Hebrews 1

Yaubada yana nuanua 'waideye, 'ana tosivemageta Iesu.

Basenadiotoga Yaubada yana nuanua i veve tubudavo me Diu 'waidie. Tutuya fuedi 'eda'eda tulina tulina 'waidiega yana nuanua i sivemagesedi yana tolu'ivonavo 'waidie mulieta i lu'ivona tubudavo 'waidie. Basenadi de'e bani'odi i veifufuyedi siwe 'asiau bega i na nagoga tutuya 'ana 'eba ve'a'ava 'waineye i veifufu 'waideye Natuna 'wainega. Natunanina 'wainega nani matatabuna i 'idewadi abame wata fwayefwayeye, wata i venua'ivineni bega naninidi i 'idewadiga i na veveimeyedi. Yaubada yana 'ai'aiwabu mataududulina 'anununa 'ada fata ta na 'iseni Natuna 'wainega. Natunanina Yaubada i sala-'afo'afoi wata yana vona toketokena 'wainega nani matatabuna i kikiavefa'alidi wata i 'i'isave'avinidi. We'e yana wafa 'wainega tomotoga yada sakona i lekoa'a'avadi mulieta ma yana veimea i miabui abame, Yaubada Toketokeotogina 'ana 'atagiega. Ma yana veimea i miabui bega taunina bwaikaotogina we'e anelose sai'afo. We'e 'ana 'eba 'ainana Yaubada Natuna, wagavanina bwaikaotogina kebu anelose 'adi wagava bani'odi.

  • S2 1 Fit 1:10 Kolos 1:16S3 2 Kol 4:4 Kolos 1:15 Ibu 8:1-2
  • S4 Fil 2:9

Yaubada Natuna bwaikaotogina kebu anelose bani'odi.

Vona mogitana ta 'asetai Yaubada Natuna bwaikaotogina fai basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye faifaina. Yaubada i vona Natuna 'waineye i vo,

'Omu Natuku,

'Asiau fai yau Tamamu veimea a velemu.”

We'e kebu tamu tutuya de'e bani'odi i da voneyedi anelose 'waidie. Wata tamu tutuya Yaubada i vona Natuna faifaina i vo,

Yau Tamana,

We'e taunina Natuku.”

Yaubada Natuna kumanina nani matatabuna 'adi to'edakumeta, sai'afoga i na vetunei i na mai fwayefwayeye, faifaina i vona i vo,

Yaku anelose matatabudi, i lubwainedi ma yadi subia i na 'odu'odu 'waineye.”

Ta 'asetai anelose tomotoga bwaikidi fai Yaubada i vona faifaidi i vo,

Yaku anelose a 'idewadi, yadi lilide kaukau bani'odi,

Taunidi yaku tofolovavo 'ai-'ala'alata bani'odi.”

We'e Natuna fai bwaikaotogina bega faifaina i vo,

'Omu Yaubada, yamu 'Eba Veimea kebu 'ana 'eba ve'a'avaga i na 'eno-vagata.

'U veveimea, veimea tonovidi 'waidiega.

Sauluva tonovidi nuanuamu bwaikina, we'e sakona 'u vedumwe'ai'aieni.

Begaidi yau yamu Yaubada a venua'ivinemu a silakaimu, wata veimea bwaikina a velemu, 'amu kiavesosoana.

We'e emwavo 'adi ve'ililibu sai'afo.”

10 Wata Yaubada i vona Natuna 'waineye i vo,

'Omu Toveimea, 'eba velamu 'waineye fwayafwaya 'u 'idewai,

Wata nimamuyega nani matatabuna abame i souyedi.

11 Naninidi 'a'a'avidi i na savovola, we'e 'omu 'u na mia-vagata.

I na venani-'avo'avovo kaleko tuatuaina bani'odi.

Tomotoga kaleko tuatuaina i na sakoga i na nunumi i na taweni, ma'itufa 'ivauna i na 'ewai.

Wata bani'odi fwayafwaya abama taiadi 'u na nunumidi we'e 'ivaudi i na souyedi.

We'e 'omu, 'asa'aiana 'amu 'isa'isanina, kebu 'u na vetuatuaiga.”

13 Wata tamu tutuya Yaubada i vona Natuna 'waineye i vo,

Veimea a velemuga bega 'u na miabui 'aku 'atagiega,

I na nagoga 'amu gaviavo a na leodi bega 'u na veveimeyedi.”

We'e kebu tamu tutuya de'e bani'odi i da voneyedi anelose 'waidie.
14 Vetuma anelose egavo? Taunidi 'anu'anunu, Yaubada yana tofolovavo i vevetunedi bega egavo 'ita'ita'i i na veluagaiga i 'i'ivaisedi.

  • S5 Same 2:7 Ibu 5:5S6 Luk 2:13-14S7 Same 104:4
  • S8-9 Same 45:6-7S10-12 Same 102:25-27S13 Same 110:1
  • S14 Same 91:11 Fol 12:7
Copyright information for `YML