John 16

Vita 'waidie ta na vetoketoke.

Wata Iesu i vona yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, Naninidi 'akonadi a voneyediga 'waimie bega tutuyanina vita i na souyeni 'waimie kebu 'wa na mwea, nuanuaku 'wa na vetoketoke. Yada to'edakumetavo me Diu i na talabodemi kebu 'ami fata 'wa na lukuluku 'eba miava'auta 'waidie tafalolo faifaina. Wata 'awaie tomotoga i na luvewafami, yadi nuanua i na vo 'ako, Yaubada yana nuanua.” I na ve'idi'idiemiga wata i na luvewafamiga fai Tamada i bavuyeni wata yau taiadi. Naninidi faifaidi nagami a matakiami bega tutuyanina i na souyedi 'waimie nika 'wa na nuani yaku vona.

  • S2 Mad 24:9 Luk 6:22S3 Ion 15:21

'Anu'anunu 'Atumaina yana folova.

Vitanidi 'awaie 'wa na veluagadiga faifaidi nagami kebu a da vonemi fai yau taiadi ta miamia.
Fai sai'afoga a na tauya a na nago 'aku tovetune 'waineye bega naninidi a lulu'ivona-vagasedi 'waimie. Siwe kebu tamu aitoi 'waimiega i da velutoli 'waikuye i da vo, Ava'aibe bei 'u na nago?” Fai a vo, A na nago,” 'wa nuavita bwaikina. Siwe a vona mogitana 'waimie 'ai'edi taiadi ta na miamia, 'atumaina siwe kebu mogitana 'atumaiotogina, fai 'ami To'aivaita kebu i na maiga, we'e a na nagoga 'atumaiotogina 'waimie fai To'aivaitanina a na vetunei i na mai. Tomia fwayafwaya i vekali kebu i da nuanuadewa. Siwe tutuyanina 'Anu'anunu 'Atumaina i na mai fwayefwayeye i na vedewedewedi bega i na 'asetai matatabudi i sakona, wata sauluva tonovina i na vedi, wata i na vedi bega i na 'asetai 'awaie matatabudi i na vonayavuga Yaubada mataneye, i na veimeyedi. Tomotoga i sakosakonaga fai kebu i da vetumagana 'waikuye, i na vedi. 10 Wata i na vedi, fai 'akonadi a nunago Tamada 'waineye kebu wata 'wa na 'ise'isekuga, 'eba 'isa yaku sauluva tonovidi. 11 'Akonadi Yaubada i veimea tosakona yadi toveimea Seitani vematavuloga i na veluagai, begaidi 'Anu'anunu 'Atumaina i na vedi tosakona matatabudi i na vonayavuga Yaubada mataneye.

12 Fai 'wa nuavita, begaidi 'asiau kebu 'aku fata nani matatabuna a na lu'ivoneyedi 'waimie. 13 Siwe tutuyanina 'Anu'anunu 'Atumaina i na mai nuanua mogitana Yaubada 'wainega matatabuna i na vemi, 'Anu'anununina nani matatabuna tonovidi lamuna. Kebu 'ana fata taunina yana nuanuayega i na veifufu 'waimie, siwe ava'ai i na nogai Yaubada 'wainega, i na lu'ivona 'waimie, wata naninidi 'awaie i na souyediga faifaidi i na vona-vagasemi. 14 'Awaie ava'ai nuanuaku a na vonemiga, 'Anu'anunu 'Atumaina i na lu'ivona 'waimie, bega 'wainega 'aku subia a na veluagai. 15 Tamaku yana 'ai'aiwabu matatabuna i 'anivelenedi 'waikuye begaidi 'akonadi a vonemi a vo, 'Awaie ava'ai a na voneyeniga, 'Anu'anunu 'Atumaina i na lu'ivona 'waimie.”

  • S7 Ion 14:16S11 Ion 12:31S13 Ion 14:26 1 Ion 2:27

Nuavita wata sosoana.

16 Sai'afoga a na 'iawemi 'wa na 'isa'avaku, siwe kebu tutuya manamanawenaga wata 'wa na 'iseku.” 17 Tovetutuyamavo 'ifwaidi 'aise'avadi i velutoli i vo, Yana vona 'ana nuanua bani'odi? I vonaga i vo, Sai'afoga a na 'iawemi 'wa na 'isa'avaku, siwe kebu tutuya manamanawenaga wata 'wa na 'iseku,” wata i vo, A na nago Tamada 'waineye.” 18 Wata i vo, Kebu tutuya manamanawenaga,” 'ana nuanua ava'ai? Aigodi, kebu ta da 'asetai ava'ai i vonevoneyeni.” 19 Iesu 'akonadi i 'asetai yadi nuanua, nuanuadi i na velutolieni begaidi i vonedi i vo, Voke nuanuami 'wa na 'asetai yaku vona 'ana nuanua fai a vo, Sai'afoga a na 'iawemi 'wa na 'isa'avaku, siwe kebu tutuya manamanawenaga wata 'wa na 'iseku.” 20 A vona mogitana 'waimie, tutuyanina a na 'iawemi, 'aku mogai 'wa na 'we'wela, we'e Yaubada 'ana tovedumwe'ai'ai i na sosoana. Mogitana 'wa na nuavita siwe tutuyanina 'wa na 'iseku igodi 'wa nunuavitaga 'wa na sosoana. 21 Tutuyanina vavine i na vebutudi 'eba nuavita fai veviga bwaikina i vevebaedi, siwe tutuyanina kwamana i na tubuga 'eba sosoana bwaikina 'waidie, veviganina nua'ubudie i na yatoi fai natudi i na 'ise'iseni. 22 'Omi wata bani'odi, 'asiau 'wa nuavita siwe tutuyanina a na vilaku a na mai, 'wa na 'iseku 'wa na sosoana bwaikina. Yami sosoananina kebu tamu aitoi 'ana fata i na talabodeni.

23 A vona mogitana 'waimie, 'awaie kebu wata tauniotogiku 'waikuye 'wa na vevelu'ui, ava'ai nuanuami tonovina 'wa na vevelu'ui 'aku wagavayega Tamaku 'waineye i na velevelemi. 24 Basenadi i maiga 'asiau, kebu 'aku wagavayega 'wa da vevelu'ui Tamaku 'waineye, siwe tutuya de'e i velamu bega i na nagoga 'wa na vevelu'ui 'aku wagavayega bega ava'ai nuanuami 'wa na veveluagadi, wata 'wa na sososoana mogitana.”

  • S22 Ion 20:20S23 Ion 15:7 Mad 7:7S24 Ion 15:11

Iesu i vetoketoke tomotoga matatabudi 'waidie.

25 Wata Iesu i veifufu yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, Naninidi a veifufuyediga, vona-awatabaiega, siwe 'awaie kebu wata vona-awatabaiega a na veveifufu, we'e a na vo Tamaku faifaina a na veifufu 'waimie 'ana lu'eda'aiagalidi. 26 Tutuyanina 'waineye, ava'ai nuanuami tonovina 'wa na vevelu'ui 'aku wagavayega Tamada 'waineye i na velevelemi, we'e ava'ai yami nuanua kebu wata a na vevelu'ui faifaidi, 'omi taunimi 'wa na vevelu'ui tonovina Tamada 'waineye. 27 Fai 'wa nuakalikalieku wata 'wa vetumagana yau a mai Yaubada 'wainega, begaidi i nuakalikaliemi. Fai i nuakalikaliemiga, begaidi ava'ai nuanuami 'ami fata 'wa na vevelu'ui tonovina 'waineye. 28 Yau a mai fwayefwayeye Tamada 'wainega, 'akonadi a na 'iawemi a na vilaku a na nago Tamadanina 'waineye.”

29 Iesu yana tovetutuyamavo yana vona i nogai i vo, We'e vonanina 'ana nogaya kebu vona-awatabaiga, 'u vovonaotoga. 30 'Akonadi 'a 'asetamu, nani matatabuna 'u 'asetadi, kebu tamu wata aitoi 'ana fata i na awave'ede'edemu. Yamu 'asetanina 'a 'iseni 'a vetumagana 'waimuye 'a 'asetai 'omu 'u mai Yaubada 'wainega.” 31 Iesu i vonedi i vo, 'Alo be'ama 'wa vetumagana. 32 Siwe 'awaie wata 'akonadi i sousouyeni, matatabumi 'wa na vemiave'eve'e'elagi yami vanuga 'aitamogana 'aitamogana 'waidie, we'e yau 'wa na degaloveku. 'Wa na degaloveku siwe kebu mogitana 'aisekuga fai Tamada taiadi 'a miamia. 33 Naninidi a voneyediga bega nuanua bikana mia 'atumaina taiadi 'wa na veveluagai yau 'ami labilabina 'waikuyega. Mogitana veviga 'wa na veveluagadi Yaubada 'ana tovedumwe'ai'ai 'waidiega siwe kebu 'wa na kolologa, 'wa na vevenuafoufa'ala. 'Akonadi a vetoketoke tomotoga matatabuna 'waidie.”

  • S27 Ion 14:21,23S32 Mad 26:31,56 Ion 8:29S33 Ion 14:27 Ion 5:4
Copyright information for `YML