Hebrews 13

Naninidi 'waidiega Yaubada i na sosoana faifaida.

Ma emiavo 'wa na vevenuakalikali fai matatabumi Keliso yana 'Aila'a. Kebu nuami i na fani 'wa na nuanuani bega tomotoganidi kebu 'wa da 'isa'inanadiga ma yami sosoana 'wa na goledi i na maia yami vanuge. Tomotoga 'ifwaidi bani'odi i munega anelose kebu i da 'isa'inanadiga siwe i goledi. 'Ai'edi 'wa da miamiani vanuga 'eba yogona 'waineye nuanuami emiavo i da nuanuanimi i da fogefogemi, bega egavo vanuga 'eba yogona 'waineye i miamianiga 'wa na nuanuanidi 'wa da vo ma fuemie 'wa da luku. Wata bani'odi egavo vita i veveluagadiga tomotoga 'ifwaidi 'waidiega 'wa na nuanuanidi 'wa da vo 'omi wata vita 'wa da veveluagadi.

I lubwaineda matatabuda nagi ta na ve'ililibuyeni. Iavetami kebu yami vevinevo 'wa na bailedi 'wa na lu'avo'avovo, wata bani'odi 'omi vevine yami lalamogavo 'wa na veve'ililibuyedi. Egavo taunidi i tauyedi bunu 'ana nuanua sakoidi wata ve'avula-'avo'avovo 'waidie Yaubada i na veimeyedi vematavuloga faifaina.

Taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi bega mani 'ana nuakalikali kebu i na vebwaika 'waimie. Ava'ai 'akonadi 'waimie i 'eno'enoviga, siwe 'asa'aiana 'ami fata. Kebu fuedi faifaidi 'wa na nuanua fai 'akonadi Yaubada i vo,

Kebu tamu tutuya a na bailemiga,

Kebu tamu sai'afo a na 'iawe-lovemiga.”

Fai kebu i na 'iawe-lovedaga kebu ta na kololo 'alo ta na venuanaluga ta na vonavonamo ta na vo,

'Auvea 'aku To'aivaita,

Kebu a na kolologa.

Naninidi sakoidi tomotoga i na 'idewadiga 'waikuye, kebu faifaidi a na nuanua.”

  • S1 Ion 13:34S2 1 Fit 4:9S3 Mad 25:36
  • S5 Ios 1:5 1 Tim 6:8-10S6 Same 118:6

Yami to'edakumetavo bonadi 'wa na nogaidi.

Yami to'edakumetavo nagami, 'wa na nuanuanidi, kumanidiavo Yaubada yana Vona i lu'ivona 'waimie. Basenadi yadi sauluva 'atumaidi wata yadi folova 'waidiega nani fuedi 'atumaidi i souyedi, naninidi 'wa na nuanuanidi wata yadi vetumagana 'wa na vetutuyamedi. Iesu Keliso kebu i na vetuli, bogi, 'asiau, wata tutuya matatabuna i na nagoga siwe 'asa'aiana 'ana 'isa'isanina.

Taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi i na nunago ve-vekavekali tulina tulina nuami i na 'ewadi i na vuyoyemi Yaubada yana 'eda'eda tonovina 'wainega. Yada nuanua Yaubada yana nuakalikali 'wainega i na kiavetoketokediga, i lubwaineni, we'e veimea 'adi ve'ililibu 'ani'ani faifaidi 'waidiega kebu ta na vetoketokega. Egavo veimeanidi i veve'ililibuyediga kebu 'aivaita i na veluagai 'waidiega.

10 'Ida tovetumaganavo ma yada 'eba velomu, 'ai lagalagana bei Keliso i wafa siwe 'asa'aiana yada 'eba velomu. Egavo bola i folofolova vanuga 'eba velu'ui tuatuaina 'waineye kebu 'adi fata 'aivaita i na veluagai yada 'eba velomunina 'wainega. 11 Me Diu yadi tovelomu bwaikina 'aisaya dayagi'avadi i lukulukuvedi Tutudaba Tabutabuotogina nageneye i 'a'anivelenedi Yaubada 'waineye tomotoga yadi sakona 'adi nuatavuna faifaina. We'e 'aisayadi i nunawedi mwalilige bei i kabukabunidi. 12 Begaidi wata Iesu i wafa mwalilige bega tomotoga i 'ivevunavunagidi yadi sakona 'waidiega taunina dayagina 'wainega. 13 Fai i 'ivevunavunagida, sauluva tuatuaidi ta na bailedi 'wa da vo ta da nunagoi 'waineye mwalilige, bunumayaga wata saidibi ta na veluagai faifaina, taunina bani'odi i veluagai 'ai lagalagana 'waineye. 14 Vitanidi ta na veluagadiga faifaina, kebu faifaidi ta na nuanua fai 'ida kebu tamu yada 'atamana miamia-vagaina i da 'eno'enoga fwayefwayeye, bola ta lalauala Yaubada yana 'atamana faifaina, 'atamananina 'awaie i na souyeni.

15 Begaidi Iesu 'wainega Yaubada ta na subisubiai kebu ta na 'ailove, yada subianina siwe 'asa'aiana yada 'anivelena-maimaiga 'waineye. Bonadega ta lulu'ivona faifaina bega subianina Yaubada 'waineye bonada vuagina.

16 Kebu nuami i na fani, tutuya fuedi 'wa na vevesauluva 'atumaina wata ma emiavo 'wa na veve'ivaivaita. Sauluvanidi siwe 'asa'aiana yami 'anivelena-maimaiga Yaubada 'waineye, faifaidi i sososoana.

17 Yami to'edakumetavo 'wa na vematayakeyakedi wata taunimi 'wa na tauyemi yadi veimea 'waidie. Tutuya fuedi i 'i'isave'avinimi kebu tamu tutuya i da 'ailove fai 'awaie yadi folovanina faifaina i na lu'ivona Yaubada 'waineye bega i na veimea tutula faifaina. 'Wa na vematayakeyakediga ma yadi sosoana i na folofolova, we'e 'ai'edi kebu, ma yadi nuavita i na folofolova siwe 'wainega kebu 'aivaita 'wa na veluagai.

18 Nuanuaku 'wa na vevelu'ui faifaiku. 'Aku vebae 'waineye a lutonovi yaku folova wata yaku sauluva matatabuna tonovi'avadi, nuanuaku bani'odi i na 'eno-vagata. 19 Nuanuaku bwaikina 'wa na toke 'wa na vevelu'ui faifaiku bega Yaubada i na vetune-matayo'oku a na wai 'waimie.

  • S8 Ve 1:17-18S9 Lom 14:17 1 Kol 8:8S11 Vei 16:27
  • S12 Ion 19:17S13 1 Fit 4:1,14S14 Ibu 11:16
  • S15 Same 50:14,23S16 Fil 4:18S17 1 Tes 5:12
  • S19 Lom 15:30

Velu'ui tolu'iawawa faifaidi.

20 A vevelu'ui faifaimi nuanuaku Yaubada, kumanina mia 'atumaina wata nuanua bikana 'adi to'anivelena, wata 'ada Toveimea Iesu Keliso 'ana tosivetovoi, i na kiavetoketokemi bega 'ami fata yana nuanua 'wa na 'i'idewadi. Yana wafa 'wainega Iesu i veto'isave'avina bwaikina, bega 'ida yana sifi i 'i'isave'avinida, wata yana wafanina 'waineye dayagina i ilolo, 'wainega Yaubada yana Veakutagona 'Ivauna wata miamia-vagaina i souyeni. Bega nuanuaku Iesu Keliso 'wainega Yaubada i na 'idewada nika yada sauluva matatabuna faifaidi i na sosoana. Iesu ma 'ana subia wata ma yana 'ai'aiwabu miamia-vagaina, kebu i na 'a'avaga. Vona mogitana, yaku nuanua bani'odi.

Vona 'ana 'eba ve'a'ava.

22 Ekwavo, nuanuaku bwaikina 'wa na tokemaigemi, yaku velu'ase'ase de'e 'wa na nogai fai leta de'e a kilumiga faifaimi kebu manamanawenaga. 23 Nuanuaku a na vonemi 'wa na 'asetai, iada Timoti 'akonadi i souyeni vanuga 'eba yogona 'wainega. 'Ai'edi i na le'wa-matayo'oga, taiadi 'a na wai 'a na fogemi.

24 Yami to'edakumetavo 'waidie yaku vekaiwa 'wa na lu'ivona wata Yaubada yana tomotoga matatabudi 'waidie. Edavo 'awalawa Itali 'wainega yadi vekaiwa i vetunei 'waimie.

25 Nuanuaku Yaubada ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie.

  • S20 Ion 10:11,18 1 Tes 5:23S21 1 Fit 5:10 Fil 2:13
'Asa'aiana bani'odi.

Copyright information for `YML