Galatians 5

Keliso i yavudaga, yavuyavumi 'wa na miamia.

1Keliso i yavuda ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega nuanuana yavuyavuda ta na miamia. Fai yavuyavumi 'wa na tovoi fa'alina taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi bega kebu tamu aitoi i na yogonimi ve'etoboda 'waidiega, i na nunago 'wa na vetofolova-maimaiga ve'etoboda 'waidie basenadi bani'odi.

2Yau Faulo a na vonemi, nuanuaku yaku vona 'wa na 'ewadi. 'Ai'edi taunimi 'wa na tauyemi Yaubada yana tugusa me Diu faifaidi bunu 'aibobo 'wa na 'ewai, bega 'wa na vo, Bunu 'aibobo 'wainega 'a na ve'atumai Yaubada mataneye,” kebu tamu sai'afo 'ita'ita'i 'wa na veluagai Keliso 'wainega. 3Yaku vonanina vona mogitana, bega nuanuaku wata a na luvaitugani. 'Ai'edi aitoi i na vo, Bunu 'aibobo a na 'ewai bega a na ve'atumai Yaubada mataneye,” i lubwaineni ve'etoboda i maia Mosese 'wainega matatabuna i na vevematayakeyakedi. 4Egavo igodi nuanuami 'wa na ve'atumai Yaubada mataneye ve'etoboda 'adi vematayakayaka 'waidiega, 'akonadi 'wa 'awa'idimi Keliso 'wainega wata Yaubada yana nuakalikali 'wainega 'akonadi 'wa souyemi. 5We'e 'ida Iesu 'ana tovetumaganavo ta vetumagana ta nuani mogitana Yaubada i na 'ive'atumaida, 'ada 'ive'atumainina faifaina ta lulukamata, 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'aivaita 'wainega yada vetumagananina fa'alina. 6Mogitana ta na ve'atumai fai 'akonadi ta miave'itubama Iesu Keliso taiadi bega 'ai'edi bunu 'aibobo basenadi ta 'ewai 'alo kebu, kebu tamu ava'ai. We'e nani bwaikina ma yada vetumagana taunida ta tauyeda Keliso 'waineye, yada vetumagananina vuagina ta nunuakalikali.

7Nagami yami vetumagana Keliso 'waineye toketokena 'wa da vo 'wa da lililide 'atumaina, we'e tutuya de'e 'ana 'isa 'wa da vo tamu aitoi i da yogobodemi 'wa 'ailove, Yaubada yana nuanua tonovidi kebu 'wa da vevematayakeyakedi. 8Ava'ai 'alo aitoi nuami i 'ewadi bega 'wa 'ailove? A nuaniga Yaubada kebu, Yaubadanina kumanina i golegolemi bega 'omi yana tomotoga. 9Walabo 'aluna nani siaina, siwe 'ana fata 'aisayanina matatabuna i na 'ivesakoi. Wata 'omi bani'odi, tove-vekavekali kebu fuediga siwe yadi ve 'ana fata matatabumi yami vetumagana i na 'ivesakodi. 10We'e yau a 'asetami, yada miave'itubama 'ada Toveimea Iesu taiadi 'wainega a nuani mogitana yami nuanua i na vesala yau yaku nuanua bani'odi. Wata a nuani tomotoganina nuami i 'ivegaudi wata i fetomiga, kumanina kebu a da 'asetaiga, 'ana vematavuloga i na veluagai Yaubada 'wainega.

11Ekwavo, we'e tomotoga 'ifwaidi i vonavona i vo, Faulo yana lau'age 'waineye i vonaga bunu 'aibobo ta na 'ewai nika ta na ve'atumai Yaubada mataneye.” Mogitana basenadi bani'odi a lu'ageyedi, mulieta a vetumagana Iesu 'waineye nika a baila. 'Ai'edi tutuya de'e bani'odi a da lalau'ageyediga bunu 'aibobo faifaina 'ako vita kebu a da veveluagadiga tomotoganidi bunu 'aibobo i awave'atumaieniga 'waidiega. Fai tomotoga ma yadi nuasako vita i veleveleku, 'eba 'isa kebu a da lalau'agega bunu 'aibobo faifaina, we'e mogitana a lalau'age Keliso i wafa 'ai lagalagana 'waineye bega ta na vetumaganamo 'waineye ta na ve'atumai Yaubada mataneye. 12We'e tomotoganidi nuanuadi bunu 'aibobo, kumanidiavo yami vetumagana i 'ivemweadi, nuanuaku vigodi taiadi i da bobo-otogidi.

  • S1 Ion 8:32,36 Fol 15:10S11 1 Kol 1:23

'Anu'anunu 'Atumaina yana nuanua ta na 'i'idewadi.

13Ekwavo, 'omi Yaubada i golemi, nuanuana yavuyavumi 'wa na miamiani. Mogitana 'akonadi 'omi yavuyavumi siwe kebu 'wa na vo, Ve'etoboda kebu i da veveimeyemaga, vetumagana'ava 'wainega 'a ve'atumai Yaubada mataneye, bega 'ama fata 'a na sakosakona.” Bunu 'ana nuanua sakoidi kebu nuami i na 'ewadiga, we'e mogitana ma yami nuakalikali ma emiavo 'wa na ve'ivaivaita. 14Yaubada yana ve'etoboda wata yana veimea matatabuna 'adi 'itava 'aitamogana, i vo, Emiavo 'wa na nuakalikaliedi, taunimi 'ami nuakalikali bani'odi.” 15Siwe 'ai'edi venuakalikali 'wa na baila, 'wa na 'isa'isa i na nunago ma emiavo 'wa na nuavita wata 'wa na nuasako nika 'aila'animi matatabumi 'wa na 'ivesakomi.

16Begaidi a na vonemi, yami mia matatabuna 'waidie 'Anu'anunu 'Atumaina 'wa na tauyeni i na agemi mogitana bega taunina 'ami tokiavetovetonova nika kebu 'ami fata 'wa na tauyemi taunimi yami nuanua sakoidi 'adi nuagiva 'waidie. 17Naninidi yada nuanua sakoidi nuanuadi, wata naninidi 'Anu'anunu 'Atumaina nuanuana tutuya fuedi i veveyo'eyo'eyeda. 'Anu'anunu 'Atumaina wata taunida yada nuanua sakoidi 'adi 'ailuga i vevegavia, bega 'ai'edi 'Anu'anunu 'Atumaina yana nuanua 'wa na vevematayakeyakediga kebu 'ami fata taunimi yami nuanua 'wa na 'i'idewadi. 18'Ai'edi 'Anu'anunu 'Atumaina i na awave'ede'edemi yana nuanua 'wa na 'i'idewadiga, ve'etoboda i maiaga Mosese 'wainega yadi toketokena i 'a'ava 'waimie, kebu wata i na veveimeyemiga.

19Naninidi tomotoga i 'i'idewadi taunidi yadi nuanua 'waidiega mageseye, matatabuda ta 'asetadi. Naninidi side. Ve'avula-'avo'avovo, sakona tulina tulina 'eba bunumayaga, wata bunu 'ana nuanua sakoidi. 20Wata i 'odu'odu kumaea 'waidie igodina yadi yaubadavo, balau, bwalata wata filo nuadi i 'ewadi. I vevedumwe'ai'ai, i veve'alamagi'ai, i veve'unumagigi, i nunuasako, taunidi yadi vebwaika 'aisena faifaina i nuanua. I veve'idi'idi, 'aila'a 'aitamogana 'aitamogana taunidi 'aisedi faifaidi i nuanua, i nunuagiva ediavo yadi kukua faifaidi, ufa toketokena i toke i yemuyemu nuadi i lulugaugaudi, naninidi 'eba bunumayaga i 'i'idewadi, wata nani 'ifwaidi sakoidi i 'i'idewadi. Basenadi a matakia 'waimie sauluvanidi faifaidi, tutuya de'e wata a luluvaitugani. Egavo naninidi de'e bani'odi i 'i'idewadiga kebu 'ana fata Yaubada i na veveimeyedi yana 'Aila'a nageneye bega 'adi veuveuta i na veluagai 'wainega.

22We'e 'ai'edi 'Anu'anunu 'Atumaina yana nuanua ta na 'i'idewadi, side naninidi i na souyedi. Venuakalikali, tutuya fuedi ta na sososoana, nuanua bikadi mia 'atumaina taiadi ta na veveluagadi, ta na totokemaiga vita 'waidie, ma yada nuakalikali ta na vevesauluva 'atumaina edavo 'waidie, yada sauluva i na tonova wata dumweda i na bika ma 'ada vetumagana. 23Ta na nunuaobu wata taunida yada sauluva ta na 'i'isave'avinidi. Naninidi kebu tamu 'adi 'eba ve'etobodaga. 24Egavo i miave'itubamaga Iesu Keliso taiadi, taunidi yadi nuanua matatabuna wata bunu 'ana nuanua sakoidi, 'akonadi i bailedi, 'wa da vo i da tutufwasedi Keliso 'ana 'ai lagalagana 'waineye i da wafa. 25Mia 'ivauna wata 'atumaina 'akonadi ta veluagadi 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega, i lubwaineda taunida ta na tauyeda yana nuanua 'waidie i na veveimeyeda. 26Kebu taunida ta na awa'ai'aida, kebu edavo ta na 'ivelogilogidi yada sauluva 'waidiega i na nunago i na nuasako, wata emiavo kebu 'wa na ve'unumagigiediga.

  • S13 1 Fit 2:16S14 Mad 5:43-44, 7:12S16 Lom 8:3,4
  • S17 Lom 7:15-23S18 Lom 6:14S22-23 Mad 7:16-20 Efe 5:8-9
  • S24 Kolos 3:5S26 Fil 2:3
Copyright information for `YML