Hebrews 11

Vetumagana faifaina.

Vetumagana side bani'odi. Naninidi nuanuada kebu ta da veluagadiga siwe ta 'aseta-'afo'afoi 'awaie ta na veluagadi, wata ava'ai kebu ta da 'ise'isediga siwe ta nuani mogitana ta na veluagadi, yada nuanuanina 'ana wagava vetumagana. Basenadiotoga 'ifwaidi tubudavo ma yadi vetumagana fa'alina, bega yadi vetumagananidi 'waidiega Yaubada i awave'atumaiedi.

Fai ta vetumagana Yaubada 'waineye ta 'asetai fwayafwaya, abama wata nani matatabuna i 'idewadi yana vona 'wainega, we'e ava'ai 'asiau ta 'ise'isediga, 'waidiega i 'idewadi kebu 'ada fata ta na 'isediga.

  • S1 2 Kol 5:6-7S3 Nag 1:1

Me Isileli tubudiavo Ebeli, Inoki wata Noa

yadi vetumagana ifufuna.

Tomotoga 'ifwaidi ma yadi vetumagana side bani'odi. Basenadiotoga Ebeli i vetumagana Yaubada 'waineye begaidi yana 'anivelena-maimaiga 'aisaya sifi i velomuyeni Yaubada 'waineye, faifaina Yaubada i sosoana bega i awave'atumaieni. We'e tatana Keni yana 'anivelena-maimaiga 'ani'ani, bega Yaubada kebu i da sosoana wata i da awave'atumaieniga. Fai Ebeli tovetumagana, tutuyanina Yaubada i awave'atumaieniga wata i vo, Taunina tomogo yana sauluva tonovidi matakuye.” Avinodi Ebeli i wafa siwe yana vetumagana ifuifufuna i 'eno'eno 'asiau yada 'eba 'isa.

Wata Inoki i vetumagana Yaubada 'waineye bega kebu i da wafaga, Yaubada i vagavaiamo i naweni 'waineye, tomogona i luala-wayogeni. Bola kebu i da lakaga, faifaina Yaubada i awave'atumaieni i vo, A sosoana Inoki faifaina.” 'Ai'edi kebu ma yada vetumaganaga wata kebu 'ana fata Yaubada i na sosoana faifaida. 'Ai'edi aitoi nuanuana i na nago Yaubada 'waineye i lubwaineni i na vetumagana Yaubada i miamia, wata i lubwaineni i na vetumagana Yaubada i vevesauluva 'atumaina tomotoganidi i lulualeniga 'waidie.

Tamu wata tomogo 'ana wagava Noa i vetumagana Yaubada 'waineye bega ava'ai 'awaie i na souyediga faifaidi i matakia 'waineye yana vona i ve'ililibuyeni, ma yana kololo waka i yogoni. 'Wei wata mwai bwaikina bola kebu i da souyediga siwe i vematayakayakamo. Wakanina 'wainega ma yana 'aila'a 'ita'ita'i i veluagai mwai bwaikaotogina 'wainega. Tomotoga 'ifwaidi kebu i da vetumagana bega Noa yana vetumaganayega yadi sauluva sakoidi i sivemagesedi we'e yana vetumagananina faifaina Yaubada i vo, Noa yana sauluva tonovidi matakuye.”

  • S4 Nag 4:3-5S5 Nag 5:24S7 Nag 6:13-22

Ebelamo yana vetumagana ifuifufuna.

Basenadi Yaubada Ebelamo i goleni 'ana tuvada i na baileni i na nago 'ani'ie tamu 'awalawa 'waineye, 'awalawanina Yaubada i vona'awaufaufa Ebelamo i na veleni. Ebelamo Yaubada yana vona i vetumaganeni bega i vematayakayaka i tovoi i nago siwe bei i nunagoga kebu i da 'asetaiga. Ma yana vetumagana i mia vona'awaufaufa 'awalawina 'waineye, siwe kebu yana vanugaga, vadavada i 'idewadi 'aisaya bunudiega, wakawaka bani'odi i miamia. We'e mulieta Yaubada vona'awaufaufanina i luvaitugani Ebelamo natuna Aisake wata tubuna Iakobo 'waidie, fwayafwayanina i na veledi, siwe taunidi Ebelamo bani'odi vadavada 'waidie i mia. 10 Ebelamo i miamia vadavada 'waidie, fai i lulukamata nuanuana i na luku abame Yaubada yana 'atamana miamia-vagaina 'waineye. 'Atamananina nagami Yaubada yana nuanua 'waineye i venua'ivina-vagaseni mulieta i 'idewai.

11 Ebelamo ma yana vetumagana bega avinodi i ve'auvea wata Sela kakalidi, siwe Yaubada yana toketokena 'wainega i venatuna. I venatunaga fai Yaubada yana vona'awaufaufa Ebelamo yana 'aila'a i na vefue, vonanina Ebelamo i vetumaganeni, i nuani mogitana i na 'idewai. 12 Ebelamo i ve'auvea-'afo'afo sai'afoga i da wafa siwe fai i vetumagana, tomogonina 'aitamogana 'wainega 'aila'a bwaikaotogina i souyedi, lu'iawawa-wayoga wala'ai 'ana 'ilukulukuta bani'odi wata 'ubwana.

13 Tomotoganidi faifaidi a vonavonaga, matatabudi ma yadi vetumagana i wafa. Bola ma yawaidie naninidi Yaubada i na velediga faifaidi i vona'awaufaufa, siwe kebu matatabuna i da veluagadi. Ma yadi vetumagana i nuanidimo mogitana 'awaie i na souyediga faifaidi i sosoanamo. I vonavona mali tomotoga 'waidie, fwayefwayeye kebu yadi vanuga taunidi wakawaka wata toyaba. 14 Fai taunidi i fali-wakewakediga ta 'asetai taunidi yadi 'awalawa fwayefwayeye kebu faifaina i da nuanua we'e mogitana 'awalawa abame i nuanuani, faifaina i lulukamata. 15 'Ai'edi 'adi tuvada faifaina i da nuanuaga 'adi fata wata i da viladi siwe yadi nuanua bwaikina tamu 'awalawa 'atumaiotogina, 'awalawanina abame. Ebelamo ma yana 'aila'a nuanuadi Yaubada taiadi i na miamia, begaidi avinodi Yaubada bwaikaotogina siwe tutuyanina tomotoganidi i vo, 'Omu yama Yaubada,” taunina kebu i da bunumayagediga fai 'akonadi tamu 'atamana i 'idewa-vagaseni faifaidi abame.

17  Tamu tutuya Yaubada Ebelamo i silubuya nuanuana natuna i na velomuyeni 'waineye, Ebelamo kebu nuana i da loloi ma yana vetumagana i vematayakayaka. Avinodi Yaubada i vona'awaufaufa Ebelamo 'waineye yana 'aila'a i na vefue Aisake 'wainega, siwe Ebelamo igodi natuna yana tamogana i da luvewafai 'eba velomu 'waineye. 19 Ebelamo i nuani mogitana bega i vo, 'Ai'edi natuku a na luvewafai a na velomuyeni Yaubada 'waineye, 'ana fata wata i na sivetovoia wafayega.” Sai'afoga i da luvewafai siwe Yaubada i talaboda bega 'wa da vo wafayega i da vevilai.

  • S8 Nag 12:1-5S11 Nag 15:6S12 Nag 15:5
  • S17-18 Nag 22:9-12

Aisake, Iakobo wata Iosefa yadi vetumagana ifuifufuna.

20 Aisake i vetumagana Yaubada 'waineye bega i nuani mogitana tutuya mulina i na vesauluva 'atumaina natunavo 'waidie. Begaidi Iakobo wata Iso 'adi vona nuakalikali 'waineye, Aisake i velu'ui Yaubada 'waineye natunavonidi faifaidi.

21 Wata bani'odi Iakobo i vetumagana Yaubada 'waineye bega sai'afoga i na wafa yana wautoganayega i 'a'alive'avinana Yaubada i subisubiai, wata Iosefa natunavo 'adi vona nuakalikali faifaina i vevelu'ui bega Yaubada i na vesauluva 'atumaina 'waidie.

22 Mulieta Iosefa i 'asetai sai'afoga i na wafa i vetumagana 'awaie Yaubada me Isileli i na viledi Itifita 'wainega, bega i vona-vagata i na tautauyaga luluna i na nawedi.

  • S20 Nag 27:27-29,39-40S21 Nag 48:15-16S22 Nag 50:24-25

Mosese yana vetumagana ifuifufuna.

23 Mosese tamana inana taiadi wata ma yadi vetumagana. Yadi tutuye Itifita 'ana kini yana veimea nuanuana kwakwama mwedamwedalidi iavetadi i na luluvewafadi siwe tutuyanina natudi i tubuga i 'iseni 'ana 'isa 'atumaiotogina bega kebu i da kolologa kini yana veimeanina faifaina. I vetumagana Yaubada i na 'ita'ita'ieni bega i giveni vanuge, bei i miamia weta'i 'aitonu.

24 Mulieta me Itifita yadi kini natuna vevinena Mosese i veluagai i naweni yana vanuge i fayayeni. Mosese i taulai ma yana veimea wata yana 'ai'aiwabu fuedi fai taunina bani'odi kini tubuna. Siwe i vetumagana Yaubada 'waineye bega kebu nuanuana tutuya 'ale'usana nageneye taiadi i na miamia i na sosoana-'avo'avovo wata i na sakosakona, nuanuana enavo Yaubada yana tomotoga, kumanidiavo i vetofolova-maimaiga me Itifita 'waidie, taiadi 'adi vita i na vesala. 26 Awavesako wata sidibidibi faifaidi kebu i da nuanua, i nuani 'ai'edi vita i na veluagai Yaubada 'ana Venua'ivina faifaina nani 'atumaina, fai i vetumagana 'awaie 'ana tutula miamia-vagaina i na veluagai Yaubada 'wainega, 'ai'aiwabunidi bwaikaotogidi me Itifita yadi 'ai'aiwabu kebu bani'odiga.

27 Fai Mosese i vetumagana Yaubada 'waineye kebu i da kololo kini i na nuasakoga faifaina, i tovoi Itifita 'wainega i tauya i nago. Kebu i da vilai, ma yana tokemaiga i nago, Yaubada kumanina kebu tamu aitoi 'ana fata i na 'iseniga, 'wa da vo i da 'ise'iseni. 28 Wata fai i vetumagana Yaubada yana tomotoga me Isileli i na 'ita'ita'iedi, bega Yaubada yana vona i lu'ivoneyeni 'waidie, i vonedi 'aisaya sifi i na nikedi yadi saiboda lilivadi i na luitaitalidi dayagidiega. I luitaitalidiga bega Yaubada yana anelose i uvi'agalatagonidi kebu i da nikedi we'e me Itifita natudiavo tulaidi i luvewafadi.

  • S23 Sou 1:22, 2:1-2S24 Sou 2:10S27 Sou 12:51
  • S28 Sou 12:21-23

Me Isileli yadi souyagi ifuifufuna.

29 Tutuyanina Mosese me Isileli i vagavaidi i souyedi Itifita 'wainega, me Itifita i tala'wavina mulidie. Fai me Isileli i vetumagana Yaubada 'waineye Eyaga Yamoyamoina i 'ivelalai, 'waineamo i damana 'wa da vo fwayafwaya lalaneamo, we'e me Itifita igodi i da damana i na 'ive'avinidiga faifaina, nika matatabudi i yemuwafa.

30 Mulieta malamala fuedi i 'a'avana me Isileli i le'wai Kenani, 'awalawanina Yaubada i vona'awaufeufeniga 'waineye Yaubada yana veimea 'wainega nuanuadi 'atamana Ieliko i na kuali, bega Yaubada yana vonanina i vetumaganeni 'aiata 7 nagedie 'atamananina 'ana kali badubaduna wata manamanawena i luvivili. Fai ma yadi vetumagana lauvivila 'ana ve-7 'waineye kali i 'aniweali.

31 Bola 'atamananina kebu i da leodiga tamu vavine toalagogona 'adi wagava Leabi me Isileli yadi tovetaui'wala i 'ivaisedi i givedi yadi vanuge. Fai i vetumagana Yaubada 'waineye, tutuyanina i tala'avuidiga vavinenidi 'atumai'avadi i miamia, kebu i da wafa Yaubada 'ana tovedumwe'ai'ai taiadi.

32 Tovetumagana fuedi wata i miamiani siwe a nuani 'asa'aiana. 'Ai'edi wata nuanuaku, side tovetumagananidi a da veifufuyedi, Gidioni, Beleki, Samisoni, Iefeta, Devida, Samuela, wata Yaubada yana tolu'ivonavo. 33 Tomotoganidi i vetumagana Yaubada 'waineye bega 'eba veimea 'ifwaidi taiadi i vetalaga i leodi, yadi veimea tonovidi, wata ava'ai Yaubada i vona'awaufaufaga 'waidie i veluagadi. Fai ma yadi vetumagana Yaubada 'waineye i 'ita'ita'iedi 'aisaya kasikasisidi laioni 'waidiega, 'ai-'ala'alata 'wainega, wata vetalaga 'waidie kebu tamu aitoi i da wafa kefata 'waidiega. Nagami kebu toketokediga siwe i vetoketoke i vemata'ai'ai vetalaga 'waidie bega mali tomotoga yadi tolugaviavo 'waidie i vetoketoke. 35 We'e vevine 'ifwaidi yadi vetumagana 'wainega ediavo wafawafadi i yawasa.

We'e tomotoga 'ifwaidi i vetumagana Yaubada 'waineye siwe 'adi tovedumwe'ai'ai i 'ivekokovidi i wafa. Kebu nuanuadi Yaubada i na baileni bega tovedumwe'ai'ainidi i na 'etoyavudi vita 'waidiega, ma yadi tokemaiga i tauyedi veviga wata wafa 'waidie. I vetumagana i 'asetai 'awaie mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai, yadi mia fwayefwayeye kebu bani'odiga.
36 'Ifwaidi 'adi gaviavo i sidibidibiedi wata i fitalidi, we'e 'ifwaidi i yogonidi bulava kainumu 'waidiega i yatodi vanuga 'eba yogona 'waineye. 37 'Ifwaidi fai i vetumagana Yaubada 'waineye kileuyega i tutuvewafadi, 'ifwaidi soa 'wainega i bobolugedi, we'e 'ifwaidi i luvewafadi kefatayega. 'Ifwaidi i 'ivekokovidi wata vita i veledi, taunidi i vewekowekoma, i ve'wesena 'aisaya sifi wata goti bunudiega. 38 Taunidi tomotoga 'atumaiotogidi, kebu i da lubwainedi tomia fwayafwaya 'ifwaidi sakoidi taiadi i na miamia. Kebu yadi vanuga, i mimiayaba-vuvua sali'avu'avuye wata 'oyeye, yadi 'eba mia ovuye wata vatu'ai 'waidie.

39 Tomotoganidi Yaubada i awave'atumaiedi yadi vetumagana fa'alidi faifaidi, we'e naninidi faifaidi i vona'awaufaufa i na velediga, fwayefwayeye kebu i da veluagadiga. 40 Kebu i da veluagadiga fai Yaubada nuanuana i na lukamata bega ma fuedeye yana nuanua 'atumaiotogina ta na veluagai, bega matatabuda yada sauluva magemagetadi mataneye.

  • S29 Sou 14:21-31S30 Ios 6:12-21S31 Ios 2:1-21, 6:25
  • S33 Dan 6:22S34 Dan 3:23-27S35 1 Kin 17:17-24 2 Kin 4:18-37
  • S36 Iel 20:2, 37:15-16
Copyright information for `YML