John 11

Lasalo yana wafa ifufuna.

Tamu 'atamana 'ana wagava Bedani bei Lasalo i miamia ma novunavo, Meli wata Malida. Melinina kumanina 'Auvea Iesu 'agena i iwagi bunama magaina 'atumaina 'wainega, wata nava'aunega i tamavelavelalai. Tamu tutuya Lasalo i viga bwaikina begaidi novunavo vala i vetunei Iesu 'waineye i vo, 'Auvea, iamu kumanina 'u nuakalikalieni bwaikina i viga.” Tutuyanina Iesu valana i nogai i vona i vo, Viganina i souyeniga Lasalo 'waineye kebu wafaotoga faifaina, siwe i souyeni bega tomotoga fuedi Yaubada i na subiai wata 'wainega, yau Natuna i na awa'ai'aiku.”

Lasalo ma novunavo Iesu i nuakalikaliedi bwaikina, siwe tutuyanina i nogai Lasalo i viga kebu i da nago 'waineye, 'atamananina 'waineye i valenogaya bei wata 'aiata 'ailuga i mia. 'Aiatanidi 'adi 'ailuga i 'a'avana, mulieta yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Ta na vilada ta na nagoi Iudia.” Yana tovetutuyamavo i vo, Tove, basenadi bei me Diu igodi i da luvewafamu, wata igodi nuanuamu bei 'u na nago.” Iesu i vonedi i vo, 'Akonadi 'wa 'asetai 'aiata 'ana 'awasasa matatabuna 12. 'Awasasanidi 'waidie ta na yabaga kebu 'ana fata ta na nikeyeda fai fwayafwaya 'ana mageta 'wainega ta 'i'isadewa. 10 Siwe 'ai'edi ta na yaba-vuvua lovane, bola ta na nikeyeda fai mageta kebu. Bola yaku tutuya 'atumaina i 'eno'eno, 'aku fata a na folofolova. 11 Iada Lasalo i 'enomwadumwadu, siwe ta na nagoi a na luvagoni i na 'isa.” 12 Yana tovetutuyamavo i vo, 'Auvea, 'ai'edi i na 'eno'enovamo 'ana fata i na ve'atumai.” 13 Siwe Iesu i vonavona i wafaga faifaina, we'e yana tovetutuyamavo yadi nuanua i vo, 'Eno mogitana faifaina i vonavona.” 14 Begaidi Iesu i vonaotoga 'waidie i vo, Lasalo i wafa, siwe 'ai'edi 'waineye taiadi ta da miamiani a da 'ive'atumaia viga 'aisena 'wainega bola yami vetumagana mweadi. 'Atumaina, ta na nagoi 'waineye yaku folova 'wa na 'iseni bega yami vetumagana i na vetoketoke.” 16 Tomasi, tamu 'ana 'eba 'ainana Natulugaluga tovetutuyamavo 'ifwaidi i vonedi i vo, Ekwavo, ta na nagoi yada 'Auvea taiadi bega ma fueda ta na wafa.”

  • S1 Luk 10:38-39S2 Ion 12:3S3 Ion 11:36S4 Ion 9:3
  • S8 Ion 10:31S11 Mad 9:24S16 Ion 20:25

Iesu tosivetovoi wata yawai-vagata 'ana to'anivelena.

17 Tutuyanina Iesu yana tovetutuyamavo taiadi i le'wai sai'afo Bedani lilivaneye, tomotoga i vonedi i vo, Lasalo yawaina i 'a'ava, i 'eno'eno taumaseye 'akonadi 'aiata 4 i veluagai.” 18 Ielusalemega ta na nago Bedani kebu 'ani'iega, vivideye
'Ana mogitana bani'odi 3 kilomita.
begaidi me Diu fuedi i maia Bedani Malida ma taina Meli nuadi i na 'iveagiagidi, novudi i 'iawediga faifaina.

20 Tutuyanina Malida i nogai Iesu i nunago, begaidi i mai i yogo'ede'edeni, we'e Meli i miamia vanuge. 21 Malida i veluagai nika i vona Iesu 'waineye i vo, 'Auvea, 'ai'edi 'omu taiadi ta da miamiaga 'ako novuku kebu i da wafaga. 22 Mogitana novuku i wafa, siwe a 'asetai ava'ai nuanuamu 'u na velu'ui Yaubada 'waineye i na velemu bega 'aivaita 'a na veluagai.” 23 Iesu i voneni i vo, Novumu i na tovoi-vaitugana.” 24 Malida i vo, E'e 'akonadi a 'asetai 'awaie fwayafwaya 'ana 'eba ve'a'ava 'waineye i na tovoi-vaitugana.” 25 Wata Iesu i voneni i vo, Yau kumaniku towafa 'adi tosivetovoi wata mia-vagata 'ana to'anivelena. 'Ai'edi egavo i na vetumagana 'waikuye mulieta i na wafa, siwe mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 26 Egavo i na vetumagana 'waikuye kebu tamu sai'afo i na wafaotoga. Malida, yaku vona de'e 'u da nuani, 'u vetumagana 'alo kebu?” 27 Malida i vo E'e 'Auvea yamu vonanina faifaina a vetumagana, wata a 'asetai 'omu Keliso, Yaubada Natuna wata 'ana Venua'ivina, kumanimu basenadi Yaubada i vona'awaufaufa yamu mai fwayefwayeye faifaina.”

  • S21 Ion 11:32S24 Ion 6:40S27 Ion 6:68-69

Iesu i lumatageu.

28 Malida i vona'a'ava, mulieta i vilai i nago Meli 'waineye 'aise'avadi i veifufu i vo, Tove 'akonadi i mai, nuanuana 'u na nago i na vonemu.” 29 Bega Meli i tovoi i lilide i mai Iesu 'waineye.

30 Iesu bola kebu i da souyeni 'atamane, ava'aibe bei Malida i veluagaiga bei bola i tovotovoi. 31 Me Diu i maiaga Meli ma iana 'adi 'ivenuagiagi faifaina, tutuyanina i 'iseni Meli i tovoi i souyeni i lilide i mimai yadi nuanua igodi i vo, I nunago taumaseye bei i na vemogai,” begaidi i yogo'waili.

32 Tutuyanina Meli i le'wa ma yana ve'ililibu i be'u Iesu mataneye i voneni i vo, 'Auvea, 'ai'edi 'omu taiadi ta da miamiaga, 'ako kebu novuku i da wafaga.” 33 Iesu Meli i 'iseni me Diu taiadi i vevemogai nuana i vekalikalia wata i nuasako wafa faifaina. 34 Begaidi i velutoliedi i vo, Ava'aibe bei iada 'wa ve'ufai?” I voneni i vo, 'Auvea 'u mai ta na nago 'a na vemu.” 35 Nika Iesu i lumatageu. 36 Me Diu i 'iseni Iesu ma matageuna begaidi i vo, Vona mogitana, iana i nuakalikalieni bwaikina.” 37 We'e 'ifwaidi i vo, Tomatasako i 'ive'atumaia bega wata iana i da 'ivaiseni yana viga 'waineye nika kebu i da wafaga.”

  • S27 Ion 6:58-69S35 Luk 19:41S37 Ion 9:6-7

Iesu Lasalo wafayega i sivetovoia.

38 Wata Iesu nuana i vekalikalia sai'afo i vaganago taumata 'waineye. Taumatanina ovu matumatu 'waineye, kileu bwaikinega 'awana i vetovibodai. 39 Iesu tomotoga i vonedi i vo, Kileunina 'wa 'ewai.” Nika Malida towafanina novuna i vo, 'Auvea, magai fai 'aiata 4 'akonadi i 'a'ava.” 40 Siwe wata Iesu i voneni i vo, 'Wa da vo kebu a da vonemu a vo, 'Ai'edi 'u na vetumagana 'waikuye, Yaubada yana toketokena 'u na 'iseni.” 41 Tomotoga kileu i 'ewai, mulieta Iesu i 'isalaka i velu'ui Yaubada 'waineye i vo, Tamaku, a vekaiwa bwaikina 'waimuye fai bonaku 'u noganogaidi. 42 'A 'asetai mogitana tutuya matatabuna bonaku 'u noganogaidi, siwe de'e bani'odi a vevelu'uiediga fai nuanuaku tomotoga i na nogai i na vetumagana 'omu 'u vetuneku a mai.” 43 Iesu i velu'ui'a'ava, mulieta i vegole i vo, Lasalo, 'u souyemu.” 44 Iesu yana voneye nika Lasalo i tovoi i souyeni taumatayega nimana wata 'agena taiadi fanifanidi, wata 'unu'ununa babaniumana. Iesu tomotoga i vonedi i vo, 'Wa na 'iyavuyavuya nika 'ana fata i na yaba.”

  • S40 Ion 11:4S42 Ion 12:30

Me Diu nuanuadi Iesu i na luvewafai.

45 Me Diu fuedi i maiga Meli 'waineye, Iesu yana folova toketokena i 'iseni i vetumagana 'waineye. 46 We'e 'ifwaidi i viladi i nagoi totafalolo Falisi 'waidie i lu'ivona ava'ai Iesu i 'idewaiga faifaina. 47 Begaidi Falisinidi, tovelomu 'adi to'edakumetavo, wata me Diu yadi Kaniselo taiadi i va'auta i veifufu Iesu faifaina i vo, Bani'odi ta na munegi? Tomogonina 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa fuedi i 'i'idewadewadi. 48 'Ai'edi ta na 'ise'isenimoga, bola tomotoga matatabudi i na vetumagana 'waineye. Bega Loma gabemani tomotoga i na 'isedi i na vo, I baibailema i nunagoi Iesu 'waineye,” bega i na maia i na leoda, 'ida me Diu yada veimea i na geuya, yada vanuga 'eba velu'ui taiadi.” 49 Tamu me Diu yadi Kaniselo 'ana wagava Kaiafa, taunina tovelomu bwaikina malamalanina 'waineye, i vonedi i vo, 'Omi 'wava'wavami, we'e kebu 'wa da nuaniga. 50 I lubwainemi 'wa da 'asetai Iesu ta na luvewafai bega me Diu matatabuda ta na mia 'atumaina. 'Ai'edi kebu i na wafaga, me Loma i na leoda.”

51 Vonanina Kaiafa i 'inanaiga, kebu taunina yana nuanuayega, siwe fai taunina tovelomu bwaikina malamalanina 'waineye begaidi Yaubada yana venuayato 'wainega i vona-vagata siwe kebu i da 'asetaiga. Yana vonanina 'ana nuanua mogitana 'awaie Iesu i na wafa me Diu matatabudi faifaidi. 52 Kebu mogitana 'aise'avadi faifaidi siwe wata Yaubada natunavo faifaidi i vemiave'eve'e'elagi 'awalawa matatabuna 'waidie, Iesu yana wafa 'wainega i na va'augidi bega natunavo 'aila'a 'aitamogana. 53 Bega tutuyanina 'waineye me Diu to'edakumetavo i velamu 'aise'avadi i veveifufu-givagiva bani'odi i na munega Iesu i na luvewafai. 54 Begaidi Iesu kebu i da yogomagemageta 'awalawa Iudia nageneye, faifainanina givagivayega yana tovetutuyamavo taiadi i tauya i nagoi 'atamana Ifeleimi, sali'avu'avu lilivaneye, bei taiadi i miamiani.

55 Sai'afoga me Diu i na sakali Uvi'agalatagona
Me Diu yadi 'eba tolinuata'i basenadiotoga Yaubada tubudiavo i 'ita'ita'iedi Itifita 'wainega, anelose me Diu i uvi'agalatagonidi we'e me Itifita i nikedi.
faifaina, begaidi tomotoga fuedi 'awalawa tulina tulina 'waidiega i laka Ielusalema, nagami i na 'ilekoa-dewa wata i na tafalolo yadi sauluva bani'odi, nuanuadi i na ve'atumai Yaubada mataneye, mulieta sakalinina i na 'idewai.
56 Tomotoganidi Iesu i lulualeniga, wata tutuyanina i va'auta vanuga 'eba velu'ui nageneye 'aitamogana 'aitamogana i velutolitoli i vo, 'Wa da nuani, 'ako Iesu i na mai, 'alo kebu?” 57 We'e Diu totafalolo Falisi wata tovelomu 'adi to'edakumetavo taiadi veimea fa'alina i yatoi i vo, 'Ai'edi aitoi Iesu i na 'iseni ava'aibe bei i miamiaga i na lu'ivona 'waimeye.” Yadi veimeanina fa'alina i yatoiga fai nuanuadi Iesu i na 'ive'avini.

  • S45 Ion 4:48S52 Ion 10:16, 17:21 1 Ion 2:2S54 Ion 7:1
  • S55 Sou 12:14-20
Copyright information for `YML