 'ima Yaubada natunavo, Natuna 'Anu'anununa i voneni i ageda nika 'Anu'anununina yana 'aivaita 'wainega ta vevegole ta vo, Tamaku, ie Tamaku.” Begaidi yaiaina wata ve'etoboda tubudavo 'waidiega kebu wata i na veveimeyemi, 'akonadi i 'a'ava, we'e mogitana 'omi natunavo. Wata fai 'omi natunavo veuveutanidi 'atumaidi natunavo faifaidi, 'omi wata i na velemi.

  • S3 Kolos 3:20-23S4 Ion 1:14 Lom 8:3-4S6 Lom 8:15-16
  • S7 Lom 8:17 Gal 13:29

Faulo i venuafouviga me Galetia faifaidi.

Basenadi Yaubada 'wa bavuyeni bega taunimi 'wa tauyemi ve'etoboda tubumiavo 'waidiega wata yaiaina 'waidie, naninidi igodi yami yaubadavo i veveimeyemi. Tutuya de'e 'akonadi Yaubada 'wa 'asetai wata 'wa veianeni, we'e mogitana ta na vo Yaubada i 'asetami wata i veianemi, begaidi 'ai'edi nuami i na viladi naninidi 'waidie kebu i da lubwainemi. Yaiaina wata ve'etobodanidi nani mweadi, kebu 'aivaita 'wa na veluagai 'waidiega, siwe awale nuanuami taunimi 'wa na tauyemi naninidi 'waidie i na veimeyemi basenadi bani'odi? 10 Basenadi ve'etoboda fuedi 'adi vematayakayaka vitadi 'wa veve'ililibuyedi siwe Keliso i 'etoyavumi ve'etobodanidi 'waidiega. We'e tutuya de'e ve'etobodanidi vitadi 'wa vevematayakeyakedi, bani'odi 'aiata 'ifwaidi, weta'i 'ifwaidi, tutuya 'ifwaidi wata malamala 'ifwaidi 'wa veve'ililibuyedi wata igodi 'wa vo, Tutuyanidi 'waidie ta na tafalolo, Yaubada i na awave'atumaieda.” 11 Yau a venuafouviga, i na nunago yaku folova nagami a waiga 'waimie i na venani-'avo'avovo.

12 Ekwavo, nuanuaku bwaikina yaku sauluva 'wa na vevetutuyamedi, fai basenadi a salami. Basenadi a waiga 'waimie kebu tamu nani sakoina 'wa da 'idewai 'waikuye 'wa 'isave'aviniku 'atumaina. 13 'Wa na nuani basenadi igodi a da nago tamu 'awalawa 'waineye, nika fai a viga a wai 'waimie. Bei ta miamia 'waimie a lau'age-vauvau Iesu Valana 'Atumaina faifaina. 14 Fai a viga 'aku 'isa sakoina wata 'aku 'isave'avina vitana siwe kebu 'wa da baila wata kebu 'wa da dumwe'aieku, we'e mogitana ma yami sosoana 'wa lu'uma'umaieku wata 'wa 'isave'aviniku, 'wa da vo yau tamu anelose Yaubada 'wainega 'alo Iesu Keliso tauniotogina. 15 Taiadi ta miamiaga, a 'isemi 'wa sosoana bwaikina, yami sosoananina ava'aibe i nago? A 'asetami mogitana bega 'aku fata a na lu'ivona tomotoga 'ifwaidi 'waidie ma yami sosoana 'wa 'ivaisekuga faifaina. Kebu tamu nani 'atumaina 'wa da ve'o'oleni, 'ako i da lubwaineniga matami 'wa da kiamwanudi 'wa da veleku i da 'ivaiseku. 16 We'e tutuya de'e yaku vona tonovidi yami sakona faifaidi voke 'wa nuasako 'waikuye.

17 Tove-vekavekalinidi taiadi 'wa miamiaga, kumanidiavo Iesu Valana 'Atumaina 'ana to'ivesako, i dumwebika kebu yami 'atumaina faifaina, i vevewavawava nuanuadi nuami i na 'ewadi bega 'omi yadi tomotoga. Nuanuadi bwaikina yau 'wa na baileku ma'itufa yadi nuanua 'waineye 'wa na luku ma yami dumwebika 'wa na vematayakeyakedi. 18 'Ai'edi tamu nani 'atumaina faifaina ta na dumwebikaga i lubwaineda. Yau taiadi ta miamia 'wa dumwebika, we'e mogitana i lubwainemi tutuya matatabuna 'wa na dumwebika. 19 'Omi natukwavo, a nuakalikaliemi. Yau 'wa da vo vavine i da vebutudi i da veveviga, tutuya de'e ma yaku venuafouviga a veveviga faifaimi basenadi bani'odi. Veviganina i na nagoga Keliso i na agemi mogitana nika a na sosoana faifaimi. 20 Nuanuaku taiadi ta da miamia, yaku vona toketokedi a da bailedi, bikadiega a da 'ivaisemi. A nuanua bwaikina, bani'odi a na munega a na 'ivaisemi?

  • S8 1 Kol 8:4-6S10 Kolos 2:16S13 1 Kol 2:3S16 Ion 8:45

Faulo yana ve Ega wata Sela 'waidiega.

21 'Omi nuanuami ve'etoboda Mosese 'wainega i na veveimeyemiga a na vonemi. Ve'etobodanidi wata 'ifwaidi Mosese 'ana kilukiluma 'wa da vo 'omi kebu 'wa da 'asetadiga. 22 Tamu yana vona side bani'odi. Ebelamo yana vevinevo 'adi 'ailuga, tamu yana vavine mogitana 'adi wagava Sela, we'e tamu 'adi wagava Ega, taunidi Sela yadi tofolova-maimaiga. Ebelamo natunavo 'adi 'ailuga, tamu yana vavine mogitana 'waidiega, tamu tofolova-maimaiga 'waidiega. 23 Natuna tamu 'ana wagava Aisake, fai Yaubada i vona'awaufaufa Ebelamo 'waineye, yana vavine mogitana 'waidiega i tubuga. We'e Isimeli i tubuga tofolova-maimaiga 'waidiega kebu vona'awaufaufa 'wainega, 'ida matatabuda ta tubuga bani'odi.

24 Vevinenidi 'adi 'ailuga bani'odi veakutagona 'ailuga Yaubada i 'idewadi tomotoga faifaida. Yana Veakutagona Nagami i 'idewai 'Oya Sainai 'waineye 'awalawa Aleibia nageneye. Bei Yaubada yana ve'etoboda Mosese i veleni, 'ai'edi tomotoga ve'etobodanidi matatabuna i na vevematayakeyakedi i na ve'atumai Yaubada mataneye.

Ega, Ebelamo yana tofolova-maimaiga taunidi bani'odi Veakutagonanina Nagami 'Oya Sainai 'wainega. Taunidi natudiavo taiadi tofolova-maimaiga, wata bani'odi tomotoganidi ve'etoboda i veveimeyediga 'wa da vo i da vetofolova-maimaiga ve'etobodanidi 'waidie. Wata Ega bani'odi Ielusalema tutuya de'e 'waineye. 'Atamananina 'ana tomotoga, taunidi me Diu, ve'etobodanidi i veveimeyedi.

[We'e Yaubada tamu yana veakutagona i 'idewai Iesu yana wafa 'wainega, Veakutagonanina 'Ivauna faifaina nagami i vona'awaufaufa Ebelamo 'waineye i na souyeni tamu yana 'aila'a 'wainega. Egavo i na vetumagana Iesu 'waineye i na ve'atumai Yaubada mataneye wata yavuyavudi ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega.

Sela, Ebelamo yana vavine mogitana, taunidi bani'odi veakutagonanina Yaubada i 'idewaiga Iesu 'wainega. Sela kebu i da vetofolova-maimaiga wata 'ida Iesu 'ana tovetumaganavo ve'etoboda kebu i da veveimeyeda, vetumagana'ava 'wainega ta ve'atumai Yaubada mataneye.]

26 Wata Sela bani'odi Ielusalema 'Ivauna abame, 'atamananina 'ida tovetumagana yada 'eba mia mogitana, bei tomotoga matatabuda yavuyavuda. 27 Tamu vona-awatabai i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye Ielusalema 'Ivauna faifaina, 'atamananina bwaikina wata 'ana tomotoga fueotogidi, kebu Ielusalema nagami bani'odi, bega i vo,

'Omi vavinenimi kebu natumiga wata venatuna 'ana veviga kebu 'wa da vebaemi, 'wa na sosoana bwaikina.

'Omi yami lalamogavo i 'iawemiga ma yami sosoana 'wa na 'oluga fai 'awaie natumiavo fuedi,

We'e vavinenidi ma yadi lamoga natudiavo kebu fuediga.”

28 Basenadi Yaubada i vona'awaufaufa Ebelamo 'waineye natuna iavetana i na tubuga, mulieta Aisake i tubuga. We'e ekwavo 'omi tovetumagana wata bani'odi, fai Yaubada i vona'awaufaufa, bega 'omi natunavo. 29 Isimeli yana tubuga 'ida matatabuda yada tubuga bani'odi, Isimeli i veve'oyaneni Aisake vita i veveluagai, kumanina i tubuga Yaubada 'Anu'anununa yana toketokena 'wainega. Wata 'ida bani'odi tutuya de'e 'waineye, 'ida Keliso yana 'Aila'a vita ta veveluagadi ve'etoboda 'adi tovematayakayaka 'waidiega. 30 Siwe tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye vita 'ana to'anivelena faifaidi i vo,

Vavinenidi tofolova-maimaiga ma natudi 'u na veugeugedi, bega 'awaie kebu tamu veuveuta natudi i na veluagai tamana 'wainega, we'e yana vavine mogitana natudi veuveuta matatabuna i na 'ewadi tamana 'wainega.”

31 'Ida kebu tofolova-maimaiga natunavoga, we'e mogitana 'ida tovetumagana, Keliso i yavuda ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega.

  • S22 Nag 16:15; 21:2S23 Lom 9:7-9S24-25 Lom 8:15
  • S26 Ibu 12:22; Ve 21:2,10S27 Ais 54:1S30 Nag 21:10 Ion 8:35
Copyright information for `YML