James 3

Meada nani toketokena.

1Ekwavo, 'ami 'aila'a 'wainega kebu nuanuaku fuedi i na vetove Yaubada yana Vona faifaina. 'Akonadi 'wa 'asetai 'awaie tomotoga matatabuda ta na vonayavuga Yaubada mataneye i na veimeyeda, we'e 'ima tove 'ai'edi tomotoga 'a na vekaliedi yama vona 'waidiega Yaubada yana veimea toketokena i na yatoi 'waimeye vematavuloga faifaina. 2Fueda tutuya fuedi ta vevekali, naninidi kebu tonovidiga ta 'i'idewadi. Siwe 'ai'edi aitoi 'ana fata meana i na 'i'isave'avini bega kebu tamu tutuya i na vekali, tomogonina 'atumai'avana, wata yana sauluva matatabuna i na 'i'isave'avinidi.

3'Ai'edi nuanuada 'aisaya osi ta na veimeyeni, 'awaneye kainumu ma bulavina ta na yatoi 'ana 'eba sivetovetonova, bega 'ana fata yada nuanua i na vematayakeyakeni. Kainumunina siaina, siwe 'ana fata 'wainega 'aisaya bwaikaotogina ta na veimeyeni. 4Wata 'wa na nuani waka bwaikaotogina, kaukau bwaikina i 'ona'onai, siwe toniwaka wayaisi siaina 'wainega 'ana fata i na liavetovetonovi bega ava'aibe bei nuanuana i nunagoga, 'waineye i na nago. 5Meada, wata bani'odi. Meada nani siaidi siwe 'waidiega 'ana fata sakona bwaikidi i na souyedi.

Wata 'wa na nuani 'ai-'ala'alata, meana siaina siwe 'wainega 'ana fata libi bwaikina i na 'alai.
6We'e meada 'ai-'ala'alata bani'odi. Yadi 'eba mia 'awadeye, siwe sakona bwaikaotogina i sususula tomogoda matatabuna 'waidie. Meada 'wa da vo Seitani taunina i da luvetogali, bega meadanidi yadi 'ai toketokena 'wainega yada mia matatabuna i 'i'ivesakodi. 7'Aisaya matatabuna tomotoga 'ada fata ta na 'ivetomotomogodi, nika mogitana 'akonadi 'aisaya tulina tulina, daledaledi manuga taiadi wata igana ta 'ivetomotomogodi. 8We'e meada, kebu tamu aitoi 'ana fata i na 'ivetomotomogoi, nani sakoina, kiavetonova-wayoga, 'wa da vo 'eba wafa tuva bani'odi nageneye i da 'eno'eno.

9Meada 'waidiega yada 'Auvea Tamada ta subisubiai, siwe wata meadanidi 'waidiega tomotoga Yaubada 'ana 'idewadewa taunina 'ana 'isa'isa bani'odi, ta yagayagaidi. 10Subia wata manini i sousouyedi 'awanina 'aitamogana 'wainega. Ekwavo, de'e bani'odi kebu i da lubwaineni. 11Kebu 'ana fata ufa-luluvuala 'aitamogana 'wainega ufa 'atumaina wata golana i na sousouyedi. 12Ekwavo, wata kebu 'ana fata 'ala'ai i na vuaga kalibo vuagina i na souyeni, 'alo galaia i na vuaga, 'ala'ai vuagina i na souyeni, wata eyaga kebu 'ana fata i na veufaotoga. Bega kebu i da lubwaineni subia wata manini 'adi 'awa 'aitamogana 'wainega i na sousouyedi.

  • S1 Fol 20:28S3 Same 32:9S5 Voa 16:27 Same 73:8-9 Voa 26:20-21
  • S6 Mad 15:18-19S8 Lom 3:13S10 Efe 4:29

'Aseta vevenua'ivinina Yaubada 'wainega.

13'Ai'edi 'waimiega tamu aitoi i na vo, Yaku 'aseta bwaikina a vevenua'ivina-'atumai,” i lubwaineni ma yana nuaobu yana 'asetanina 'wainega i na vevesauluva-'atumai, 'wa na 'iseni nika 'wa na ve'awamogitana. 14Siwe 'ai'edi yamu nuanua 'waineye ve'unumagigi golagolana i na 'eno'enoga wata 'aisemu 'amu wagava yana vebwaika faifaina 'u na nuanuaga, kebu 'u na vekali taunimu 'u na awa'ai'aimu 'u na vo, Yau to'aseta.” 15De'e nuanuananidi igodi 'wa vo, 'Aseta,” siwe kebu i da obuma abamega, we'e mogitana fwayafwaya 'ana nuanua, wata bunu 'ana nuagiva, sauluvanidi yaiaina yadi sauluva bani'odi. 16'Ai'edi ve'unumagigi wata veumokai ta na 'isedi, bei wata ve'ikwayekwayega sakona tulina tulina taiadi ta na veluagadi.

17We'e 'ai'edi 'aseta vevenua'ivinina Yaubada i na veledaga, nagami yada sauluva 'atumai'avadi, mulieta ta na vevesauluva-bikana, mali tomotoga yadi nuanua ta na veve'ililibuyedi, ta na veveiana, ta na 'i'isanuakalikali mogitana wata 'asetanina vuagina ta na ve'ivaivaita, kebu ta na vaie wata kebu tamu aitoi ta na vekalieni. 18'Ai'edi sauluva bikanega ta na veveiana 'wa da vo tamu bila ta da bakuli, mulieta vuaga sauluva tonovina i na souyeni.

  • S13 Efe 4:1-2S17 Iob 28:28S18 Mad 5:9
Copyright information for `YML