Galatians 6

Ma emiavo 'wa na ve'ivaivaita.

Ekwavo, 'ida matatabuda tovetumaganavo, 'ai'edi tamu iada tamu sauluva sakoina 'waineye i na be'uga, 'omi 'Anu'anunu 'Atumaina yana nuanua 'adi to'idewadewa, bonami bikadiega tomogonina 'wa na kiavetonovi. We'e 'omi taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi i na nunago sailubu 'wainega tamu sauluva sakoina 'waineye 'omi wata 'wa na be'u. 'Ai'edi emiavo vita i na veluagadi 'wa na 'ivaisedi. Yami 'aivaita 'waidiega Keliso yana veimea 'wa na vematayakeyakeni. We'e 'ai'edi aitoi taunina i na awa'ai'aia i na vo, Yau tomogo bwaikiku,” we'e mogitana taunina tomogo-'avo'avovo, yana vonanina 'ana nogaya vekali. 'Aitamogana 'aitamogana nagami taunimi yami sauluva 'wa na nuanidi nika 'ami fata 'wa na 'asetadi 'atumaidi 'alo sakoidi. 'Ai'edi 'atumaidi, 'ami fata 'wa na fwausa naninidi 'wa 'idewadiga faifaidi. Wata kebu 'wa na vo, 'Ima yama sauluva 'atumaiotogidi, emavo sai'afo,” we'e mogitana i lubwainemi 'aitamogana 'aitamogana taunina yana sauluva i na 'i'isave'avinidi, we'e enavo yadi sauluva kumanina kebu 'adi toveimea.

'Ai'edi aitoi yana tove i veve 'waineye Yaubada yana Vona, tomogonina i lubwaineni yana tove i na 'ivaiseni, naninidi 'atumaidi 'waineye, 'waidiega i na 'aivaita.

  • S1 Mad 18:15S2 Lom 15:1-2S4-5 2 Kol 13:5 Lom 14:12
  • S6 1 Kol 9:11,14

'Ai'edi tamu ava'ai ta na bakuliga, 'awaie wata ta na veluagai.

'Wa na venua'ivina-'atumaiga, vona de'e 'wa na 'asetai. Kebu 'ami fata Yaubada 'wa na vekalieni bega sauluva 'atumaidiega yami sakona 'wa na velubwasabwasadi. 'Ai'edi aitoi tamu ava'ai i na bakuliga, naninina 'awaie wata i na alai, wata bani'odi yada sauluva fwayefwayeye Yaubada i na tutulidi, 'atumaidi, wata 'atumaidi 'waidiega, sakoidi, wata sakoidi 'waidiega. 'Ai'edi aitoi taunina yana nuanua sakoidi 'waidie i na bakulaga, 'awaie vuagina i na veluagai wafaotoga. We'e 'ai'edi aitoi taunina i na tauyeni 'Anu'anunu 'Atumaina yana nuanua i na 'i'idewadi, 'wa da vo bei i da bakula, vuagina i na veluagai mia 'atumaina wata miamia-vagaina. Begaidi tutuya matatabuna 'waidie ta na vevesauluva 'atumaina, 'ai'edi kebu ta na 'abiawa, 'awaie 'aiala 'ana tutuye vuaga 'atumaidi ta na veluagadi. 10 Begaidi 'ai'edi egavo ta na 'isedi nuanuadi 'aivaita i lubwaineda matatabudi 'waidie ta na vesauluva 'atumaina, we'e mogitana edavo Keliso yana 'Aila'a 'waidie, 'ida ma fueda ta vetumagana 'waineye ta na 'i'ivaisedi.

  • S8 Ion 3:6, 6:63 Lom 8:13S9 2 Tes 3:13 1 Kol 15:58

Faulo yana velu'ase'ase wata yana 'alanuai 'adi 'eba ve'a'ava.

11 De'e bei yaku leta 'ana tokiluma a voneni i 'ailove, yau tauniku a na ve'a'avai. 'Wa na 'iseni nimaku, vona matadi bwaikidi a kilumidi.

12 Tomotoganidi i lulukakademi nuanuadi bunu 'aibobo 'wa na 'ewai, taunidi 'adi subia 'aisena faifaina i nuanua, nuanuadi tomotoga i na awa'ai'aidi tomogodi 'adi ve'etoboda 'adi vematayakayaka faifaidi. Bunu 'aibobo i awave'atumaieniga fai kebu nuanuadi vita i na veluagai Keliso faifaina. 'Ai'edi i da vo, Keliso i wafa 'ai lagalagana 'waineye bega aitoi i na vetumagana 'waineye, yana vetumagana'ava 'wainega i na ve'atumai Yaubada mataneye,” tomotoga fuedi i da nuasako vita i da veleveledi. Siwe i baila, kebu nuanuadi vita i na veluagai bega nuanuadi bunu 'aibobo. 13 Bunu 'aibobo i 'ewai, siwe ve'etoboda 'ifwaidi kebu i da vevematayakeyakedi. Nuanuadi 'omi bunu 'aibobo 'wa na 'ewai bega taunidi i na awa'ai'aidi i na vo, Yama vona 'waidiega bunu 'aibobo i 'ewai, taunidi yama tomotoga.” 14 We'e yau, kebu tamu sai'afo tauniku a na awa'ai'aiku tamu ava'ai faifaina, 'ada Toveimea Iesu Keliso i wafa 'ai lagalagana 'waineye 'aiseotogina a na awa'ai'aia. Fai Keliso i wafa faifaiku 'ai lagalagana 'waineye, fwayafwaya 'ana nuanua matatabuna a bailedi 'wa da vo a da wafa 'waidiega, wata tomotoga fwayafwaya 'ana nuanua 'waidie bwaikina kebu nuanuadi yau, fai 'wa da vo wafawafaku. 15 Voke bunu 'aibobo basenadi ta 'ewai 'alo kebu, siwe kebu tamu ava'ai. We'e nani bwaikina Yaubada i 'ive'ivauda ta vetuli. 16 Egavo Yaubada i 'ive'ivaudiga faifaidi a vevelu'ui. Nuanuaku nuanua bikadi mia 'atumaina taiadi Yaubada i na veleveledi wata i na 'i'isanuakalikaliedi. A vevelu'ui tomotoganidi matatabudi faifaidi taunidi Yaubada yana 'Aila'a.

17 Yaku vona 'ana 'eba ve'a'ava. Yau Iesu yana tofolova, we'e 'ana tovedumwe'ai'ai yadi bwaya tomogokuye i 'eno'enovi, begaidi kebu nuanuaku tamu wata aitoi taiadi 'a na veve'ikwayekwayega 'alo yaku veimea i na awaobuobuyeni.

18 Ekwavo, 'ida matatabuda Iesu 'ana tovetumaganavo, a vevelu'ui faifaimi, nuanuaku 'ada Toveimea Iesu Keliso ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie. Vona mogitana yaku nuanua bani'odi.

  • S12 Gal 5:11 Fil 3:18S14 Luk 14:27 Gal 2:20-21
  • S15 2 Kol 5:17S17 2 Kol 4:10
'Asa'aiana bani'odi,

Yau Faulo.

Copyright information for `YML