James 5

Tove'ai'aiwabu 'adi vona.

1We'e 'omi 'wa ve'ai'aiwabuga a na vonemi. I lubwainemi 'wa na 'we'we'wela wata 'wa na tainu'wanu'wa fai veviga bwaikina sai'afoga i na souyedi 'waimie. 2Yami 'ai'aiwabu i mwadabu we'e 'ami kaleko 'walu'walu i 'anidi. 3Yami mani wata yami kukua 'akonadi i sako, yadi sakonina 'wainega i ve 'omi umokaimi, kebu 'waidiega 'wa da 'a'aivaitaga. 'Ai'aiwabunidi nuami i 'ewadiga yami 'eba 'isa, 'awaie vematavuloga 'wa na veluagai 'ai-'ala'alase. Vonayavuga 'ana 'Aiata 'akonadi i velilivana we'e 'omi 'ai'aiwabu 'wa 'e'etokwau. 4Yami bakula 'adi tofolovavo kebu 'wa da tututulidiga tutulanidi i toke i vonevonemi, 'wa noganogai 'alo kebu? Yami to'aiala yadi 'we'wela 'akonadi 'Auvea Yaubada Bwaikaotogina i noganogaidi. 5Yami mia fwayefwayeye 'asa'aiana nuanuami kukua bwaikaotogina, 'ani'ani 'iwana'avadi wata 'wa sososoanamo. Taunimi 'wa veve'animi vonayavuga 'waineye i na 'ageyatoyemi. 6Tomotoganidi yadi sauluva 'atumaidi 'wa vevevita-maimaigidi toveimea matadie bega yadi veimea 'waidiega 'wa luluvewafadi, taunidi 'adi 'aivaita faifaina kebu 'adi fata i na kwayegemi.

  • S1-6 1 Tim 6:9-10 Mak 4:19 VeL 24:15 Mad 6:19-21

Ma yada tokemaiga Iesu ta na lulukamaseni.

7We'e 'omi ekwavo, i lubwainemi tutuya fuedi 'wa na totokemaiga i na nagoga 'ada Toveimea Iesu i na vilai. Tobakula yadi sauluva yada 'eba 'isa. I na tokemaiga nagami i na tauvebika mulieta 'ana tutuya mogitana 'waineye i na bakula. Wata ma yadi tokemaiga i na lulukamata nagami i na kumaga mogitana mulieta i na 'aiala, bega yadi fwayafwaya 'wainega 'ani'ani 'atumaidi i na veluagadi. 8'Omi wata bani'odi 'wa na totokemaigemi, 'wa na tovotovoi fa'alina fai 'ada Toveimea Iesu yana vila-vaitugana sai'afoga.

9Kebu ma yami luvulewa emiavo 'wa na vebonavoluvoluyedi. 'Ai'edi bani'odi 'wa na vesauluvediga Yaubada i na veimea vematavuloga 'wa na veluagai. Toveimeanina i le'wa-'afo'afo i na lukuma. 10'Wa na nuani 'Auvea yana tolu'ivonavo, 'ana wagavayega i lu'ivona, taunidi yami 'eba 'isa, yadi tokemaiga vita 'waidie 'wa na vetutuyamedi. 11Fai i vetoketoke vita 'waidie bega ta goledi tososoana. 'Akonadi Iobi valana 'wa nogai basenadiotoga vita wata veviga 'waidie i tokemaigeni, wata 'wa 'asetai ava'ai 'Auvea i 'idewai 'eba ve'a'ava 'waineye. Iobi 'aivaita bwaikina i veluagai fai 'Auvea to'isanuakalikali mogitana, ma yana nuakalikali i vevesauluva 'atumaina 'waideye.

12Ekwavo, wata tamu nani bwaikaotogina a na ve 'waimie. 'Ai'edi 'wa na vona'awaufaufaga kebu tamu ava'ai 'wa na 'inanai yami vona'awaufaufa 'ana kiavetoketoke faifaina. Kebu abama 'wa na 'inanai, fwayafwaya 'alo wata tamu nani. 'Ai'edi tamu nani mogitana 'wa na 'idewaiga 'wa na vo, E'e,” we'e 'ai'edi kebu, 'wa na vonamo 'wa na vo, Kebu.” Kebu yami vona i na vefuega bani'odi 'wa na vo, Tamada,” nika kebu vematavuloga 'wa na veluagai Yaubada 'wainega.

  • S7 Gal 6:9 Ibu 10:36-37S8 1 Tes 3:12-13 Fil 4:5S9 1 Kol 4:5
  • S10 Mad 5:11-12S11 Iob 42:10-13 1 Fit 2:19S12 Mad 12:36

Velu'ui faifaina.

13'Ai'edi 'waimiega tamu aitoi vita i veveluagai, i lubwaineni i na velu'ui Yaubada 'waineye. 'Ai'edi 'waimiega tamu aitoi i sososoana, i lubwaineni i na lei-subisubia Yaubada 'waineye. 14'Ai'edi 'waimiega tamu aitoi i vigaga, i lubwaineni tovetumagana 'adi to'edakumetavo i na 'iyoanidi, i na maia, faifaina i na velu'ui Yaubada 'waineye wata bunama i na iwagi toviganina 'waineye 'ada Toveimea Iesu 'ana wagavayega. 15Velu'uinina ma yadi vetumagana i na velu'ui toviganina i na ve'atumai, 'ada Toveimea i na 'ive'atumaia. We'e 'ai'edi i sakonaga, nuatavuna i na veluagai. 16Begaidi 'aitamogana 'aitamogana yami sakona 'wa na lulu'ivoneyedi emiavo 'waidie, wata 'aitamogana 'aitamogana emiavo faifaidi 'wa na vevelu'ui bega Yaubada i na 'ive'atumaimi. Tomotoga yadi sauluva tonovidi Yaubada mataneye i na velu'uiga, yadi velu'ui kasikasisidi, ma 'adi tutula.

17Ilaitia tomotoga 'ida bani'odi, i toke i velu'ui nuanuana 'wei i na tova Yaubada 'ana tovedumwe'ai'ai 'waidie, nika mogitana malamala 'aitonu wata sai'afo nagedie 'wei kebu. 18Mulieta wata i velu'ui-vaitugana nuanuana i na 'wei, nika i 'wei bega fwayafwaya 'wainega mosomoso wata 'ani'ani i souyedi.

19Ekwavo, de'e vonanina kebu nuami i na fani. 'Ai'edi aitoi 'waimiega Yaubada yana Vona Tonovina 'wainega i na vuyo, mulieta tamu aitoi i na 'ivaiseni bega i na nuavilai yana yogobalabala 'wainega, to'aivaitanina 'akonadi i 'ita'ita'ieni wafa 'wainega we'e tosakonanina nuatavuna i na veluagai sakona fuedi faifaidi.

  • S13 Same 50:15 Kolos 3:16S15 Fol 28:8S16 1 Ion 1:9 Voa 28:13
  • S17-18 1 Kin 17:1, 18:1,42,45S19 Mad 18:15 Gal 6:1S20 1 Fit 4:8
'Asa'aiana bani'odi,

Yau Iemesa.

Copyright information for `YML