John 15

Iesu taunina Welavi 'Atumaina.

Wata Iesu i vona yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, Yau Welavi 'Atumaiku, Tamaku tobakula. 'Ai'edi didiku 'ifwaidi kebu i na vuavuaga-'atumai, Tamaku i na kuyailidi, we'e didiku 'ifwaidi 'akonadi ma vuagidi, ililidi 'ifwaidi i na kinikadikadidi bega i na ve'atumai i na vuagadewa. 'Omi bani'odi didiku 'atumaidi, yaku vona 'wa vetumaganedi, vonanidi i 'ive'atumaimi. Yau taiadi ta na miave'itubama bega yau 'ami labilabina. 'Ai'edi didina ta na kuyai, kebu 'ana fata i na vuaga, we'e 'ai'edi welavinina 'waineye i na 'eno'enoga, 'ana fata i na vuaga. 'Omi wata bani'odi, 'ai'edi 'wa na bailekuga, kebu 'ami fata yaku nuanua 'wa na 'idewadi.

Yau Welavi, 'omi didiku. Egavo 'waikuye i na mai taiadi 'a na miave'itubamaga, yau 'adi labilabina bega 'adi fata yadi folova faifaiku 'atumaidi wata yadi sauluva tonovidi 'wa da vo i da vuaga-'atumai. 'Ai'edi yau kebu taiadiga, 'aise'avami kebu 'ami fata tamu nani 'atumaina 'wa na 'idewai. Egavo i baileku kebu taiadi 'a na miave'itubamaga, bani'odi didi sakoidi, tobakula i na kuyailidi wata i na valo'udi, mulieta i na bwavu i na tunudi i na 'alaidi. 'Ai'edi yau taiadi ta na miave'itubamaga, wata yaku vona nuamie i na 'eno'enoviga, ava'ai nuanuami faifaidi 'wa na vevelu'ui 'ana fata 'wa na veluagadi. 'Ai'edi yami folova faifaiku 'atumaidi wata yami sauluva tonovidi, 'omi yaku tovetutuyama mogitana bega tomotoga i na 'isemi Tamaku yana toketokena i na subiai.

  • S5 Ion 15:16S7 Ion 14:13S8 Mad 5:16

Nuakalikali mogitana.

Tamaku i nuakalikalieku bwaikina, yau wata bani'odi a nuakalikaliemi, nuanuaku 'wa na miamiani yaku nuakalikalinina nageneye. 10 Tamaku yana nuakalikali nageneye a miamia fai yana veimea a vevematayakeyakedi, 'omi wata bani'odi, 'ai'edi yaku veimea 'wa na vevematayakeyakediga yaku nuakalikali nageneye 'wa na miamiani.

11 'Akonadi a vona'a'avemi yaku veimea 'wa na vevematayakeyakedi, bega yaku sosoanayega 'wa na sososoana, sosoananina sosoana mogitana. 12 De'e yaku veimea bwaikina a velevelemi, yau a nuakalikaliemi bwaikina, nuanuaku 'omi wata bani'odi ma emiavo 'wa na venuakalikali mogitana. 13 Nuakalikali side bani'odi, 'ai'edi tamu tomogo yawaina i na tauyeni wafa 'waineye enavo 'adi 'ita'ita'i faifaina, taunina mogitana nuakalikali. 14 'Ai'edi yaku veimea 'wa na vevematayakeyakediga 'omi ekwavo mogitana. 15 Basenadi a vo, 'Omi yaku tofolovavo,” tutuya de'e a na vo, 'Omi ekwavo.” Tofolova yana 'auvea yana nuanua matatabuna kebu i da 'asetadi, we'e 'omi, nani matatabuna Tamaku i vonekuga a lu'ivoneyedi 'waimie, begaidi a vo, 'Omi ekwavo.” 16 'Wa na nuani, 'omi kebu 'wa da vo, Yada 'auvea ta na venua'ivineni,” mogitana yau a venua'ivinemi wata a vetunemi 'wa na folova 'atumaina faifaiku, wata yami sauluva i na tonova, vuaganidi i na 'eno-vagata. 'Ai'edi ma vuagimi, ava'ai nuanuami 'aku wagavayega 'wa na velu'ui Tamada 'waineye i na velemi. 17 'Akonadi yaku veimeanina a vonemi a vo, Nuanuaku ma emiavo 'wa na venuakalikali.

  • S10 1 Ion 2:5S11 Ion 17:13S12 Ion 13:34S13 1 Ion 3:16
  • S16 Ion 15:5, 16:23

Tomotoga Iesu yana tovetutuyamavo i na vedumwe'ai'aiedi.

18 'Ai'edi Yaubada 'ana tobaila i na vedumwe'ai'aiemi, 'wa na nuani yau wata nagami i vedumwe'ai'aieku. 19 'Ai'edi fwayafwaya 'ana nuanua 'waimie bwaikina tobailanidi bani'odi, 'ako i da nuakalikaliemi wata i da veianemi. We'e 'omi tulimi fai tomia fwayafwaya 'waidiega a venua'ivinemi, bega 'omi kebu ediavo wata i vevedumwe'ai'aiemi. 20 Siwe yaku vona 'wa na nuani a vo, Tofolova kebu 'ana toveimea i da vebwaika-'iaweni.” Yau 'ami Toveimea siwe veviga a veveluagadi tomotoga 'waidiega, wata bani'odi 'omi yaku tofolovavo, mogitana vita 'wa na veluagadi 'aku tovedumwe'ai'ai 'waidiega. Yaku vona kebu i da vematayakeyakediga, wata bani'odi yami vona i na baila. 21 Vitanidi i na 'idewadiga 'waimie, fai 'omi yaku tomotoga, wata fai Yaubada 'aku tovetune kebu i da 'asetaiga. 22 'Ai'edi basenadi kebu a da maiga, wata 'ako kebu a da vonediga, Yaubada tosakonanidi kebu i da 'uvanidiga yadi sauluva sakoidi faifaidi. 'Akonadi a mai yadi sakona a lu'ivoneyedi siwe kebu i da nuaviladi, begaidi kebu 'adi fata i na dega vematavuloga 'wainega. 23 Egavo i vedumwe'ai'aieku, siwe 'asa'aiana wata Tamaku i vedumwe'ai'aieni. 24 Wata basenadi 'ai'edi kebu 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa a da 'idewadiga matadie, 'ako Yaubada kebu i da 'uvanidiga yadi sauluva sakoidi faifaidi, siwe 'akonadi a mai folova toketokedi, kebu tamu aitoi 'ana fata bani'odi i na 'idewadiga, a 'idewadi matadie, siwe Tamaku taiadi i vedumwe'ai'aiema. 25 I vedumwe'ai'aiema i lubwaineni, fai basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye faifaiku i vo,

Yadi vedumwe'ai'ai 'waikuye kebu tamu lamunaga.”

Tutuya de'e 'akonadi vonanina 'ana mogitana i souyeni.

26 'Awaie 'Anu'anunu 'Atumaina a na vetunei 'waimie, Tamada 'wainega. Taunina 'ami To'aivaita, Tamada yana nuanua tonovidi i na veve 'waimie wata faifaiku i na lulu'ivona. 27 Wata 'omi faifaiku 'wa na lulu'ivona tomotoga 'waidie, fai 'eba velamuyega i maiga 'asiau yau taiadi ta miamiani nani matatabuna a veve 'waimie.”

  • S18 1 Ion 3:13S19 Ion 17:14S20 Ion 13:16
  • S21 Ion 16:2-3S23 Luk 10:16S25 Same 69:4
  • S26 Ion 14:26S27 Fol 5:30-32
Copyright information for `YML