John 19

Failato i veimea Iesu i na wafa.

Failato 'aila'a bonadi i nogai, bega Iesu i 'ewai i naweni yana vanuge tolugaviavo i vonedi i toke i fitali. Tolugavianidi fisili ma yana 'ibadi i 'etofifini Iesu 'unu'ununeye i biuleni, wata kaleko yamoyamoinega i ve'weseni. Vaigavunidi kini 'adi vaigavu 'adi 'isa'isa, siwe Iesu 'waineye i sidibidibieni. Wata i ve'ililibu-vekavekali 'waineye i vo, Kaiwa, 'omu me Diu yadi kini.” I 'a'avana maigineye i 'ainike.

Wata Failato i vilai i obuma 'aila'a i vonedi i vo, Tomogonina a na mieni 'wa na 'iseni, 'wa na 'asetai kebu tamu sakona a da veluagai 'wainega bega kebu 'aku fata a na veimea i na wafa. Iesu i obumaga tanotanoge ma 'ivivigavuna, fisili 'etofifinina 'unu'ununeye wata kaleko yamoyamoinega i ve'weseni. Failato 'aila'a i vonedi i vo, 'Wa 'isamaieni, side tomogonina.” Tutuyanina me Diu to'edakumetavo wata tovelomu 'adi to'edakumetavo Iesu i 'iseni i vegolegole i vo, 'U tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye, 'u tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye.” Failato i vonedi i vo, Taunimi 'wa 'ewai 'wa tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye. Kebu i da lubwaineniga wafa fai kebu yana sakonaga.” Me Diu i vo, I lubwaineni i na wafa fai yada veimea i geuya. 'A nogai igodi i vo, Yau Yaubada Natuna.”

Iesu yana vonanina me Diu i lu'ivoneyeni Failato i nogai i kololo bwaikina fai i nuani i vo, Voke mogitana Yaubada Natuna. Begaidi i vilai i luku vanuge Iesu i voneni i vo, Nuanuaku a na 'asetai 'omu ava'aiega 'u mai?” Siwe Iesu kebu tamu ava'ai i da voneyeniga Failato 'waineye. 10 Wata Failato Iesu i voneni i vo, Awale kebu bonaku 'u da tutuliga? Yau ma yaku veimea 'aku fata a na 'etoyavumu, wata 'aku fata a na veimea i na tutufwasemu 'ai lagalagana 'waineye.” 11 Iesu i vona i vo, 'Ako kebu 'u da veimeyekuga, siwe fai Yaubada veimea i velemu, 'amu fata 'u na veimeyeku. Yamu veimeanina 'wainega 'u sakona, siwe tomogonina i 'aniveleneku 'waimuye yana sakona bwaikaotogina.” 12 Vonanina Failato i nogai nuanuana bwaikina Iesu i na 'etoyavuya, siwe me Diu kebu nuanuadi. Begaidi i vegolegole i vo, 'Ai'edi aitoi taunina i na awa'ai'aia i na vo, Yau kini,” tomogonina me Loma yami to'edakumeta bwaikaotogina Sisa 'ana gavia. 'Ai'edi Iesu 'u na 'etoyavuya 'omu kebu Sisa ianaga, fai Iesu taunina i awa'ai'aia nuanuana i na ve-kini.” 13 Tutuyanina Failato me Diu yadi vona i nogai Iesu i vagavaia i obuyeni didige, 'eba vona yavuga 'waineye bei Failato i miabui. Didiganina 'ana wagava Didiga Bababana, me Diu bonadiega i goleni Kabada.

14 'Akonadi 'aiata-'wana'wana, we'e 'awa'awai me Diu i na sakali Uvi'agalatagona
Me Diu yadi 'eba tolinuata'i basenadiotoga Yaubada tubudiavo i 'ita'ita'iedi Itifita 'wainega, anelose me Diu i uvi'agalatagonidi we'e me Itifita i nikedi.
faifaina. Failato me Diu i vonedi i vo, Side, yami kini.”
15 Me Diu i vegole-vaitugana i vo, 'U luvewafai, 'u luvewafai, 'u tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye.” Failato i velutoliedi i vo, Nuanuami yami kini a na tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye?” Tovelomu 'adi to'edakumetavo Failato yana vona i tutuli i vo, De'e Iesunina kebu yama kini. Yada kini 'aitamogana Sisa.” 16 Failato nuanuana nuadi i na 'iveagiagidi bega Iesu i 'aniveleneni 'waidie i na tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye.

  • S7 Vei 24:16 Ion 5:18S9 Mad 27:12 Luk 23:9
  • S11 Ion 10:18 Fol 2:23 Lom 13:1S12 Luk 23:2 Fol 17:7

Iesu 'ana tutufwatagi.

17 Iesu i 'ewai i naweni, we'e 'ana 'ai lagalagana taunina i eva. Ma fuedie i nagoi i le'wai tamu 'awalawa 'ana wagava 'Unu'unu Lulu'ava 'waineye, me Diu bonadiega i goleni Goligota. 18 'Awalawanina 'waineye bei Iesu i tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye. Wata tomotoga 'adi 'ailuga i tutufwasedi 'ai lagalagana 'waidie, tamu wamayega, tamu 'atagiega, we'e Iesu kamwaneye. 19 Failato tamu vona i kilumi tolugaviavo i veledi Iesu 'ana 'ai lagalagana 'waineye i tutufwaseni. Vonanina i kilumiga side bani'odi.

DE'E TOMOGO NASALEDI 'ANA WAGAVA IESU,

ME DIU YADI KINI.”

20 'Awalawanina bei Iesu i tutufwaseniga kebu 'ani'iega Ielusalema lilivaneye, begaidi me Diu fuedi i nagoi i lu'iawawai. Vonanina Failato i kilumiga vona 'aitonu 'waidiega, me Loma bonadiega, Me Guliki bonadiega, wata me Diu bonadiega. 21 Tovelomu 'adi to'edakumetavo i 'iseni i nagoi Failato i voneni i vo, Awale 'u kilumi 'u vo, Me Diu yadi kini?” Nuanuama 'u da vo, Tomogo de'e igodi i vo, Yau me Diu yadi kini.” 22 Siwe Failato i vonedi i vo, Ava'ai 'akonadi a kilumiga, 'asa'aiana bani'odi i na 'eno'eno.”

23 Tolugaviavo Iesu i tutufwaseni i 'a'avana, mulieta tolugaviavo 4 'aise'avadi 'ana kaleko i 'ewadi, i veusedi. Wata 'ana talauma i 'ewai i 'iseni kebu 'ana tubwaga, mwadodouna i 'idewai begaidi i vo, Kebu ta na labu'iga, tamu 'wava ta na 'waveni bani'odi kate, ta na 'iseni aitoi i na kumeta kumanina i na 'ewa.” Naninina i 'idewaiga, nika tamu vona basenadiotoga Yaubada yana Buki 'waineye i kilumiga, 'ana mogitana i souyeni i vo,

'Aku kaleko i veusedi 'aitamogana 'aitamogana 'waidie,

Wata 'aku talauma faifaina i 'wava bani'odi kate.”

Fai bani'odi i voneyediga, begaidi tolugaviavo bani'odi i 'idewai.

25 Iesu 'ana 'ai lagalagana lilivaneye vevine 4 i tovotovoi. Side vevinenidi, Iesu inana ma taidi, Kilofa yana vavine 'adi wagava Meli, wata tamu Meli 'atamana Magidala 'wainega. 26 Iesu i 'isaobu inana i 'isedi, wata yana tovetutuyama kumanina i nuakalikalieni bwaikina i tovotovoiga i 'iseni inana i vonedi i vo, Inaku, siwe natumi.” 27 We'e tovetutuyamanina i voneni i vo, Siwe inaku, 'u na 'isave'avinidi.” Bei tutuyanina 'waineye i nawedi yana vanuge i 'i'isave'avinidi.

  • S24 Same 22:18

Iesu i wafa.

28 Iesu 'akonadi i 'asetai nani matatabuna i sigoidi wata fai nuanuana Yaubada yana Buki 'waineye basenadiotoga i kilumiga 'ana mogitana i na souyeni begaidi i vo, 'Anigoku i lala.” 29 Bei Iesu i tutufwaseniga tamu oine yuyuna ma 'aivoena i 'eno'eno. Tomotoga Iesu bonana i nogai, bega kikifa i 'ewai i lu'utuvi oine 'waineye, tamu 'ai 'waineye i velugaganeni i 'iyoyoeni Iesu 'waineye. 30 Iesu oine i yemuyana i vo, I 'a'ava,” mulieta i 'odu nika yawaina i tauyeni i wafa.

  • S28 Same 22:15S29 Same 69:21S30 Ion 4:34

Iesu lumalumaneye i 'ailovena.

31 Iesu i wafa 'aiata 'idewadewa 'waineye. Me Diu to'edakumetavo kebu nuanuadi tomotoganidi tomogodi i na 'eno'eno 'ai lagalagadi 'waidie 'Aiata Veawai 'waineye, wata fai 'awa'awai bani'odi 'Aiata Veawai bwaikina Uvi'agalatagona faifaina. Begaidi to'edakumetanidi i nagoi Failato 'waineye i velu'ui nuanuadi i na tauyedi bega tomotoganidi 'ai lagalagana 'waidie 'agedi i na tutubaidi bega i na wafa matayo'o, mulieta i na ta'idi. 32 Failato i tauyedi bega tolugaviavo i vonedi i nagoi tomotoga 'adi 'ailuga kumanidiavo Iesu taiadi i tutufwasediga, 'agedi i tutubaidi. 33 Iesu 'waineye i le'wai i 'iseni 'akonadi taunina i wafa bega kebu 'agena i da tutubaidi. 34 We'e tamu tolugavia Iesu lumalumaneye i 'ailovena, nika dayaga wata ufa i kausewa. 35 Tamu tomogo mataotogineye i 'iseni dayaga wata ufa i kausewa bega i lu'ivoneyeni, yana lu'ivonanina vona mogitana. I vona mogitana wata i 'asetai kebu i da vekali bega 'omi wata 'wa na vetumagana Iesu 'waineye. 36 Tolugaviavo kebu Iesu 'agena i da tutubaidiga bega ava'ai basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye 'ana mogitana i souyeni i vo,

Kebu tamu luluna i da tutubaia.”

37 Wata tamu vona basenadiotoga i kilumi i vo,

Tomogonina i loveniga tomotoga i na vemata'i'i'ieni.”

  • S31 VeL 21:22-23S35 Ion 21:24S36 Sou 12:46S37 Ve 1:7

Iesu 'ana ve'ufa.

38 Mulieta tamu tomogo 'atamana Alimadia 'wainega 'ana wagava Iosefa, i nago i velu'ui Failato 'waineye Iesu tomogona faifaina. Iosefanina tamu Iesu yana tovetutuyama siwe kebu nuanuana i na lu'ivona fai me Diu to'edakumetavo i kololoyedi. Iosefa yana velu'ui faifaina Failato i awave'atumaieni bega i voneni i nago Iesu tomogona i ta'ia i naweni. 39 We'e Nikodimo, basenadi kumanina lovane i nago Iesu 'waineye, bunama 'atumaidi wata bwaikidi
Bunamanidi 'adi vita 45 kilogalamu.
i 'ewadi i mai Iosefa taiadi i nago. Bunamanidi 'adi wagava Mulo wata Aloe.
40 Tomotoganidi 'adi 'ailuga Iesu tomogona i naweni kaleko manamanawedi 'waidiega i fania bunamanidi taiadi, bani'odi me Diu yadi sauluva ve'ufa faifaina. 41 Fai sai'afoga me Diu yadi 'Aiata Veawai i na velamu, bega tamu taumata kebu 'ani'iega vivideye bei Iesu i silukuveni. Taumatanina basenadi i ala-vagaseni matumatu 'waineye bei kebu tamu aitoi i da ve'ufai, we'e lilivaneye welavi fuedi i tovotovoi.

  • S38 Ion 7:13S39 Ion 3:1-2
Copyright information for `YML