John 10

Iesu i vona-awatabai 'aisaya sifi 'adi kali faifaina.

Wata Iesu i vonedi i vo, A vona mogitana 'waimie, to'isave'avina sifi 'aiaseye yana 'aisaya i veve'anidi 'adi mosomoso, lovana i sisilukuvedi 'adi kalie, bei wata i 'i'isave'avinidi. 'Ai'edi to'isave'avinanina nuanuana i na lukuga, 'awa 'waineamo i lukuluku, we'e 'ai'edi tamu aitoi kebu 'awa 'waineamo i na lukuga kaliamo i na nakikila, taunina to'ainike wata tovainago. Tutuyanina to'isave'avina nuanuana yana 'aisaya i na nawedi, 'awa 'ana to'isave'avina i vonevoneni saiboda i sisibaleni, mulieta to'isave'avinanina yana sifi 'aitamogana 'aitamogana 'adi wagaveamo i tayatayamidi. Tutuyanina i sousouyedi to'isave'avina i kumekumeta we'e yana 'aisaya mulineye i delideli fai bonana i nogaya'inanai. 'Aisayanidi kebu 'adi fata tamu tomogo mulineye i na nagoi, bola bonana i na bavuyeni i na ve'aladegadega.”

De'e vona-awatabainina 'wainega Iesu i veifufu 'waidie, siwe kebu nuadi i da magetadi. Tomotoga kebu nuadi i da magetadiga faifainanina Iesu i vona-vaitugana 'waidie i vo, A vona mogitana 'waimie, yau sifi 'adi kali 'ana 'awa. Basenadi mali tomotoga nuanuadi i na veto'isave'avina igodina taunidi i da mai Yaubada 'wainega, tomotoganidi tovainago wata to'ainike, siwe yaku sifi kebu bonadi i da nogaya'inanadi. 'Asa'aiana kumaniku 'awa. Egavo i na vetumagana 'waikuye, i na luku 'waikuyamo a na 'ita'ita'iedi wata a na 'i'isave'avinidi bani'odi to'isave'avina sifi yana 'aisaya i nunawedi i veve'anidi wata i mimaiedi 'adi kalie. 10 Tovainago i na maiga, vainago'ava, 'ainike'ava, 'ivesako 'aisedi faifaidi i na mai. Yau a maiga tomotoga mia 'ivauna wata 'atumaina a na veledi bega i na sososoana wata kebu tamu nani faifaina i na vevenuafouviga.”

  • S4 Ion 10:27S9 Ion 14:16

Iesu to'isave'avina sifi 'atumaina.

11 Wata Iesu i vonedi i vo, Yau to'isave'avina sifi 'atumaiku, faifainanina yawaiku a na tauyeni a na wafa yaku sifi 'adi 'ita'ita'i faifaina. 12 'Ai'edi tamu tomogo i na vetofolova sifi i na 'i'isave'avinidi, fai taunina kebu tonisifi 'ai'edi 'ou'ou kasikasisina i na 'iseni i na mimaiga bola i na degalovedi, 'ou'ounina kasikasisina sifi i na ovadi i na ve'aladegadega. 13 Tofolovanina i dega fai taunina kebu tonisifi, begaidi kebu faifaidi i da vetafewa i folovamo tutula faifaina. 14 Yau to'isave'avina sifi 'atumaiku. Tamada i 'asetaku wata yau a 'asetai, wata bani'odi yaku sifi a 'asetadi, wata i 'asetaku. Fai taunidi yaku sifi, yawaiku a na tauyeni a na wafa 'adi 'ita'ita'i faifaina. 16 We'e wata 'ifwaidi yaku sifi tulidie i miamiani, kebu de'e kalinina nageneye. I lubwaineku taunidi wata a na miedi, 'adi fata wata bonaku i na nogai, a na luvetubamidi 'aila'a 'aitamogana we'e 'adi to'isave'avina 'aitamogana.

17 Tamaku i nuakalikalieku bwaikina fai tauniku a tauyeku 'awaie a na wafa siwe wafanina 'wainega wata yawaiku a na veluaga-vaitugani. 18 Kebu tamu aitoi 'ana fata yawaiku i na dabai, yau taunikuna a na tauyeni. Fai ma yaku veimea wata ma yaku toketokena 'aku fata yawaiku a na tauyeni, wata 'aku fata yawaikunina a na veluaga-vaitugani. Tamaku yana veimea 'waikuye side bani'odi.”

19 Iesu i vona'a'ava, mulieta vonanina faifaina me Diu 'aila'a wata i 'idia. 20 Fuedi i vona i vo, Vona mogitana yaiaina i agei i ve'wava'wava. Kebu bonana 'wa na nogai.” 21 We'e 'ifwaidi i vo, Iesu yana vona 'ana nogaya kebu bani'odi tomogo yaiaina i ageiga yana vona. Yaiaina kebu 'ana fata tomatasako i na 'ive'atumaia Iesu i 'idewaiga bani'odi.”

  • S11 Same 23:1 Ion 15:13S14-15 Ion 10:27S15 1 Ion 3:16
  • S16 Ion 11:52S17 Fil 2:8-9S18 Ion 19:11

Me Diu Iesu i vedumwe'ai'aieni.

22 Malayaubanie me Diu fuedi i va'auta Ielusalema tamu sakali i 'idewai. Sakalinina 'adi 'eba tolinuata'i wata yadi 'eba nuave'avina basenadi mali tomotoga yadi vanuga 'eba velu'ui i 'ivesakoi we'e i 'idewa-vaitugani faifaina. 23 Tutuyanina 'waineye Iesu i nago vanuga 'eba velu'ui 'waineye, i yabayaba Kini Solomoni yana Masi'eda 'waineye. 24 Me Diu i 'iseni i maia i tovififineni i voneni i vo, Tutuya manamanawena 'a vevenuanaluga yamu vona faifaidi. 'Asiauotoga nuanuama 'u na vona tonovina 'waimeye, mogitana 'omu Keliso Yaubada 'ana Venua'ivina 'alo kebu?” 25 Iesu i vo, 'Akonadi a vonemi siwe kebu 'wa da vetumaganekuga. Folovanidi toketokedi a 'i'idewadiga Tamaku yana veimea 'wainega, 'wa da 'isedi 'wa da 'asetai yau a mai Yaubada 'wainega, siwe kebu 'wa da vetumagana fai 'omi kebu yaku sifi. 27 Yaku sifi mogitana bonaku i noganogai, 'aitamogana 'aitamogana a 'asetadi wata i yoyogo'wailiku. 28 Mia 'atumaina wata miamia-vagaina a veleveledi bega kebu i na wafaotoga wata kebu tamu aitoi 'ana fata i na sieloeloku. 29 Tomotoganidi Tamaku i velekuga nani bwaikaotogina mataneye, nani 'ifwaidi sai'afo, faifainanina kebu tamu aitoi 'ana fata i na vunugidi Tamada yana 'isave'avina 'wainega. 30 Tamada wata yau 'aitamogana. Yama nuanua, yama sauluva, wata lamuma 'aitamogana.”

31 Vonanina faifaina me Diu kileu i 'ewadi igodi i da luvewafai basenadi bani'odi. 32 Siwe Iesu i vonedi i vo, Folova fuedi, 'atumaidi wata toketokedi matamie a 'i'idewadi Tamada yana veimea 'wainega. Folovanidi 'waidiega ava'ai folovaga faifaina nuanuami 'wa na nikeku?” 33 Me Diu Iesu yana vona i tutuli i vo, Yamu folova 'atumaidi faifaidi 'ako kebu 'a na nikemuga, siwe fai 'u vona-uvi'agala Yaubada 'waineye. 'Omu tomogo-'avo'avovo siwe igodi 'u vo, Yau Yaubada.” 34 Wata Iesu i vonedi i vo, Basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye, bukinina 'wa veve'ililibuyeni bwaikina, Yaubada i vona toveimea i venua'ivinediga 'waidie i vo, 'Omi tomotoga 'asa'aiana taunimi yaubadanimi.” 35 'Akonadi ta 'asetai Yaubada yana Buki i na 'eno-vagata wata kebu tamu sai'afo vekali nageneye, we'e toveimeanidi Yaubada yana Vona i nogai, Yaubada i goledi yaubadavo. 36 Fai Yaubada tomotoga i fali-yaubadedi, yau wata a vo, Yau Yaubada Natuna,” i lubwaineku fai i venua'ivineku i vetuneku a mai tomia fwayafwaya 'waimie, begaidi kebu Yaubada a da awaobuobuyeni. 37 'Ai'edi Tamaku yana folova kebu a da 'i'idewadiga, i lubwainemi kebu 'wa da vetumagana 'waikuye, siwe fai Tamaku yana folova a 'i'idewadi i lubwainemi 'wa na vetumagana 'waikuye. 38 Kebu nuanuami 'wa na vetumagana 'waikuye, siwe fai folovanidi toketokedi a 'i'idewadiga i lubwainemi 'wa na vetumaganedi bega 'wa na 'aseta-'atumaia yau Tamada 'ana labilabina wata Tamadanina i labilabiniku.”

39 Fai Iesu i vo, Yau Tamada 'ana labilabina wata Tamadanina i labilabiniku,” begaidi to'edakumetavo wata igodi i da 'ive'avini, nika i 'iawedi i nago.

40 Iesu wata yana tovetutuyamavo taiadi wata i viladi Ufa Iolidani i damana no'o bega i miamiani, basenadi bei Ioni tomotoga i bafitaisodi. 41 Tomotoga fuedi i maia Iesu 'waineye tomotoganidi 'aise'avadi i veifufu i vo, Ioni kebu tamu folova toketokena i da 'idewai, siwe nani matatabuna basenadi i veifufuyediga Iesu faifaina, 'akonadi 'adi mogitana i souyedi.” 42 Begaidi tomotoga fuedi i vetumagana Iesu taunina Yaubada 'ana Venua'ivina.

  • S25 Ion 5:36, 10:38S27 Ion 10:3S28 Ion 3:16, 6:39
  • S34 Same 82:6S36 Ion 5:17-20S38 Ion 14:10-11
Copyright information for `YML