Hebrews 5

Iesu yada Tovelomu Bwaikina ma yana veimea.

Me Diu tovelomu 'aitamogana 'aitamogana taunidi tomotogaotoga ediavo bani'odi, kebu tulidiga siwe i vevenua'ivinedina ma yadi veimea tomotoga faifaidi i folofolova Yaubada 'waineye. Tovelomunidi tomotoga yadi nuakalikali i 'a'anivelenedi Yaubada 'waineye wata yadi 'aisaya i nikenikedi i kabukabunidi Yaubada mataneye bega dayagidiega yadi sakona i tavutavunidi. Tomotoganidi taunidi tovekali wata tobavu we'e tovelomunidi 'adi vebae i 'asetadi fai taunidi wata kebu toketokediga bega 'adi fata bonadi bikadiega i na 'ivaisedi. Fai tovelomunidi kebu toketokediga i sakosakona, taunidi wata faifaidi i vevelomu.

Kebu tamu aitoi 'ana fata taunina i na silakai bega ma 'ana ve'ililibu i na vetovelomu. We'e mogitana nagami Yaubada i na venua'ivineni i na goleni mulieta 'ana fata tovelomu yadi folova i na 'ewai, bani'odi basenadiotoga Eloni i venua'ivineni i goleni.

Wata bani'odi Keliso kebu taunina i da silakai bega ma 'ana ve'ililibu i da vetovelomu bwaikina. We'e mogitana nagami Yaubada i venua'ivineni i voneni i vo,

'Omu natuku,

'Asiau fai yau Tamamu veimea a velemu.”

Wata tamu tutuya Yaubada i vona Keliso i na silakaiga faifaina i vo,

'Omu 'u na vetovelomu-vagata,

Ebelamo yana tutuye Melekisadeki taunina tovelomu,

'Omu wata bani'odi.”

Basenadi Iesu i miamia fwayefwayeye ma matageuna i velu'ui bonana bwaikinega Yaubada 'waineye, kumanina 'ana fata i na 'ita'ita'ieni wafa 'wainega. Fai Iesu taunina tonuaobu wata Yaubada yana nuanua i dumwebikedi bega bonana i nogai. Avinodi taunina Yaubada Natuna siwe veviga wata 'we'wela i veluagadi, 'waidiega 'aseta i 'ewai vematayakayaka faifaina. Veviganidi 'waidiega Yaubada Iesu yana veimea i 'imoso'ieni bega 'atumai'avana, 'ana fataotoga 'ida ta vevematayakeyakeniga i na 'ita'ita'ieda, 'ita'ita'inina miamia-vagaina. 10 Wata fai Iesu 'ita'ita'i 'ana 'eda i 'idewai, Yaubada i goleni i vo,

'Omu Tovelomu Bwaikimu,

Melekisadeki bani'odi.”

  • S2 Ibu 4:15S3 Vei 16:6,24S4 Sou 28:1S5 Same 2:7 Ibu 1:5S6 Same 110:4 Ibu 7:1,16-17
  • S7 Luk 22:40-44

Ta na vewavawava ve vitadi ta na 'asetadi.

11 Nani 'ifwaidi i 'eno'enovi nuanuaku a da veifufuyedi 'waimie, Keliso yada Tovelomu Bwaikina faifaina. Siwe fai nuami kebu i da magetadi 'ami ve vitana 'waikuye. 12 Basenadiotoga 'wa vetumagana Iesu 'waineye, i lubwainemi 'asiau yami 'aseta i da vebwaika, emiavo 'ifwaidi 'waidie 'wa da veve. Nika 'omi bola bavubavumi Yaubada yana Vona faifaina. Nuanuami tamu aitoi i na veve 'waimie bega naninidi safailidi 'waidiega yami 'aseta i velamuga Iesu faifaina, 'wa na luluvaituganidi. 'Omi bani'odi kwakwama mwedamwedalidi, nuanuadi susu'ava, 'ani'ani fa'alidi i baila. 'Ani'ani fa'alidi mogitana tulaidi faifaidi. Wata kwakwama bavubavudi, kebu i da 'asetai nani 'atumaidi wata sakoidi. 14 Vonanidi Iesu faifaina 'adi 'aseta vitadi bani'odi 'ani'ani fa'alidi, 'ai'edi 'waidie 'wa na vewavawava 'omi 'akonadi bani'odi 'wa taulai nuanuami 'ani'aninidi fa'alidi, wata 'ami fata 'wa na nuani bega 'wa na 'asetai ava'aibe sakona wata ava'aibe sauluva 'atumaina.

  • S12 1 Kol 3:1-3S14 Lom 16:19
Copyright information for `YML