Hebrews 7

Tovelomu Melekisadeki ifuifufuna.

1De'e Melekisadeki a na veifufuyeni 'wa na 'asetai. Taunina 'atamana Salema 'ana Kini wata Yaubada Bwaikaotogina yana tovelomu. Basenadiotoga Ebelamo i lugavia Kini 4 ma yadi 'aila'avo taiadi i leodi, i vilai i mimaiga Melekisadeki taiadi i veluaga, Melekisadeki i velu'ui Yaubada 'waineye bega i na vesauluva 'atumaina Ebelamo 'waineye. 2Kukuanidi Ebelamo i 'ewadiga vetalaga 'wainega i 'idewadi 'etokwau 10, 'aitamogana Melekisadeki i veleni. Melekisadeki 'ana saivila Veimea Tonovidi, bega taunina Veimea Tonovidi 'adi Kini. Yana 'atamana Salema 'ana saivila Mia 'Atumaina, bega taunina Mia 'Atumaina 'wainega i sousouyeni 'ana Kini. 3Taunina kebu tamanaga, kebu inanaga, kebu tubunavoga, yana 'eba velamu kebu, wata yawaina 'ana 'eba ve'a'ava kebu.
'Ana 'aseta voke kebu tamu aitoi faifaidi i da kilumaga.
Yaubada Natuna taunina Tovelomu Miamia-vagaina, wata Melekisadeki bani'odi.

4'Wa na nuani, tomogonina kebu tomogo-'avo'avovo, taunina bwaikaotogina. Ebelamo tomogo bwaikina ma 'ana ve'ililibu wata me Isileli matatabudi 'wainega i souyedi, siwe i 'asetai Melekisadeki bwaikaotogina begaidi kukuanidi lugaviayega i 'ewadiga, 'ifwaidi i veleni. 5Mulieta Ebelamo i wafa tubuna tamu 'ana wagava Livai i tubuga, 'ana wauma 'wainega tomotoga 'ifwaidi i vetovelomu Yaubada yana veimea 'wainega. Wata Yaubada i tauyedi taunidi ediavo ma fuedie me Isileli 'waidiega 'anivelena-maimaiga i 'ewa'ewadi. Ediavonidi wata Ebelamo tubunavo siwe tutuya fuedi 'ani'ani wata kukua i 'i'idewadi 'etokwau 10, kwau 'aitamogana tovelomunidi i 'ewa'ewai. 6Melekisadeki kebu tomogo Isileli 'alo Livai 'ana wauma 'wainega, siwe ta 'asetai ma yana veimea fai kwau 'aitamogana i 'ewai Ebelamo 'wainega. Ebelamo mogitana tomogo bwaikina fai vona'awaufaufa i veluagai Yaubada 'wainega siwe Melekisadeki i velu'ui faifaina Yaubada i na vesauluva 'atumaina 'waineye. 7'Akonadi ta 'asetai tovonanuakalikali tomogo bwaikina we'e nuakalikalinina 'ana to'ewa sai'afo. Ebelamo tomogo bwaikina siwe fai Melekisadeki i vona nuakalikali 'waineye, bega taunina tomogo bwaikaotogina. 8Tovelomu tomotoga taunidi ediavo i vonevonedi 'ani'ani wata kukua i 'i'idewadi 'etokwau 10, kwau 'aitamogana i veleveledi mulieta i wafawafa. We'e Melekisadeki faifaina Yaubada yana Buki i vonaga kwau 'aitamogana i 'ewai Ebelamo 'wainega siwe bola ma yawaina i miamia.

9Tutuyanina Ebelamo Melekisadeki taiadi i veluaga kukua kwau 'aitamogana i veleni, Ebelamo aisena Livai, bola kebu i da tubuga siwe 'wa da vo 'akonadi i da miamia Ebelamo tolobwaneye. Fai Ebelamo tolobwaneye Livai i miamia siwe 'asa'aiana 'wa da vo Livai i da 'anivelena Melekisadeki 'waineye. Livai 'ana wauma taunidi tovelomu, kumanidiavo to'ewanidi kwau 'aitamogana 'etokwau 10 'waidiega, we'e Melekisadeki 'wa da vo i da 'ewai Livai 'wainega, begaidi ta 'asetai Melekisadeki bwaikaotogina kebu Livai 'ana wauma taiadi bani'odiga.

  • S1-2 Nag 14:17-20S3 Ibu 7:15-17S5 Num 18:21

Iesu taunina bani'odi Melekisadeki.

11Basenadiotoga Mosese yana tutuye Yaubada veimea i 'anivelenedi me Isileli 'waidie we'e tovelomu kumanidiavo Livai 'ana wauma 'wainega, veimeanidi i folovidi. 'Ai'edi tomotoga ta da ve'atumai Yaubada mataneye tovelomunidi yadi folova 'waidiega 'ako kebu tamu tovelomu tulina i da mai. Fai kebu ta da ve'atumaiga bega tamu Tovelomu Bwaikina, taunina Keliso i mai, siwe kebu Livai tubuna Eloni bani'odiga, taunina mogitana Melekisadeki bani'odi. 12Fai Yaubada tamu tovelomu i vetunei bega wata yana veimea tovelomu faifaidi i 'ive'ivaudi. Basenadi Mosese yana veimea 'wainega Livai 'ana wauma i vetovelomu we'e Iuda 'ana wauma 'wainega kebu i da tauyedi bega i na vetovelomu 'alo i na vetofolova Yaubada faifaina 'eba velomu 'waineye. Siwe 'akonadi ta 'asetai tovelomunina tamu, taunina 'ada Toveimea Keliso i souyeni Iuda 'ana wauma 'wainega, begaidi veimeanidi Yaubada i 'ive'ivaudi.

15A vonavonaga Tovelomu tamu wata veimea 'ivaudi faifaidi, 'akonadi 'wa nuani Tovelomunina Keliso, taunina bani'odi Melekisadeki, 'ana 'aseta safailina 'waimie. 16Tomotoga 'ifwaidi i vetovelomu fai Livai 'ana wauma 'wainega, we'e Keliso i vetovelomu fai taunina toketokeotogina wata miamia-vagaina. 17Ta 'asetai taunina miamia-vagaina, fai faifaina Yaubada yana Buki nageneye i vo,

'Omu 'u vetovelomu-vagata

Melekisadeki bani'odi.”

18Veimeanina tuatuaina tovelomu faifaidi i 'ewayavuleni fai mweana wata i venani-'avo'avovo, veimeanina kebu 'ana fata i na 'ivaiseda bega ta na ve'atumai Yaubada mataneye. We'e 'eda'eda 'ivauna 'akonadi Yaubada i 'idewai 'atumaiotogina kebu tuatuaina bani'odi, 'waineye ta vetumagana fai ta nuani mogitana 'ada fata ta na vaganago Yaubada lilivaotogineye Keliso 'wainega.

  • S13-14 Mad 2:6S16-17 Same 110:4S18-19 Gal 2:16 Lom 8:3-4

Yaubada yana vona'awaufaufa 'ada To'ita'ita'i faifaina kebu yana nuanua i na sivilai.

20Tutuyanina Yaubada Iesu i silakai i na vetovelomu, kebu i da vonamo, nagami i vona'awaufaufa 'waineye i na vetovelomu-vagata. We'e tomotogaotoga i vetovelomuga, faifaidi kebu i da vona'awaufaufa. 21Iesu i vetovelomuga faifaina Yaubada yana vona'awaufaufanina i kiavetoketokei taunina 'ana wagavayega i voneni i vo,

Yau 'Auvea Yaubada a vona'awaufaufa 'waimuye,

Kebu wata yaku nuanua a na sivilai,

Bega 'omu 'u vetovelomu-vagata.”

22Fai de'e bani'odi Yaubada i vona'awaufaufaga 'ada fata yada vetumagana ta na yato-vagaseni Yaubada yana Veakutagona 'Ivauna 'waineye fai Iesu, kumanina yada Tovelomu-vagata, i 'idewai faifaida. Veakutagonanina i 'idewaiga 'atumaiotogina, kebu bani'odi Veakutagona Nagami. 23Basenadi tovelomu fuedi siwe i veve'auveana i wafawafa wata 'ifwaidi i lukuluku i tutulidi. 24We'e Iesu fai taunina miamia-vagaina, bega i vetovelomu-vagata kebu tutulinaga, 'asa'aiana 'aisena. 25Bega egavo nuanuadi 'waineamo i na nago Yaubada 'waineye Iesu 'ana fata i na 'ita'ita'iotogedi fai taunina miamia-vagaina bega tutuya fuedi i vevelu'ui Yaubada 'waineye faifaidi.

26Iesu magemagetana, kebu yana sakonaga 'atumai'avana, kebu tosakona taiadi i da miamiani Yaubada i vemia'eni i silakai abama tabwaotogineye taiadi i miamia. Fai abame i miamia 'atumai'avana taunina mogitana yada tovelomu 'ana fata 'aivaita tulina tulina i na veleveleda, kebu tamu tutuya i na 'ailove. 27Wata taunina tovelomu 'ifwaidi kebu bani'odiga. Tovelomu bwaikidi Livai 'ana wauma 'wainega 'aiata 'aitamogana 'aitamogana i lukuluku 'aisaya i nikenikedi i kabukabunidi Yaubada 'waineye, nagami taunidi yadi sakona faifaidi, mulieta yadi tomotoga faifaidi bega i na ve'atumai mataneye. We'e Iesu kebu bani'odi i da vesauluvediga, fai taunina 'atumai'avana bega kebu taunina faifaina i da velomu, 'ida 'aiseda faifaida i velomu. Yana velomunina tutuya 'aitamogana siwe tutuya matatabuna faifaina, wata kebu 'aisayayega i da velomu, i velomuga taunina tomogona i 'aniveleneni wafa 'waineye yada sakona 'adi nuatavuna faifaidi. 28Mosese yana veimea 'wainega tomotogaotoga Livai 'ana wauma 'wainega i vetovelomu bwaikidi siwe kebu toketokediga bega i be'ube'u sakona 'waidie. Tutuya manamanawena i nagoga mulieta Yaubada yana vona'awaufaufa toketokena 'wainega Natuna i venua'ivineni i silakai i vetovelomu bwaikina. I vetovelomuga, yana wafa 'wainega Yaubada Iesu yana veimea i 'imoso'ieni bega 'atumai'avana, 'ana fataotoga i na 'ita'ita'ieda, yana veimeanina miamia-vagaina.

  • S20-21 Same 110:1S22 Ibu 8:6S25 Lom 8:34 1 Ion 2:1
  • S26 Ibu 4:15S27 Ibu 10:10 Efe 5:2S28 Ibu 5:1-2,9
Copyright information for `YML