Hebrews 8

Iesu taunina yada Tovelomu Bwaikina.

Ava'ai 'akonadi a veifufuyediga lamudi side. Mogitana 'ida ma yada Tovelomu Bwaikina bani'odi 'akonadi a vona. Taunina Iesu, i miamia abame, ma yana veimea Yaubada 'Ai'aiwabuotogina 'ana 'atagiega i miabui i miamia. Basenadiotoga me Isileli vanuga 'eba velu'ui i 'idewai 'aisaya bunudiega, we'e abame tamu vanuga i 'eno-vagata, taunina 'Auvea 'ana 'a'aiyogona. Vanuganina vevetabuna, Yaubada yana vanuga mogitana, nageneye yada Tovelomu Bwaikina Iesu i folofolova faifaida.

Fwayefwayeye tovelomu bwaikidi 'aitamogana 'aitamogana ma yadi veimea bega tomotoga yadi nuakalikali i 'a'anivelenedi Yaubada 'waineye wata 'aisaya i nikenikedi i vevelomuyedi 'waineye, tomotoga yadi sakona 'adi nuatavuna faifaidi. Begaidi yada Tovelomunina Iesu i lubwaineni tamu nani i na 'aniveleneni, naninina taunina tomogona. We'e 'ai'edi Iesu i da miamia fwayefwayeye, 'ako kebu i da vetovelomuga, fai veimea i mai Mosese 'wainega 'aisedi Livai 'ana wauma i tauyedi i na vetovelomu, i vevelomuga yadi veimeanina 'waineamo. Basenadiotoga Mosese i laka 'Oya Sainai Yaubada taiadi i veifufu. Bei i veni yana vanuga abame 'ana 'isa'isa, bega tutuyanina Mosese i velamu Yaubada yana vanuga 'eba velu'ui i na yogoni 'aisaya bunudiega i voneni i vo, 'U na 'a'aiyogonaga, nuanuaku vanuganina basenadi 'oyeye a vemuga 'u na vetutuyameni, nani matatabuna 'u 'isediga wata bani'odi 'u na 'idewadi.” Tutuyanina i 'ivetabodai, vanuganina Yaubada yana vanuga abame 'anununa, bega tovelomu bei i lukuluku i folofolova Yaubada 'waineye. Mogitana i folofolova Yaubada 'waineye, we'e Iesu folova bwaikaotogina i 'i'idewai taunidi kebu bani'odiga. Wata bani'odi Yaubada yana Veakutagona 'Ivauna Iesu i 'idewai tomotoga 'waideye 'atumaiotogina, kebu bani'odi basenadi Mosese i 'idewai me Diu 'waidie. We'e Veakutagonanina 'Ivauna Yaubada i 'idewai vona'awaufaufa 'atumaiotogidi 'waidiega, kebu bani'odi yana Veakutagona Nagami 'ana vona'awaufaufa.

  • S1-2 Ibu 1:3, 10:12S5 Sou 25:40 Kolos 2:17
  • S6 Ibu 7:22, 9:15

Yaubada i vona'awaufaufa Veakutagona 'Ivauna i na 'idewai.

Veakutagonanina Nagami Mosese i 'idewaiga, 'wainega tomotoga kebu i da ve'atumai Yaubada mataneye fai yana veimea kebu i da vematayakeyakediga. 'Ai'edi 'atumai'avanaga, 'ako tamu kebu Iesu i da 'idewaiga. Fai yana tomotoga kebu i da ve'atumaiga, bega Yaubada i awavesakoyedi i vo,

Yau 'Auvea a vona,

Sai'afoga, tamu tutuya 'waineye yaku Veakutagona 'Ivauna a na 'idewai me Isileli wata me Iuda 'waidie.

Yaku Veakutagonanina 'Ivauna kebu bani'odi Veakutagona Nagami a 'idewaiga tubudiavo 'waidie.

Tutuyanina tubudiavo nimadie a 'abi a 'edakumesedi a miedi Itifita 'wainega, bei yaku Veakutagona a 'idewai 'waidie.

Yaku Veakutagonanina i vedumwe'ai'aieni i geuya,

Begaidi a bailedi.”

10 Wata 'Auvea Yaubada i vona i vo,

Tutuya mulina 'waineye yaku Veakutagona 'Ivauna a na 'idewai me Isileli 'waidie bega i na vematayakeyakeni.

Veakutagonanina side bani'odi.

Yaku veimea a na yatodi yadi nuanua 'waidie bega ava'ai nuanuaku i na 'idewadiga i na 'asetadi.

Wata nuadie a na kilumidi bega i na nuakalikaliedi.

We'e yau yadi Yaubada, taunidi yaku tomotoga.

11 Kebu tamu aitoi iana wata enavo 'ifwaidi i na vonedi i na vo, 'Auvea Yaubada 'wa da 'asetai,”

Fai tomotoga matatabudi 'akonadi i na 'asetaku, tomotoga bwaikidi wata tomotoga siaidi.

12 Yadi vekali faifaidi a na 'isanuakalikaliedi,

We'e yadi sakona kebu wata a na nuanuanidiga.”

13 Fai yana Veakutagonanina i goleni Veakutagona 'Ivauna, ma'itufa Veakutagona Nagami i venani-'avo'avovo. We'e fai 'akonadi i vetuatuai wata i venani-'avo'avovo sai'afoga i na savovola.

  • S8-12 Iel 31:31-34S11 1 Ion 2:27
Copyright information for `YML