Hebrews 2

'Ada 'ita'ita'i kebu ta na baileniga.

Fai Yaubada i veifufu 'waideye Natuna 'wainega, 'ida yana vona ta nogaidiga i lubwaineda ta na nunuave'avinidi. We'e 'ai'edi kebu, yana vonanidi ta na baibailedi bani'odi malolo ma'inuana waka i bewebeweni. Basenadiotoga Yaubada yana veimea i 'anivelenedi Mosese 'waineye anelose 'waidiega, we'e tomotoga fuedi i 'asetai veimeanidi vona mogitana. Egavo i geugeudi kebu i da vematayakeyakediga vematavuloga i veluagai 'adi laubwaina. Tutuya de'e 'ada Toveimea Iesu tauniotogina 'ita'ita'i 'ana 'eda'eda i lu'ivona tomotoga 'waidie. Tomotoga 'ifwaidi yana lu'ivonanina i nogai mulieta faifaina i ve 'waideye, bega ta 'asetai vona mogitana. 'Ita'ita'inina Iesu 'wainega nani bwaikaotogina begaidi 'ai'edi ta na baileniga kebu 'ada fata 'ada vematavuloga ta na degeni. Tomotoganidi Iesu yana vona i nogaiga i lulu'ivona, wata yadi lu'ivonanina Yaubada i awavemogitaneni fai toketokena i veledi bega 'adi fata 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa tulina tulina, wata 'eba 'isa toketokedi i na 'i'idewadi. Wata bani'odi yana nuanuayega nuakalikali tulina tulina 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega i veutada. Nuakalikalinidi 'ida tovetumaganavo 'ada 'eba 'aivaita.

  • S2-3 Ibu 12:25S4 Mak 16:20

Iesu nani matatabuna 'adi Toveimea.

Yaubada anelose kebu i da tauyedi bega i na vetoveimea fwayafwaya 'ivauna 'awaie i na souyeniga 'waineye. A vonavona tutuya mulina faifaina. Vona mogitana kebu anelose i da tauyediga we'e basenadiotoga tamu aitoi i kiluma Yaubada yana Buki 'waineye i vo,

Yaubada, 'ima tomia fwayafwaya nani-'avo'avovo, siwe 'u nuanuanima.

'Ima tomotogaotoga siwe 'u 'i'isave'avinima.

Mogitana 'ima nani-'avo'avovo siwe 'u silakaima bega 'ima sai'afo nani bwaikina, we'e anelose bwaikidi.

'U silakaima kini bani'odi, 'ai'aiwabu 'u velema, ma 'ama ve'ililibu,

Wata 'u tauyema nani matatabuna 'a veveimeyedi.”

I vonaga Yaubada tomotoga i tauyedi nani matatabuna i veveimeyedi bega ta 'asetai kebu tamu nani i da ve'o'oleni. Siwe tutuya de'e kebu ta da 'iseni tomotoga nani matatabuna i da veveimeyediga.
We'e mogitana tamu tomotoga ta 'iseni, taunina Iesu, nani matatabuna 'akonadi i veveimeyedi. Nagami bwaikaotogina, mulieta tutuya 'ale'usana faifaina Yaubada i kiaobuyeni bega i obuma ma'itufa anelose i kumeta. I obumaga Yaubada yana nuakalikali kebu nuana i da loloiga bega i wafa tomotoga matatabuda faifaida. Fai wafa 'ana veviga sakoina i veluagai faifaida, Yaubada i silakai i ve-Kini, 'ai'aiwabu magemagetana wata ve'ililibu i veleni bega 'asiau ta 'iseni nani matatabuna i veveimeyedi.

  • S6-8 Same 8:4-6S7-8 1 Kol 15:24-26S9 Fil 2:8-9

Tatada Iesu 'ana fata i na 'ivaiseda.

10 Fai Yaubada nuanuana, bega nani matatabuna i 'idewadiga i 'i'isave'avinidi, wata nuanuana tomotoga fuedi 'ita'ita'i i na veluagai i na luku yana mageta mataududulina 'waineye. Bega Iesu i vetuneiga i lubwaineni, yana veviga wata yana wafa 'waidiega Yaubada Iesu yana veimea i 'imoso'ieni, bega taunina 'ada To'edakumeta 'atumai'avana, 'ana fataotoga i na 'ita'ita'ieda bega 'ida Yaubada natunavo. 11 Iesu 'ida tomotoga i 'ive'atumaida Yaubada mataneye, bega 'ida wata taunina 'ada To'ive'atumai, ma fueda Tamada 'aitamogana. Avinodi taunina Yaubada Natuna bwaikaotogina siwe kebu i da bunumayageda fai i 'ive'atumaida i veve'awa-taikwavo 'waideye. 12 Kebu i da bunumayagedaga begaidi Yaubada yana Buki 'waineye i vo,

Yaubada, faifaimu a na veifufu taikwavo 'waidie, Tutuyanina i na vava'autaga, matadie a na lei-subisubia 'waimuye.”

13 Wata i vo,

Yaku vetumagana a na yatoi Yaubada 'waineye.”

Wata tamu tutuya Iesu i vo,

Yau de'e, Yaubada natunavo taiadi, kumanidiavo i veleku.”

14 Yaubada natunavonidi vigo wata dayaga 'waidiega ta tubuga begaidi wata Iesu i tubuga i vetomotogaotoga 'ida bani'odi. I vetomotogaotogaga bega 'ana fata i na wafa tomotoga faifaida. Yana wafanina 'wainega Seitani, taunina wafa 'ana toveimea, yana toketokena i venani-'avo'avovo. 15 Tomotoga fuedi yadi mia matatabuna 'waidie i kololo wafa faifaina, 'wa da vo yadi kololonina i da yogonidi, siwe Iesu i wafa wata i tovoi-vaitugana bega i yavudi kololonina 'wainega. 16 'Akonadi ta 'asetai Iesu kebu i da ve-anelose bega anelose i da 'ivaisedi, i vetomotogaotoga bega 'ida Ebelamo tubunavo i 'ivaiseda. 17 Yaubada nuanuana i na 'ivaiseda bega Iesu i salada nani matatabuna 'waidie i lubwaineni. Fai yana mia 'ida tainavo bani'odi, i vetofolova Yaubada 'waineye taunina yada Tovelomu Bwaikina, i 'i'isanuakalikalieda bega 'ada fata ta na vetumagana 'waineye kebu i na baileda. Yana folovanina 'wainega tomotoga yada sakona Yaubada i nuatavunidi wata yana nuasako 'waideye i ve'a'avadi. 18 Tutuyanina i miamia fwayefwayeye vita i veluagadi wata Seitani i silubuya nuanuana i na sakona siwe kebu i da be'uga, begaidi 'asiau 'ida vetalaimimila ta na veluagadiga, 'ana fata i na 'ivaiseda.

  • S10 Ibu 5:8-9S11 Mak 3:35S12 Same 22:22
  • S13 Ais 8:17-18S14 1 Ion 3:8S17-18 Ibu 4:15 Mad 4:1-11
Copyright information for `YML