Hebrews 12

Iesu Keliso yada 'eba 'isa.

Tomotoganidi i vetumaganaga, 'aila'a bwaikina i tovififineda i 'ise'iseda begaidi ma yada vetumagana ta na vetafewa Yaubada faifaina. 'Ai'edi tomotoga nuanuadi i na ve'ililidega nagami naninidi i vevesitagonidiga bani'odi kaleko manamanawedi, i na 'a'idi bega 'adi fata yadi 'eba lilide matadie i 'eno'enova faifaina i na vetafewa. 'Ida wata ta na vetafewa, nuanuananidi i sisitagonidaga wata sakona 'eba be'u matatabuna ta na bailedi, bega sauluvanidi Yaubada nuanuana 'waidiamo ta na nunago. Ta na nunagoiga matada ta na yato-vagasedi Iesu 'waineye, kumanina yada vetumagana lamuna wata yana 'aivaita 'wainega yada vetumagananina i na vetoketoke-'afo'afo. Wafa 'ai lagalagana 'waineye 'eba veviga wata 'eba bunumayaga siwe Iesu i nagona kebu i da 'ailove, ma yana tokemaiga taunina i tauyeni wafa 'waineye, 'ana bunumayaga faifaina kebu i da nuanuaga fai i 'asetai 'awaie sosoana bwaikina i na veluagai. I wafana 'asiau ma yana sosoana wata ma yana veimea i miabui i miamia Yaubada 'ana 'atagiega.

Vitanidi i veluagadiga 'wa na nuani. Tosakona i vedumwe'ai'aieni veviga i veleni siwe i tokemaigeni. Bega 'wa na nuanina 'ai'edi vita 'wa na veluagaiga faifaina kebu 'wa na 'abiawa wata kebu 'wa na 'ailove. Iesu veviga i veluagadi fai sakona taiadi i vetalaga, mulieta 'ana gaviavo i luvewafai. We'e 'omi 'wa vevetafewa sakona 'waidiega, yami veviga sai'afo, kebu wafa 'wa da veluagai Iesu bani'odi.

'Ida Yaubada natunavo.

Vona mogitana i lubwaineda ta na vevetafewa Yaubada faifaina 'alo voke nuami i fani tamu yana vona yana Buki nageneye? 'Ida natunavo i velu'ase'aseda i vo,

Natuku, 'ai'edi yamu 'Auvea vematavuloga i na velemuga tamu sauluva sakoina faifaina, 'u na nuave'avini.

I na lulumatanimuga, kebu yana vona faifaina 'u na logi.

Egavo 'Auvea i nuakalikaliediga vematavuloga i veleveledi bega yadi sauluva i na tonova.

Wata tomotoganidi 'waidie i ve'awa-natuna i nikenikedi.”

Fai Yaubada Tamami i nuakalikaliemi bega vematavuloga i velevelemi, vitanidi 'waidiega 'wa na 'asetai 'omi natunavo mogitana. Kwakwama fuedi tamadiavo 'atumaidi siwe vematavuloga i veleveledi yadi sauluva i na tonova faifaina, begaidi 'ai'edi vita 'wa na veluagadiga Yaubada Tamada 'wainega kebu 'wa na logi, 'ami 'aivaita. Yaubada natunavo matatabudi vematavuloga i veveluagadi 'wainega, we'e 'ai'edi kebu, 'omi kebu natunavo mogitana, 'omi 'eda natudiavo. Fwayefwayeye tamadavo vematavuloga i veleveleda begaidi ta veve'ililibuyedi, we'e mogitana Tamada 'anu'anunuda faifaidi ma yada ve'ililibu taunida ta na tauyeda 'waineye bega yada mia i na ve'atumai. 10 Wata fwayefwayeye tamadavonidi tutuya 'ale'usana 'waidie vematavuloga i veleveleda naninidi i nuanidiga 'atumaidi faifaidi, we'e Yaubada yana vematavuloga tonovidi 'ada 'eba 'aivaita bega yada sauluva i na tonova taunina yana sauluva magemagetadi bani'odi. 11 Tutuyanina vematavuloga ta veveluagadiga 'eba nuavita 'waideye kebu 'wainega sosoana ta da veveluagai. Siwe 'ai'edi venidi ta na nuanuanidiga 'awaie vuagina ta na veluagai, mia 'atumaina wata sauluva tonovidi.

12 Fai Yaubada i kikiavetonovida vita wata 'we'wela 'waidiega bega kebu ta na 'ivemweamweadaga. Nimami 'wa na tauvefatotodi wata 'wa na tovoi fa'alina kebu 'agemi i na tatava. 13 Yaubada yana 'eda'eda tonovineamo 'wa na nunago kebu 'wa na baileniga bega 'ifwaidi yadi vetumagana mweadi 'wa da vo ve'agesako, kebu i na mwea-'afo'afo, yami 'aivaita 'wainega i na ve'atumai-vaitugana.

  • S1 1 Kol 9:24-25S2 Ibu 1:3, 3:1S3-4 Mad 27:28-44
  • S5-6 Voa 3:11-12S6 Ve 3:19S7 VeL 8:5

Ve wata matakia.

14 'Wa na vewavawava bega yami mia i na ve'atumai, kebu tamu aitoi taiadi 'wa na ve'ikwayekwayega. Wata 'wa na vewavawava yami sauluva i na tonovaotoga bega 'ami fata 'Auvea 'wa na 'iseni, we'e 'ai'edi aitoi yana sauluva kebu tonovidiga, kebu 'ana fata i na 'iseni. 15 Taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi nika kebu tamu aitoi 'waimiega Yaubada yana nuakalikali i na 'ia'iaweniga. Wata 'wa na 'isa'isa kebu tamu sauluva sakoina i na vebwaika 'awasasamie, bani'odi viga sakoina yana damana tomotoga fuedi 'waidie, i na nunago matatabumi i na 'ivesakoimi. 16 Wata taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi kebu tamu aitoi 'waimiega i na lu'avo'avovo bunu 'ana nuanua sakoidi 'waidie. Wata taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi Yaubada yana nuanua kebu 'wa na bailedi bani'odi Iso. Fai taunina tulaina, tamana yana wafa 'waineye 'ana veuveuta i da veluagadi wata Yaubada yana vona'awaufaufa tamana Aisake 'waineye i da damana 'waineye, siwe 'ani'ani siaina faifaina veuveutanina i vekimwaneyeni taina Iakobo 'waineye. Kebu Yaubada yana nuanua faifaina i da nuanua, 'ani'ani 'aisena faifaina i nuanua. 17 Mulieta nuanuana veuveutanina 'ana vona'awaufaufa i na veluagai tamana yana vona nuakalikali 'wainega, siwe kebu 'ana fataga. 'Akonadi 'wa 'asetai ma matageuna tamana 'waineye i vevelu'ui igodi i na vevilai siwe kebu tamu 'eda i da 'eno'eno 'wainega 'ana veuveuta i na veluagai.

  • S14 Lom 12:18S15 Efe 4:31S16 Nag 25:33-34
  • S17 Nag 27:32-40

Yaubada i veianeda Veakutagona 'Ivauna 'wainega.

18 Yami nago Yaubada 'waineye kebu tubumiavo me Isileli bani'odiga. Basenadiotoga taunidi i nagoi 'Oya Sainai nani 'ifwaidi i 'isedi wata i nogaidi. Bei Yaubada i obuma, 'ai-'ala'alata, wavuwavulo bwaikina, wata dudubala i 'isedi. Kaukau bwaikina i nunuga, tomuyoana i kikianamali wata i dududuya. 19 Tomotoganidi evulega butu'aina wata bona bwaikina i nogaidi, i kololo-'afo'afo i velu'ui Yaubada 'waineye kebu nuanuadi bonananina i na noganogai. 20 Kebu 'adi fata i na tokemaigedi fai Yaubada i vonavona i vo, 'Ai'edi tamu aitoi 'alo 'aisaya de'e 'oyanina 'waineye i na maiga 'wa na tutuvewafai kileuyega. 21 'Oyanina 'ana 'isa maigikolokololona bega Mosese i vo, Yau a kololo a tatatava.”

22 'Omi kebu 'wa da nagoiga 'Oyanina Sainai Yaubada 'waineye we'e mogitana yami vetumagana 'wainega 'wa vaganagoi 'Oya Saioni, Yaubada Miamia-vagaina yana 'atamana. 'Atamananina abame i 'eno'eno 'ana wagava Ielusalema 'Ivauna, bei anelose fueotogidi ma yadi sosoana i va'auta i miamiani. 23 Wata bei Yaubada natunavo i tubu'edakumetaga, kumanidiavo Keliso yana 'Aila'a, i vetumagana 'waineye bega 'adi wagava i kilumidi abame. Wata 'wa nagoi Yaubada 'waineye, taunina tomotoga matatabuda 'ada Toveimea vonayavuga faifaina. Wata bei towafa basenadi yadi sauluva tonovidi 'anu'anunudi i miamiani, 'akonadi 'atumai'avadi Yaubada mataneye. 24 Wata 'wa nagoi Iesu 'waineye, taunina Yaubada yana Veakutagona 'Ivauna 'ana to'idewadewa bega 'wa veiana Yaubada taiadi. Wata bei Iesu dayagina i luitaitaleni, dayaganina 'wainega nuatavuna ta veluagai yada sakona 'waidiega, kebu bani'odi Ebeli dayagina. Tatana i luvewafaiga dayagina i vegole nuanuana mewa.

25 Begaidi 'wa na 'isa'isa, Yaubada kumanina i vonavona 'waimie, kebu 'wa na bailaga, bonana 'wa na vematayakeyakeni. Basenadi Yaubada tomotoga i matakiadi fwayefwayeye, mulieta egavo i baila kebu nuanuadi i na nogaiga kebu 'adi fata i na dega 'adi vematavuloga 'waidiega. We'e 'ida Yaubada yana Vona ta noganogai abamega begaidi 'ai'edi kebu ta na vematayakeyakeniga kebu tamu sai'afo ta na dega 'ada vematavuloga 'wainega. 26 Tutuyanina Yaubada i vona 'Oya Sainai 'wainega fwayafwaya i yue, siwe tutuya de'e 'akonadi i vona'awaufaufa i vo, Tamu tutuya wata fwayafwaya a na yuei, siwe kebu fwayafwaya 'aisenaga, wata abama a na yuei.” 27 Fai i vo, Tamu tutuya,” ta 'asetai Yaubada 'ana 'idewadewa matatabudi i na fetoga i na 'ewayavuledi, we'e naninidi kebu i na fetoga 'aisedi i na 'eno'enovi.

28 Ta na vekaiwa Yaubada 'waineye fai 'ida ta luku yana 'Eba Veimea 'waineye, 'Eba Veimeanina kebu 'ana fata i na feto i na 'eno-vagata. Yaubada ta na kiavesosoani, ma yada ve'ililibu wata ma yada kololo ta na subisubiai. 29 I lubwaineda bani'odi ta na subisubiai fai yada Yaubada taunina 'ai-'ala'alata, 'wainega nani matatabuna i na 'ala'a'avadi.

  • S18-20 Sou 19:12-13,16-20, 20:18-21S22 Ve 21:2, 5:11
  • S23 Luk 10:20S24 Ibu 8:6 Nag 4:10S25 Ibu 2:1-3, 10:28-29
  • S26 Sou 19:18S29 VeL 4:24
Copyright information for `YML