Hebrews 10

'Aisaya dayagidi kebu 'ana fata sakona i na 'ewayavuledi.

1'Awaie nani fuedi 'atumaidi ta na veluagadi Iesu 'wainega, we'e Yaubada yana veimeanidi i maiga Mosese 'wainega kebu mogitana naniotogidi, 'anunudi. Fai veimeanidi 'adi wagava 'anunu, kebu 'ana fata velomu 'wainega sakona i na 'u'umidi. Tomotoga nuanuadi Yaubada i na subiai bega malamala 'aitamogana 'aitamogana 'aisaya i vevelomuyedi 'waineye kebu i da 'a'ailovega 'adi kwalakwala, siwe 'waidiega kebu i da ve'atumaiotoga Yaubada mataneye. 2'Ai'edi Yaubada 'ana tosubianidi i da ve'atumai-vagata mataneye, vita i vevebaediga yadi sakona faifaidi i da 'a'ava wata velomu i da 'ailove. 3Fai yadi sakona i vevebaedi bega malamala 'aitamogana 'aitamogana i vevelomu, 'waidiega i 'asetadi bola ma yadi sakona. 4Yadi sakonanidi bola i 'eno'enovi fai 'aisaya goti wata bulumakau dayagidi kebu 'ana fata sakona i na 'ewayavuledi. 5Fai 'aisaya dayagidi kebu 'ana fata sakona i na 'ewayavulediga bega sai'afoga Keliso i na obuma fwayefwayeye, i vona Yaubada 'waineye, vonanina Yaubada yana Buki 'waineye i kilumi i vo,

Tomotoga i 'a'anivelena-maimaiga 'ani'ani tulina tulina 'waidiega wata 'aisaya i vevelomuyediga 'waimuye, siwe kebu nuanuamu.

Wata 'aisaya kabulagolagodi i 'a'anivelenediga 'waimuye 'eba velomu 'wainega, yadi sakona 'adi nuatavuna faifaidi,

Siwe faifaidi kebu 'u da sosoanaga.

Begaidi tomogoku 'u 'idewai tomia fwayafwaya bani'odi bega a na 'aniveleneni yamu 'eba sosoana.

7Bega a vo, Yaubada, yau side,

Yamu nuanua matatabuna a na 'idewai,

Bani'odi basenadi i kilumi faifaiku yamu Buki 'waineye.”

8Yaubada yana veimea tulina tulina velomu faifaina i mai Mosese 'wainega siwe nagami Keliso i vo, Tomotoga i 'a'anivelena-maimaiga 'ani'ani tulina tulina 'waidiega wata 'aisaya i vevelomuyediga 'waimuye, wata 'aisaya kabulagolagodi i 'a'anivelenediga 'waimuye 'eba velomu 'wainega, yadi sakona 'adi nuatavuna faifaidi, siwe naninidi kebu nuanuamu wata faifaidi kebu 'u da sosoanaga.” 9Mulieta Keliso i vo, Yaubada, yau side, yamu nuanua matatabuna a na 'idewadi.” Begaidi ta 'asetai velomu tuatuaina 'ana 'eda'eda Yaubada i 'ewayavuleni ma'itufa 'eda'eda 'ivauna i 'idewai, 'eda'edanina Keliso yana wafa faifaida. 10Iesu Keliso Yaubada yana nuanua matatabuna i 'idewai, tomogona i 'anivelena-maimaigeni i wafa faifaida. I wafa-vetamogai tutuya matatabuna faifaidi bega i 'ive'atumaida Yaubada mataneye.

  • S1 Kolos 2:17S5-7 Same 40:6-8S10 Ibu 9:12

Keliso dayagina 'ana fata sakona i na 'u'umidi.

11Tovelomu fuedi 'aiata 'aitamogana 'aitamogana i tovotovoi i folofolova vanuga 'eba velu'ui nageneye. Tutuya fuedi i vevelomuga, folovanina i 'i'idewa-vebogia siwe 'waidiega kebu tamu sai'afo sakona i da 'u'uma-yavuledi. 12We'e Keliso tutuya 'aitamogana i velomu sakonanidi faifaidi yana 'anivelenanina tutuya matatabuna faifaina 'ana fata, yana folovanina i 'a'avana i nago i miabui Yaubada 'ana 'atagiega. 13Bei ma yana veimea i lulukamata i na nagoga mulieta Yaubada 'ana gaviavo i na leodi i na 'a'avana Keliso i na veveimeyedi. 14Yana velomunina 'aitamogana 'wainega 'ida 'atumai'avada Yaubada mataneye kebu tamu yada sakonaga, bega tutuya matatabuna 'ida Yaubada yana tomotoga magemagetada.

15Vona mogitana ta ve'atumai Yaubada mataneye, wata faifaina 'Anu'anunu 'Atumaina yana ve 'waideye ta 'iseni Yaubada yana Buki nageneye i vo,

16'Auvea Yaubada i vona i vo,

Tutuya tuatuaina i na 'a'ava, mulieta yaku Veakutagona 'Ivauna a na 'idewai bega i na vematayakeyakeni. Veakutagonanina side bani'odi.

Yaku veimea a na yatodi nuadie bega i na nuakalikaliedi,

Wata yadi nuanua 'waidie a na kilumidi bega ava'ai nuanuaku i na 'idewadiga i na 'asetadi.”

17Wata mulieta i vo,

Yadi sakona wata yadi vekali kebu wata a na nuanuanidiga.”

18Fai yada sakonanidi 'akonadi Yaubada i nuatavunidi kebu wata i na nuanuanidiga, velomu sakona 'adi nuatavuna faifaina ma'itufa i 'a'ava.

  • S12 Ibu 1:3S13 Ibu 1:13S15-17 Iel 31:33-34

Ta na vaganago Yaubada lilivaotogineye.

19Ekwavo, fai Iesu i wafa faifaida, 'ada fata ma yada sosoana wata ma yada venuafoufa'ala ta na luku Yaubada mataneye yana 'eba mia Tabutabuotogina nageneye. 20Basenadi Tutudaba Tabutabuotogina sisibodana kaleko 'wainega, tomotoga kebu 'adi fata 'waineamo i na lukulukuga, we'e 'asiau Yaubada yada 'eba luku 'ivauna wata miamia-vagaina i 'idewai Iesu yana wafa 'wainega 'ana fata mataneye ta na luku. Tutuyanina Iesu tomogona i 'aniveleneni wafa 'waineye saibodanina vanuga 'eba velu'ui 'waineye i 'anilabu'i, yada 'eba 'isa Iesu 'waineamo 'ada fata ta na luku Yaubada 'waineye. 21Wata Iesu yada Tovelomu Bwaikina, 'ida Yaubada yana 'Aila'a 'alo yana Vanuga 'ada To'isave'avina. 22Fai yada Tovelomu Bwaikina i miamia bega i lubwaineda ta na vaganago Yaubada lilivaotogineye. Iesu dayaginega nuada i lekoadi bega vita ta vevebaedaga yada sakona faifaidi i 'ewayavuledi, wata tomogoda i lekoadi ufa vunavunagina 'wainega. Kebu ta na venuanaluga siwe ta na nuani mogitana wata ma yada vetumagana fa'alina ta na luku mataneye. 23'Akonadi Yaubada i vona'awaufaufa 'awaie 'ita'ita'i ta na veluagai 'wainega begaidi yada vetumagana ta yato-vagasedi vona'awaufananina 'waineye, kumanina faifaina ta lulu'ivona. Fai kebu 'ana fata Yaubada yana vona'awaufaufanina 'waideye i na geuya, ma yada tokemaiga ta na lulukamata. 24Wata edavo ta na nuanuanidi wata i na nuanuanida, ma fueda ta na ve'ivaivaita, ta na vevesauluva 'atumaina wata ta na vevenuakalikali. 25Tovetumagana 'ifwaidi i baibaila, kebu nuanuadi ma fueda ta na vava'auta tafalolo faifaina, we'e 'ida kebu wata tafalolo ta na bailaga, i lubwaineda ta na vava'auta bega ma fueda ta na ve'ivaivaita. Mogitana ta na tokemaigeda fai ta 'iseni Iesu yana vila-vaitugana 'ana 'aiata sai'afoga.

  • S19 Ibu 4:16S20 Mad 27:51S22 1 Ion 1:7 Efe 5:26
  • S23 Ibu 4:14

Yada sauluva ta na 'i'isave'avinidi i na nunago Iesu ta na vagavefwayafwayai.

26'Ai'edi Yaubada yana nuanua tonovidi ma 'adi 'aseta 'waideye bega ta vetumagana 'waidie mulieta sauluvanidi 'akonadi ta 'asetadi sakona, siwe ta na 'i'idewadiga, wata aitoi dayagina i na ilolo bega sakonanidi Yaubada i na nuatavunidi? Wata kebu tamu. 27Vona mogitana kebu 'ana fata nuatavuna ta na veluagai, ta na kololo bwaikina ava'ai 'awaie i na souyediga 'waideye vonayavuga 'ana tutuye. Bei Yaubada 'ana tovedumwe'ai'ai vematavuloga i na veluagai 'ai-'ala'alata 'waineye i na 'alaogogodi. 28Veimeanidi i maiga Mosese 'wainega, 'ai'edi aitoi i na vedumwe'ai'aiediga, tomotoga 'adi 'ailuga 'alo 'adi 'aitonu tomotoganina i na 'iseni i na lu'ivoneyeni, kebu tamu sai'afo i na 'isanuakalikalieni i na luvewafaimo. 29We'e 'wa da nuaniga 'ai'edi tamu tomogo i na sakosakona bega Yaubada Natuna i na vagavefwayafwayaiga, 'ana vematavuloga bani'odi? Iesu dayagina Yaubada yana Veakutagona 'Ivauna 'wainega tomogonina yana sauluva i tonova Yaubada mataneye siwe i na venani-'avo'avovoga, bani'odi? Wata 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega nuakalikali i 'ewaiga siwe i awavesakoyeniga, bani'odi? Mogitana i lubwaineni vematavuloga bwaikaotogina i na veluagai Yaubada 'wainega. 30Fai Yaubada ta 'asetai i vo,

Yau tomotoga 'adi vematavuloga a na veledi,

Yadi sakona faifaidi wata yau a na tutula.”

Wata i vo,

Yau 'Auvea yaku tomotoga a na veimeana vematavuloga

i na veluagai.”

31Vona mogitana 'ai'edi Yaubada Miamia-vagaina ta na baileni 'ada vematavuloga ta na veluagai nimaneye, naninina faifaina ta na kololo-'afo'afo.

  • S26-29 Ibu 6:4-8S28 VeL 17:6S29 Mad 26:27-28
  • S30 VeL 32:35-36 Lom 12:19

Vita fuedi 'waidie ta na tovoi fa'alina.

32Naninidi basenadi i souyediga 'waimie 'wa na nuanidi. Tutuyanina 'waineye Yaubada yami nuanua i kiavemagetadi Iesu 'ana 'aseta faifaina, vita tulina tulina 'wa veluagadi siwe kebu 'wa da be'uga 'wa tovotovoi fa'alina. 33Tutuya 'ifwaidi 'aila'a matadie i awavesakoyemi wata i 'ivekokovimi, we'e tutuya 'ifwaidi emiavo 'ifwaidi tovetumagana vitanidi bani'odi i veveluagadi 'wa 'isanuakalikaliedi 'wa 'i'ivaisedi 'omi 'adi 'auvo. 34Egavo i vetumagana begaidi i miamiani vanuga 'eba yogona 'waineye, ma yami nuakalikali 'wa fogefogedi. Wata to'ivekokovanidi ve'isakololo 'wainega yami vanuga wata yami kukua i lulueloelomiga, kebu 'wa da nunuasakoga 'wa sosoanamo fai 'wa 'asetai 'a'a'avidi we'e nani fuedi 'atumaiotogidi Yaubada 'wainega i 'eno-vagata 'waimie.

35Mogitana nagami 'wa vetoketoke vitanidi 'waidie bega tutuya de'e 'wa na totokemaiga bega tokemaiganina 'wainega tutula 'atumaiotogina 'wa na veluagai Yaubada 'wainega. 36I lubwainemi 'wa na vetoketoke bega 'ami fata Yaubada yana nuanua 'wa na 'i'idewadi, 'waidiega ava'ai i vona'awaufaufa i na velemiga 'wa na veluagadi. 37Ma yami tokemaiga 'wa na miamia fai Yaubada yana Buki nageneye i vo,

Kebu tutuya manamanawenaga kumanina i mimaiga sai'afoga i na le'wa,

Kebu i na 'ivogavogana.

38'Ai'edi aitoi yana sauluva 'atumai'avana matakuye, yana vetumagana 'wainega i na miamia,

We'e 'ai'edi i na baila ma yana kololo i na vilaiga, faifaina kebu a na sosoanaga.”

39We'e 'ida kebu bani'odi, tomotoganidi i kololo i viladiga i na wafaotoga 'ai-'ala'alase. Mogitana 'ida ma yada vetumagana ta totokemaigeda bega 'ita'ita'i ta veluagai.

  • S34 Mad 6:20S36 Ibu 6:12S37-38 Aba 2:3-4S37 Ve 22:20
  • S38 Lom 1:17
Copyright information for `YML