John 20

Iesu 'ana taumata'ava.

1Me Diu yadi 'Aiata Veawai i 'a'avana, Tafalolo bola matalovalovanineye, Meli vavine Magidala i tovoi i nago taumaseye. Tutuyanina i le'wa i 'iseni kileu taumata 'awana 'ana vetoviboda 'akonadi i ketoi. 2Bega i lilide i mai Saimoni Fita wata tamu tovetutuyama, kumanina Iesu i nuakalikalieni bwaikina, i vonedi i vo, 'Auvea tomogona i 'ewai taumata 'wainega siwe kebu ta da 'asetaiga ava'aibe bei i yatoi.” 3Begaidi Fita ma iana i tovoi i nagoi taumaseye. 4I ve'ilililide iana i kumeta i le'wa-matayo'o taumaseye. 5I lukemula i 'iseni kaleko'ava bagase bega Iesu tomogona i fania, siwe kebu i da lukuga. 6Saimoni Fita i vemuli i le'wa tonovina i luku, kalekonidi i 'isedi wata Iesu 'unu'ununa 'ana fanifani. Fanifaninina nununumina siwe tulineye i 'eno'eno. 8Mulieta iana wata i luku Iesu i 'isa'avai, i vetumagana Iesu 'akonadi i tovoi. 9Siwe kebu mogitana i da 'aseta-'atumaia ava'ai basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki nageneye, i lubwaineni Iesu i na tovoi-vaitugana wafayega. 10Nika i viladi i nagoi vanuge.

  • S2 Ion 13:32S9 Fol 2:24-32

Iesu i souyeni Meli 'waineye.

11Melinina 'atamana Magidala 'wainega i vilai i nago taumaseye bei i tovoi i 'we'we'wela. Wata i lukemula anelose 'adi 'ailuga i 'isedi ma 'adi talauma 'avu'avudi. Bei Iesu i ve'enoviga 'waineye i miamiani, tamu 'unu'ununega, tamu 'agenega. 13Tomotoganidi 'adi 'ailuga Meli i velutolieni i vo, Vavine, ava'ai faifaina 'u 'we'we'wela?” Yadi velutoli i tutuli i vo, Yaku 'Auvea i 'ewai, siwe kebu a da 'asetaiga ava'aibe bei i yatoi.” 14I vona'a'ava i sivilai Iesu i 'iseni i tovotovoi, siwe kebu i da 'isa'inanaiga. 15Iesu i velutoli i vo, Vavine, ava'ai faifaina 'u 'we'we'wela? Aitoi kumanaga 'u lulualeni?” Meli yana nuanua i vo 'ako, 'Awalawanina 'ana to'isave'avina,” begaidi i vo, 'Ai'edi Iesu tomogona 'u 'ewaiga, nuanuaku 'u na voneku ava'aibe bei 'u yatoi, bega a na nago a na 'ewai.” 16Iesu i vona Meli 'waineye i vo, Meli.” Meli i sivilai i 'isanago me Diu bonadiega i vo, Labonai,” 'ana saivila Tove. 17Iesu i voneni i vo, Kebu 'u na 'abitonovikuga, yau bola kebu a da laka Tamada 'waineye. Siwe nuanuaku 'u na nago ekwavo 'waidie side bani'odi 'u na voneyedi 'u na vo, Iesu i vonaga i vo, A na vilaku a na nago Tamaku 'waineye, Tamakunina 'omi wata Tamami, yaku Yaubada wata 'omi yami Yaubada.” 18Iesu i vona'a'ava, mulieta Meli i vilai i mai tovetutuyamavo 'waidie, i vonedi i vo, Yau 'Auvea a 'iseni,” wata ava'ai i voneniga i lu'ivona 'waidie.

  • S14 Luk 24:16 Ion 21:4S17 Ibu 2:11-12

Iesu i souyeni yana tovetutuyamavo 'waidie.

19Tafalolo lovananina, Iesu yana tovetutuyamavo me Diu to'edakumetavo i kololoyedi begaidi vanuga i sibodai nageneye i miasai'auga i miamiani. I veveifufu nika Iesu 'awasasadie i souyeni i vonedi i vo, Ma yami sosoana 'wa na miamiani, kebu 'wa na kololo.” 20I vona'a'ava, mulieta 'ana kini'ona i vedi, nimana 'waidie wata lumalumaneye. Matatabudi i sosoana-'afo'afo fai 'Auvea i 'iseni. 21Wata Iesu i vona-vaitugana 'waidie i vo, Ma yami sosoana 'wa na miamiani, kebu 'wa na kololo. Basenadi Tamada i vetuneku a mai tomia fwayafwaya 'waimie, wata bani'odi 'omi a vevetunemi tomia fwayafwaya 'awasasadie.” 22I vona'a'ava, mulieta yawaina i tauyavuleni 'waidie i vonedi i vo, De'e 'Anu'anunu 'Atumaina a velevelemi begaidi 'ai'edi tomotoga yadi sakona 'wa na nuatavunidi, wata Yaubada i na nuatavunidi. We'e 'ai'edi kebu 'wa na nuatavunidiga wata nuatavuna kebu i na veluagai Yaubada 'wainega.”

  • S20 Ion 19:34, 16:22 1 Ion 1:1S21 Ion 17:18

Tomasi yana vetumagana.

24Tutuyanina Iesu i souyeni yana tovetutuyamavo 'waidie, Tomasi kebu taiadi i da miamiaga, taunina iadi, tamu 'ana wagava Natulugaluga. 25Iesu i tauya i nago, mulieta Tomasi i le'wa i voneni i vo, 'Ima 'Auvea 'a 'iseni.” Tomasi i vonedi i vo, Yau kebu a na vetumagana Iesu i tovoiga faifaina, nagami 'ana kini'ona a da 'isedi nimaneye, wata neli 'awa'ividi a da 'abitonovidi, wata lumalumaneye 'ibadi 'awa'ivina 'waineye nimaku a da silukuveni, mulieta a da vetumagana.”

26'Aiata 7 i 'a'ava, mulieta wata Iesu i souyeni. Tutuyanina 'waineye yana tovetutuyamavo matatabudi Tomasi taiadi i saiboda i miamiani, nika Iesu i souyeni 'awasasadie. I vonedi i vo, Ma yami sosoana 'wa na miamiani, kebu 'wa na kololo.” 27Mulieta Tomasi i voneni i vo, Nimaku 'u 'isedi, 'u 'abitonovidi, wata nimamu 'u na 'otoi lumalumakuye 'u na silukuveni. We'e venuanaluganina 'u baileni, 'u na vetumaganamo.” 28Tomasi i vo, 'Omu yaku 'Auvea wata yaku Yaubada.” 29Wata Iesu i voneni Tomasi i vo, Fai 'u 'iseku, begaidi 'u vetumagana. We'e egavo kebu i da 'isekuga i vetumaganamo 'eba sosoana bwaikina 'waidie.”

  • S24 Ion 11:16, 14:5S29 1 Fit 1:8

Side kumanina faifaina buki de'e i kilumi.

30Iesu folova toketokedi fuedi 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'idewadi yana tovetutuyamavo matadie, siwe kebu matatabuna 'adi kilumaga de'e bukinina 'waineye. 31Naninidi 'akonadi kilukilumidi 'wa na lu'iawawadi bega 'wa na vetumagana Iesu Keliso taunina Yaubada Natuna wata 'ana Venua'ivina. Vetumagananina 'wainega mia 'ivauna wata 'atumaina 'wa na veluagai Iesu 'wainega.

  • S30 Ion 21:25S31 Ion 3:15 1 Ion 5:13
Copyright information for `YML