John 17

Iesu i velu'ui taunina faifaina.

Iesu i vona'a'ava, mulieta i 'isalaka abame Tamana 'waineye i velu'ui i vo, Tamaku, 'akonadi yaku tutuya i souyeni, yau Natumu nuanuaku 'u na silakaiku tomotoga matadie, bega 'waikuyega fuedi i na subiamu. 'Akonadi 'u tauyeku tomotoga matatabuna a veveimeyedi bega egavo 'u velekuga mia 'atumaina wata miamia-vagaina a na veledi. Mia-vagatanina 'ana 'eda'eda side bani'odi. Egavo i na 'aseta-'atumaimu 'omu Yaubada mogitana 'aiseotogimu, wata i na 'aseta-'atumaiku yau Iesu Keliso, 'amu Venua'ivina, kumaniku 'u vetuneku, bega mia-vagatanina i na veluagai. Nani matatabuna 'u voneku a na 'idewadiga, 'akonadi a sigoidi, wata yaku folovanidi 'waidiega tomotoga fuedi i subisubiamu. Basenadiotoga fwayafwaya bola kebu 'u da 'idewaiga, 'waimuye taiadi ta miamia ma yada 'ai'aiwabu magemagetadi. Nuanuaku matamuye 'ai'aiwabunidi 'waidiega 'asiau 'u na 'ive'ai'aiwabuku.

  • S2 Ion 6:39-40S3 1 Ion 5:20S4 Ion 4:34S5 Ion 17:24

Iesu i velu'ui yana tovetutuyamavo faifaidi.

Basenadi tomia fwayafwaya 'waidiega yamu tomotoga 'u venua'ivinedi. Tomotoganidi 'u velekuga 'waidie a sivemagesemu, bega yamu vona i vematayakeyakedi. 'Akonadi i 'asetai nani matatabuna 'u velekuga, 'omu 'waimuyega i maia. Vonanidi 'u velekuga a lu'ivoneyedi 'waidie ma yadi sosoana i nogai. Bega i 'aseta-'atumaia yau a mai 'omu 'waimuyega, wata i vetumagana 'omu 'u vetuneku.

Tomotoganidi 'u velekuga faifaidi a vevelu'ui 'waimuye. Kebu tomia fwayafwaya matatabudi faifaidi a da vevelu'ui, siwe tomotoganidi 'u velekuga faifaidi a vevelu'ui fai 'omu yamu tomotoga. 10 Tomotoganidi wata nani matatabuna a veveimeyediga 'omu yamu nani wata yamu tomotoga, wata nani matatabuna 'waimuye tomotoganidi taiadi, 'u 'anivelenedi 'waikuye bega 'waidiega ve'ililibu a veluagai. 11 'Akonadi a na wai 'waimuye we'e yaku tovetutuyamavo a na 'iawedi i na miamia de'e bei fwayefwayeye. Tamaku Magemagetamu, nuanuaku 'amu wagava toketokenega 'aku tovetumaganavo 'u na 'i'isave'avinidi, toketokenanina basenadi 'u velekuga 'wainega. Nuanuaku 'u na 'i'isave'avinidi bega yadi nuanua 'aitamogana bani'odi 'omu wata yau yada nuanua 'aitamogana. 12 Yau de'e bola taiadi 'a miamiani, 'amu wagava toketokenega a 'i'isave'avinidi, toketokenanina basenadi 'u velekuga 'wainega. 'Waidiega kebu tamu aitoi a da baileni a 'i'isave'avinidi, we'e mogitana tamu i be'u, i lubwaineni 'ai-'ala'alase i na nago, fai basenadiotoga tamu vona tomogonina faifaina i kilumi yamu Buki nageneye, nika 'ana mogitana 'akonadi i souyeni.

13 Tutuya de'e a na wai 'waimuye, we'e yaku tovetutuyamavo taiadi 'a miamiani, nani fuedi a veifufuyedi 'waidie bega i na sososoana bwaikina. 14 Yamu vona a lu'ivona 'waidie, i nogai begaidi tomotoganidi fwayafwaya 'ana nuanua 'waidie bwaikina, i vevedumwe'ai'aiedi. I vevedumwe'ai'aiediga fai de'e tovetutuyamavo tomotoganidi yadi sauluva sakoidi i bailedi. Yau wata tovedumwe'ai'ainidi kebu yadi 'aila'a 'waineye a da miamia. 15 A vevelu'uiga, kebu a da vo, 'U na vagavaidi fwayafwaya de'e 'wainega,” we'e mogitana a vevelu'ui bega 'u na 'i'ita'ita'iedi Seitani yana nuanua sakoidi 'waidiega. 16 Tomotoganidi fwayafwaya 'ana nuanua 'waidie bwaikina, yau kebu 'adi 'aila'a nageneye a da miamia, wata bani'odi yaku tovetutuyamavo. 17 Wata a velu'ui 'waimuye, yamu vona 'atumaidi wata tonovidi 'waidiega yaku tovetutuyamavo 'u na 'ive'atumaidi bega yadi sauluva tonovidi i na miamiani yamu 'aila'a nageneye. 18 Basenadi 'u vetuneku a mai tomotoganidi fwayafwaya 'ana nuanua 'waidie bwaikina 'awasasadie, yau wata bani'odi yaku tovetutuyamavo a vevetunedi tomotoganidi 'awasasadie. 19 Yaku tovetutuyamavonidi faifaidi a tauyeku 'waimuye bega tomotoganidi wata taunidi i na tauyedi mogitana 'waimuye, yamu 'aila'a.

  • S8 Ion 16:30S9 Ion 6:37S11 Ion 17:21S12 Fol 1:18
  • S13 Ion 15:11S14 Ion 15:19S15 2 Tes 3:3S18 Ion 20:21

Iesu i velu'ui 'ana tovetumaganavo faifaida.

20 Kebu yaku tovetutuyamavo 'aise'avadi faifaidi a da vevelu'ui, siwe yadi veifufu wata yadi lau'age 'waidiega egavo i na vetumagana 'waikuye, faifaidi a vevelu'ui. 21 A vevelu'ui nuanuaku matatabudi yadi nuanua 'aitamogana. Tamaku, 'omu 'u labilabiniku wata yau 'amu labilabina, wata bani'odi nuanuaku tomotoganidi taiadi ta na miave'itubama bega yadi nuanua 'aitamogana, mali tomotoga i na 'isedi i na vetumagana yau 'u vetuneku. 22 Basenadi yamu toketokena magemagetana 'u veleku, yau wata bani'odi toketokenanina a veledi bega yadi nuanua 'aitamogana bani'odi 'omu wata yau 'aitamogana. 23 Yau 'adi labilabina, 'omu 'u labilabiniku, bega mogitana yadi nuanua i na luvetubama nika 'aitamogana. Mali tomotoga i na 'isedi i na 'asetai 'u nuakalikaliedi bwaikina bani'odi yau 'u nuakalikalieku, wata i na 'asetai 'u vetuneku a mai.

24 Tamaku, nuanuaku tomotoganidi 'u velekuga ava'aibe bei a na miamiaga wata taunidi taiadi, bega yaku 'ai'aiwabu magemagetadi i na 'isedi. Fai 'u nuakalikalieku bwaikina, bola fwayafwaya kebu 'u da 'idewaiga 'ai'aiwabunidi 'u veleku. 25 Tamaku, yamu veimea tonovidi. Tomotoganidi fwayafwaya 'ana nuanua bwaikina 'waidie i bavuyemu, we'e yau a 'asetamu wata yaku tomotoga i 'asetai 'omu 'u vetuneku. 26 'Amu 'aseta faifaina a lu'ivona 'waidie, wata a na lulu'ivona 'waidie bega 'u nuakalikaliekuga wata bani'odi nuakalikalinina i na 'eno'eno nagedie, we'e yau a na labilabinidi.”

  • S21 Gal 3:28S22 Fol 4:32S24 Ion 14:3S26 Ion 17:6
Copyright information for `YML