Hebrews 3

Mosese sai'afo, we'e Iesu bwaikaotogina.

Ekwavo, 'omi wata Yaubada i venua'ivinemiga yami sauluva 'atumai'avadi mataneye bega 'ami fata 'wa na luku abame. Mogitana Iesu 'ana fata i na 'i'ivaiseda begaidi i lubwaineda ta na nunua'ivina faifaina. Yaubada i vetunei i mai i vetovelomu bwaikina faifaida yada sakona i 'u'umidi bega tutuya fuedi faifaina ta lulu'ivona. Tutuyanina i miamia fwayefwayeye ma yana dumwebika i folova Yaubada faifaina, kumanina i venua'ivineni i vetovelomu bwaikina. Basenadi wata bani'odi Mosese ma yana dumwebika i folova Yaubada yana 'aila'a 'waidie, 'wa da vo yana vanuga matatabuna nageneye i da folova. Iesu yana folovanina faifaina Yaubada i silakai 'ai'aiwabu bwaikina i veleni we'e Mosese sai'afo, bani'odi to'aiyogona vanuga, taunina ta subisubiai we'e vanuga sai'afo. Vanuga 'aitamogana 'aitamogana kebu taunidi i da tovoi, tomotoga i yogonidi. We'e Yaubada nani matatabuna 'adi to'idewadewa. Mosese taunina Yaubada yana tofolova, i dumwebika Yaubada yana vanuga matatabuna nageneye, wata ava'ai Yaubada i sivemagesediga tolu'ivonavo wata Keliso 'waidiega, faifaidi nagami i vona-vagata. We'e Keliso kebu tofolova, taunina Yaubada Natuna ma yana dumwebika Yaubada yana vanuga i veveimeyeni. 'Ida tovetumaganavo 'asa'aiana yana vanuganina. 'Ai'edi ma yada venuafoufa'ala ta na tokemaigeda Iesu faifaina, wata ma yada vetumagana ta na lulukamata naninidi Yaubada i vona'awaufaufa i na veledaga, mogitana 'ida Yaubada yana vanuga.

  • S1 Ibu 4:14S2,5 Num 12:7S6 Ibu 3:14, 10:23

Me Isileli Yaubada yana nuanua i vedumwe'ai'aieniga kebu ta na saladi.

Ma yada venuafoufa'ala ta na tokemaigedaga fai Yaubada yana Buki nageneye 'Anu'anunu 'Atumaina i vonevoneda i vo,

'Ai'edi 'asiau Yaubada yana vona 'wa na nogaiga,

Kebu tanigami 'wa na 'ibodadi, 'wa na nogai 'wa na tononi.

Tubumiavo kebu 'wa na saladi.

Basenadi i yabayaba sali'avu'avuye tanigadi i 'ibodadi wata yau yadi Yaubada i vedumwe'ai'aieku.

Bei sali'avu'avuye malamala 40 nagedie 'eba 'isa toketokedi a 'i'idewadi matadie i lubwainedi i da vematayakeyakeku, siwe yaku tokemaiga i silubuya yadi sauluva sakoidi 'waidiega,

10 Fai i vedumwe'ai'aieku a nuasako 'waidie a vo,

Tutuya fuedi yadi nuanua tulidiamo i nunago, yau kebu nuanuadi.”

11 Begaidi ma yaku nuasako a vona'awaufaufa a vo, Kebu tamu sai'afo i na luku 'awalawanina a tauyeniga 'waineye bega i na veawai 'waikuye.”

12 Ekwavo, basenadiotoga tubumiavonidi tanigadi i 'ibodadi kebu i da luku mia 'atumaina 'waineye, we'e 'omi taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi bega kebu nuanua sakoidi nuamie yami vetumagana i na 'ivesakodi i na nunago Yaubada Miamia-vagaina 'wa na vedumwe'ubu'ubuseni. 13 Taunina tutuya i tauyeni tomotoga 'waideye bega bonana ta na nogai ta na vematayakeyakeni, begaidi 'awasasanina i tauyeniga 'waideye 'aiata 'aitamogana 'aitamogana ma emiavo 'wa na ve'ivaivaita, 'wainega yami vetumagana i na vetoketoke. 'Ai'edi kebu, voke sakona nuami i na 'ewadi i na vekaliemi bola matami wata tanigami i na 'ive'uludi kebu bonana 'wa na nogai. 14 Tutuyanina ta velamu taunida ta tauyeda Iesu 'waineye yada vetumagana toketokena, bega 'ai'edi ta na tokemaigedaga yada vetumagananina kebu i na mwea i na nagoga 'eba ve'a'ava 'waineye, nika naninidi 'atumaidi i 'eno'enovi Keliso 'waineye ta na veluagadi. 15 Ava'ai 'akonadi a voneyeniga 'wa na nuani a vo,

'Ai'edi 'asiau Yaubada yana vona 'wa na nogaiga,

Kebu tanigami 'wa na 'ibodadi, 'wa na nogai 'wa na tononi.

Tubumiavo kebu 'wa na saladi fai basenadi i yabayaba sali'avu'avuye tanigadi i 'ibodadi wata yau yadi Yaubada i vedumwe'ai'aieku.”

16 Egavo Yaubada yana vona i nogai i vedumwe'ai'aieni? Tomotoganidi Mosese i 'edakumesedi 'awalawa Itifita 'wainega. 17 We'e malamala 40 nagedie, egavo 'waidie Yaubada i nuasako? Tomotoganidi i sakona sali'avu'avuye bega bei i ve'alawafawafa. 18 Tutuyanina Yaubada i vona'awaufaufa i vo, Kebu tamu sai'afo i na luku 'awalawanina a tauyeniga 'waineye bega i na veawai 'waikuye,” egavo faifaidi i vonavona? 'Asa'aiana tomotoganidi taunidi tovemata'wana'wana. 19 Bega ta 'asetai kebu 'adi fata i na luku mia 'atumaina 'waineye fai kebu mogitana ma yadi vetumagana taunidi i da tauyedi Yaubada 'waineye.

  • S7-11 Same 95:7-11S7-8 Sou 17:7 Num 20:2-5S11 Num 14:21-23
  • S14 Ibu 3:6S15 Same 95:7-8S16-18 Num 14:1-3,26-33
Copyright information for `YML