Hebrews 6

Egavo Iesu i na baileniga 'wa da vo wata i da tutufwaseni.

1'Omi fai bola 'wa vekwamana-siasiai ava'ai nagami 'wa 'asetaiga Keliso faifaina 'asa'aiana bei 'wa miamia, begaidi i lubwaineda venidi safailidi 'waidiega ta na vaganago bega ta na vewavawava ve vitadi ta na 'asetadi. 'Asa'aiana nuanuami ve safaila'avadi, bani'odi sauluvanidi sakoidi 'waidiega wafa i sousouyediga ta na bailedi bega ta na vetumagana Yaubada 'waineye, ve bafitaiso tulina tulina faifaidi, nimayato tomotoga 'unu'unudie bega toketokena i na veluagai 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega, ve tovi-vaitugana faifaina, wata tosakona 'adi vematavuloga-vagata Yaubada 'wainega faifaina. Venidi 'atumaidi, siwe basenadiotoga 'wa 'aseta'a'avadi kebu ta na luluvaituganidi. 3I lubwaineda ta na vaganago ve 'adi 'aseta vitadi ta na 'ewadi, 'ai'edi Yaubada i na tauyeda.

4Mogitana ta na vaganago yada 'aseta Keliso faifaina i na vebwaika bega kebu ta na vedumwe'ai'ai. Tomotoganidi Yaubada i 'ivaisedi nuadi i magetadi mulieta Natuna Iesu i na vedumwe'ai'aieniga, kebu wata tamu sai'afo 'adi fata i na nuaviladi. Taunidi wata Yaubada yana nuakalikali i vebaedi, 'Anu'anunu 'Atumaina i agedi toketokena i veledi, i 'asetai Yaubada yana Vona tomotoga 'ada 'eba 'aivaita, wata yana toketokena tutuya mulina faifaina i vebaedi. 6Naninidi 'atumaidi i veluagadi mulieta i na vedumwe'ai'aiga, yadi sauluvanina 'wa da vo Yaubada Natuna i da tutufwatagi-vaituganeni 'ai lagalagana 'waineye, wata 'wa da vo tomotoga fuedi matadie i da sidibidibieni.

7Tovedumwe'ai'ainidi wata tovematayakayaka faifaidi a na awatalatutula. 'Ai'edi tomotoga 'ani'ani i na bakulidi, tutuya fuedi i na 'wei'wei bega fwayefwayeye i na sususula, mulieta fwayafwayanina 'wainega tonibakula 'ani'ani 'atumaina i na veluagai. Wata bani'odi egavo Yaubada yana nuanua i vevematayakeyakedi vuagidi ta 'ise'isedi wata Yaubada yana nuakalikali i veveluagadi. 8We'e tomotoganidi Yaubada i vedumwe'ai'aieni bani'odi fwayafwaya sakoina. 'Ani'ani i na bakulidiga siwe kebu i na taboga, nani sakoidi 'aisedi i na tabo bani'odi tauwafa wata ulaulawa. Bakulanina i na tunuya i na 'alai i na sako-vagata. Wata bani'odi tomotoganidi Yaubada i na vedumwe'ai'aieniga sako-vagata i na veluagai 'wainega.

9De'e a vonavonaga tomotoganidi Yaubada i vedumwe'ai'aieniga faifaidi, we'e 'omi ekwavo a 'asetami 'akonadi 'ita'ita'i 'wa veluagai Yaubada 'wainega wata a nuani mogitana Yaubada yana nuanua 'wa 'i'idewadi. 10'Omi 'wa folofolovaga Yaubada faifaina wata emiavo tovetumagana 'waidie 'wa 'a'aivaita-vebogi, yami nuakalikali Yaubada 'waineye 'ana 'eba 'isa. Yaubada yana nuanua tonovidi, yami sauluvanidi 'atumaidi i nuanuanidi 'awaie 'ami tutula 'wa na veluagai 'wainega. 11Mogitana 'akonadi taunimi 'wa tauyemi Yaubada 'waineye, siwe nuanuaku bwaikina 'asa'aiana bani'odi i na nagoga 'eba ve'a'ava 'waineye bega naninidi 'wa nuaniga mogitana 'wa na veluagadi Yaubada 'wainega, i na velemi. 12Kebu nuanuaku 'wa na dumwe'ai, nuanuaku tovetumagana toketokedi 'wa na saladi. Tomotoganidi ma yadi vetumagana wata ma yadi tokemaiga i lulukamata bega naninidi Yaubada i vona'awaufaufa i na velediga 'akonadi i veveluagadi.

  • S4-6 Ibu 10:26-29S10 Ibu 10:34 1 Kol 15:58S11 Ibu 3:14

Yaubada yana vona'awaufaufa vona-vagata.

13Mogitana ta na vetumagana Yaubada yana vona'awaufaufa 'waidie bani'odi basenadi Ebelamo i vetumagana. Basenadiotoga Yaubada i vona'awaufaufa Ebelamo 'waineye, siwe kebu tamu aitoi 'ana wagava i da 'inanai bega yana vona'awaufaufanina i na vetoketoke. Fai kebu tamu aitoi bwaikaotogina taunina bani'odi bega taunina 'ana wagava i 'inanai i vo, Yau a vona'awaufaufa mogitana a na vesauluva 'atumaina 'waimuye wata 'amu wauma i na vebwaika.” 15Vona'awaufaufanina 'waineye, Ebelamo i vetumagana-vagata i lulukamata mulieta vona'awaufaufanina 'ana mogitana i veluagai, natuna Aisake i tubuga, kumanina 'wainega i nagoga nika wauma i vebwaika.

16'Ai'edi tamu tomogo nuanuana yana vona'awaufaufa i na kiavetoketokei tamu tomogo bwaikaotogina, kebu taunina bani'odi, 'ana wagava i na 'inanai bega tomotoga matatabudi i na 'asetai yana vona, vona mogitana bega kebu wata tamu aitoi i na kwayegeni. 17Yaubada nuanuana tomotoganidi yana vona'awaufaufa 'ita'ita'i faifaina i na veluagaiga i na 'aseta-'atumaia kebu wata yana nuanua i na sivilai, bega taunina 'ana wagava i 'inanai, yana vona'awaufaufanina i kiavetoketokei. 18We'e yana vona'awaufaufa wata 'ana 'eba kiavetoketoke taunina 'ana wagava, naninidi 'adi 'ailuga kebu 'ana fata i na bailedi wata nuanua tulina i na souyeni. Kebu tamu sai'afo Yaubada i na vekali. Fai ta 'asetai kebu 'ana fata yana vona'awaufaufa 'waideye i na geuya, 'ida ta ve'ilabibina 'waineye nuafouda i kiavevatudi bega ta nuani mogitana veawai wata 'ita'ita'i ta na veluagadi. 19'Ai'edi kaukau waka i na bewebeweniga tomotoga lomu i na taweni waka i na sitagoni wata tomotoga nuafoudi i na vatu. 'Ida wata bani'odi, fai ta nuani mogitana Yaubada yana vona'awaufaufa 'ada 'ita'ita'i faifaina kebu i na geuyaga, 'wa da vo yada nuanua 'adi lomu i luku Yaubada 'waineye, toketokena wata vitana nuafouda i vatu. Fwayefwayeye me Diu yadi tovelomu bwaikina Tutudaba Tabutabuotogina 'ana saiboda kaleko i sisibaleni i lukuluku Yaubada mataneye i vevelu'ui tomotoga faifaidi. Wata bani'odi Iesu faifaida 'akonadi i luku abame, Yaubada yana 'eba mia 'waineye. Taunina Tovelomu Melekisadeki bani'odi, i vetovelomu bwaikina i na mia-vagata, i kumeta Yaubada 'waineye i vevelu'ui faifaida.

  • S13-14 Nag 22:16-17S18 Num 23:19S19-20 Vei 16:2 Ibu 9:3
Copyright information for `YML