Hebrews 9

Veakutagona Nagami 'ana veimea.

Basenadi Yaubada veimea i yatodi yana Veakutagona Nagami faifaina, bega me Isileli bani'odi i na tatafalolo, wata veimeanidi 'waidiega taunidi yadi 'eba velu'ui i 'idewai. Veimeanidi 'ifwaidi side bani'odi. Tomotoga vanuga i 'idewaiga Yaubada faifaina 'aisaya bunudiega, nageneye tutudaba 'ailuga. Tutudaba nagami 'ana wagava Tutudaba Tabu, nageneye mageta wata talalia, tabwaneye beledi Yaubada 'ana 'anivelena. I vaganagoga saiboda kaleko, tutudaba 'ana veluga faifaina. Tutudabanina 'ana wagava Tutudaba Tabutabuotogina. Nageneye 'eba velomu golida bei vane i kabukabuni Yaubada 'waineye wata didiwaka tomogona matatabuna golida 'ana loi. We'e didiwakanina nageneye kileu bababadi 'ailuga, basenadi Veakutagona Nagami 'ana vona bei i kilumidi. Wata nageneye 'aivoe golida ma 'ani'aninina 'ana wagava mana, kumanina Yaubada me Isileli i veledi sali'avu'avuye, wata Eloni yana wautogana, wautogananina basenadi bwavuna siwe i veluilili. Didiwakanina tabwaneye kumaea 'ailuga i dabidi anelose 'adi 'isa'isa, fafediega didiwaka tabwana i ve'i'wa'uya. Kumaeanidi 'adi wagava Selebimu, 'eba 'isa Yaubada magemagetana bei i miamia. Didiwakanina 'ana kudu 'waineye tovelomu dayaga i luluitaitaleni bega Yaubada tomotoga yadi sakona i nunuatavunidi. Siwe 'asa'aiana kebu ta na veifufu-veduleyeni.

Tutuyanina Yaubada yana vanuga 'eba velu'ui 'ana kukua taiadi i 'idewa'a'avadi, 'aiata 'aitamogana 'aitamogana tovelomu i lukuluku tutudaba nagami 'waineye, yadi folova tulidi tulidi i 'i'idewadi Yaubada 'ana subia faifaina. We'e tutuya 'aitamogana malamala 'aitamogana 'aitamogana tovelomu bwaikina 'aiseotogina i lukuluku Tutudaba Tabutabuotogina 'waineye. I lukulukuga 'aisaya dayagidi i lukulukuveni Yaubada yana 'eba mia i luluitaitali bega taunina wata tomotoga yadi sakona i bavuyediga 'adi nuatavuna faifaidi. Folovanina tovelomu bwaikina i 'idewaiga yada 'eba 'isa, 'wainega 'Anu'anunu 'Atumaina i veveda basenadi kebu tamu tomogo-'avo'avovo 'ana fata i na luku Yaubada 'waineye Tutudaba Tabutabuotogina nageneye fai Veakutagona Nagami, 'ana vanuga taiadi bola i 'eno'enovi wata yada 'eba luku Yaubada 'waineye, bola Iesu kebu i da 'idewaiga. Fai tutuyanina 'waineye tomotoga kebu 'adi fata i na lukuluku Yaubada 'waineye, vona-awatabai 'ida tomotoga tutuya de'e faifaida, fai ta 'asetai avinodi yadi nuakalikali i 'a'anivelenedi Yaubada 'ana subia faifaina, wata 'aisaya i vevelomuyedi yadi sakona 'adi nuatavuna faifaidi siwe tosubianidi 'adi vebae 'waidie vita i lulutonovi yadi sakonanidi faifaidi, kebu 'ana fata matatabuna i na ve'a'avai. 10 Yadi nuakalikali wata yadi velomu i 'a'anivelenedi Yaubada 'waineye siwe 'waidiega tomogodi 'aisedi i ve'atumai. Veimeanidi 'ani'ani, 'aisaya, ufa wata 'ilekoa tulina tulina faifaidi Yaubada i yato-vagasedi i nagoga Keliso i mai, nika yana Veakutagona 'Ivauna i velamu.

  • S2 Sou 25:23,30-31,37S3-5 Sou 37:1-29S6 Num 18:2-3
  • S7 Sou 30:10S8 Ibu 10:19-20S9 Ibu 10:1-2

Veakutagona 'Ivauna Keliso 'wainega.

11 Mogitana 'akonadi Keliso i mai, taunina Tovelomu Bwaikina Yaubada yana Veakutagona 'Ivauna i 'idewai, 'wainega mia 'atumaina ta veveluagai. Fwayefwayeye, bei tovelomu i lukuluku i folofolovaga, vanuga 'eba velu'uinina tomotoga 'adi 'a'aiyogona. We'e Keliso kebu bei i da folofolovaga, i luku Yaubada yana 'eba mia 'atumaiotogina abame, bei i folofolova. 'Eba mianina kebu fwayafwaya 'ana nani, abame i 'eno'eno 'atumai'avana wata yana 'ai'aiwabu bwaikaotogina, vanuga 'eba velu'ui fwayefwayeye kebu bani'odiga. 12 Tutuyanina bei Iesu i lukuga, kebu 'aisaya goti wata bulumakau natudiavo dayagidi i da lukuveniga bega 'eba mianina i da luitaitali. We'e tutuya 'aitamogana, tutuya matatabuna faifaidi Iesu i wafa dayagina i ilolo 'ada tuveobu miamia-vagaina faifaina, 'wa da vo taunina dayagina i da lukuveni Tutudaba Tabutabuotogina 'waineye velomu faifaina. 13 Basenadiotoga Mosese veimea i yatodi tomotoga tomogodi i na 'ivevunavunagidi Yaubada mataneye faifaidi. Tamu side bani'odi. 'Ai'edi egavo towafa i na 'abitonovi 'akonadi i veyoke, bega tovelomu 'aisaya dayagidi wata bulumakau natudi i velomuyeniga 'aufafana 'waidiega i luluitaitalidi nika i veve'atumai Yaubada mataneye. Sauluvanina tomotoga tomogodi 'adi 'ivevunavunaga faifaidi, we'e nuadi kebu. 14 Mogitana tomotoga tomogodi 'aisedi faifaidi 'aivaita i veluagadi 'aisaya dayagidiega, we'e Keliso dayagina kebu bani'odi 'aisaya dayagidi. Taunina 'atumai'avana kebu yana sakonaga siwe 'Anu'anunu Miamia-vagaina yana toketokena 'wainega taunina i tauyeni Yaubada 'waineye i wafa faifaida. Keliso dayagina kebu tomogoda 'aisedi faifaidi, we'e mogitana wata nuada i 'ivevunavunagidi Yaubada mataneye. Fai yada sakona 'adi tutula wafa, bega vita ta vevebaeda, siwe Keliso dayagina vitanidi i 'ewayavuledi wata nuada i 'ivevunavunagidi bega 'ada fata ta na vetofolova Yaubada Miamia-vagaina 'waineye.

  • S12 Efe 1:7-8S13 Vei 16:3 Num 19:17-18 Ibu 10:4
  • S14 1 Fit 1:18-19 1 Ion 1:7

Keliso Veakutagona 'Ivauna i 'idewai taunina dayaginega.

15 Fai Keliso dayaginega nuada i 'ivevunavunagidi bega ta 'asetai 'asa'aiana taunina Veakutagona 'Ivauna 'ana to'idewadewa bega tomotoga i na veiana Yaubada taiadi. Egavo Veakutagona Nagami yana tutuye i sakona, 'wa da vo sakonanidi i da yogonidi siwe Keliso ma fueda i tuveobuda yana wafa 'wainega bega egavo Yaubada i venua'ivinediga 'adi veuveuta 'ai'aiwabu miamia-vagaina i na veluagadi yana vona'awaufaufa bani'odi.

16 Tamu yada sauluva side bani'odi. 'Ai'edi aitoi i na nuanua yana wafa faifaina, tamu lubulubu i na kilumi 'ana 'uyua 'ana to'ewa faifaidi. Ma yawaina i na miamiaga to'ewanidi 'adi wagava i kilumidiga kebu 'adi fata 'uyuanidi i na 'abitonovidi, nagami tomotoga fuedi i na 'aseta-'atumaia tomogonina i wafa, mulieta to'ewanidi 'adi veuveuta i na 'ewadi. 18 'Ada veuveuta Yaubada yana 'ai'aiwabu magemagetadi kebu ta da 'ewa-matayo'odi, nagami Iesu i wafa, wata bani'odi 'ai'edi 'aisaya kebu i da luvewafai bega dayaga i da ilolo, 'ako Yaubada yana Veakutagona Nagami kebu i da souyeniga. 19 Tutuyanina 'waineye Mosese Yaubada yana veimea 'aitamogana 'aitamogana i lu'ivoneyedi tomotoga 'waidie, mulieta bulumakau natudiavo dayagidi wata ufa i 'ewa'ewadi, tomotoga wata veimeanidi 'adi buki i luitaitalidi. 'Eba luitaitala tamu welavi 'ana wagava Isofa i baia sifi vutuvutudi i fania, vutuvutunina nagami i lusabai yamoyamoinega. 20 I luluitaitalidi bega i vonavona i vo, Dayaga de'e 'wainega Yaubada yana Veakutagona 'ana mogitana i velamu, nani matatabuna faifaidi i vona'awaufaufaga 'waimie i na 'idewadi, we'e 'omi yana veimeanidi i velemiga 'wa na vematayakeyakedi.” 21 I 'a'avana, wata vanuga 'eba velu'ui 'ana kukua matatabuna taiadi i luitaitalidi. 22 Vona mogitana, sai'afo nani matatabuna dayaga 'wainega i vevunavunaga Yaubada mataneye yana veimea bani'odi. Fai yada sakona 'adi tutula wafa, 'ai'edi dayaga kebu i da ilologa kebu 'ana fata nuatavuna ta da veluagai Yaubada 'wainega.

  • S15 1 Tim 2:5 Ibu 8:6S19-20 Sou 24:6-8S22 Vei 17:11

Keliso dayaginega Yaubada yada sakona i nuatavunidi.

23 Naninidi Mosese i 'idewadiga, tomotoga wata vanuga 'eba velu'ui 'ana kukua taiadi 'waidie, i 'ivevunavunagidi 'aisaya dayagidiega. Naninidi yada 'eba 'isa 'anunu bani'odi, we'e naninidi 'adi mogitana abame. 'Aisaya dayagidi kebu 'ana fata naninidi 'adi mogitana abame i na 'ivevunavunagidi, we'e fai Keliso dayagina nani 'atumaiotogina, 'wainega naninidi i 'ivevunavunagidi. 24 Vanuga 'eba velu'ui fwayefwayeye tomotoga 'adi 'a'aiyogona Yaubada yana 'eba mia abame 'anununa. Tutuyanina Keliso i tovoi wafayega kebu i da luku tomotoga 'adi 'a'aiyogona 'waineye, we'e mogitana i luku abama nagefouneye, bei Yaubada mataneye i miamia faifaida. 25 Malamala 'aitamogana 'aitamogana me Diu yadi tovelomu bwaikina i lukuluku Tutudaba Tabutabuotogineye, siwe dayaganina i lukulukuveniga kebu taunina dayaginaga, 'aisaya dayagidi. We'e Keliso kebu tutuya fuedi i da lukuluku abame, tutuya 'aitamogana taunina i velomuyeni Yaubada 'waineye. 26 'Ai'edi taunina i da vevelomuyeniga malamala 'aitamogana 'aitamogana, 'ana 'aseta wata i da wafawafa-vebogi fwayafwaya 'ana 'idewavau 'wainega i da maiga 'asiau. We'e mogitana tutuya 'ana 'eba ve'a'ava 'waineye i souyenina wata i wafa-vetamogai tutuya matatabuna faifaina. Yana wafanina 'wainega taunina i velomuyeni faifaida bega sakona i 'ewayavuledi. 27 Basenadiotoga Yaubada yana veimea i yatoi tomotoga matatabuda ta na wafa-vetamogada, mulieta ta na vonayavuga mataneye i na veimeyeda tutula faifaidi. 28 Wata bani'odi Keliso i wafa-vetamogai, tomogona i velomuyeni bega tomotoga fueda yada sakona i ve'a'avadi. Bola wata i na souya-vaituganeni, kebu sakona 'ana 'ewayavula faifaina i na maiga, we'e mogitana i na souyeni bega 'ida ta lulukamataga faifaina, 'ita'ita'i ta na veluagai 'wainega.

  • S24 1 Ion 2:1S27 Nag 3:19S28 Ibu 10:10 1 Fit 2:24 Fil 3:20
Copyright information for `YML