Hebrews 4

Ta na vematayakayaka bega ta na veawai Yaubada yana 'eba mia 'waineye.

Basenadiotoga Yaubada i vona'awaufaufa i vo, 'Ami fata 'wa na luku yaku 'eba mia 'waineye bei ta na veawai.” 'Eba veawainina Yaubada i 'idewaiga tubudavo faifaidi, siwe kebu 'waineye i da luku. We'e yana vona'awaufaufanina veawai faifaina bola i 'eno'eno, begaidi ma yada kololo taunida ta na 'i'isave'avinida i na nunago tamu 'waimiega Yaubada i na voneni i na vo, Kebu 'amu fata 'u na luku 'eba veawainina 'waineye.” 'Ida 'akonadi Valanina 'Atumaina ta nogai, bani'odi basenadi tomotoganidi Mosese yana tutuye i nogai siwe kebu i da 'ivaisedi fai nogaya'ava kebu i da vetumaganeni. We'e 'ida ta vetumagana Iesu 'waineye 'ada fata ta na luku Yaubada taiadi ta na veawai. Yana Vona yana Buki nageneye i 'eno'eno tomotoganidi kebu i da vetumaganaga faifaidi i vo,

Ma yaku nuasako a vona'awaufaufa a vo,

Kebu tamu sai'afo i na luku 'awalawanina a tauyeniga 'waineye bega i na veawai 'waikuye.”

Bani'odi i vona tobailanidi faifaidi siwe fwayafwaya 'ana 'idewavau 'waineye yana folova i ve'a'avaina i lulukamata nuanuana yana tomotoga taiadi i na veawai.
Ta 'asetai i veveawai bega i lulukamata fai yana Buki nageneye tamu vona 'Aiata Veawai faifaina i vo,

Yaubada nani matatabuna i 'idewadi 'aiata 6 nagedie,

'Ana ve-7 'waineye i veawai.”

Mogitana i vona veawai faifaina siwe mulieta wata i vona tomotoganidi i bailaga faifaidi i vo,

Kebu tamu sai'afo i na luku 'awalawanina a tauyeniga 'waineye bega i na veawai 'waikuye.”

Tomotoganidi nagami Valanina 'Atumaina i nogaiga kebu i da luku Yaubada 'waineye taiadi i da veawai fai yana nuanua kebu i da vematayakeyakediga. Kebu i da lukuga siwe Yaubada yana vona'awaufaufanina veawai faifaina bola i 'eno'eno bega tomotoga 'ifwaidi taunidi i tauyediga Yaubada 'waineye 'adi fata i na luku i na veawai. Ta 'asetai 'adi fata i na luku fai Yaubada tamu tutuya i tauyeni, tutuyanina 'ana wagava 'Asiau. Malamala fuedi i 'a'avana wata Yaubada i veifufu tutuyanina faifaina Kini Devida 'wainega i vo,

'Ai'edi Yaubada yana vona 'wa na nogaiga, 'asiau,

Kebu tanigami 'wa na 'ibodadi, 'wa na nogai 'wa na tononi.”

We'e bola Devida kebu i da tubugaga, Iosua taunina Mosese tutulina me Isileli i 'edakumesedi. 'Ai'edi tomotoganidi i da nawedi i da luku Yaubada yana 'eba veawai 'waineye, 'ako Devida Yaubada yana vonanina kebu i da lu'ivoneyeni i da vo, Yaku vona 'wa na nogai 'asiau,” fai 'akonadi taiadi i da veveawai. Siwe fai bani'odi i voneyedi, ta 'asetai tamu veawai i 'eno'eno Yaubada yana tomotoga faifaida, bani'odi Yaubada taunina i folova i 'a'avana mulieta i veawai-vagata. 10 Bega 'ai'edi aitoi i na luku i na veawai Yaubada 'waineye taunina yana folova 'wainega, i veveawaiga bani'odi 'akonadi Yaubada i veveawai yana folova 'wainega. 11 Fai Yaubada yana 'eba veawai i 'idewa-vagaseni, ma yada tokemaiga taunida ta na tauyeda bega ta na luku Yaubada 'waineye ta na veawai. Kebu nuanuaku tamu aitoi 'waimiega i na vemata'wana'wana tubudavo bani'odi bega kebu i da luku 'eba veawainina 'waineye.

  • S3 Same 95:11S4 Nag 2:2S7 Same 95:7-8S10 Nag 2:2

Yaubada yana Vona nigonigona.

12 Yaubada yana Vona kebu mweanaga, wata kebu i na venani-'avo'avovo 'waideye, fai vevetafewana wata toketokena. Vonanina nigonigo-otogina kebu bani'odi kefata kainumu nigona ma vi'avi'aina. Kefatanina 'ana fata luluda 'adi tubwa i na 'etofuadi tuyafa i na veluagadi. We'e Yaubada yana Vona 'ana fata i na vagaluku yada nuanua wata 'anu'anunuda i na veluagadi, bega yada nuanua givagivadi matatabuna i na 'etovemagesedi. 13 Kebu 'ada fata tamu nani ta na giveni Yaubada 'wainega. Abame wata fwayefwayeye nani matatabuna mageseye, mataneye i 'eno'enovi. Tomotoga matatabuda yada nuanua i 'ise'isedi wata i nuanuanidi, faifaidi 'awaie ta na vonayavuga mataneye.

  • S12 1 Fit 1:23 Efe 6:17 Ve 2:12S13 Lom 14:12

Yada Tovelomu 'ada vebae i 'asetadi.

14 Fai 'awaie ta na vonayavuga Yaubada mataneye, yada vetumagana ta na yato-vagaseni Iesu Yaubada Natuna 'waineye, kumanina faifaina ta lulu'ivona. Iesunina 'ana fata i na 'ivaiseda vonayavuga 'waineye fai taunina yada Tovelomu Bwaikaotogina, i kumeta i luku abame, Yaubada 'waineye. 15 Yada Tovelomunina 'eba sailubu tulina tulina i veluagadi Seitani 'wainega 'ida bani'odi siwe kebu i da sakonaga. Begaidi 'ana fata 'ada vebae i na 'asetadi wata 'ai'edi ta na be'uga sakona 'waineye 'alo vita ta na veluagadiga, 'ana fata i na 'ivaiseda. 16 Faifainanina kebu ta na kolologa, ma yada venuafoufa'ala ta na vaganago Yaubada Bwaikaotogina 'waineye bega yada sakona faifaidi i na 'isanuakalikalieda wata tutuyanina nuanuada 'aivaita, kebu i na ve'ise'iseda, siwe ma yana nuakalikali i na vesauluva 'atumaina 'waideye.

  • S14 Ibu 10:23S15 Ibu 2:17S16 Ibu 10:19
Copyright information for `YML