John 14

Iesu yada 'eda Tamada 'waineye.

1Wata Iesu i vo, Kebu nuafoumi i na vevigaga, 'wa na vetumagana Yaubada 'waineye wata yau 'waikuye. 2'Awalawanina 'waineye Tamaku i miamiaga, vanuga fuedi i tovotovoi. Yau a na nago yami 'eba mia a na 'i'idewadewadi. I na 'a'ava, a na vilaku a na mai a na vagavaimiga ta na nagoi bei yau a miamiaga 'waineye. 'Ai'edi 'eba mianidi kebu i da 'eno'enoviga, 'ako kebu a da vonemiga. 4Bei a na nagoga 'akonadi 'wa 'asetai, wata 'ana 'eda 'wa 'asetai.” 5Tomasi i voneni i vo, 'Auvea, 'ima kebu 'a da 'asetaiga ava'aibe 'u na nago, begaidi 'ana 'eda kebu tamu sai'afo 'a da 'asetai.” 6Iesu i voneni i vo, Yau 'asa'aiana kumaniku 'eda. Yau nani matatabuna tonovidi lamuna, wata 'aseta mogitana 'ana tove. Yau wata 'waikuyega mia 'ivauna wata 'atumaina i sousouyeni. Kebu tamu wata 'eda i da 'eno'eno bega 'wa na nagoi Tamaku 'waineye, 'eda 'aitamogana, ma yami vetumagana taunimi 'wa na tauyemi 'waikuye. 7'Ai'edi mogitana 'wa da 'asetakuga, wata bani'odi Tamaku 'wa da 'asetai. Siwe 'asiau wata 'awaie 'akonadi 'wa 'aseta'atumaia wata 'wa 'iseni.”

  • S1 Ion 14:27S3 Ion 17:24S6 Efe 2:18 Ion 11:25

Iesu Yaubada 'ana labilabina.

8Filifi i voneni i vo, 'Auvea, nuanuama Tamada 'u na vema, 'asa'aiana kumanina yama nuanua.” 9Wata Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, 'Omi, yau taiadi tutuya manamanawena ta miamia, siwe Filifi 'wa da vo kebu 'u da 'asetaku. Egavo i 'iseku, 'asa'aiana 'akonadi wata Tamada i 'iseni. Awale 'u vo, Tamada 'u na vema?” 10Filifi, 'u da vetumagana, yau Tamada 'ana labilabina, wata Tamadanina i labilabiniku. Yaku vona a veifufuyediga 'waimie kebu tauniku yaku nuanuayega, Tamada 'aku labilabina yana folova i 'i'idewadi 'waikuyega. 11Nuanuaku 'wa na vetumagana 'waikuye, yau Tamada 'ana labilabina wata Tamadanina i labilabiniku. 'Ai'edi vitana 'waimie, 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa a 'idewadiga 'wa na nuanidi nika 'ami fata 'wa na vetumagana 'waikuye. 12A vona mogitana 'waimie egavo i na vetumaganaga 'waikuye folovanidi bani'odi yau a 'i'idewadiga 'adi fata i na 'idewadi. Siwe wata folova toketokeotogidi wata bwaikaotogidi 'adi fata i na 'i'idewadi fai yau a na nago Tamada 'waineye. 13Ava'ai naniga nuanuami, 'aku wagavayega Tamada 'waineye 'wa na vevelu'ui, mogitana a na 'i'idewadi. Fai yami nuanua a na 'i'idewadiga, mali tomotoga i na 'iseni Tamada i na subisubiai. 14Naninidi nuanuami, 'ai'edi 'aku wagavayega 'wa na vevelu'ui 'waikuye, mogitana a na 'i'idewadi.”

  • S9 Kolos 1:15S10 Ion 12:49S11 Ion 10:38
  • S12 Mak 16:19-20S13 Mad 7:7 Ion 16:23-24, 15:7

Iesu i vona'awaufaufa 'Anu'anunu 'Atumaina

i na vetunei.

15Wata Iesu i vo, 'Ai'edi mogitana 'wa na nuakalikalieku yaku veimea 'wa na vevematayakeyakedi. 16Tamada 'waineye a na velu'ui bega tamu 'ami To'aivaita i na velemi, taiadi 'wa na mia-vagata. 17To'aivaitanina, taunina 'Anu'anunu 'Atumaina, Yaubada yana nuanua tonovidi i na veve 'waimie. Tomotoganidi fwayafwaya 'ana nuanua 'waidie i vebwaikaga, kebu 'adi fata taunidi i na tauyedi 'Anu'anunu 'Atumaina 'waineye fai kebu i da 'isa'inanai wata kebu i da 'asetaiga. We'e 'omi 'akonadi 'wa 'asetai fai taiadi 'wa miamiani wata 'awaie i na agemi.

18A na 'iawemi siwe kebu 'wa na vo, 'Ima fovafovama, kebu tamu 'ama to'aivaitaga,” fai a na vilaku a na mai 'waimie. 19Sai'afoga tomotoganidi fwayafwaya 'ana nuanua 'waidie bwaikina kebu wata i na 'ise'isekuga, we'e 'omi 'wa na 'ise'iseku. Yau a mia-vagata, begaidi 'omi wata 'wa na miamia. 20Tutuyanina 'Anu'anunu 'Atumaina i na mai, 'wa na 'asetai yau Tamaku 'ana labilabina, wata 'wa na 'asetai yau a labilabinimi wata bani'odi 'omi 'wa labilabiniku.

21Egavo yaku veimea i 'asetadi wata i vevematayakeyakedi, taunidi 'aku tonuakalikali. Fai i nuakalikalieku, begaidi Tamaku i na nuakalikaliedi. Yau wata a na nuakalikaliedi bega tauniku faifaiku a na lulu'ivona 'waidie.” 22Tamu Iudasa, kebu Iudasa Isakaliota, i velutoli Iesu 'waineye i vo, 'Auvea, awale taunimu faifaimu 'u na lu'ivona 'waimeye, we'e tomotoganidi fwayafwaya 'ana nuanua bwaikina 'waidie, kebu 'u na lu'ivonaga?” 23Iesu Iudasa yana vona i tutuli i vo, Egavo i nuakalikalieku mogitana, yaku vona i na vevematayakeyakedi. Tomotoganidi Tamaku i na nuakalikaliedi bega yau wata Tamaku taiadi 'a na mai 'a na lauvila 'waidie. 24Egavo kebu i da nuakalikaliekuga, taunidi yaku vona kebu i na vematayakeyakedi. Vonanidi a veifufuyedi 'wa nogaidiga kebu tauniku yaku nuanuayega, Tamada 'aku tovetune 'wainega i maia.

25Bola taiadi ta miamiagana, vonanidi a vonevoneyedi 'waimie. 26Siwe tutuyanina Tamada 'Anu'anunu 'Atumaina 'aku wagavayega i na vetunei 'waimie, nani matatabuna i na vemi. Fai taunina 'ami To'aivaita, wata 'ami 'Eba Tolinuata'i bega naninidi a voneyediga matatabuna kebu nuami i na fani.

  • S15 1 Ion 5:3S16 Ion 14:26, 15:26S17 Ion 16:13
  • S20 Ion 17:21S21 Ion 15:10S23 Ve 3:20S26 Ion 15:26, 16:7

Iesu nuanua bikana mia 'atumaina taiadi i veleveleda.

27A na 'iawemi siwe a na 'ivaisemi yami nuanua i na bikadi. Tutuya fuedi yaku nuanua bikana, nuanuananina bikana a velevelemi yau tauniku 'waikuyega bega nuami kebu i na vita, kebu 'wa na kololo, wata kebu nuafoumi i na veviga. Mali tomotoga 'adi fata i na 'ivaisemi bega nuami sai'afo i na bikadi, siwe kebu tutuya manamanawenaga i na 'a'ava, we'e nuanua bikana mia 'atumaina taiadi a velevelemiga i na 'eno-vagata 'waimie. 28'Akonadi 'wa nogai a vonemi a vo, Yau sai'afoga a na 'iawemi, siwe wata a na vilaku a na mai 'waimie.” 'Ai'edi mogitana 'wa da nuakalikalieku, 'ako kebu 'wa da nuavitaga yaku tauya faifaina, 'wa da sososoana fai yau a na nago Tamada 'waineye, taunina i vebwaika-'iaweku. 29Bola taiadi ta miamiagana a vona-vagasemi yaku tauya faifaina, bega tutuyanina i na souyeni 'wa na 'iseni nika 'wa na vetumagana 'waikuye. 30Kebu a na veveifufu manamanawena 'waimie fai sai'afoga Seitani i na le'wa. Seitaninina ma yana veimea fwayefwayeye nuanuana i na nikeku siwe yana toketokena 'waikuye nani-'avo'avovo wata kebu tamu sai'afo i na vevitaku sakona faifaina. 31I lubwaineni tomia fwayafwaya i da 'aseta'atumaia Tamada a nuakalikalieni wata a tauyeku 'waineye bega ava'ai nuanuana i na vonekuga a na 'idewai.” Iesu i vona'a'avana, yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, 'Wa tovoi ta na nagoi.”

  • S27 Ion 16:33 Fil 4:7S28 Luk 24:31-32S30 Ion 12:31
Copyright information for `YML