James 1

1Yau Iemesa, Yaubada wata Toveimea Iesu Keliso yadi tofolova, a na vekaiwa 'omi Yaubada yana 'Aila'a 'wa mia-ve'eve'e'elagiga 'waimie, fwayafwaya matatabuna 'waineye.

Vetumagana wata 'aseta faifaidi.

2Ekwavo, 'ai'edi vita wata sailubu tulidi tulidi i na souyedi 'waimie, i lubwainemi 'wa na sosoana bwaikina fai vitanidi yami vetumagana 'adi 'eba kiavefa'ala. I na fa'aliga 'ami fata 'wa na tokemaigemi vita 'ifwaidi 'waidie. 4Yami tokemaiganidi i na 'eno-vagata i na nagoga mulieta 'omi 'atumai'avami, yami nuanua kumagidi, kebu tamu ava'ai 'wainega 'wa na ve'ale'usa. 5We'e 'ai'edi aitoi 'waimiega 'aseta 'wainega i na 'usaga, i lubwaineni i na velu'ui Yaubada 'waineye nika i na veleni bega 'ana fata ma yana 'aseta i na vevenua'ivina-'atumai. I na veleniga fai taunina 'ani'anivelenina wata tonuakalikali tomotoga matatabuda 'waideye kebu nuana i da lololoi. 6Siwe tutuyanina 'wa na vevelu'uiga tamu nani faifaina kebu 'wa na venuanaluga, ma yami vetumagana fa'alina 'wa na nuani mogitana naninina 'wa na veluagai. Egavo i vevenuanaluga bani'odi yagina kaukau i bewebewedi wata i fetofetodi. 7Tomotoganidi bani'odi, yadi vetumagana mweadi kebu i da lubwainedi i na vo, Nani fuedi 'a na veluagadi 'Auvea 'wainega,” fai i vevenuanaluga wata nuadi a'wadi, kebu tamu sai'afo ava'ai i na veluagai.

  • S2-3 Lom 5:3-5 1 Fit 4:13-14S4 Mad 5:48
  • S5 1 Kin 3:7,9-12 Mad 7:7S6 Ais 57:20S7-8 Iem 4:8 Luk 16:13

Vewekowekoma wata ve'ai'aiwabu 'adi vona.

9Tovetumagana i vewekowekomaga i lubwaineni ma yana sosoana taunina i na awa'ai'aia fai Yaubada i silakai, i vagavaia i luku yana 'Aila'a 'waineye. 10We'e tovetumagana i ve'ai'aiwabuga i lubwaineni i na sosoana fai Yaubada i kiaobuyeni nika i nuani yana 'ai'aiwabunidi nani-'avo'avovo Yaubada mataneye. To'ai'aiwabu matatabudi 'awaie i na 'a'ava 'wa da vo welavi ididi i da avuta. 11Inala i na lakalakaga i na yayayata mosomoso ma idina i kukuve'awagi'ai i avuavuta, 'ana 'isa 'atumaina i 'ivesakoi. Wata bani'odi to'ai'aiwabu i na folofolova yana 'ai'aiwabu 'waidie tomogonina i na 'awagi'a nika i na 'a'ava.

  • S9 Iem 2:5 Iel 9:23-24 2 Kol 6:10S10 1 Tim 6:17 1 Fit 5:5 Luk 12:16-21

Vetoketoke 'eba sailubu 'waidie faifaina.

12'Ai'edi aitoi 'eba sailubu i na veluagai siwe kebu i na be'uga i na tovotovoi fa'alina 'eba sosoana 'waineye. I sitonovi nika i vetoketokega mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai, 'asa'aiana 'ana tutula. Tutulanina basenadi Yaubada i vona'awaufaufa 'ida 'ana tonuakalikali matatabuda faifaida. 13'Ai'edi tamu tomogo 'eba sailubu i na veluagai i na sakonaga faifaina, kebu i na vo, Yaubada i sisilubuku,” fai kebu 'ana fata Yaubada tamu sailubu i na veluagai sakona 'wainega, wata taunina kebu tamu aitoi i da silubuya bega i na sakona. 14Sailubu side bani'odi. 'Ai'edi aitoi taunina yana nuanua sakoidi i na siloloi siwe 'asa'aiana taunina sailubu. 15Yana nuanuananidi sakoidi i na vetoketoke, taunina i na tauyeni 'waineye nika i na sakona. Sakonanina nuana i na 'ewai bei i na sakosakona, i na nagoga 'wainega tomogonina i na wafaotoga. 16Ekwavo, taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi i na nunago tamu aitoi i na vekaliemi. 17We'e naninidi 'atumaiotogidi 'ada 'aivaita faifaina ta veveluagadiga, matatabuna i mai abamega, 'ada nuakalikali. 'Ada tonuakalikalinina Yaubada, taunina abama 'adi mageta 'adi to'idewadewa, kebu i na vetuli. Inala i na lakaga nagami welavi 'wa'una bwaikina, we'e i na yayayataga 'wa'unanina i na vevesiai. Yaubada kebu bani'odi 'ai'wa'u, 'ana 'isa'isanina wata yana nuanua 'waideye 'asa'aiana bani'odi i na 'eno-vagata kebu i na vetuli. 18Fai nuanuana, mia 'ivauna wata 'atumaina i veleda yana Vona tonovina 'wainega bega 'ana 'idewadewa matatabuna 'waidiega 'ida ta kumeta.

  • S12 Dan 6:1-28 Luk 6:22-23 Iem 5:11S13 1 Fit 2:11 1 Kol 10:13
  • S15 Lom 6:23S17 1 Ion 1:5S18 1 Fit 1:23 Ion 1:12-13

Yaubada yana Vona kebu nogaya'ava.

19Ekwavo, a na vonemi 'wa na nuanuani. Kebu 'wa na veifufu-matamatayo'oga nagami 'wa na venua'ivina, we'e tomotoga 'ifwaidi i na veveifufuga bonadi 'wa na nogaidi. Wata bani'odi kebu yami nuasako i na waloga fai kebu 'ana fata nuasako 'wainega yada sauluva i na tonova Yaubada mataneye, nuanuana yada sauluva 'atumai'avana. 21Fai nuanuana yada sauluva i na tonova, sakona tulina tulina wata bunu 'ana nuanua sakoidi 'wa na bailedi, ma yami nuaobu taunimi 'wa na tauyemi Yaubada 'waineye bega yana Vona i yatoiga nuamie 'wa na vematayakeyakeni, Vonanina 'ana fata i na 'ita'ita'iemi.

22'Ai'edi Yaubada yana Vona 'wa na nogaimo, taunimi 'wa na vevekaliemi, we'e mogitana ava'ai i vonemiga 'wa na 'i'idewadi. 23'Wa na 'idewadiga fai 'ai'edi aitoi i na nogaimo we'e kebu i na foloviga taunina bani'odi tamu tomogo taunina maigina 'ana 'isa i na 'iseni nigo'ita 'waineye. 24I na 'isenimo siwe kebu tamu ava'ai i na 'idewaiga i na nago nika 'ana 'isanina nuana i na fani. 25We'e 'ai'edi aitoi Yaubada yana Vona i na 'i'isadewai, faifaina i na vevenua'ivina nika kebu nuana i na fani i na 'i'idewai. I na 'i'idewaiga, nika wata Yaubada i na vevesauluva 'atumaina 'waineye. Yaubada yana Vonanina veimea tonovina, 'wainega i yavuda bega ma yada sosoana ta vevematayakeyakeni.

26'Ai'edi aitoi yana nuanua 'waineye i na vo, Yau totafalolo,” siwe meana kebu i na 'isave'aviniga, yana tafalolo nani-'avo'avovo wata taunina i vevekalieni. 27'Ai'edi aitoi yana tafalolo tonovina wata 'atumaina Yaubada Tamada mataneye, side bani'odi i na vevesauluvedi. Fovafova wata 'wabu'wabulavo vita i veveluagadiga i na 'i'ivaisedi, wata taunina i na 'i'isave'avini bega sakona kebu i na damana 'waineye Yaubada 'ana tovedumwe'ai'ai 'waidiega.

  • S19-20 Voa 10:19 Tol 7:9 Mad 5:22S21 Kolos 3:8S22 Lom 2:13
  • S26 Same 141:3S27 Ais 58:6-7
Copyright information for `YML